ECSMM2068/2017
ID intern unic:  373214
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 2068
din  24.11.2017
din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 658/30 din 10 octombrie 2017
Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 2068
    MODIFICAT
   
ECSM314 din 08.02.19, MO38-47/08.02.19 art.314; în vigoare 08.03.19
    HCSM42 din 12.01.18, MO7-17/12.01.18 art.42
    HCSM2350 din 29.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2350    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti pe portalul naţional al instanţelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
    2. Se abrogă Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 432/19 din 21 iunie 2016.

    PREȘEDINTELE
    ȘEDINȚEI PLENULUI CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                            Dumitru VISTERNICEAN


Anexă
la Hotărârea CSM nr. 658/30
din 10 octombrie 2017

REGULAMENT
PRIVIND MODUL DE PUBLICARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI
PE PORTALUL NAȚIONAL AL INSTANȚELOR DE JUDECATĂ ȘI PE
PAGINA WEB A CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curții Supreme de Justiție (în continuare, „Regulamentul”) stabilește modul și procedura de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul web național al instanțelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curții Supreme de Justiție.
    2. Conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, hotărârile judecătoriilor și ale curților de apel se publică pe portalul web național al instanțelor de judecată. Hotărârile Curții Supreme de Justiție se publică pe pagina web a acestei instanțe.
    3. Publicarea hotărârilor judecătorești contribuie la realizarea principiului echității proceselor judiciare și urmărește asigurarea accesului liber la informații al cetățenilor și transparentizarea activității instanțelor de judecată.
    4. Publicarea hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curții Supreme de Justiție poate fi limitată în interesul moralității, al ordinii publice ori al securității naționale într-o societate democratică, atunci când o impun interesele minorilor sau protecția vieții private a părților la proces sau în măsura considerată absolut necesară de către instanță când, în împrejurări speciale, s-ar aduce atingere intereselor justiției.
    5. Publicarea hotărârilor judecătorești se face în conformitate cu legislația Republicii Moldova, inclusiv cu Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, cu Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11 mai 2000, cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011, precum și cu prezentul Regulament. Dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și/sau jurisprudența lor interpretativă prevăd o altă soluție decât cea prevăzută de actele normative naționale enumerate și decât cea prevăzută de prezentul Regulament, au prioritate tratatele internaționale și/sau jurisprudența lor interpretativă.
II. TERMENI UTILIZAŢI
    6. În sensul prezentului Regulament, sunt definite următoarele noțiuni:
    - portalul național al instanțelor de judecată (PNIJ) – un sistem complex, caracterizat printr-un punct unic de acces la informaţia despre activitatea tuturor instanţelor de judecată;
    - pagina web a Curții Supreme de Justiție – o resursă aflată în spațiul web din Internet care permite integrarea și oferirea de informații obținute din diferite surse externe și care asigură publicarea hotărârilor judecătorești ale Curții Supreme de Justiție;
    - Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) – o aplicaţie unică de documentare automatizată, evidenţă şi control al activităţii de gestionare electronică a dosarelor şi altor materiale procesuale emise de instanţele judecătoreşti sau prezentate spre examinare în cadrul acestora;
    - hotărâre judecătorească – orice act al instanței judecătorești, emis de către judecătorii din instanțele judecătorești ale Republicii Moldova, prin care se soluționează fondul cauzei;
    - date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;
    - subiect al datelor cu caracter personal – o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
    - anonimizare – procesul de criptare sau de înlăturare a numelui unei persoane fizice din hotărârea judecătorească, astfel încât aceasta să rămână anonimă;
    - ascunderea datelor – modificarea altor date cu caracter personal decât numele persoanei în hotărârea judecătorească de o manieră care să nu permită cunoașterea acestora de către public;
    - registrator de sistem – persoană împuternicită cu atribuții de introducere, modificare, radiere și/sau generare a informațiilor în sistemele informaționale.
III. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EXISTENȚEI PORTALULUI NAȚIONAL
 AL INSTANȚELOR DE JUDECATĂ ȘI A PAGINII WEB A CURȚII
SUPREME DE JUSTIȚIE

