HANRE201/2017
ID intern unic:  372702
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 201
din  19.05.2017
privind aprobarea Regulamentului cu privire la garanția de origine
pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 1451     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1239 din 28 iulie 2017
Ministrul  _____ Vladimir Cebotari

    În temeiul art. 14 alin. (1) din Legea cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării nr. 92 din 29 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184/415), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență (se anexează).
    2. Departamentul investiții și calitate va elabora măsuri concrete pentru punerea în aplicare a prezentului Regulament și va asigura controlul asupra executării acestuia.
    3. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Tudor COPACI,
director general
    Sergiu CIOBANU,                                         Octavian LUNGU,
    director                                                           director
    Iurie ONICA,                                                 Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                           director
    Nr. 201/2017.                                                  Chişinău, 19 mai  2017.Aprobat
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
în Energetică nr. 201/2017
din 19 mai 2017

REGULAMENT
cu privire la garanția de origine pentru energia electrică
produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență
Secţiunea 1
Scopul și domeniul de aplicare
    1. Regulamentul cu privire la garanţia de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență (în continuare - Regulament) stabilește condiţiile, termenele de solicitare şi de acordare a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în reţeaua electrică, informaţiile conţinute de garanţiile de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă și modul de înregistrare, gestionare, verificare a informaţiilor respective.
    2. Regulamentul se aplică de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenția) și producătorii de energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență care dețin și exploatează unități de cogenerare cu una din următoarele tehnologii:
    1) turbină de gaz în ciclu combinat, cu recuperare de căldură;
    2) turbină de abur cu contrapresiune;
    3) turbină de abur cu condensaţie;
    4) turbină de gaz cu recuperare de căldură;
    5) motor cu combustie internă;
    6) microturbine;
    7) motoare Stirling;
    8) pile de combustie;
    9) motoare cu abur;
    10) cicluri Rankine pentru fluide organice.
    3. Garanţiile de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţeaua electrică sunt emise de Agenție, la solicitarea producătorilor de energie electrică, în condițiile prevăzute de Regulament.
Secţiunea 2
Definiții
    4. În sensul prezentului Regulament se aplică noţiunile definite în Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, precum şi următoarele noţiuni:
    anularea garanţiei de origine - radierea electronică din registrul unic al garanţiilor de origine a unei garanţii de origine, în condiţiile prezentului Regulament;
    deţinătorul garanţiei de origine - persoana înregistrată în registrul unic al garanţiilor de origine căreia i-a fost emisă garanţia de origine sau ultima persoană căreia i-a fost transferată garanţia de origine;
    garanție de origine – document emis de Agenție, prin care unui producător de energie electrică i se atestă faptul că la originea unei cantități de energie electrică se află un proces de cogenerare de înaltă eficiență;
    modificarea garanţiei de origine – decizie emisă de Agenție la solicitarea deţinătorului garanţiei de origine în condiţiile prezentului regulament;
    transferul garanţiei de origine - trecerea unei garanţii de origine de la un deţinător la altul prin validarea electronică a acestui transfer în registrul garanţiilor de origine;
    registrul unic al garanțiilor de origine – registru instituit și ținut de Agenție cu privire la garanțiile de origine, în care sunt înregistrați producătorii energiei electrice, precum și alte informații necesare în procesul de emitere și gestionare a garanțiilor de origine.
Secţiunea 3
Solicitarea emiterii garanțiilor de origine
    5. Producătorul de energie electrică poate solicita Agenției emiterea de garanţii de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în reţeaua electrică.
    6. Solicitarea emiterii garanţiilor de origine este adresată Agenției, în formă scrisă şi conţine:
    1) cererea de emitere a garanţiilor de origine, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la Regulament;
    2) informaţiile necesare pentru emiterea garanţiilor de origine, inclusiv:
    a) identitatea, amplasarea, tipul şi capacitatea (termică şi electrică) a instalaţiei în care a fost produsă energia electrică în cauză;
    b) data şi locul producţiei;
    c) puterea calorifică inferioară a combustibilului din care a fost produsă energia electrică;
    d) cantitatea de energie termică produsă împreună cu energia electrică şi utilizarea acesteia;
    e) cantitatea de energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă, determinată în conformitate cu anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării;
    f) economiile de energie primară calculate în conformitate cu anexa nr. 1 din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, pe baza valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 297 din 16 martie 2016;
    g) eficienţa nominală de producere a energiei electrice şi termice a instalaţiei;
    h) data la care instalaţia a fost pusă în funcţiune;
    i) data și țara emiterii garanției și un număr de identificare unic al acesteia.
