HGM1090/2017
ID intern unic:  373337
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1090
din  18.12.2017
cu privire la organizarea și funcționarea
Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Publicat : 20.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 440     art Nr : 1214
    MODIFICAT
   
HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    HG257 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.292    În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), art.15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, art.16 alin.(2) din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.18) şi Legii nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2008, nr230-232, art.840), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, conform anexei nr.1;
    2) Structura Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, lista centrelor de sănătate publică și a teritoriului deservit, precum şi structura-tip a centrului de sănătate publică, conform anexei nr.2;
    3) Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3;
    4) Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.4.
    2. Se stabileşte efectivul-limită de personal al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în număr de 1665 de unități, din care 105 unități ale Direcției cercetare și inovare în domeniul sănătății publice, pînă la finalizarea proiectelor științifice.
    [Pct.2 modificat prin HG257 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.292]
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                   Stela Grigoraş
    Ministrul finanțelor                                                               Octavian Armașu

    Nr. 1090. Chişinău, 18 decembrie 2017.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.
1090 din18 decembrie 2017
REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea
Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (în continuare – Regulament) stabileşte misiunea, domeniile de activitate, funcţiileşi drepturile Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (în continuare – Agenție), precum și modul de organizarea activității acesteia.
    2. Agenţia este autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu subdiviziuni teritoriale – centre de sănătate publică, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredințate.
    3. Agenţia este persoană juridică de drept public, dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie. Sediul Agenţieise află în mun. Chişinău.
    4. Finanțarea şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei se efectuează din contul bugetului de stat şi al altor surse, în conformitate cu legislația.
    5. În cadrul Agenţiei se constituie Consiliul de soluționare a disputelor, conform prevederilor art.30 alin.(5) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale cărui componenţăşi regulament de activitate se aprobă de către directorul Agenţiei.
    6. În activitatea sa, Agenţia se conduce de Constituția și legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrileşidispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinele şidispoziţiile ministrului sănătății, muncii și protecției sociale, precum şi de prezentul Regulament.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
    7. Agenția are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile de competenţă, în modul stabilit şi în limitele atribuite de cadrul normativ.
    8. Agenția realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) supravegherea de stat, promovarea și protecția sănătăţii publice;
    2) controlul de stat (inspecția) în sănătate;
    3) monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației;
    4) acreditarea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice;
    [Pct.8 subpct.4) modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    5) siguranţaocupaţională.
    9. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la pct.8 din prezentul Regulament, Agenția realizează următoarele funcții:
    1) în domeniul supravegherii de stat, promovării și protecției sănătății publice –funcțiile stabilite în art.4 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice;
    2) în domeniul controlului de stat în sănătate:
    a) efectuarea controlului asupra respectării legislației sanitare, în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    b) efectuarea controlului circulaţiei medicamentelor, produselor parafarmaceutice, al dispozitivelor medicale, inclusiv al siguranţei radiologice şi nucleare a acestora, a controlului serviciilor prestate de prestatorii de servicii medicale și al activității farmaceutice, în conformitate cu Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică și Legea nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice;
    [Pct.9 subpct.2), lit.b) modificată prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    c) efectuarea controlului asupra activității în domeniul transplantului, în conformitate cu art. 6 din Legea nr.42-XVI din 6 martie 2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane;
    d) efectuarea controlului de stat alcirculaţiei legale a substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, precum și controlul activităţii titularilor de autorizaţie/licenţă legate de circulaţiasubstanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor , în conformitate cu art. 71 din Legea nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţiasubstanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor;
    3) în domeniul siguranței ocupaționale – efectuarea controlului în domeniul sănătății ocupaționale, conform funcțiilor stabilite în art. 7 alin. (2) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008;
    4) în domeniul monitorizării șievaluării stării de sănătate a populației:
    a) efectuarea analizei, planificării și integrării serviciilor și resurselor în sănătate;
    b) menținerea și gestionarea bazei naționale de date statistice în sănătate;
    5) în domeniul acreditării prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice – funcțiile stabilite în conformitate cu Legea nr. 552-XV din 18 septembrie 2001 cu privire la evaluarea și acreditarea în sănătate.
