HCNPFC54/3/2017
ID intern unic:  373527
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 54/3
din  11.12.2017
privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea
asociațiilor de economii și împrumut
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 2316     Data intrarii in vigoare : 29.12.2017
    În temeiul art.7 alin.(3), art.12 alin.(1), art.35 alin.(2), art. 44 alin. (1) și alin. (2), art.55 alin.(4) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506), art.11 alin.(4) și alin.(5) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), în temeiul art. 1, art. 3, art. 4, art. 8 lit. i), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) și alin. (2), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Comisia Naţională a Pieţei Financiare
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, conform anexei.
    2. Se abrogă Instrucțiunea cu privire la raportarea asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 44/8 din 08.10.2009 și Ordinul ministrului finanțelor nr. 44 din 24.03.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 56-57, art. 229).
    3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI 
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                             Nina DOSCA

    Nr. 54/3. Chişinău, 11 decembrie 2017.

Anexă
la Hotărârea C.N.P.F.
nr.54/3 din 11.12.2017

INSTRUCŢIUNE
cu privire la raportarea asociaţiilor de economii si împrumut
    1. Instrucţiunea cu privire la raportarea asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – Instrucţiunea) stabileşte forme şi reguli de întocmire şi prezentare a rapoartelor specifice (în continuare – rapoarte) şi se aplică asociaţiilor de economii şi împrumut, inclusiv asociaţiilor centrale (în continuare – asociaţii), înregistrate conform legislaţiei.
    2. Toate asociaţiile licențiate sunt obligate să întocmească şi să prezinte rapoarte specifice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) în termenul și modul prevăzut de prezenta Instrucțiune.
    3. Asociaţia întocmeşte şi prezintă la Comisia Naţională următoarele rapoarte:
    1) Raportul privind situaţia financiară (anexa nr.2);
    2) Raportul privind veniturile şi cheltuielile (anexa nr.3);
    3) Raportul privind capitalul (anexa nr.4)
    4) Raportul privind fluxul numerarului (anexa nr.5);
    5) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa nr.6);
    6) Raportul privind prezentarea unor elemente ale situației financiare (anexa nr.7);
    7) Raportul privind prezentarea unor elemente ale veniturilor și cheltuielilor (anexa nr.8);
    8) Raportul privind elementele contabile extrabilanţiere (anexa nr.9);
    9) Raportul privind datele generale (anexa nr.10)
    10) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare (anexa nr.11);
    11) Raportul privind expunerea la riscul de lichiditate (anexa nr.12);
    12) Raportul privind clasificarea activelor, datoriilor şi capitalului propriu pe sectoare instituţionale, pe rezidenţi/nerezidenţi şi în monedă naţională/valută străină (anexa nr.13);
    13) Raportul privind clasificarea activelor și obligațiilor financiare pe instituții (anexa nr.14).
    4. Totalitatea rapoartelor, prezentate de asociaţii la data de gestiune conform prezentei Instrucţiuni, este însoţită de foaia de titlu, conform anexei nr.1.
    5. Asociaţia, care deţine licenţa de categoria A, prezintă la Comisia Naţională rapoartele, stabilite la pct.3 subpct. 1)-5), subpct. 8)–9) și subpct. 11)-13), trimestrial, în termen de 15 zile calendaristice următoare perioadei de gestiune, cu excepția trimestrului IV.
    6. Asociaţia, care deţine licenţa de categoria B, C şi asociaţia centrală, prezintă la Comisia Naţională rapoartele, stabilite la pct.3 subpct. 1)-11) lunar în termen de 15 zile calendaristice următoare perioadei de gestiune. Asociaţia, care deţine licenţa de categoria B și C, prezintă la Comisia Naţională rapoartele, stabilite la pct.3, trimestrial, în termen de 15 zile calendaristice următoare perioadei de gestiune, cu excepția trimestrului IV.
    7. Asociațiile prezintă la Comisia Naţională situațiile financiare anuale conform prevederilor Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), în continuare – Legea contabilității, Standardelor Naționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.177-181, art.1224) – în continuare Standarde Naționale de Contabilitate și Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentării informaţiilor în situaţiile financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.166 din 30.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.19-23, art.62) – în continuare Indicații metodice, în termen de 90 de zile calendaristice ce urmează după perioada de gestiune. Suplimentar situațiilor financiare anuale, asociațiile prezintă rapoartele stabilite la pct.3 subpct. 5)-13).
    8. Rapoartele se prezintă pe suport de hârtie şi în format electronic. Raportul pe suport de hârtie se consideră original şi va purta semnătura olografă a persoanelor responsabile de ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară în conformitate cu legislația. În cazul prezentării Raportului în format electronic cu semnătură electronică, aplicată în conformitate cu legislaţia în vigoare, acesta se consideră original.
    9. Rapoartele includ informaţii referitoare la toate filialele, reprezentanţele şi alte subdiviziuni ale asociaţiilor.
    10. Toate rechizitele raportului trebuie să fie completate. Dacă asociaţia nu are nimic de reflectat referitor la anumite activităţi, indicatorii din raport nu se aplică asociaţiei raportoare, categoria (celula) respectivă trebuie să conţină cifra zero.
    11. Toate sumele se prezintă în monedă naţională şi se reflectă în numere întregi. Toate sumele în valută străină se recalculează în monedă naţională (conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei stabilit pentru ultima zi operaţională a perioadei de gestiune) şi în rapoarte se indică echivalentul lor în monedă naţională.
    12. În rapoarte nu se admit modificări, completări, divergenţe şi/sau erori. Informaţia indicată în rapoarte trebuie să fie scrisă/imprimată clar şi lizibil.
    13. Informaţia din rapoarte trebuie să reflecte situaţia reală şi fidelă a activităţii asociaţiei la sfârşitul ultimei zile a perioadei de gestiune.
    14. Asociaţiile sunt obligate să ţină cont de rezultatele controalelor efectuate de către inspectorii Comisiei Naţionale la întocmirea rapoartelor la următoarea dată de raportare, care vine după intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale, adoptată în baza examinării actului de control. Concomitent, la rapoartele menţionate, se anexează o notă explicativă, cu explicaţii detaliate privind modificările şi completările efectuate, ce ţin de înlăturarea neajunsurilor depistate în cadrul controalelor.
    15. Principiile şi regulile de întocmire a rapoartelor, stabilite la pct.3 subpct. 1)-4) sunt identice cu cele ale situațiilor financiare anuale, stabilite conform Legii contabilității, Standardelor Naționale de Contabilitate și Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut.
    16. Pentru încălcarea prevederilor prezentei Instrucţiuni, Comisia Naţională este în drept să aplice măsuri în conformitate cu legislația în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14