    7. Scopul existenței portalului național al instanțelor de judecată și cel al existenței paginii web a Curții Supreme de Justiție îl constituie susținerea unui mediu informațional virtual și accesibil pentru cetățeni.
    8. Informațiile publicate pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție includ lista cauzelor fixate pentru judecare, hotărârile instanței de judecată, citațiile în fața instanței și alte informații relevante pentru justițiabili.
    9. Lista cauzelor fixate pentru judecare se publică pe pagina web a instanței judecătorești, precum și într-un loc accesibil publicului cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței de judecată, indicându-se numărul dosarului, numele judecătorului (judecătorilor) care examinează cauza, data, ora și locul desfășurării ședinței, numele sau denumirea părților, obiectul cauzei, precum și date referitoare la publicitatea ședinței de judecată.  Cu excepţia cauzelor care se atribuie la materialele confidenţiale, prevăzute în punctul 106 din Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, Anexă la Hotărârea CSM nr. 142/4 din 4 februarie 2014, precum şi a cauzelor contravenţionale prevăzute în art. 454 alin. (3) din Codul contravenţional, judecarea cărora se face în regim de urgenţă şi cu precădere.
    [Pct.9 modificat prin ECSM314 din 08.02.19, MO38-47/08.02.19 art.314; în vigoare 08.03.19]
    [Pct.9 modificat prin HCSM2350 din 29.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2350]
   
91. Încheierile judecătorului de instrucţie adoptate pe marginea materialelor confidenţiale, prevăzute în punctul 106 din Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, Anexă la Hotărârea CSM nr.142/4 din 4 februarie 2014, nu se publică pe portalul naţional al instanţelor de judecată.
    [Pct.91 introdus prin ECSM314 din 08.02.19, MO38-47/08.02.19 art.314; în vigoare 08.03.19]
IV. PUBLICAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI
    10. Toate hotărârile judecătoriilor și ale Curților de Apel se publică pe portalul național al instanțelor de judecată după introducerea acestora în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. Hotărârile Curții Supreme de Justiție se publică pe pagina sa web după ce este parcursă aceeași etapă.
    11. Accesul la hotărârile judecătorești publicate pe pagina web a instanţelor judecătoreşti este gratuit și anonim și nu presupune nici o formă de înregistrare.
    12. Textul hotărârii judecătorești se publică pe pagina web într-un format care asigură protejarea informațiilor de distrugerea sau modificarea acestora.
V. PROCEDURA DE PUBLICARE A HOTĂRÂRILOR
JUDECĂTOREŞTI