    [Pct.9 subpct.5) modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    10. Agenția este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să coordoneze activităţile de prevenţie primară, secundară şiterţiară;
    2) să constate contravenții, să încheie procese-verbale cu privire la contravenții și să aplice sancţiuni în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008;
    3) să elibereze prescripții şi să aplice sancţiuni în temeiul procesului-verbal de control, conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    4) să aplice măsuri restrictive în conformitate cu Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare;
    5) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şipentru executarea atribuţiilor sale, informaţii de la autoritățile publice centrale, autorităţileadministraţiei publice locale, organizaţiişiinstituţii, agenții economici care activează în domenii ce ţin de competenţa sa;
    6) să beneficieze de acces la bazele de date oficiale publice în domeniul informației statistice, financiare, fiscale, economice, juridice, metrologice etc., conform procedurii stipulate expres în Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
    7) să sesizeze autorităţile competente referitor la produsele și serviciile neconforme;
    8) să organizeze şi să efectueze vizite de consultanţă în scopul familiarizării agenţilor economici și consumatorilor cu cerinţele actelor normative ce ţin de protecţia consumatorilor;
    9) să emită decizii, în limita cadrului normativ, privind:
    a) sistarea activităţilor persoanelor purtătoare de agenţi patogeni ai bolilor contagioase care prezintă pericol pentru sănătatea publică în virtutea specificului muncii;
    b) suspendarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiilor sanitare, a avizelor şi certificatelor sanitare;
    c) examenul medical şi supravegherea medicală a persoanelor care au fost în contact cu bolnavii contagioşi;
    d) colectarea probelor de la persoanele aflate în contact cu sursele de infecţieşi factorii de transmitere;
    e) izolarea bolnavilor contagioşişi a persoanelor suspecte de a fi sursă de agenţi patogeni ce prezintă pericol pentru sănătatea publică;
    f) efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţieişi deratizării în focarele de boli transmisibile, precum şi în încăperile şi teritoriile în care se menţincondiţii pentru apariţiaşirăspîndireainfecţiilor;
    g) organizarea efectuării vaccinării preventive a populaţiei sau a unor grupuri de persoane, conform indicaţiilor epidemiologice.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI
    11. Agenția este constituită din aparatul central, în a cărui structură intră direcții, secții, servicii, și centrele de sănătate publică.
    12. Agenţia este condusă de director, care este numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publicăde către ministrul sănătăţii, muncii şiprotecţiei sociale, în condiţiile legii.
    13. Directorul este asistat de patru directori adjuncți (unul dintre aceștia fiind inspector-șef sanitar de stat), care sîntnumiţiîn funcţie publică şieliberaţi sau destituiţi din funcţie publică de către ministrul sănătăţii, muncii şiprotecţiei sociale, în condiţiile legii.
    14. Directorul Agenţiei îndeplinește următoarele funcţii:
    1) organizează şi dirijează activitatea Agenţiei;
    2) asigură coordonarea și supravegherea activității Agenției, inclusiv activitatea centrelor de sănătate publică;
    3) poartă răspundere personală pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilorAgenţiei;
    4) organizează şi implementează sistemul de management financiar, control şi audit intern, poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenţieişi a patrimoniului public aflat în gestiune;
    5) asigură funcționalitatea Consiliului de soluționare a disputelor;
    6) stabileşteatribuţiile directorilor adjuncți şi ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenţiei;
    7) semnează actele pe chestiuni ce ţin de competenţa Agenției;
    8)numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale personalului Agenției, în condiţiile legii;
    9) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei, în condiţiile legii;
    10) aprobă sau modifică statele de personal şi schema de încadrare ale Agenției, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii şi efectivului-limită stabilite de Guvern;
    12) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;
    13) emite ordine şidispoziţii executorii pentru angajaţiiAgenţieişi verifică executarea acestora;
    14) exercită alte atribuţii în corespundere cu funcţiile atribuite, conform prevederilor actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.
    15. Directorul, directorii adjuncți ai Agenției și conducătorii centrelor de sănătate publică, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunilor.
    16. Dreptul la prima semnătură, pe toate actele Agenţiei, îl are directorul. În lipsa directorului, dreptul la semnătură îi revine directorului adjunct. În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Agenţiei în temeiul ordinului directorului.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură, inclusiv executorii documentelor, poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    17. Inspectorul-șef sanitar de stat coordonează realizarea funcției de control de stat (inspecție) a Agenției, în conformitate cu prevederile Legii nr.131din 8 iunie 2012 privindcontrolul de stat asupra activității de întreprinzător și ale Metodologiei de control.
