HGM1016/2017
ID intern unic:  372759
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1016
din  23.11.2017
cu privire la aprobarea Cadrului naţional
al calificărilor din Republica Moldova
Publicat : 01.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 421-427     art Nr : 1137
    MODIFICAT
    HG1167 din 28.11.18, MO467-479/14.12.18 art.1293; în vigoare 14.12.18


    În temeiul art. 66 și 97 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu  modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cadrul naţional al calificărilor din Republica Moldova (se anexează).
    2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
    1) va elabora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Registrul național al calificărilor;
    2) va elabora și va aproba, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei hotărîri, metodologiile necesare și alte acte normative pentru aplicarea prezentei hotărîri.
    3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de comun acord cu ministerele care au în subordine instituţii de formare profesională, agenţii economici, alţi parteneri sociali:
    1) vor monitoriza elaborarea şi implementarea de către instituţiile de formare profesională de toate nivelurile a Cadrului naţional al calificărilor din Republica Moldova pe domenii de formare profesională;
    2) vor promova politici de parteneriat social în domeniul formării profesionale.
    4. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul și în limitele alocațiilor bugetare aprobate.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                   Monica Babuc
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                       Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu
    Ministrul afacerilor interne                                      Alexandru Jizdan
    Ministrul apărării                                                      Eugen Sturza
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale şi mediului                              Vasile Bîtca

    Nr. 1016. Chişinău, 23 noiembrie 2017.

