LPM260/2017
ID intern unic:  373596
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 260
din  07.12.2017
privind organizarea și funcționarea
Curții de Conturi a Republicii Moldova
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 18
    MODIFICAT
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368    Confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele internaționale și la cele mai bune practici în domeniul auditului public, în temeiul art. 72 alin. (3) lit. p) şi al art. 133 din Constituția Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul reglementării
    Prezenta lege reglementează:
    a) mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență, precum şi alte aspecte relevante pentru activitatea Curţii de Conturi;
    b) raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern.
    Articolul 2. Noțiuni 
    În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:
    audit – proces sistematic de obținere și evaluare obiectivă a probelor, desfășurat pentru a se constata dacă informațiile sau condițiile actuale corespund criteriilor stabilite;
    audit al conformității – activitate independentă realizată în vederea obținerii asigurării că activitățile, tranzacțiile financiare efectuate sînt, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu reglementările aplicabile;
    audit al performanței – activitate de evaluare independentă, obiectivă și de încredere a modului în care entitatea auditată respectă principiile economicității, eficienței și eficacității;
    audit financiar – activitate independentă realizată în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situaţiile financiare, în ansamblu, nu conţin denaturări semnificative ca urmare a fraudei sau erorii, activitate ce se finalizează cu exprimarea unei opinii cu privire la faptul dacă situaţiile financiare sînt prezentate, din toate punctele de vedere semnificative, conform cadrului normativ aplicabil de raportare financiară;
    audit public extern (audit al sectorului public/în sectorul public) –  proces sistematic de evaluare independentă și obiectivă desfășurat pentru a obține probe și a stabili dacă entitatea auditată a fost gestionată/realizată în mod econom, eficient și eficace, în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile, și dacă situațiile financiare ale acesteia au fost prezentate corect;
    auditor public – angajat al Curții de Conturi care este certificat în domeniul auditului public extern sau obține această calitate prin numire și care este în drept să conducă și/sau să efectueze misiuni de audit public extern; 
    concluzie a auditorului – concluzia auditorului public, bazată pe constatările auditului și semnificația acestora/materialitate, cu privire la faptul dacă activitățile, tranzacțiile sau informațiile din domeniul de aplicare a auditului sînt, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu criteriile aplicabile;
    control al calității – totalitatea măsurilor şi procedurilor realizate în cadrul procesului de audit, care urmăresc garantarea calităţii activităţii auditorului şi a raportului auditorului, precum şi dezvoltarea relaţiilor profesionale şi statutare, cu menţinerea independenţei instituţiei;
    economicitate – minimizare a costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor unei activități, cu menținerea calității acesteia;
    eficacitate – grad de realizare a obiectivelor stabilite și de atingere a rezultatelor planificate;
    eficiență – raport dintre rezultatele activității și resursele utilizate pentru obținerea acestora;
    entitate auditată – persoană juridică sau fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, responsabilă de gestionarea resurselor financiare publice şi/sau a patrimoniului public și/sau de reglementarea unui domeniu economic și/sau social, precum și programul sau activitatea supuse auditului public extern; 
    instituție supremă de audit (ISA) – organ public al unui stat care, indiferent de modalitatea de constituire, desemnare sau organizare, exercită, în virtutea legii, cea mai înaltă funcție de audit public extern a statului respectiv;
    misiune de audit – set de sarcini/activități planificate de audit, interconectate, efectuate sub dirijarea/supravegherea unui auditor calificat, pe o perioadă determinată, cu obiective specifice și în limite specifice;
    opinia auditorului – concluzie clară a auditorului public, exprimată în scris într-o formă standardizată, bazată pe activitățile de audit asupra situaţiilor financiare și referitoare la veridicitatea şi conformitatea acestora, sub toate aspectele semnificative, cu reglementările aplicabile în domeniul respectiv;
    patrimoniu public – totalitatea drepturilor şi obligațiilor publice, care pot fi evaluate în bani, privite ca o sumă de valori active şi pasive strîns legate între ele, aparţinînd statului şi/sau unităţilor administrativ-teritoriale;
    raport anual asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public – raport anual cuprinzător al Curții de Conturi, prezentat Parlamentului, care analizează și generalizează concluziile din toate misiunile de audit efectuate în decursul unui an din data aprobării raportului anual precedent;