    18. Centrele de sănătate publică sînt subdiviziuni teritoriale ale Agenției, fără personalitate juridică, care asigură coordonarea activităților la nivelul teritoriului deservit conform atribuţiilor stabilite în art.17 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravgherea de stat a sănătății publice și regulamentelor aprobate de directorul Agenției.
    19. Centrul de sănătate publică este condus de un șef, asistat în activitatea sa de 1-2 șefi adjuncți (în funcție de teritoriul deservit), unul din ei fiind inspector sanitar de stat.
    20. Inspectorul sanitar de stat al Centrului de sănătate publică se subordonează, în activitatea sa de realizare a funcției de control de stat/inspecție, inspectorului-șef sanitar de stat.
    21. Pentru eficientizarea comunicării şi colaborării intersectoriale, susținerea dezvoltării instituționale și a transparenței activității, pe lîngăAgenţie se instituie Consiliul de coordonare, fără personalitate juridică, care activează în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale.
    22. Consiliul de coordonare examinează și coordonează strategia de dezvoltare instituțională a Agenției, proiectul de buget, planurile și rapoartele anuale de activitate, coordonează principalele direcții de acțiune în domeniile de strategie, organizare și funcţionare, examinează alte subiecte de importanţă pentru Agenţie propuse de directorul acesteia sau de membrii Consiliului.
    23. Consiliul de coordonare este compus din 7 persoane: ministrul sănătății, muncii și protecției sociale (care este și președinte), președintele comisiei de profil a Parlamentului, consilierul principal de stat al Prim-ministrului în domeniul ocrotirii sănătății, secretarul de stat în domeniul sănătății publice, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, reprezentantul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, reprezentantul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
    24. La şedinţele Consiliului de coordonare participă, în mod permanent, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății (fără drept de vot), precum și pot participa (ca invitaţi) şi alte persoane, reprezentanți ai societății civile, ai instituțiilor academice și ai organizaţiilorinternaţionale.
    25. Prin ordin al directorului Agenției, pot fi înființate comisii şi grupuri de lucru pentru realizarea activităţilor în domeniile de competenţă. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţispecialişti din diferite domenii.
    26. Agenția colaborează cu alte autorităţişiinstituţii publice, cu societatea civilă şi cu structurile internaţionale.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1090 din 18 decembrie 2017

I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
    Conducerea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
    Consiliul de coordonare
    Consiliul de soluționare a disputelor
    Direcția promovarea sănătății
    Direcția prevenirea și controlul bolilor netransmisibile
    Direcția prevenirea și controlul bolilor transmisibile
    Secția supravegherea epidemiologică a bolilor cu factor de transmitere alimentar și hidric
    Secția supravegherea epidemiologică a bolilor extrem de contagioase, zoonoze și parazitoze
    Secția supravegherea epidemiologică a bolilor prevenibile prin vaccinări cu depozitul național de vaccinuri
    Secția supravegherea epidemiologică a infecției cu HIV și hepatite virale
    Secția supravegherea epidemiologică a gripei și a infecţiilor respiratorii virale acute
    Secția supravegherea epidemiologică a infecţiilor asociate asistenţei medicale și rezistență antimicrobiană
    Direcția management al urgențelor de sănătate publică
    Direcția diagnostic de laborator în sănătate publică
    Laboratorul virusologic (cu statut de secție)
    Laboratorul microbiologie sanitară (cu statut de secție)
    Laboratorul de încercări chimice și măsurări instrumentale (cu statut de secție)
    Laboratorul toxicologie experimentală cu vivariu (cu statut de secție)
    Laboratorul microbiologic (cu statut de secție)
    Direcția protecția sănătății publice
    Secția sănătatea nutrițională și a copiilor
    Secția sănătatea mediului
    Secția sănătatea ocupațională, siguranța chimică și toxicologie
    Secretariatul pentru înregistrarea produselor biocide (cu statut de serviciu)
    Secția radioprotecție
    Secția expertiză sanitară
    Secția analiza și evaluarea riscurilor
    Direcția cercetare și inovare în domeniul sănătății publice
    Laboratorul științific hepatite virale şi alte infecții hemotransmisibile (cu statut de secție)
    Laboratorul științific infecții respiratorii virale (cu statut de secție)
    Laboratorul științific management în cercetare și sănătate publică (cu statut de secție)