    7. Pentru validarea corectitudinii informațiilor prezentate de către producător și certificarea faptului că energia electrică a fost produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență, producătorul este în drept în procesul de emitere a garanţiilor de origine să depună şi alte informaţii care confirmă faptul că energia electrică a fost produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență, față de cele menţionate la pct. 6.
    8. În cazul în care cererea şi/sau informaţiile prezentate sunt incomplete sau lipsesc, Agenția va cere solicitantului completarea documentaţiei depuse cu informaţiile suplimentare necesare. Solicitarea informaţiilor adiţionale se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Solicitantul este obligat să transmită informaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de completare a documentaţiei.
    9. Perioada de timp pentru care se solicită garanţii de origine poate fi:
    1) o lună calendaristică;
    2) mai multe luni calendaristice succesive;
    3) un an calendaristic.
    10. Producătorii de energie electrică și termică în cogenerare pot solicita garanţii de origine în termen de cel mult 90 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care se solicită aceste garanţii, cu condiția finalizării proceselor de măsurare și, după caz, coordonarea între părțile implicate a cantităților de energie intrate și/sau ieșite din unitățile de producție în cogenerare pe care aceștia le dețin sau le exploatează.
    11. Agenția are acces la instalaţiile şi înregistrările producătorilor de energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă, pentru a verifica corectitudinea informaţiilor furnizate de aceştia.
    12. Producătorii de energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă trebuie:
    1) să asigure accesul personalului Agenției la instalaţii şi înregistrări;
    2) să furnizeze datele solicitate de Agenție conform prevederilor prezentului Regulament.
    13. În cazul în care producătorul de energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă nu permite accesul personalului Agenției la locul amplasării centralei electrice sau nu prezintă informaţia necesară conform pct. 6 din prezentul Regulament, Agenția refuză eliberarea garanţiilor de origine. Refuzul de eliberare a garanţiilor de origine se expediază producătorului respectiv prin scrisoare recomandată cu aviz în care se indică în mod obligatoriu motivele refuzului.
Secţiunea 4
Emiterea și conținutul garanțiilor de origine
    14. Agenția, la solicitarea scrisă a unui producător privind emiterea de garanţii de origine pentru energia electrică produsă într-o perioadă de timp în regim de cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţeaua electrică, verifică și în baza valorilor de referință, aprobate de Guvern, emite garanții de origine dacă:
    1) documentaţia transmisă este corectă și veridică;
    2) este îndeplinită condiţia, conform căreia energia electrică pentru care se solicită garanţia de origine este produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă şi calculată conform Metodologiei de determinare a eficienței procesului de cogenerare stabilită în Anexa nr. 1 la Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.
    15. Garanţiile de origine se emit în termen de cel mult 20 zile calendaristice de la data înregistrării cererii și prezentării informaţiilor corecte și veridice.
    16. Garanţia de origine se emite în format electronic pentru fiecare 1MWh de energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţeaua electrică.
    17. Garanţia de origine trebuie să conţină informaţiile menţionate la pct. 3 din Anexa nr. 4 la Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării nr. 92 din 29 mai 2014.
    18. Emiterea garanţiei de origine în condițiile pct.17 din prezentul Regulament se efectuează avându-se în vedere fiecare sursă de producere care se referă la producţia brută de energie electrică măsurată în punctul de măsurare şi livrată către reţeaua electrică.
    19. Termenul de valabilitate a unei garanţii de origine este de un an de la data emiterii în cazul în care garanţia nu a fost anulată înainte de acest termen.
    20. Nu se emite garanţia de origine pentru o cantitate de energie electrică mai mică de 1 MWh. Cantitatea de energie electrică mai mică de 1 MWh, rămasă după emiterea garanţiilor de origine pentru perioada solicitată, va fi calculată la emiterea garanţiilor de origine pentru perioada imediat următoare.
Secţiunea 5
Modificarea, transferul, anularea garanțiilor de origine
    21. Deţinătorul unei garanţii de origine poate solicita Agenției în formă scrisă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii, modificarea garanţiei dacă:
    1) conţine informaţii care nu sunt corecte;
    2) specifică informaţiile necesare a fi modificate;
    3) furnizează elemente justificative privind solicitarea de modificare.
    22. Agenția, pe baza informaţiilor transmise de solicitant ,decide dacă modifică sau anulează garanţia de origine care face obiectul solicitării de modificare. Decizia de modificare sau de anulare a garanţiei de origine se emite în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii.