    raport anual de activitate – raport al Curții de Conturi ce cuprinde informații privind misiunea, organizarea, activitatea și performanțele obținute în dezvoltarea capacităților instituționale, asigurarea transparenței, managementul financiar și al resurselor umane, privind alte activități ce țin de mandatul Curții de Conturi, de asemenea cuprinde situațiile financiare anuale ale Curții de Conturi, raportul auditorului extern asupra acestora și principalele recomandări, precum și o descriere a modului în care au fost implementate de către Curtea de Conturi recomandările auditorului în urma auditului precedent;
    raport al auditorului – document standardizat scris de către auditorul public, care include: constatări și opinia auditorului care atestă corectitudinea prezentării situațiilor financiare și a informațiilor aferente (în cazul auditului financiar); constatări și concluzia cu privire la economicitatea, eficiența și eficacitatea implementării politicilor, programelor, sistemelor și activităților din sectorul public (în cazul auditului performanței); constatări și concluzia sau opinia auditorului cu privire la conformitatea activităților și tranzacțiilor financiare cu reglementările identificate drept criterii (în cazul auditului conformității);
    resurse financiare publice – mijloacele bugetelor și fondurilor componente ale bugetului public național, precum și mijloacele financiare ale autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, ale întreprinderilor de stat/municipale și ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    sector public – totalitatea instituțiilor, organizațiilor, autorităților și organelor care au competențe și responsabilități într-un anumit domeniu, participă la luarea deciziilor sau iau decizii și dețin atribuții în reglementarea economică şi socială, prestează servicii publice de consum individual sau colectiv și/sau acumulează, distribuie/redistribuie și gestionează resursele financiare publice și patrimoniul public;
    standarde de audit – set de concepte, principii directoare, proceduri și metode în baza cărora auditorul public determină ansamblul etapelor și procedurilor de verificare care să permită atingerea obiectivului stabilit; 
    standarde internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) – standarde de audit aprobate de Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) pentru a fi utilizate de către instituțiile supreme de audit.
    Articolul 3. Statutul Curții de Conturi
    (1) Curtea  de Conturi este instituția supremă de audit a Republicii Moldova, care exercită controlul asupra modului de formare, administrare şi întrebuințare a resurselor financiare publice şi a patrimoniului public prin realizarea auditului public extern în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit. 
    (2) Curtea de Conturi dispune de independență organizațională, funcțională, operațională și financiară conform prezentei legi.
    (3) În exercitarea atribuțiilor și împuternicirilor sale, Curtea  de Conturi nu poate fi direcționată sau controlată de nicio persoană fizică sau juridică.
    (4) Curtea de Conturi este o instituție apolitică.
    (5) Curtea de Conturi este persoană juridică de drept public, finanţată integral din bugetul de stat, care dispune de conturi trezoreriale, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de alte atribute necesare. 
    (6) În cazul în care tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaționale. 
    Articolul 4. Bugetul Curții de Conturi
    (1) Curtea de Conturi se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Curții de Conturi se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.4 în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    Articolul 5. Misiunea și principiile de activitate
    (1) Misiunea Curții de Conturi constă în:
    a) evaluarea legalității, regularității, conformității, economicității, eficienței, eficacității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public;
    b) promovarea standardelor, recunoscute internațional, privind transparența și responsabilitatea în domeniul managementului finanțelor publice;
    c) asigurarea transparenței prin informarea autorităților publice responsabile și publicului larg despre planurile sale strategice și anuale, despre constatările și recomandările sale.
    (2) Curtea de Conturi își exercită mandatul în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu prezenta lege și cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit.
    (3) Activitatea Curții de Conturi se bazează pe următoarele principii:
    a) independență – desfășurarea activității independent de Guvern, de alte organizaţii publice, de alte persoane juridice de drept public sau privat şi de persoane fizice;
    b) legalitate – respectarea Constituției Republicii Moldova, a legislației naționale și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
    c) obiectivitate – desfășurarea activității de audit cu imparțialitate, în baza unui raționament profesional adecvat;
    d) profesionalism – desfășurarea activității cu integritate și respect, competent și în interesul public;
    e) responsabilitate – manifestarea responsabilității față de Parlament și societate;
    f) transparență – desfășurarea activității în mod transparent și deschis.