    Laboratorul științific igiena radiațiilor și radiobiologie (cu statut de secție)
    Laboratorul științific sănătatea și factorii determinanți (cu statut de secție)
    Laboratorul științific pericole chimice și toxicologie (cu statut de secție)
    Direcția control de stat în sănătate (Inspectorat)
    Secția managementul și metodologia controlului în sănătate publică
    Secția managementul și metodologia controlului instituțiilor medico-sanitare
    Secția managementul și metodologia controlului în domeniul activității  farmaceutice și dispozitivelor medicale
    Serviciul managementul și metodologia controlului circulației substanțelor  narcotice, psihotrope și a precursorilor
    Serviciul managementul și metodologia controlului în domeniul transplantului
    Secția managementul și metodologia controlului în domeniul siguranței ocupaționale
    Secția  protecția consumatorului
    Direcția analiză, planificare și integrare a serviciilor și resurselor în sănătate
    Secția evaluarea serviciilor medicale integrate și programe naționale
    Secția conturi naționale în sănătate
    Serviciul dezvoltarea resurselor umane în sănătate ale Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est
    Direcția management date în sănătate
    Direcția tehnologia informației şi comunicațiilor
    Direcția managementul calității serviciilor de sănătate 
    Direcția autorizare și acreditare în sănătate
    Secția evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare
    Serviciul evaluarea şi acreditarea întreprinderilor farmaceutice
    Serviciul contractare, relaţii cu beneficiarii din sănătate
    Direcția audit intern
    Direcția financiară
    Direcția juridică
    Direcția resurse umane
    Direcția patrimoniu și deservire utilaj medical, achiziții
    Secția deservire tehnică a edificiilor şi comunicaţiilor
    Serviciul gospodăresc
    Serviciul transport
    Serviciul deservire utilaj medical
    Secția managementul documentelor
    Serviciul informare și comunicare cu mass-media
    Ghișeul unic (cu statut de serviciu)
    10 centre de sănătate publică (conform listei, cu statut de direcție)
II. LISTA
centrelor de sănătate publică și teritoriul deservit
    1. Centrul de sănătate publică Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Strășeni și Dubăsari)
    2. Centrul de sănătate publică Bălți (mun. Bălți, raioanele Rîșcani, Glodeni, Sîngerei și Fălești)
    3. Centrul de sănătate publică Edineț (raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni)
    4. Centrul de sănătate publică Soroca (raioanele Soroca, Drochia și Florești)
    5. Centrul de sănătate publică Ungheni (raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni)
    6. Centrul de sănătate publică Orhei (raioanele Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești)
    7. Centrul de sănătate publică Hîncești (raioanele Hîncești, Leova, Cimișlia și Basarabeasca)
    8. Centrul de sănătate publică Căușeni (raioanele Căușeni, Anenii Noi și Ștefan Vodă)
    9. Centrul de sănătate publică Comrat (UTA Găgăuzia)
    10. Centrul de sănătate publică Cahul (raioanele Cahul, Cantemir și Taraclia)
III. STRUCTURA-TIP
a Centrului de sănătate publică
    Conducerea
    Subdiviziunea protecția sănătății publice
    Subdiviziunea controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății
    Subdiviziunea controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică
    Subdiviziunea  monitorizarea și analiza datelor
    Subdiviziunea control de stat în sănătate (inspecție)
    Subdiviziunea diagnostic de laborator
    Subdiviziunea financiară (se instituie după caz)
    Subdiviziunea juridică (se instituie după caz)
    Subdiviziunea tehnologia informației şi comunicațiilor (se instituie după caz)
    Subdiviziunea managementul documentelor
    Subdiviziunea administrativ-gospodărească
    Ghișeul unic
    [Anexa nr.2 în redacția HG257 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.292]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.
1090 din 18 decembrie 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.95, art.48), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în compartimentul I:
    punctele 9-45 se exclud;
    punctul 52 va avea următorul cuprins:
    „52. Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    2) din compartimentul II, punctul 27 se exclude.
    2. La punctul 2 din Regulamentul privind acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale din Republica Moldova, provocate de procese geologice periculoase, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.632 din 4 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.81-83, art.722), cu modificările ulterioare, textul „Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică)” se substituie prin cuvintele „ai Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”.