    23. Un producător care deţine garanţii de origine şi nu mai este deţinătorul unităţii de cogenerare pentru care a obţinut aceste garanţii poate solicita Agenției să transfere garanţiile deţinute noului proprietar al unităţii de cogenerare după obţinerea de către acesta a licenţei de producător.
    24. Dacă Agenția primeşte o cerere scrisă pentru un transfer de garanţii de origine, în condiţiile menţionate la pct. 10, transferul garanţiilor de origine în contul noului proprietar se consideră realizat după înregistrarea noului proprietar şi a garanţiilor de transferat în Registrul unic al garanţiilor de origine.
    25. Agenția poate anula o garanţie de origine dacă se constată că:
    1) unele informaţii conţinute în garanţie sunt incorecte;
    2) datele şi informaţiile transmise de producător, necesare emiterii garanţiilor de origine, sunt incorecte.
    26. Agenția informează deţinătorul garanţiei de origine asupra deciziei de anulare a garanţiei de origine în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestei decizii.
Secțiunea 6
Registrul unic al garanţiilor de origine
    28. Agenția instituie şi ţine actualizat Registrul unic al garanţiilor de origine emise producătorilor pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţeaua electrică, în format electronic, care conţine informaţiile referitoare la:
    1) garanţiile de origine care au fost emise;
    2) garanţiile de origine care au fost modificate;
    3) garanţiile de origine care au fost transferate;
    4) garanţiile de origine care au fost anulate, inclusiv motivul anulării;
    5) modul de valorificare a garanţiilor de origine emise.
    29. Informaţiile conţinute în Registrul unic al garanţiilor de origine sunt cele prevăzute la pct. 3 din Anexa nr. 4 la Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.
    30. Traseul parcurs de o garanţie de origine de la emitere până la momentul valorificării acesteia în perioada de valabilitate se urmăreşte prin intermediul Registrului unic al garanţiilor de origine.
    31. Garanţia de origine se identifică printr-un cod unic, compus din:
    1) numărul de ordine, care începe de la numărul 1 în fiecare an;
    2) codul tehnologiei de cogenerare, conform specificaţiilor din anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    3) numărul licenţei de producere, furnizare și distribuție;
    4) codul tipului de sprijin financiar de care a beneficiat producătorul;
    5) data emiterii (zi, lună, an);
    6) data expirării (zi, lună, an).
Secțiunea 7
Verificarea corectitudinii informaţiilor
    32. Agenția este în drept să verifice corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise de către producători, necesare emiterii garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru care au fost emise garanţii de origine:
    1) cel puţin o dată la 3 ani pentru producătorii care deţin unităţi de cogenerare cu puteri instalate de cel puţin 20 MW;
    2) ori de câte ori consideră necesar pentru producătorii care deţin unităţi de cogenerare cu puteri instalate mai mici de 20 MW.
    33. Verificarea corectitudinii informaţiilor menţionate la pct. 32, inclusiv a existenţei sistemelor de măsurare care să asigure determinarea parametrilor de exploatare necesari stabilirii energiei electrice produse în regim de cogenerare de înaltă eficienţă, se efectuează de persoane împuternicite de către Agenție.
    34. Verificările efectuate conform prevederilor pct. 33 fac obiectul unui proces-verbal în care se menţionează data, locul, constatările făcute. Procesul-verbal este transmis Agenției în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea verificării.
    35. Persoanele autorizate pentru verificare păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul efectuării verificării.
Secțiunea 8
Valorificarea garanţiilor de origine
    36. Garanţia de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă, emisă unui producător concret pentru o cantitate de energie electrică produsă, determinată ca timp și cantitate și livrată în rețeaua operatorului de sistem, se expediază în format electronic atât producătorului, cât și operatorului de sistem căruia i-a fost livrată energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă.
    37. Operatorul de sistem, în termen de 15 zile de la recepționarea garanţiei de origine pentru energia electrică livrată de producător ca energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă, transmite Agenției declarația privind valorificarea garanţiei de origine a energiei electrice livrată de producător, confirmată prin actul de livrare-recepție, conform tehnologiilor prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    38. Declarația cu privire la livrarea–recepția energiei electrice produse în regim de cogenerare de înaltă eficienţă, constituie declaraţia pe propria răspundere a operatorului de sistem în vederea certificării faptului de recepție a energiei electrice, întocmită în corespundere cu Anexa nr. 3.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3