OMEI353/2017
ID intern unic:  373424
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 353
din  04.12.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea
Consiliului consultativ al Agenției Naționale Transport Auto
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 2277
    Întru executarea prevederilor art. 11 alin. (10) din Codul transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014, luând în considerare demersul Agenției Naționale Transport Auto nr. 02/1-1-6399 din 22.08.2017, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 594 din 26.07.2017 cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate, Hotărârii Guvernului nr. 690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei şi Infrastructurii,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea Consiliului consultativ al Agenției Naționale Transport Auto (se anexează).
    2. Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto” va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vsevolod Bocşanean, directorul Agenției Naționale Transport Auto.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI
    ŞI INFRASTRUCTURII                                                                   Octavian CALMÎC

    Nr. 353. Chişinău, 4 decembrie 2017.

Anexă
la ordinul nr. 353 din 04.12.2017

REGULAMENTUL
Consiliului Consultativ al Autorității Administrative
Agenția Națională Transport Auto
I. Dispoziții generale
    1. Consiliul Consultativ al Agenției Națională Transport Auto (în continuare - Consiliu) este constituit pe lîngă Autoritatea Administrativă Agenţia Națională Transport Auto (în continuare - Agenţia), în calitate de organ consultativ pe probleme din domeniul transporturilor rutiere, fără statut de persoană juridică, în conformitate cu prevederile art. 11, alin.(10) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 07 iulie 2014.
    2. Consiliul are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între Agenţie, societatea civilă şi sectorul privat în vederea participării societăţii civile și sectorului privat la procesul de consultare, avizare, evaluare și revizuire a politicilor și strategiilor în domeniul transportului rutier.
    3. Regulamentul Consiliului Consultativ al Agenției (în continuare - Regulament) stabilește atribuțiile de bază a membrilor Consiliului, funcționarea Consiliului, precum şi modalitatea de adoptare a deciziilor.
    4. Consiliul își desfășoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.
II. Atribuțiile de bază ale Consiliului
    5. Consiliul exercită următoarele atribuții:
    1) consultă, avizează şi prezintă organului central de specialitate şi Agenției comentarii şi propuneri pe marginea proiectelor de acte normative, documente de politici şi strategii în domeniul transportului rutier;
    2) examinează situația din domeniul transportului rutier şi înaintează propuneri către organul central de specialitate şi Agenţie privind inițierea elaborării/ modificării/ completării unor acte normative în scopul corespunderii cadrului normativ naţional cu cerințele pieței şi standardele internaționale;
    3) facilitează organizarea dezbaterilor publice asupra priorităților strategice de dezvoltare a domeniului transportului rutier;
    4) acordă consultanță Agenției în chestiuni ce țin de controlul şi supravegherea implementării practice a prevederilor legislaţiei în domeniul transporturilor rutiere şi celor conexe;
    5) examinează situații nereglementate normativ şi elaborează propuneri întru soluționarea acestora;
    6) examinează şi consultă planul anual de activitate şi raportul anual de activitate a Agenției; 
    6. Calitatea de membru al Consiliului este voluntară, benevolă și impune o înaltă responsabilitate civică.
    7. Consiliul include directorul Agenției și cîte un reprezentant al organizațiilor patronale reprezentative din domeniu.
    8. Organizațiile patronale reprezentative din domeniu înaintează organului central de specialitate un demers în care se conține propunerea privind persoana desemnată, funcția şi datele de contact ale persoanei delegate să reprezinte organizația în Consiliu precum şi informație succintă privind activitatea organizației.
    9. Membrii Consiliului sunt desemnați de organul central de specialitate prin ordin, la propunerea organizațiilor patronale reprezentative din domeniu.
    10. Componența Consiliului se aprobă pentru o perioadă de un an, prin ordinul ministrului, în care se indică numele persoanelor şi organizațiile reprezentate.
    11. Ordinul cu privire la instituirea Consiliului se publică pe pagina oficială a organului central de specialitate şi pagina oficială a Agenției www.anta.gov.md.
    12. Membrii Consiliului au următoarele drepturi:
    1) să înainteze propuneri pentru planul anual de activitate al Consiliului;
    2) să propună spre examinare în ședință probleme ce țin de competența Consiliului;
    3) să propună dezbateri asupra proiectelor actelor normative ce țin de domeniul transporturilor rutiere şi celor conexe;
    4) să participe la, dezbaterile din cadrul Consiliului;
    5) să-şi expună, după caz, opinia de îmbunătățire a deciziilor adoptate;
    6) să solicite opinia unei persoane neimplicate în dezbateri (experților şi specialiștilor din sferele adiacente transporturilor rutiere);
    7) să propună evenimente cu tematică transporturilor rutiere.
    13. Membrii Consiliului au următoarele obligații:
    1) să-şi exercite atribuțiile în conformitate cu prevederile legale şi prezentul Regulament;
    2) să participe la toate ședințele Consiliului;
    3) să examineze materialele repartizate pentru ședința Consiliului şi să prezinte secretarului Consiliului în scris sau în formă electronică avize, obiecții şi propuneri, sau să informeze despre lipsa acestora;