    Articolul 6. Relațiile Curții de Conturi cu Parlamentul
    (1) Curtea de Conturi prezintă Parlamentului:
    a) pînă la 1 mai, raportul anual de activitate, care se audiază în şedinţă plenară a Parlamentului;
    b) pînă la 1 iunie, rapoartele auditorului asupra rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, care se audiază în ședință plenară a Parlamentului concomitent cu rapoartele respective ale Guvernului;
    c) pînă la 15 septembrie, raportul anual asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public, care se audiază în şedinţă plenară a Parlamentului;
    d) alte rapoarte pe care consideră necesar să le prezinte.
    (2) Rapoartele specificate la alin. (1) lit. a)–c) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în decurs de 15 zile de la data aprobării de către Curtea de Conturi și se remit Președintelui Republicii Moldova și Guvernului.
    (3) Situațiile financiare anuale ale Curții de Conturi se supun auditului extern, efectuat în conformitate cu standardele recunoscute internaţional, de către o organizaţie de audit independentă, selectată de către Parlament în modul stabilit de legislația privind achizițiile publice. 
    (4) Anual, pînă la 15 septembrie, Parlamentul poate înainta Curții de Conturi propuneri pentru programul anual al activității de audit.
    (5) Parlamentul este în drept să solicite, prin hotărîre, Curții de Conturi efectuarea unor misiuni de audit public extern.
    Articolul 7. Relaţiile Curţii de Conturi cu autorităţile publice şi alte
                       instituţii 
    (1) Curtea de Conturi colaborează cu autorităţile, instituţiile publice, inclusiv organele de drept, călăuzindu-se de principiile legalităţii şi neadmiterii imixtiunii în activitatea acestora. 
    (2) Curtea de Conturi sesizează organele de drept despre depistarea încălcărilor ale căror constatare şi examinare ţin de competenţa acestora.
    (3)  În scopul exercitării atribuțiilor sale, Curtea de Conturi este în drept să solicite informații și să utilizeze materialele întocmite de către alte autorități/ instituții publice, iar acestea sînt obligate să le prezinte la prima cerere în cazurile în care nu se încalcă garanțiile respectării drepturilor procesuale ale subiecților și alte garanții prevăzute de legislație.
    (4) Curtea de Conturi este în drept să contracteze specialiști calificați sau entități specializate pentru prestarea de servicii/acordarea asistenței de specialitate.
    Articolul 8. Cooperarea internațională
    (1) Curtea de Conturi este în drept să participe la activitatea organismelor internaționale de profil şi poate deveni membru al acestora.
    (2) Curtea de Conturi este în drept să efectueze schimburi de informații, de experiență cu instituții supreme de audit din alte state sau organisme internaționale de profil, inclusiv prin schimb de personal și prin acțiuni comune de formare în domeniul auditului public extern.
    (3) Curtea de Conturi cooperează cu instituțiile și organismele similare ale Uniunii Europene în cazul auditului privind gestiunea și controlul fondurilor Uniunii Europene, conform normelor și procedurilor acceptate reciproc.
    (4) Curtea de Conturi cooperează cu instituțiile supreme de audit din alte state, cu forurile şi instituțiile internaționale din domeniul său de activitate.
    (5) Curtea de Conturi poate efectua misiuni de audit comune sau paralele cu instituțiile supreme de audit din alte state în baza acordurilor de colaborare.
    (6) Curtea de Conturi poate exercita, din proprie inițiativă sau la solicitarea țărilor sau instituțiilor finanțatoare, auditul gestionării resurselor financiare alocate Republicii Moldova.
    Articolul 9. Planificarea activității de audit
    (1) Curtea de Conturi decide în mod independent asupra programului activității de audit, precum și asupra modului de implementare a acestuia.
   (2) Planificarea activității de audit se realizează pe termen mediu, prin elaborarea unui program multianual al activității de audit (de regulă, trienal), care, pentru a contribui mai eficient la îndeplinirea misiunii Curții de Conturi, se actualizează anual în funcție de obiectivele strategice și cele specifice ale instituției.
    (3) Programul anual al activității de audit se elaborează în baza programului multianual.
