HGM1015/2017
ID intern unic:  373037
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1015
din  23.11.2017
cu privire la aprobarea Programului național
privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a
Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia
Publicat : 08.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 429-433     art Nr : 1153
    MODIFICAT
    HG858 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.905; în vigoare 07.09.18


    În temeiul Legii nr.124-XVI din 11 mai 2007 pentru ratificarea Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr.78-81, art.362), cu modificările ulterioare, Legii nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258-261, art. 489), cu modificările ulterioare, precum și al Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    1) Programul național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021, conform anexei nr.1;
    2) Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021, conform anexei nr.2;
    3) Componența Consiliului Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului, conform anexei nr.3;
    4) Regulamentul Consiliului Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului, conform anexei nr.4.
    2. Ministerele și autoritățile administrative centrale:
    1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală și în termenele stabilite a prevederilor Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021;
    2) vor prevedea anual, în limita mijloacelor aprobate, alocații pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Programul național sus-numit;
    3) vor informa anual, pînă la data de 28 februarie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale despre executarea Programului național menționat.
    3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pînă la 1 aprilie, va prezenta Guvernului raportul anual cu privire la realizarea prevederilor Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și ale Planului de acțiuni privind implementarea acestuia.
    4. Se recomandă consiliilor municipale Chișinău și Bălți, administrației unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), precum și consiliilor raionale să aprobe și să asigure realizarea programelor teritoriale și aprobarea planurilor locale de acțiuni pentru realizarea Programului național menționat.
    5. Se stabilește că finanțarea acțiunilor prevăzute în Programul național nominalizat se va efectua din contul și în limitele mijloacelor bugetului public național și din alte surse financiare care nu contravin legislației.
    6. Se stabilește că, în caz de eliberare din funcțiile publice deținute a unor membri ai Consiliului, atribuțiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără a fi emisă o altă hotărîre de Guvern.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se atribuie Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                             Octavian Calmîc
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecției sociale                                           Stela Grigoraș
    Ministrul finanțelor                                                       Octavian Armașu
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                       Monica Babuc

    Nr. 1015. Chişinău, 23 noiembrie  2017.
          
    anexa nr1
   
    anexanr.2

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1015
din 23 noiembrie 2017
COMPONENȚA
Consiliului Național Coordonator în domeniul
Controlului Tutunului
Leancă Iurie 

viceprim-ministru pentru integrare europeană, președinte al Consiliului

Serbulenco Aliona
secretar de stat al Ministerului Sănătății,

Muncii și Protecției Sociale (în domeniul sănătății publice), vicepreședinte al Consiliului

Purice Dorin
secretar de stat al Ministerului Afacerilor

Interne (în domeniul ordinii și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității), vicepreședinte al Consiliului

Palanciuc Elena

director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, secretar al Consiliului

Luca Vasile

secretar de stat al Ministerului Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul politicilor/produselor de origine vegetală)

Noroc Dorel

șef al Direcției politici fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor

Iurcu Vitalie

secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (în domeniul economic)

Cutasevici Angela
secretar de stat al Ministerului Educației,

Culturii și Cercetării (în domeniul educației)

Vrabie Vitalie
director general al Serviciului Vamal
Stici Daniel

vicedirector al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

Guceac Ion
vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
Onceanu-Hadîrcă Mariana
membru al Consiliului Coordonator al  Audiovizualului
Darie Vladimir

director general al Agenției Informaționale de Stat „Moldpres”

Bordeianu Olga

președinte al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”

Ababii Ion

rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Popovici Aurel
președinte al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova
Bivol Stela

director al Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate

Fonari Antonița

director executiv al Centrului de Resurse „Tineri și Liberi”

Gavriloi Rodion
activist civic”.

    [Anexa nr.3 în redacția HG858 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.905; în vigoare 07.09.18]
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.1015
din 23 noiembrie 2017

REGULAMENTUL
Consiliului Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Consiliul Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului (în continuare – Consiliu) este creat în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică, pentru coordonarea tuturor proceselor necesare organizării eficiente a acțiunilor în domeniul controlului tutunului și combaterea efectelor negative ale consumului de tutun asupra sănătății.
    2. Misiunea Consiliului este de a eficientiza comunicarea și colaborarea intersectorială în fortificarea cadrului legal în domeniul controlului tutunului, în conformitate cu prevederile Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (în continuare – CCCT) și cu legislația Uniunii Europene, precum și de a stabili un mecanism de implementare eficientă a activităților în domeniul controlului tutunului.
    3. Consiliul își desfășoară activitatea în baza legislației în vigoare și a prezentului Regulament.
II. ATRIBUȚIILE DE BAZĂ ALE CONSILIULUI
    4. Consiliul exercită următoarele atribuții:
    1) coordonează implementarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021;
    2) asigură participarea părților interesate în procesul de elaborare, monitorizare și implementare a activităților de control al tutunului în Republica Moldova și contribuie la stabilirea legăturilor durabile între toți factorii-cheie de decizie implicați în elaborarea, promovarea și implementarea legislației și a politicilor publice în domeniul controlului tutunului;
    3) promovează parteneriatul intersectorial între instituțiile de stat, internaționale și neguvernamentale pentru un mai bun control al tutunului și asigură dialogul reciproc eficient între organizațiile guvernamentale și neguvernamentale din Moldova și de peste hotare;
    1) coordonează procesul de elaborare și de ajustare a legislației în domeniul controlului tutunului la prevederile CCCT și la legislația Uniunii Europene, precum și procesul de implementare a legislației și a documentelor de politici în domeniu;
    5) facilitează colaborarea intersectorială pentru elaborarea politicilor publice destinate supravegherii și controlului asupra consumului de tutun, prevenirii morbidității și mortalității legate de consumul de tutun, coordonînd punerea în aplicare ale acestora.
III. ATRIBUȚIILE CONDUCERII ȘI MEMBRILOR
CONSILIULUI