 
 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1016
din 23 noiembrie 2017

CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1.Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova (CNCRM) prevede principiile de bază necesare pentru pregătirea alinierii Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova la Cadrul european al calificărilor (EQF) și pentru autocertificarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova în raport cu Cadrul de calificări pentru Spațiul european al învățămîntului superior (QF-EHEA), precum și corelarea indirectă cu cadrele naționale ale calificărilor din alte țări.
    2. Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova are ca scop formarea unui sistem naţional de calificări unic, integru, deschis şi flexibil, care cuprinde toate nivelurile şi formele de învăţămînt profesional, orientat spre satisfacerea unor necesităţi concrete în cadre calificate ale pieţei forţei de muncă, alinierea învăţării pe tot parcursul vieţii la dezvoltarea economică a ţării, și sprijină politicile și strategiile naționale în domeniul educației și formării profesionale, în corespundere cu politicile europene în acest domeniu (prevederile Cadrului european al calificărilor, ale Cadrului de calificări pentru Spațiul european al învățămîntului superior).
    3. În sensul prezentului Cadru naţional al calificărilor, sînt utilizate noţiunile definite la articolele 3 şi 123 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, precum şi următoarele noţiuni:
    1) abilitate – set de operaţii (de la nivelul celor automatizate, de tipul deprinderilor, pînă la strategiile creative, inovative) care, în baza experienţei, guvernează eficienţa unei acţiuni în raport cu o sarcină;
    2) cadru naţional al calificărilor – sistem unic de organizare, la nivel naţional sau la nivelul unui sistem de învăţămînt, cunoscut şi acceptat de comunitatea internaţională, prin intermediul căruia toate calificările şi alte realizări din domeniul învăţămîntului profesional pot fi raportate unele la altele într-un mod coerent. Cadrul național al calificărilor este definit printr-un şir de concepte: calificare, cunoştinţe, abilităţi, competenţe, deprinderi, finalităţi de studiu;
    3) competenţă – abilitate confirmată de a folosi cunoaşterea şi abilitățile personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă ori de studiu şi în dezvoltarea profesională şi/sau personală;
    4) competențe generice (transversale) – capacități care transcend un anumit domeniu/program de studii, avînd o natură transdisciplinară. Acestea constau în abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă/străină, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării, rezolvarea de probleme şi luarea de decizii, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi a eticii profesionale;
    5) competenţe-cheie – pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă. Acestea sînt: competenţe de comunicare în limba română; competenţe de comunicare în limbi străine; competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie; competenţe digitale; competenţa de a învăţa să înveţi; competenţe sociale şi civice; competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă; competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale;
    6) cunoştinţe – rezultat al asimilării informaţiei prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu;
   7) Cadrul de calificări pentru Spațiul european al învățămîntului superior (QF-EHEA) – instrument pentru stabilirea nivelurilor de calificare în cadrul sistemului de învățămînt superior care vizează recunoașterea și înțelegerea calificărilor între cadrele naționale de calificări ale Spațiului european al învățămîntului superior;
    8) Cadrul european al calificărilor (EQF) – sistem de organizare (structurare) care facilitează perceperea la nivel european a calificărilor din diferite sisteme naţionale şi sectoriale;
    9) calificare – recunoaştere oficială a valorii rezultatelor individuale ale învăţării pentru piaţa muncii, precum şi a educaţiei şi formării profesionale continue printr-un act de studii (diplomă, certificat, atestat) ce conferă dreptul legal de a practica o profesie/meserie. Modalități de recunoaștere a calificării:
    a) formală – proces de atribuire a unui statut oficial deprinderilor şi/sau competenţelor demonstrate de o persoană, prin acordarea unui certificat sau prin acordarea echivalării, prin acordarea unităţilor de credite, validarea deprinderilor şi/sau competenţelor;
    b) socială – confirmarea valorii deprinderilor şi/sau a competenţelor unei persoane de către partenerii economici şi sociali;
    10) competenţe profesionale – capacitatea confirmată de a folosi cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile personale şi sociale în situaţii de muncă sau de studiu, în dezvoltarea profesională şi personală;
    11) competenţe profesionale generale – competențe proprii unui grup de meserii/profesii înrudite în cadrul unui domeniu ocupaţional, raportarea competenţelor generale la o meserie/profesie, specialitate concretă efectuîndu-se prin formularea competenţelor profesionale specifice;
    12) competenţe profesionale specifice – sistem de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care, prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea individuală sau în grup a unor sarcini stabilite de contextul activităţii profesionale. Aceste competenţe vor fi formulate în termeni de cerinţe asociate unei singure profesii, pe care trebuie să le întrunească persoana pentru a putea îndeplini anumite lucrări în cadrul unei meserii/profesii/specialităţi şi pentru a se integra în cîmpul muncii;
    13) deprinderi – abilităţi de a aplica rezultatele cunoaşterii pentru a îndeplini sarcini şi a rezolva probleme;
    14) descriptori de nivel al calificărilor – criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare a competenţelor exprimate prin finalităţi de studiu/rezultate ale învăţării elevului/studentului şi permit determinarea gradului de realizare a acestora (minim, mediu, maxim). În conformitate cu nivelul atins, descriptorii permit acordarea de calificative;
   15) formare continuă a adulţilor – componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, care asigură accesul continuu la ştiinţă, informaţie, cultură, în vederea adaptării flexibile a individului la noile realităţi socioeconomice în permanentă schimbare şi în scopul dezvoltării competenţelor necesare pentru activitatea profesională şi socială;
    16) formare profesională – proces de instruire în urma căruia se obţine o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberată în condiţiile legii;
    17) ocupaţie – activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură) pe care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta sursă de existenţă; ocupaţia poate fi exprimată prin funcţie sau meserie;
    18) Registrul naţional al calificărilor (RNC) – bază de date națională care cuprinde descrierea calificărilor din Republica Moldova recunoscute la nivel național, incluse în:
    a) Registrul naţional al calificărilor în învăţămîntul profesional, corespunzător nivelurilor de calificare 3, 4 și 5 conform Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova, precum și formării profesionale inițiale și continue;
    b) Registrul naţional al calificărilor în învăţămîntul superior, corespunzător nivelurilor de calificare 6, 7 și 8 conform Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova, specifice învățămîntului superior;
    19) rezultate ale învăţării/finalităţi de studiu – set de cunoştinţe, abilităţi, deprinderi, valori şi/sau competenţe pe care o persoană le-a dobîndit și este capabilă să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare;
    20) specialitate – complex de competenţe profesionale obţinute prin instruire într-un anumit domeniu;
    21) standard ocupaţional pentru profesiile muncitoreşti  – document care descrie atribuţiile şi sarcinile profesionale specifice unei meserii/profesii/ specialităţi/ocupaţii dintr-un domeniu de activitate şi reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes a acestora, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii;
    22) transparenţa calificărilor – grad de explicitate al calificărilor (academice sau profesionale) care permite identificarea şi compararea valorii de piaţă a acestora (sectorială, regională, naţională sau internaţională) fie pe piaţa muncii, fie pe piaţa serviciilor educaţionale şi a formării profesionale.
II. OBIECTIVELE, PRINCIPIILE, FUNCŢIILE
ȘI STRUCTURA FUNCȚIONALĂ
    4. Obiectivele, principiile și funcţiile Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova sînt parte a metodologiilor necesare pentru aplicarea acestuia, fiind aprobate prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării.
    5. Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova este structurat pe opt niveluri de calificare, care corespund nivelurilor stabilite de Cadrul european al calificărilor (inclusiv Cadrul de calificări pentru Spațiul european al învățămîntului superior) și reflectă situaţia actuală şi de perspectivă pe piaţa internă a muncii și posibilitățile de formare profesională, definite în sistemul educațional național.
    6. Nivelurile de calificare din Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova sînt definite în bază de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe.
    7. Structura descrierii nivelurilor de calificare ale Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova (anexa nr. 1) este similară cu cea a Cadrului european al calificărilor.
    8. Indicatorii finalităților de studii sînt corelaţi cu indicatorii cererii de competenţe pentru executarea activităţilor profesionale de nivelul respectiv de calificare, definite prin standarde ocupaţionale, și servesc ca bază pentru:
    1) descrierea de pe poziţii unice a cerinţelor faţă de calificarea absolvenţilor şi angajaţilor (în cadrul standardelor ocupaţionale şi educaţionale);
    2) elaborarea criteriilor de evaluare a calificării absolvenţilor şi angajaţilor de la toate nivelurile învăţămîntului profesional;
    3) elaborarea cerinţelor faţă de funcţiile ocupaţionale;
    4) planificarea diferitor trasee de învăţare flexibile în învăţămîntul profesional;
    5) asigurarea mecanismelor de apreciere, determinare şi validare a calificărilor;
    6) recunoaşterea cunoștințelor și competențelor dobîndite în contexte de învățare formală, informală şi nonformală.
    9. Corespondența dintre nivelurile de calificare ale Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova cu nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, tipul programelor de studii generale și de formare profesională din Republica Moldova prin care pot fi dobîndite  nivelurile de calificare, actele de studii eliberate de sistemul formal de educație, condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel, precum și condițiile obligatorii privind evaluarea finalităților sînt prezentate în anexa nr. 2. În actul de finalizare a studiilor profesionale se indică nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova.
III. ELABORAREA, CERTIFICAREA CALIFICĂRILOR
ȘI REGISTRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR

    10. Procedurile de elaborare, certificare şi înregistrare a unei noi calificări profesionale în Registrul naţional al calificărilor sînt stabilite de Metodologia de elaborare a calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, culturii și cercetării.
     11. Durata studiilor și calificările obţinute pînă la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova sînt recunoscute şi echivalate conform anexei nr. 3 și în baza unei metodologii aprobate prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării.
    12. În Registrul naţional al calificărilor sînt cuprinse calificările corespunzătoare nivelurilor de calificare prevăzute în Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova, indiferent de sistemul de educație și formare profesională prin care au fost dobîndite, în contexte de învățare formale, nonformale și informale.
    13. Responsabilitatea pentru proiectarea, implementarea şi actualizarea permanentă a Registrului naţional al calificărilor revine Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Pentru implementarea Registrului naţional al calificărilor, Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova stabileşte procedurile tehnice de pilotare şi modalităţile de utilizare consecventă, permanentă a acestui sistem de către toate instituţiile implicate.
    14. Registrul naţional al calificărilor este public, fiind disponibil în variantă electronică pe pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în limba română şi în limba engleză, asigurînd transparenţa şi lizibilitatea învăţămîntului şi formării din Republica Moldova pentru angajatori, asociaţii profesionale, sindicate, patronate, profesori, elevi/studenţi.
    15. Asigurarea calităţii implică mecanisme de evaluare a demersului de proiectare, implementare, monitorizare şi actualizare a Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării stabileşte proceduri şi instrumente pentru descrierea calificărilor oferite de învăţămîntul şi formarea profesională, pentru promovarea unor noi calificări, precum şi proceduri şi instrumente de monitorizare, evaluare periodică şi actualizare a Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova.
IV. CORESPONDENȚA DINTRE NIVELURILE CADRULUI NAȚIONAL
AL CALIFICĂRILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA CU NIVELURILE
DE REFERINȚĂ ALE CADRULUI EUROPEAN  AL CALIFICĂRILOR
ȘI CADRULUI DE CALIFICĂRI PENTRU SPAȚIUL EUROPEAN AL
 ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR

    16. Nivelurile de calificare ale Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova corespund cu nivelurile Cadrului european al calificărilor după cum urmează:
    1) nivelul 1 CNCRM corespunde nivelului 1 EQF;
    2) nivelul 2 CNCRM corespunde nivelului 2 EQF;
    3) nivelul 3 CNCRM corespunde nivelului 3 EQF;
    4) nivelul 4 CNCRM corespunde nivelului 4 EQF;
    5) nivelul 5 CNCRM corespunde parțial nivelului 5 EQF;
    6) nivelul 6 CNCRM corespunde nivelului 6 EQF;
    7) nivelul 7 CNCRM corespunde nivelului 7 EQF;
    8) nivelul 8 CNCRM corespunde nivelului 8 EQF.
    17. Nivelurile de calificare ale Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova obţinute în sistemul de învăţămînt superior trebuie să corespundă nivelurilor Cadrului de calificări pentru Spațiul european al învățămîntului superior după cum urmează:
    1) nivelul 6 CNCRM corespunde nivelului 1 QF-EHEA;
    2) nivelul 7 CNCRM corespunde nivelului 2 QF-EHEA;
    3) nivelul 8 CNCRM corespunde nivelului 3 QF-EHEA.

    anexa_nr.1

    anexa_nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția HG1167 din 28.11.18, MO467-479/14.12.18 art.1293; în vigoare 14.12.18]