   (4) Nicio autoritate nu este în drept să intervină în modificarea programelor activității de audit. Persoanele juridice și/sau persoanele fizice pot oferi sugestii cu privire la subiectele care urmează să fie auditate, dar decizia finală cu privire la activitatea de audit aparține exclusiv Curții de Conturi.
    Articolul 10. Transparență și responsabilitate 
    În ceea ce privește obligația legală de a informa publicul, Curtea de Conturi oferă informațiile publice privind activitatea sa prin:
     a) prezentarea de rapoarte Parlamentului și publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în cazurile prevăzute de prezenta lege;
    [Art.10 lit.a) modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
     b) publicarea rapoartelor pe pagina sa web oficială în cazurile prevăzute de prezenta lege, precum și în alte surse de informare electronice;
     c) conferințe de presă și alte forme de informare a publicului;
     d) publicarea comunicatelor de presă și a oricăror altor informații stabilite de Curtea de Conturi, cu excepția informațiilor și materialelor care conțin secret de stat, secret comercial sau alt secret protejat prin lege;
     e) supunerea situațiilor sale financiare auditului extern și publicarea raportului de audit extern pe pagina sa web oficială.
Capitolul II
ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA 
    Articolul 11. Structura
    (1) Curtea de Conturi este constituită din 7 membri, inclusiv președintele și vicepreședintele Curții de Conturi.
    (2) Curtea de Conturi este asistată de un aparat. 
    (3) Pe lîngă Curtea de Conturi poate activa un consiliu consultativ. Regulamentul de funcționare a consiliului și componența nominală a acestuia se aprobă de către Curtea de Conturi.
    Articolul 12. Conducerea 
    (1) Conducerea Curţii de Conturi este exercitată de către preşedintele acesteia.
    (2) În cazul absenței preşedintelui Curții de Conturi, atribuțiile acestuia sînt exercitate de vicepreședinte.
    Articolul 13. Atribuțiile președintelui Curții de Conturi
    (1) Preşedintele Curții de Conturi are următoarele atribuţii:
    a) exercită conducerea Curţii de Conturi în conformitate cu legislaţia şi organizează activitatea acesteia;
    b) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Curţii de Conturi;
    c) reprezintă Curtea de Conturi în relaţiile acesteia cu alte instituţii din ţară şi de peste hotare;
    d) propune spre aprobare ordinea de zi a şedinţelor Curții de Conturi;
    e) participă, după caz, la şedinţele Parlamentului şi ale Guvernului;
    f) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi de control intern şi poartă răspundere managerială pentru administrarea alocaţiilor bugetare şi a patrimoniului public aflat în gestiunea Curții de Conturi;
    g) exercită alte atribuţii prevăzute de lege pentru conducătorul de instituție publică.
    (2) Întru exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine și dispoziții.
    Articolul 14.  Ședințele Curții de Conturi
    (1) Ședinţele Curții de Conturi se convoacă de către preşedintele acesteia, din proprie iniţiativă sau la cererea a 3 membri ai Curții de Conturi. În cazul în care membrii Curții cer convocarea şedinţei, decizia de convocare va fi luată în cel mult 48 de ore de la prezentarea cererii. 
    (2) Şedinţele Curții de Conturi sînt deliberative dacă sînt prezenți cel puţin 5 membri ai Curții de Conturi. Deciziile adoptate în cadrul ședințelor se emit sub formă de hotărîri. Hotărîrile se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri.
    (3) Membrii Curții de Conturi care nu sînt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să îşi exprime opinia în scris, aceasta anexîndu-se la hotărîrea respectivă.
    (4) Şedinţele Curții de Conturi se desfăşoară în limba de stat şi sînt publice.
    (5) Preşedintele Curţii de Conturi poate dispune desfăşurarea şedinţelor închise dacă este necesar pentru păstrarea secretului de stat, comercial sau a altui secret protejat prin lege.