    5. Președintele Consiliului exercită următoarele atribuții:
    1) convoacă ședințele Consiliului;
    2) conduce activitatea Consiliului;
    3) semnează deciziile Consiliului și exercită controlul executării acestora;
    4) exercită și alte funcții în conformitate cu prezentul Regulament.
    6. Secretarul Consiliului asigură:
    1) pregătirea materialelor pentru ședințele Consiliului;
    2) difuzarea deciziilor Consiliului membrilor acestuia, ministerelor, altor autorități administrative centrale și instituții interesate;
    3) generalizarea rezultatelor privind executarea deciziilor adoptate și informarea președintelui Consiliului despre aceasta;
    4) elaborarea planurilor de activitate a Consiliului în baza propunerilor președintelui (vicepreședintelui), membrilor Consiliului și ale autorităților publice, precum și prezentarea lor spre examinare la ședințele Consiliului;
    5) altă activitate a Consiliului sub aspect organizatoric, analitic și informativ.
    7. Membrii Consiliului sînt obligați:
    1) să-și exercite atribuțiile în conformitate cu prezentul Regulament;
    2) să participe la ședințele Consiliului;
    3) să informeze conducerea instituțiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul ședințelor.
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI
    8. Consiliul își desfășoară activitatea în ședințe plenare, organizate cel puțin o dată în semestru.
    9. Ședințele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia.
    10. La ședințele Consiliului pot participa ca invitați și alte persoane, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, instituțiilor publice, întreprinderilor, mass-mediei, organizațiilor neguvernamentale, organizațiilor internaționale și ai altor beneficiari de informație, fără drept de vot.
    11. Lucrările tehnice de secretariat se asigură de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
    12. Pentru realizarea misiunii sale, Consiliul instituie grupuri tehnice de lucru pe diferite domenii specifice, care întrunesc specialiști în domeniul controlului asupra tutunului din sectorul de stat, neguvernamental, precum și parteneri pentru dezvoltare.
    13. Sarcinile grupurilor tehnice de lucru constau în:
    1) oferirea suportului tehnic în procesul ajustării cadrului legal în domeniul controlului tutunului la prevederile CCCT și la legislația Uniunii Europene;
    2) realizarea activităților de pledoarie pentru fortificarea cadrului legal în domeniul controlului tutunului, în conformitate cu prevederile CCCT și cu legislația Uniunii Europene;
    3) asigurarea transparenței activității Consiliului prin oferirea informațiilor și elaborarea materialelor pentru mass-media;
    4) monitorizarea și evaluarea situației din domeniul controlului tutunului și a implementării legislației și a documentelor de politici, identificarea problemelor de sănătate a populaiei și participarea la elaborarea politicilor publice în domeniul controlului tutunului.
V. ȘEDINȚELE CONSILIULUI
    14. Ședințele Consiliului sînt organizate la inițiativa președintelui sau a secretariatului Consiliului ori la solicitarea a 1/3 din membrii acestuia, cu informarea secretariatului cu o lună înainte despre această intenție.
    15. Ordinea de zi a ședințelor Consiliului se întocmește de către secretar, la propunerea președintelui, și se prezintă membrilor Consiliului pentru completări și modificări cu cel puțin 14 zile înainte de convocarea ședinței, după care se prezintă spre aprobare președintelui Consiliului cu cel puțin 7 zile înainte de convocarea ședinței.
    16. Ordinea de zi definitivată se aduce la cunoștința membrilor Consiliului și, după caz, a persoanelor invitate cu cel puțin 5 zile înainte de convocarea ședinței.
    17. Ședințele sînt prezidate de președintele Consiliului, iar în cazul absenței acestuia – de vicepreședinte.
    18. Procesul-verbal al ședinței Consiliului se întocmește de către secretarul acestuia în termen de cel mult 2 zile de la data desfășurării ședinței și se semnează de către președintele și secretarul Consiliului.
VI. DECIZIILE CONSILIULUI
    19. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă decizii în problemele ce țin de competența sa.
    20. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință. Membrii Consiliului sînt parteneri egali, cu drepturi depline de participare și implicare în procesul de luare a deciziilor și au dreptul de a-și delega votul reprezentanților autorizați de ei.
    21. Deciziile Consiliului sînt semnate de către președintele acestuia.
    22. Deciziile Consiliului au caracter consultativ pentru toate autoritățile publice participante la implementarea Programului național privind controlul tutunului, la ajustarea cadrului legal în domeniul controlului tutunului la prevederile CCCT și la legislația Uniunii Europene, precum și la stabilirea unui mecanism de implementare eficientă a activităților în domeniul controlului tutunului.