    13. Autoritatea responsabilă pentru asigurarea accesibilității hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată este Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, care va asigura, în mod permanent, posibilitatea căutării hotărârilor judecătorești după numele părților și va garanta transparența hotărârilor judecătorești prin implementarea celor mai noi și mai practice modalități de căutare a informațiilor conținute de acestea.
    [Pct.13 în redacția HCSM42 din 12.01.18, MO7-17/12.01.18 art.42]
    14. La nivel de instanțe, sunt responsabili de publicarea hotărârilor judecătorești judecătorii și asistenții judiciari. Aceștia din urmă au calitatea de registrator de sistem și acționează sub supravegherea judecătorilor.
    15. În contextul art. 47 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească și al prezentului Regulament, asistenții judiciari sunt obligați să introducă hotărârea judecătorească în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor și să o înregistreze cu statut final, precum și să anonimizeze numele și să ascundă celelalte date cu caracter personal din cuprinsul hotărârilor judecătorești în toate cazurile prevăzute de prezentul Regulament.
    16. Judecătorii sunt obligați să verifice asistenții judiciari în activitatea lor de publicare a hotărârilor judecătorești.
    17. Hotărârile judecătorești, pronunțate de judecătorii și de curțile de apel, sunt transferate din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor pe portalul unic al instanțelor de judecată, în regim real.
    18. Hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele examinate în camera de consiliu (ședință „închisă”) sau în ședință secretă se plasează integral în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, dar se publică pe portalul național al instanțelor de judecată sau pe pagina web a Curții Supreme de Justiție în modul următor:
    a) dacă este vorba de cauze penale, contravenționale, civile sau de alt tip judecate astfel în vederea protejării interesului moralității, minorilor sau a vieții private a părților la proces, numele celor afectați prin prisma acestor valori și interese va fi anonimizat întotdeauna;
    b) dacă este vorba de cauze penale sau contravenționale judecate astfel în vederea protejării interesului moralității, a minorilor sau a vieții private a părților la proces, numele autorilor, al instigatorilor sau al complicilor nu va fi anonimizat în nici un caz, chiar dacă autorii, instigatorii sau complicii sunt minori;
    c) dacă este vorba de cauze judecate astfel în vederea protejării ordinii publice ori a securității naționale într-o societate democratică sau în măsura considerată absolut necesară de către instanță când, în împrejurări speciale, s-ar aduce atingere intereselor justiției sau secretului comercial, părțile din hotărâre a căror publicare ar afecta aceste interese vor fi ascunse;
    d) dacă este vorba de cauze judecate astfel în vederea protejării ordinii publice ori a securității naționale într-o societate democratică sau în măsura considerată absolut necesară de către instanță când, în împrejurări speciale, s-ar aduce atingere intereselor justiției, numele părților și/sau al persoanelor a căror publicare ar afecta aceste interese va fi anonimizat întotdeauna.
    Judecătorul poate decide astfel din oficiu sau la sesizarea uneia dintre părți.
    19. Încheierile judecătorești nu se publică pe portalul național al instanțelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, cu excepția celor prin care se soluționează fondul unei probleme. Încheierile judecătorești, care se publică pe portalul național al instanţelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, sunt supuse aceluiași regim, stabilit de prezentul Regulament pentru hotărârile judecătoreşti.
    20. În hotărârile judecătorești publicate pe portalul național al instanţelor de judecată sau pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, numele părților la proces nu va fi anonimizat în nici un caz, cu excepția situațiilor prevăzute de punctul 18 al prezentului Regulament. Vor fi ascunse întotdeauna următoarele categorii de date cu caracter personal: locul şi data naşterii persoanelor, domiciliul și/sau reședința acestora, numărul lor de telefon, codul lor personal (IDNP), datele despre starea lor de sănătate (indiferent de maladia pe care o au), datele lor bancare, numărul de înmatriculare a automobilului, codul personal de asigurare medicală, codul personal de asigurare socială, precum și alte date, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    21. Nu vor fi anonimizate/ascunse în nici un caz informațiile despre instanță sau completul de judecată, grefier, procuror, agentul constatator, mediator, executorul judecătoresc, notar și avocat. Nu va fi ascunsă în nici un caz denumirea persoanelor juridice.
    22. Anonimizarea numelui persoanelor prevăzute la punctul 18 din prezentul Regulament, precum și ascunderea celorlalte date cu caracter personal existente în hotărârile judecătorești ale judecătoriilor și ale curților de apel au loc prin intermediul modalității speciale existente în cadrul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Anonimizarea numelui și ascunderea celorlalte date cu caracter personal existente în hotărârile judecătorești pronunțate de Curtea Supremă de Justiție va fi făcută de către asistentul judiciar. Ca urmare a anonimizării numelui și a ascunderii automatizate sau, după caz, manuale a celorlalte date cu caracter personal existente în hotărârile judecătorești, judecătorul și asistentul judiciar vor verifica textele acestora pentru a se convinge de corectitudinea acestui proces.
    23. Datele cu caracter personal existente în hotărârile judecătorești publicate pe portalul național al instanțelor de judecată sau pe pagina web a Curții Supreme de Justiție înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament, cu excepția numelui părților, vor fi ascunse la cererea subiectului de date cu caracter personal. Cererea privind ascunderea datelor cu caracter personal conținute de hotărârile judecătorești, cu excepția numelor părților, se depune la sediul instanței care a pronunțat hotărârea judecătorească.
    24. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, persoanele responsabile răspund în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
VI. DISPOZIȚII FINALE
    25. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.