    Articolul 15.  Atribuțiile Curții de Conturi
    Curtea de Conturi are următoarele atribuții:
    a) exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice prin efectuarea auditului public extern;
    b) adoptă politicile și strategiile în domeniul auditului public extern;
    c) aprobă proiectul de buget al instituției;
    d) examinează și aprobă rapoartele auditorului și decide asupra remiterii acestora comisiei permanente de profil a Parlamentului și altor instituții;
    e) aprobă proceduri administrative, regulamente și manuale, instrucţiuni și ghiduri, standarde de audit;
    f) aprobă programele anuale și multianuale ale activității de audit;
    g) aprobă structura aparatului și efectivul-limită de personal;
    h) aprobă rapoartele prevăzute la art. 6;
    i) aprobă Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor publici;
    j) exercită alte atribuții prevăzute de lege.
    Articolul 16. Сondiţiile pentru a candida la funcţia de membru
                         al Curții de Conturi
    (1) Candidat la funcţia de membru al Curţii de Conturi poate fi persoana care:
    a) este cetățean al Republicii Moldova;
    b) are studii superioare universitare în domeniul economic, financiar sau juridic și o experiență profesională în domeniile menționate de cel puțin 10 ani, dintre care 5 ani de experiență managerială;
    c) cunoaşte limba de stat. 
    (2) Candidat la funcţia de membru al Curţii de Conturi nu poate fi persoana care:
    a) a atins vîrsta standard de pensionare;
    b) este privată, prin hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
    c) are antecedente penale, inclusiv stinse, ori a fost absolvită de răspundere sau de pedeapsa penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;
    d) are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    e) are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.16 al.(2), lit.e) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    Articolul 17. Numirea membrilor Curţii de Conturi
    (1) Preşedintele Curții de Conturi se numeşte de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, în bază de concurs public, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. 
    (2) Membrii Curţii de Conturi, cu excepția președintelui, se numesc de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea preşedintelui Curții de Conturi, în bază de concurs public, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. 
    (3) Membrul Curții de Conturi/persoana care a deținut anterior funcția de membru al Curții de Conturi poate fi numit/numită о singură dată pentru un nou mandat de 5 ani, în bază de concurs public.
     (4) Vicepreşedintele Curții de Conturi se desemnează de către Parlament, la propunerea preşedintelui Curţii de Conturi, din rîndul membrilor acesteia. 
    Articolul 18. Jurămîntul membrilor Curții de Conturi
    (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Curţii de Conturi, la numirea în funcţie, depun în faţa Parlamentului următorul jurămînt: „Jur să slujesc Republica Moldova cu credinţă, să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să protejez proprietatea publică, democraţia şi bunăstarea poporului.”
    (2) Jurămîntul se depune în şedinţa Parlamentului, după adoptarea hotărîrii de numire. 
    Articolul 19. Statutul de membru al Curţii de Conturi
    (1) Membrii Curții de Conturi sînt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe durata acestuia, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 20. Ei deţin funcţii de demnitate publică prin numire.
    (2) Membrii Curţii de Conturi, odată cu numirea în funcţie, obţin calitatea de auditori publici pe durata mandatului.
    (3) Membrii Curții de Conturi nu pot fi cercetaţi, reţinuţi, arestaţi decît la cererea Procurorului General, cu acordul Parlamentului. 
   (4) Membrii Curții de Conturi nu răspund civil, administrativ sau penal pentru opiniile exprimate și hotărîrile adoptate în exercitarea funcțiilor lor, cu excepția cazurilor în care instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu rea-credință, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuțiilor Curții de Conturi, care a cauzat prejudicii unor terți.
    (5) Funcţia de membru al Curții de Conturi este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţilor didactice, ştiinţifice şi de creaţie.
    (6) Remunerarea membrilor Curții de Conturi este prevăzută de Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.
    (7) Membrii Curții de Conturi, pe durata mandatului, îşi sistează orice activitate politică, inclusiv în cadrul partidelor politice sau al altor organizaţii social-politice. 
    Articolul 20. Încetarea, revocarea şi suspendarea mandatului
                         de membru  al Curţii de Conturi
    (1) Mandatul membrului Curții de Conturi încetează în cazurile:
    a) expirării termenului pentru care a fost numit;
    b) demisiei;
    c) revocării;
    d) decesului. 