    3.Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 16 octombrie 2000 „Privind aprobarea Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.133-136, art.1142), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot cuprinsul textului, cuvintele „Ministerul Sănătăţii” și „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv, „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctele 328 şi 335, după cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale” se introduc cuvintele „ , prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică,”.
    4.Regulamentul cu privire la studierea, utilizarea și protecția apelor minerale pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin HotărîreaGuvernului nr.632 din 18 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.69-70, art.725), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății” și„Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la cazul gramatical corespunzător, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător.
    2) la punctul 6 alineatul trei, cuvintele „organelor supravegherii sanitaro-epidemiologică de stat” se substituie cu ,,Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
    3) la punctul 38, cuvintele „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice ale Ministerului Sănătăţii” se substituie cu cuvintele ,,Agenția Națională pentru Sănătate Publică, autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    5.HotărîreaGuvernului nr.737 din 11 iunie 2002 „Privind reglementarea funcţionării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.835), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 2, cuvîntul „județene” se substituie prin cuvîntul „raionale”, iar cuvintele „(reşedinţe de județ)” se exclud;
    la punctul 3, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul AgenţieiNaţionale pentru Sănătate Publică”;
    2) în anexa nr. 1:
    la punctele 22, 26 și 29, cuvintele „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice” şi „centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în tabelul anexei nr.2:
    în coloana 2, abrevierea „jud.” se substituie cu abrevierea „mun.”, iar abrevierea „mun.” – cu „or.”, cu exceptia cazului „mun. Chişinău”;
    în coloana 3, cuvintele „județean Bălţi” și „județean Soroca” se substituie cu cuvintele „municipal Bălţi” şi, respectiv, „raional Soroca”, iar cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    6.ÎnRegulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1045 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1128), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” și „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică” și, respectiv, „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 19, cuvintele ,,AgenţieiNaţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerului Sănătăţii” se substituie cu cuvintele ,,de către AgenţieiNaţionale pentru Siguranţa Alimentelorşi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”;
    3) la punctul 79 litera c), cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”.
    7. Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1307 din 12 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1446), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctele 26 și 29, cuvintele „Centrul Naţional de Sănătate Publică” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”.
    8. La punctul 8 litera a) din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „antrenaţi în Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie prin cuvintele „din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”.
    9.Hotărîrea Guvernului nr.961 din 21 august 2006„Cu privire la aprobarea Regulamentului reţeleinaţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şiagenţi biologici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1076), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot cuprinsul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) anexa nr.1:
    la punctul 4, cuvintele „centrele de sănătate publică ale Ministerului Sănătăţii” se substituie cu cuvintele ,,Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    la punctul 6 litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    la punctul 13 alineatul doi, cuvintele ,,Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    3)în anexa nr. 2:
    denumirea compartimentului „Ministerul Sănătății” va avea următorul cuprins „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la poziția nr. 1, cuvintele „Centrul Naţional de Sănătate Publică” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    la poziţia 2 şi nr. 3, cuvintele „din mun.” se exclud;
    la poziţia 4,cuvîntul „raionale” se exclude;
    poziţia 5, coloana a doua va avea următorul cuprins: „Centrul de sănătate publică Comrat (UTA Găgăuzia)”.
    10.Întot cuprinsul textului Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.970), cu modificările ulterioare, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător, iar cuvintele „Centrul Naţional de Sănătate Publică” și „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la orice caz gramatical – prin cuvintele„Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător.
    11.La punctele 7, 155 și 191 din anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr.1209 din 8 noiembrie 2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.180-183, art.1281), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie prin cuvintele „Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”.
    12.Hotărîrea Guvernului nr. 475 din 26 martie 2008 „Cu privire la aprobarea Planulului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional (2005) în Republica Moldova(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.455), cu modificările uterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al planului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la poziția 28 din plan, cuvintele „Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie prin cuvintele „Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”.
    13.Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 2 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.138-139, art.603), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în punctul 3 din hotărîre și pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la cazul gramatical corespunzător;
    2) pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Centrul Naţional de Sănătate Publică” și „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător.
    14.Hotărîrea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.187-188, art.906), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul anexelor nr.1 și nr.2, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 7 litera d) din anexa nr.2, cuvintele „medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova” se substituie prin cuvintele „directorului Agenției Naționale de Sănătate Publică”.
