HGO1001/2017
ID intern unic:  372959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1001
din  21.11.2017
cu privire la aprobarea Programului de cooperare dintre
 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului al
Republicii Slovace, întocmit la Chişinău la 20 septembrie 2017
Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 1112
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Programul de cooperare dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului al Republicii Slovace, întocmit la Chişinău la 20 septembrie 2017.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Părţii slovace aprobarea Programului de cooperare nominalizat.
    3. Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Programului de cooperare menționat.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                        Andrei Galbur
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                             Monica Babuc

    Nr. 1001. Chişinău, 21 noiembrie 2017.


Program de cooperare între
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
şi
Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului
al Republicii Slovace
    Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului al Republicii Slovace, denumite în continuare „Părţi”,
    Dorind să promoveze relaţii de cooperare şi să participe cât mai activ la edificarea Spaţiului European al Învăţământului Superior, având la bază prevederile Declaraţiei de la Bologna din 19 iunie 1999;
    Realizând importanţa progresului social şi al dezvoltării durabile a ţărilor Părţilor, prin modernizarea sistemelor de învăţământ, cooperarea universitară şi stimularea mobilităţii academice a studenţilor şi a cadrelor didactice;
    Au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
    Părţile vor susţine diverse forme de cooperare în domeniul învăţământului, în spiritul principiilor de respect reciproc şi parteneriat, şi în conformitate cu legislaţia în vigoare a ambelor state.
Articolul 2
    Părţile vor promova următoarele forme de cooperare:
    a) schimb de informaţii privind structura şi organizarea sistemelor de învăţământ, planuri de studii şi curriculă, materiale didactice, publicaţii reciproce de articole şi lucrări ştiinţifice;
    b) schimb reciproc de informaţii privind evenimentele ştiinţifice organizate în domeniul educației;
    c) promovarea schimburilor academice de studenți și cadre didactice;
    d) în caz de interes reciproc implementarea de comun a proiectelor/programelor de modernizare a sistemelor naționale de educație.
Articolul 3
    Părțile vor face schimb anual de:
    a) Studenți la programe acreditate de licenţă și masterat din instituţii publice de învăţământ superior pentru o perioadă de studiu de 10 luni în fiecare an academic. Astfel de perioade de studiu pot fi divizate în perioade mai scurte, de câte 5 luni de persoană (individual). Cunoașterea limbii țării-gazdă sau a limbii engleze este o precondiție pentru participare la un astfel de schimb.
    b) Studenți la programe de doctorat acreditate, realizate în cadrul instituţiilor publice de învățământ superior şi de cercetare şi pentru personal academic, în scop de studiu și sejururi de cercetare, pe o perioada de până la 20 de luni în fiecare an academic. Perioadele de studiu și cercetare pot fi împărțite în perioade scurte, de la 3 la 10 luni de persoana (individual).
    Cunoașterea limbii țării-gazdă sau a limbii engleze este o precondiție pentru participare la un astfel de schimb.
Articolul 4
    Părţile vor sprijini cooperarea directă între universităţi şi mobilitatea academică în baza unor proiecte/programe comune, în cadrul programelor educaționale europene și internaționale.
Articolul 5
    Părţile vor susține cooperarea între universități și alte instituții academice în domeniul educației, cercetării şi inovării, în conformitate cu nevoile și posibilitățile convenite prin acordurile de cooperare directă, încheiate în contextul cooperării directe.
Articolul 6
    Părţile, în caz de necesitate și, de comun acord, vor elabora un proiect de acord cu privire la recunoașterea reciprocă a diplomelor, acordate în Republica Moldova și în Republica Slovacă.
Articolul 7
    Părţile vor coopera în dezvoltarea de instrumente și metode standardizate de testare și de evaluare a calității rezultatelor educației, la nivel de școli primare și generale, în special, la absolvirea învățământului general, printr-un examen de bacalaureat în regim extern. De asemenea, Părțile vor coopera în scopul dezvoltării de programe educaționale, de cercetare și de management în domeniul evaluării externe și al sporirii calității educației.
    Părțile vor coopera în domeniul învățământului superior prin schimb de experiență în evaluarea internă și externă a instituțiilor de învățământ.
Articolul 8
    Părţile vor încuraja schimbul de experiență și preluarea bunelor practici în domeniul Tehnologiilor Informaționale și de Comunicare în educație, precum și în domeniul inspecției școlare.
Articolul 9
    Divergențele în interpretarea sau implementarea prezentului Program de cooperare vor fi soluționate prin consultări între Părți.
Articolul 10
    Anexele „Prevederi generale” și „Dispoziții financiare” constituie parte integrantă a prezentului Program de cooperare.
    Prin înțelegerea reciprocă a Părților, în prezentul Program de cooperare pot fi introduse modificări și completări sub formă de anexe separate, care constituie parte integrantă a acestui Program de cooperare și intră în vigoare, conform prevederilor Articolului 11 al prezentului Program de cooperare.
Articolul 11
    Prezentul Program de cooperare va intra în vigoare la data recepţionării notificării în scris privind îndeplinirea, de către Partea Moldovenească, a procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.
    Programul de cooperare se încheie pe o perioadă de cinci (5) ani. Valabilitatea acestuia se va prelungi pentru următorii (5) cinci ani, cu excepția când una din Părți comunică în scris despre intenția de a finaliza Programul de cooperare, cel târziu cu (6) șase luni înainte de expirarea acestuia.
    Obligaţiile din cadrul proiectelor în derulare, nerealizate până la data expirării validităţii Programului de cooperare, vor fi duse la îndeplinire, dacă Părţile nu vor decide altfel.
    Întocmit la Chişinău la 20 septembrie 2017, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, slovacă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul divergenţelor în interpretare, textul în limba engleză va fi de referinţă.