    (2) Revocarea membrului Curții de Conturi se face în cazurile:
    a) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    b) condamnării, în baza hotărîrii definitive şi irevocabile a instanţei de judecată, pentru comiterea unei infracţiuni;
    c) imposibilității, din motive de sănătate, de a-şi exercita atribuţiile timp de mai mult de 4 luni consecutive;
    d) declarării dispariţiei fără veste, în conformitate cu legea;
    e) activităţii în cadrul unui partid sau al unei alte organizaţii social-politice;
    f) constatării, printr-un act definitiv al Autorității Naționale de Integritate, a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilității sau al restricțiilor;
    g) privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    h) nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    i) existenței unei hotărîri irevocabile a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
    j) încălcării obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale.
    (3) Activitatea membrului Curții de Conturi se suspendă:
    a) din momentul punerii sub învinuire, cînd în privința acestuia a fost intentat un dosar penal în legătură cu activitatea pe care o desfășoară;
    b) din data trimiterii în instanţa de judecată a unui dosar penal în care acesta este învinuit de comiterea unei infracţiuni – pînă la o hotărîre judecătorească definitivă;
    c)  în cazul înregistrării în calitate de candidat pentru ocuparea unei funcţii elective;
    d) în cazul acordării acestuia a concediului de maternitate/paternitate sau pentru îngrijirea copilului.
    (4) Perioada de suspendare se include în durata mandatului.
    (5) Încetarea și suspendarea mandatului de membru al Curții de Conturi se dispun prin hotărîre a Parlamentului, adoptată cu votul majorității deputaților aleși.
    (6) Revocarea membrului Curții de Conturi se dispune prin hotărîre a Parlamentului, adoptată cu votul a 2/3 din deputații aleși.
    Articolul 21. Drepturile, obligaţiile și restricțiile membrului
                         Curții de Conturi
    (1) Membrul Curții de Conturi are dreptul:
    a) să ceară de la personalul Curţii de Conturi, în limitele competenţei sale, informaţia necesară auditului, precum şi explicaţii verbale şi scrise;
    b) să înainteze propuneri în vederea perfecţionării activităţii Curţii de Conturi;
    c) să își expună opinia separată, care poate fi anexată în formă scrisă, la cererea acestuia, la actul adoptat.
    (2) Membrul Curții de Conturi este obligat:
    a) să organizeze activitățile în sectoarele încredințate;
    b) să îşi îndeplinească atribuţiile cu obiectivitate, imparţialitate, în conformitate cu prevederile legii;
    c) să participe la şedinţele Curții de Conturi şi să voteze „pentru” sau „contra” adoptării actelor Curții de Conturi;
    d) să respecte prevederile Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;
    e) să se abţină de la orice activitate sau manifestare contrară statutului de membru al Curţii de Conturi.
    (3) Membrii Curții de Conturi, pe lîngă drepturile şi obligaţiile de membru al Curţii de Conturi, au drepturile şi obligaţiile stabilite pentru auditorii publici în conformitate cu art. 29 din prezenta lege și cele stabilite de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.
    (4) Membrul Curții de Conturi nu este în drept să participe în activități, inclusiv la audierea rapoartelor auditorului și adoptarea hotărîrilor, dacă se află în conflict de interese în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.
    Articolul 22. Aparatul Curții de Conturi
    (1) Efectuarea auditului, asistența organizatorică, informațională și tehnică a Curții de Conturi sînt asigurate de către aparatul Curții de Conturi.
    (2) Structura și efectivul-limită de personal ale aparatului Curții de Conturi se aprobă de către Curtea de Conturi.
    (3) Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului Curții de Conturi se aprobă de către Curtea de Conturi.
    Articolul 23. Personalul Curţii de Conturi
    (1) Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea prin personalul cu atribuţii de audit public, personalul de specialitate şi personalul tehnic.
    (2) Personalul cu atribuţii de audit public şi personalul de specialitate cad sub incidenţa Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Personalul cu atribuții de audit public este constituit din auditori publici și stagiari în audit public extern. Personalul de specialitate acordă asistenţă personalului cu atribuţii de audit public în exercitarea competențelor Curţii de Conturi.
    (3) La îndeplinirea sarcinilor de audit, personalul cu atribuții de audit public și personalul de specialitate sînt obligate să respecte principiile specificate la art. 5,  ținînd cont de interesele publice și excluzînd orice interes personal care ar putea influența îndeplinirea sarcinilor proprii.