    15.Hotărîrea Guvernului nr. 925 din 31 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele alimentare noi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.2-4, art.16), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Sănătății și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie prin cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) pe tot parcursul textului Regulamentului:
    cuvintele „Centrul Naţional de Sănătate Publică” și „Ministerului Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică” și , la cazul gramatical corespunzător;
    la punctul 8, cuvintele „Centrul Naţional de Sănătate Publică subordonat Ministerului Sănătăţii” se substituie cu cuvintele ,,Agenția Națională pentru Sănătate Publică, autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    la punctul 32, cuvintele „Serviciul de stat de supraveghere a sănătăţii publice subordonat Ministerului Sănătăţii” se substituie cu cuvintele ,,Agenția Națională pentru Sănătate Publică, autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar cuvintele „Agenţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor alimentare subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” – prin cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor subordonată Guvernului”.
    16. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 11 octombrie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi hidrocarburi policiclice aromatice în produsele alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 202-205, art. 1035), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”.
    17.La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1004 din 25 octombrie 2010 „Cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală și animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 1125), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”.
    18.Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.46-52, art.229) se modifică după cum urmează:
    1) în punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății” și „Centrul Naţional de Sănătate Publică”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, și respectiv, „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător;
    la punctul 32, cuvîntul „Centrului” se substituie cu cuvintele „Agenției”.
    19. În Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 74-77, art. 352), cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, iar cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare”– prin cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    20.Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 11 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.82, art.390), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 dinhotărîre și punctele 3, 8 și 19 din Regulament, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2)la punctul 3 și 8 din Regulament, cuvintele „Centrul Naţional de Sănătate Publică” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”.
    21.În punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 533 din 13 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 118-121, art. 606), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    22. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011 „Cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1017), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 4, 81 și 95, cuvintele „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctele 19, 31 și 34, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    23.Pe tot parcursulHotărîrii Guvernului nr.229 din 29 martie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.69-74, art.283) și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător.
    24.Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 97-103, art. 340) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii și Regulamentului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 7 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie prin cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    25.Hotărîrea Guvernului nr. 949 din 25 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.284-289, art.1060) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre, cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) la punctul 33 din Regulament, cuvintele „Centrul de Sănătate Publică” și „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător.
    26.Hotărîrea Guvernului nr. 951 din 25 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 284-289, art. 1061) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în punctul 2 dinhotărîre, textul „Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie cu textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar cuvintele „Centrul Național de Sănătate Publică”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător;
    punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Agenția Națională pentru Sănătate Publică este autoritatea competentă responsabilă de supravegherea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi control al bolilor transmisibile.”
    27.Hotărîrea Guvernului nr. 379 din 27 mai 2014 „Privind aprobarea metodologiilor sectoriale din domeniul sănătății de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 428) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    punctul 1:
    la alineatul unu, cuvintele „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    la alineatul doi, textul „Inspectoratul farmaceutic şi al dispozitivelor medicale din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    în punctul 2, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) în anexa nr. 1:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător;
    la punctul 15 subpunctul 5) și la punctul 16, cuvintele „Centrului Național de Sănătate Publică” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”;
    la punctul 27, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    3) în denumire și în punctele 1 și 2 din anexa nr. 2, cuvintele „Inspectoratul farmaceutic şi dispozitivelor medicale”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător.
    28.Hotărîrea Guvernului nr. 531 din 3 iulie 2014 „Cu privire la acțiunile de implementare a Regulamentului Sanitar Internațional în prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 575) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    2)la punctul 12 din anexa nr.1, cuvintele „Centrul Național de Sănătate Publică” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională de Sănătate Publică.
    29.Hotărîrea Guvernului nr. 1431 din 29 decembrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de alertă precoce și răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2-8, art. 9) se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 3 și 4 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Centrele de sănătate publică naționale și teritoriale” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională de Sănătate Publică”;
    la punctul 13, cuvintele „Centrele de sănătate publică teritoriale” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională de Sănătate Publică”;
    la punctul 14, cuvintele „Centrul Național de Sănătate Publică” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională de Sănătate Publică”;
    la punctele 15 și 19, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    30.Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 17 iunie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare” ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2014, nr. 209-216, art. 647) , cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) în punctul 3 din Regulament, cuvintele „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice din subordinea Ministerului Sănătăţii” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”.