    4) să pregătească rapoarte asupra problemelor de pe ordinea de zi a ședinței;
    5) să participe prin vot la adoptarea deciziilor emise de Consiliu;
     6) să informeze organizațiile sau instituțiile din domeniile pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrai ședințelor.
    14. Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele cazuri:
    1) retragerea reprezentantului, de către organizația patronală reprezentativă din domeniu;
    2) desființarea organizației patronale reprezentative din domeniu;
    15. În caz de pierdere a calității de membru al Consiliului sau a funcției deținute în cadrul organizației care l-a desemnat, conform prevederilor pct. 14, subpct. 1), atribuțiile acestuia în cadrul Consiliului vor fi executate de persoana nou-desemnată de organizație, cu emiterea unui nou ordin în acest sens.
    16. Consiliul se constituie din președinte, membri şi secretar.
    17. Preşedintele se alege, la prima ședință de constituire, prin vot deschis, de către membrii Consiliului, din rîndul acestora, pe durata activităţii Consiliului
    18. Preşedintele poate fi revocat din funcție prin votul majorității membrilor Consiliului desemnați.
    19. Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcții:
    1) conduce activitatea Consiliului;
    2) aprobă planul anual de acțiuni şi raportul anual privind activitatea Consiliului adoptate de membrii acestuia (formulate în procesele verbale a ședințelor consiliului);
    3) prezidează ședințele Consiliului;
    4) convoacă ședințele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
    5) stabilește data, ora şi ordinea de zi a ședinței;
    6) desemnează persoanele responsabile pentru pregătirea rapoartelor asupra problemelor de pe ordinea de zi a ședinței;
    7) propune crearea grupurilor de lucru pe diferite probleme;
    8) reprezintă Consiliul în relațiile cu autoritățile publice centrale şi locale;
    9) exercită alte atribuții în conformitate cu prezentul Regulament.
    20. Lucrările de secretariat sunt efectuate de Secretarul Consiliului, care este un angajat al Agenției, fără drept de vot, desemnat prin ordinul Agenției.
    21. Secretarul Consiliului exercită următoarele funcții:
    1) elaborează, în baza propunerilor membrilor Consiliului, proiectele planului anual de acțiuni şi a raportului anual privind activitatea Consiliului;
    2) organizează ședințele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
    3) elaborează proiectul ordinii de zi a ședinței;
    4) informează membrii Consiliului despre ordinea de zi, data, ora şi locul ședinței;
    5) colectează rapoartele asupra problemelor de pe ordinea de zi a ședinței, pregătește şi distribuie documentele necesare pentru desfășurarea ședinței Consiliului;
    6) întocmește procesele-verbale ale ședinței Consiliului;
    7) asigură arhivarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului şi a hotărârilor adoptate de acesta.
    22. Consiliul poate antrena în activitatea sa şi alți specialiști, după necesitate, fără remunerare.
    23. Conducerea organului central de specialitate poate decide revizuirea componenței Consiliului înainte de termen în următoarele cazuri:
    1) dacă Consiliul nu s-a întrunit în ședință două trimestre consecutiv;
    2) la propunerea majorității simple din numărul membrilor desemnați ai Consiliului.
IV. Funcționarea Consiliului
    24. Consiliul se întrunește în ședințe după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.
    25. Consiliul aprobă ordinea de zi a următoarei ședințe a acestuia;
    26. Consiliul poate fi convocat în ședințe ordinare sau extraordinare la solicitarea:
    1) președintelui Consiliului;
    2) conducerii organului central de specialitate;
    3) conducerii Agenției;
    4) a majorității simple din numărul membrilor Consiliului.
    27. Membrii Consiliului sînt anunțați de către secretarul acestuia, despre ordinea de zi, data, ora şi locul convocării ședinței cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea acesteia cu prezentarea materialelor.
    28. Ședințele Consiliului sînt publice, iar anunțul de desfășurare a ședinței în cauză va fi publicată pe pagina oficială al Agenției cu 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea acesteia.
    29. Ședințele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor desemnați.
    30. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor Consiliului.
    31. Nu se admite delegarea votului, iar membrii Consiliului nu pot numi alte persoane pentru a fi înlocuiți în cadrul ședințelor.
    32. Lucrările ședinței Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care include: data, ora şi locul ședinței, lista membrilor Consiliului şi altor participanți prezenți la ședință, ordinea de zi, conținutul dezbaterilor, problemele puse la vot şi rezultatele votării.
    33. Procesul-verbal se întocmește de secretarul Consiliului în termen de trei zile lucrătoare de la data ședinței, se semnează de președinte şi secretar şi se expediază în format electronic tuturor membrilor Consiliului şi organului central de specialitate. În cazul existenței unor opinii separate, despre aceasta se notifică în procesul verbal al ședinței şi se anexează la acesta.
    34. Deciziile Consiliului poartă caracter de recomandare.
    35. Consiliul prezintă anual, organului central de specialitate, pînă la 31 ianuarie a anului în curs, raport analitic despre activitatea Consiliului în anul precedent.
V. Dispoziții finale
    36. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea majorității simple din numărul membrilor Consiliului desemnați.