    (4) Drepturile şi responsabilităţile personalului tehnic sînt reglementate de legislaţia muncii.
    (5) Curtea de Conturi va asigura formarea iniţială şi continuă a personalului conform modalităţilor stabilite prin actele interne aprobate de Curtea de Conturi.
    Articolul 24. Condițiile de angajare a personalului cu atribuții
                         de audit public și a personalului de specialitate
    Pot fi angajate în calitate de personal cu atribuții de audit public sau de personal de specialitate al Curții de Conturi persoanele care:
    a) corespund condițiilor prevăzute în Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
    b) nu au, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    Articolul 25. Statutul personalului cu atribuţii de audit public 
    Criteriile de angajare, categoriile și numărul  personalului cu atribuții de audit public, condițiile de remunerare, drepturile și obligațiile acestuia sînt stabilite de prezenta lege și de regulamentele Curții de Conturi. În toate cazurile ce nu sînt reglementate de prezenta lege, de regulamentele aprobate se va aplica legislația cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 
    Articolul  26.  Stagiul în activitatea de audit public extern
    (1) Este stagiar în activitatea de audit public extern persoana fizică angajată a Curții de Conturi pe tot parcursul perioadei de stagiu și care participă la misiuni de audit public extern.
    (2) Stagiul în activitatea de audit public extern este de cel puțin 12 luni și se desfășoară sub îndrumarea unui auditor public.
    Articolul 27. Certificarea auditorilor publici
    (1) Certificarea personalului cu atribuții de audit public se efectuează  în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul privind certificarea auditorilor publici, aprobat de Curtea de Conturi.
    (2) Persoanele care dețin o calificare recunoscută pe plan internațional ce atestă competența lor în audit public fac subiectul unei proceduri speciale, definită în regulamentul specificat la alin. (1).
    Articolul 28. Procesul de instruire și dezvoltare profesională
    (1) Curtea de Conturi își stabilește strategia de instruire și dezvoltare profesională a personalului cu atribuții de audit public, precum și prioritățile de dezvoltare profesională în domeniul auditului public.
    (2) Președintele Curții de Conturi creează condiții de dezvoltare profesională a personalului cu atribuții de audit public, astfel încît acesta să își îmbunătățească constant calificarea profesională în modul stabilit de către Curtea de Conturi.
    (3) Instruirea și dezvoltarea profesională se desfășoară în conformitate cu planurile anuale de instruire și dezvoltare profesională.
    Articolul 29. Drepturile şi obligaţiile personalului cu atribuții
                         de audit public
    (1) Personalul cu atribuții de audit public, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, este în drept:
    a) să solicite şi să primească orice acte, documente, informaţii sau alte materiale necesare pentru audit, oricare ar fi persoanele fizice sau juridice care le deţin;
    b) să aibă acces liber pe teritoriul entităților auditate, în sediile sau în alte localuri ale acestora pentru a verifica existenţa şi utilizarea resurselor financiare publice sau a patrimoniului public;
    c) să solicite şi să primească, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării, de la conducători și alte persoane cu funcţii de răspundere explicaţii verbale şi scrise, copii de pe documente.
    (2) Personalul cu atribuții de audit public este obligat:
    a) să efectueze acţiuni de audit în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu standardele internaţionale;
    b) să respecte prevederile Codului etic al Curții de Conturi;
    c) să îşi perfecţioneze în continuu cunoştinţele profesionale;
    d) să constate faptele contravenționale în cazurile prevăzute de Codul contravențional;
    e) să respecte obligațiile prevăzute de Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale.
    Articolul 30. Răspunderea personalului cu atribuţii de audit public 
    Personalul cu atribuţii de audit public răspunde administrativ, civil şi penal pentru încălcările comise, în conformitate cu legislaţia, fiind sancţionat şi disciplinar, inclusiv în cazul:
    a) denaturării rezultatelor auditului efectuat;
    b) prezentării de date eronate atît Curţii de Conturi, cît şi altor autorități;
    c) încălcării prevederilor referitoare la obligaţiile şi incompatibilităţile prevăzute în Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, în Codul etic al Curţii de Conturi şi în Codul de conduită a funcţionarului public;
    d) săvîrşirii de fapte care afectează prestigiul instituţiei;
    e) încălcării prevederilor din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale. Comiterea încălcării art. 7 alin. (2) lit. a) din legea menționată servește temei pentru eliberarea din funcție.
