HGM1128/2017
ID intern unic:  373410
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1128
din  20.12.2017
cu privire la aprobarea Planului de admitere
la postdoctorat pentru anul academic 2017-2018
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 1246
    MODIFICAT
   
HG1055 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1142


    În temeiul art. III alin.(2) din Legea nr.190 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art.624) și art. 151 din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art. 943), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Planul de admitere la postdoctorat pentru anul academic  2017-2018 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                           Monica Babuc
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                          Vasile Bîtca
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                Stela Grigoraş
    Ministerul finanțelor                                                          Octavian Armașu

    Nr. 1128. Chişinău, 20 decembrie 2017.

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 1128
din 20 decembrie 2017
PLAN DE ADMITERE
la postdoctorat pentru anul academic 2017-2018
 
Nr. crt.
Instituţia cu activitate de postdoctorat
Cifrul şi denumirea specialităţii ştiinţifice
Număr de locuri
buget
contract
 
1
2
3
4
5
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
Instituții de învățămînt superior publice
10
 
1.

Academia de Studii Economice a Moldovei

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

1
 
522.01. Finanțe
1
 
2.

Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău

511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

1
 

533.01. Pedagogie universitară    

1
 
3.

Universitatea Tehnică a Moldovei

122.03. Modelare, metode matematice, produse program

1
 
4.

Universitatea de Stat din Moldova

111.04. Geometrie și topologie
1
 
522.01. Finanțe
1
 
622.01. Literatură română
1
 
5.

Institutul de Științe ale Educației

511.03. Psihologie socială
1
 
6.

Institutul de Relații Internaționale din Moldova

561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice

 
 

562.01. Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației

 
1
 
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
Instituții de învățămînt superior private
 
25
1.

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”

521.03. Economie și management în domeniul de activitate

 
1
522.01. Finanțe
 
1

551.01. Teoria generală a dreptului

 
1
552.01. Drept constituțional
 
1
553.02. Dreptul afacerilor
 
1
554.01. Drept penal și execuțional penal
 
1
554.03. Drept procesual penal
 
1

561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice

 
1
2.

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

511.03. Psihologie socială
 
1
521.02. Economie mondială; relații economice internaționale
 
2

521.03. Economie și management în domeniul de activitate

 
2
522.01. Finanțe
 
1
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
 
1

551.01. Teoria generală a dreptului

 
1
552.01. Drept constituțional
 
1
552.02. Drept administrativ
 
1
554.01. Drept penal și execuțional penal
 
1

554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative

 
1

562.01. Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației

 
1

611.02. Istoria românilor (pe perioade)

 
1

621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)

 
1
3.

Universitatea de Studii Europene din Moldova

554.01. Drept penal și execuțional penal

 
1

554.03. Drept procesual penal

 
1
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
2
 
1.

Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor și procedeelor)

1
 

253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice

1
 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
4
1
1.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

313.02. Microbiologie, virusologie medicală
1
 

312.01. Fiziologie şi fiziopatologie

1
 
331.01. Epidemiologie
1
 
2.

Institutul Oncologic

321.20. Oncologie și radioterapie
1
 
3.

Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

321.21. Neurochirurgie
 
1
ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI
7
 
1.
Institutul de Zoologie
165.02. Zoologie
1
 
165.03. Ihtiologie
1
 
2.
Institutul de Istorie

611.01. Istoria Moldovei (pe perioade)

1
 

611.02. Istoria românilor (pe perioade)

1
 
631.02. Filosofie istorică
1
 
3.
Institutul de Chimie

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

1
 
4.

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei

622.04. Folcloristică
1
 
TOTAL
23
26
    [Planul modificat prin HG1055 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1142]