    31.La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 11 august 2015 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 623), cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    32.La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 11 august 2015 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind obiectele din ceramică, sticlă, porţelan, faianţă, emailate şi vitrificate care vin în contact cu produsele alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 624), cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    33.Hotărîrea Guvernului nr. 1025 din 7 septembrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 1118) se modifică după cum urmează:
    1) în punctul 4 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) în Regulament:
    la punctul 5, cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la punctul 12, cuvintele „Serviciului de Supraveghere de Stat al Sănătății Publice” se substituie prin cuvintele „Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”.
    34.În punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din 15 septembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.315-328, art.1148), precum și în punctele 13 și 14 din Regulament, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător.
    35.Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr.1063 din 16 septembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Programului Național pentru Implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.314, art.1141), Programuluișianexei nr.2 la Program, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător.
    36.Pe tot parcursul textului HotărîriiGuvernului nr. 1113 din 6 octombrie 2016 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de imunizări pentru anii 2016-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 353-354, art. 1205,Programului și al anexelor, cuvintele „Ministerul Sănătății” și „Centrul Național de Sănătate Publică”, „serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv, „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător.
    37.Pe tot parcursul textuluiHotărîrii Guvernului nr. 1466 din 30 decembrie 2016 „Pentru aprobarea „Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.60-66, art.131), Regulamentului și al anexei, cuvintele „Ministerul Sănătății”, „centrul teritorial de sănătate publică”, „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele„Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, „Centrul Naţional de Sănătate Publică” și, respectiv, prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător.
    38. În Hotărîrea Guvernului nr. 1207 din 2 noiembrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 388-398, art. 1308), cuvintele „Ministerului Sănătății” și „Centrul Național de Sănătate Publică”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv, prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător.
    39.HotărîreaGuvernului nr. 1282 din 29 noiembrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare și stabilire a diagnosticului de boală (intoxicație) profesională” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423-429, art. 1383) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) în Regulament:
    la punctul 4, cuvintele „Centrului Național de Sănătate Publică”, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, iar cuvintele „Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie cu cuvintele ,,centrelor de sănătate publică ale AgenţeiNaţionalepentru Sănătate Publică”;
    la punctul 9, cuvintele „în Centrul de Sănătate Publică teritorial” se substituie cu cuvintele ,,la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în cadrul centrului de sănătate publică”;
    la punctul 12, 15, 16, 19, 24subpct. 2), 25 subpct.3), 26, 27, 29, 37 și 41 subpct.6), cuvintele „Centrului de Sănătate Publică teritorial”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele ,,Centrului de Sănătate Publică responsabil al AgenţieiNaţionalepentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător;
    la punctul 14, 22, 24, 25, 26 și 27, cuvintele ,,Medicul-şef al Centrului de Sănătate Publică teritorial” se substituie cu cuvintele ,,Şeful Centrului de Sănătate Publică al AgenţeiNaţionalepentru Sănătate Publică”;
    la punctul 20, cuvintele „Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”se substituie cu cuvintele ,,centrelor de sănătate publică ale AgenţeiNaţionalepentru Sănătate Publică”;
    la punctele 34, 35, 39 și 40, cuvintele „Centrul Național de Sănătate Publică”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător.
    40.Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1431 din 29 decembrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de alertă precoce și răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2-8, art. 9)și al Regulamentului,cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, cuvintele „centrele de sănătate publică naționale și teritoriale”, „centrele de sănătate publică teritoriale”, „Centrul Național de Sănătate Publică”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională de Sănătate Publică”, la forma gramaticală corespunzătoare.

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.
1090 din 18 decembrie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 529 din 28 iulie 1995 „Cu privire la instituirea Centrului Național de Sănătate Publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art.442), cu modificările și completările ulterioare.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 556 din 10 octombrie 1996 „Cu privire la protecţia sanitară a teritoriului Republicii Moldova de importul şirăspîndirea bolilor infecţioaseconvenţionaleşi extrem de periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.608), cu modificările și completările ulterioare.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 526 din 29 aprilie 2002 „Cu privire la Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 62, art.612), cu modificările ulterioare.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1247 din 16 noiembrie 2007 „Cu privire la Centrul Național de Management în Sănătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191, art.1340), cu modificările ulterioare.
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 78-80, art.455), cu modificările și completările ulterioare.