    Pentru Ministerul Educaţiei,                        Pentru Ministerul Educaţiei,
    Culturii şi Cercetării                                     Ştiinţei, Cercetării şi Sportului
    al Republicii Moldova                                  al Republicii Slovace

Anexa nr.1
la Programul de cooperare între Ministerul Educaţiei,
 Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării
şi Sportului al Republicii Slovace
PREVEDERI GENERALE
    În conformitate cu Articolul 3:
    1. Partea trimiţătoare va propune celeilalte Părţi lista nominală şi actele candidaţilor la studii, până la 1 aprilie a anului calendaristic. Partea primitoare va notifica acceptarea candidaţilor propuşi cu cel puţin două luni înainte de începerea studiilor/stagiului.
    Partea trimițătoare va anunța Partea primitoare privind data sosirii beneficiarilor de burse cu două săptămâni înainte de începerea stagiului.
    Documentele candidaţilor vor fi traduse în limba engleză sau în limba ţării-gazdă.
    2. Toate persoanele, admise la studii/stagii în cadrul Programelor de cooperare ale Părților se obligă să respecte legislația națională a Părții primitoare, cât și regulamentul intern al instituției-gazdă de învățământ.
    3. Participanţii la schimburile academice în cadrul acestui Program de cooperare sunt obligaţi să se asigure cu asigurare medicală din cont propriu sau din contul sponsorilor.

Anexa nr. 2
la Programul de cooperare între Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării
şi Sportului al Republicii Slovace
DISPOZIŢII FINANCIARE
    Schimburile prevăzute la Articolul 3 se efectuează în modul următor:
    a) Partea primitoare va oferi persoanelor acceptate următoarele:
    1. Studii gratuite în instituții publice de învățământ superior
    2. Bursă lunară, în conformitate cu reglementările legale interne, în caz de necesitate Partea Slovacă va oferi cetățenilor săi bursă suplimentară.
    3. Cazare în căminele studențești ale instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu reglementările legale interne;
    b) Partea trimițătoare, în cazul Slovaciei, și candidații la studii, în cazul Republicii Moldova, vor acoperi cheltuielile de transport internațional, tur-retur, o dată pe an academic.