Capitolul III
AUDIT
    Articolul 31. Tipurile de audit
    (1) Curtea de Conturi efectuează următoarele tipuri de audit:
    a) audit financiar;
    b) audit al conformității;
    c) audit al performanței.
    (2) La efectuarea auditului financiar anual, Curtea de Conturi:
    a) verifică și evaluează situațiile financiare, sistemele financiare și operațiunile entității auditate;
    b) examinează situațiile financiare anuale și conturile/rapoartele entității auditate în scopul de a evalua dacă rapoartele sînt întocmite corect și dacă conturile sînt prezentate veridic și fidel;
    c) evaluează respectarea cerințelor de raportare financiară;
    d) evaluează sistemul de management financiar și de control și auditul intern ale entității auditate;
    e) realizează misiuni intermediare de audit pe parcursul exercițiului financiar, inclusiv monitorizarea implementării recomandărilor de audit anterioare și analiza măsurilor întreprinse pe baza acestor recomandări.
    (3) La efectuarea auditului conformității, Curtea de Conturi stabilește dacă activitatea entităților auditate este conformă cu legislația și cu regulile stabilite de autorități. Auditul conformității se finalizează cu o concluzie sau opinie a auditorului cu privire la conformitate. 
    (4) La efectuarea auditului performanței, Curtea de Conturi evaluează economicitatea, eficiența și eficacitatea unui anumit aspect al operațiunilor desfășurate de o entitate sau de o parte a acesteia ori în cadrul unui program sau al unei activități.
    (5) Curtea de Conturi poate efectua misiuni de audit combinate (comprehensive). În astfel de cazuri trebuie să fie îndeplinite standardele pentru fiecare tip de audit.
    (6) La efectuarea tuturor tipurilor de audit, Curtea de Conturi evaluează indicatorii de fraudă și corupție.
    Articolul 32. Mandatul de audit
    (1) Curtea de Conturi are dreptul de a verifica toate activitățile financiare și administrative, alte activități, programele și proiectele gestionate de către una sau mai multe dintre entitățile menționate în prezentul articol, inclusiv procesul de vînzare, de privatizare sau concesionare a activelor și veniturile obținute din acestea.
    (2) Curtea de Conturi are dreptul de a audita utilizarea resurselor financiare publice de către orice beneficiar, indiferent de tipul de proprietate  și forma juridică de organizare, precum și de către partidele politice.
    (3) Curtea de Conturi este obligată să efectueze anual auditul financiar al:
    a) raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat în anul bugetar încheiat;
    b) raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat;
    c) raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul bugetar încheiat;
    d) rapoartelor ministerelor privind executarea bugetelor în anul bugetar încheiat.
    (4) Curtea de Conturi are dreptul să efectueze auditul financiar la toate instituțiile publice, inclusiv la instituțiile și autoritățile publice la autogestiune, precum și la autoritățile publice centrale de reglementare.
    (5) Curtea de Conturi are dreptul să efectueze auditul financiar la întreprinderi de stat și municipale, la societăţile comerciale al căror capital social aparţine în întregime statului sau unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la societăţile comerciale în care statul, unităţile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat şi municipale deţin, fiecare separat sau împreună, cel puţin jumătate din capitalul social. În acest sens, Curtea de Conturi informează conducătorul entității, cel tîrziu la data de 30 septembrie, privind misiunea de audit preconizată pentru anul următor.
    (6) Curtea de Conturi are dreptul să efectueze în orice moment și alte tipuri de audit decît auditul financiar la instituțiile menționate în prezentul articol, cu excepția autorităților publice centrale de reglementare și partidelor politice. De asemenea, Curtea de Conturi are dreptul să efectueze auditul:
    a) utilizării resurselor financiare publice alocate unei instituții sau organizații;
    b) gestionării tuturor finanțelor publice astfel cum sînt definite în Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014;
    c) gestionării patrimoniului public și al performanței în cadrul parteneriatelor public-private;
    d) gestionării patrimoniului public și al performanței în cadrul concesiunilor;
    e) împrumuturilor, creditelor și datoriilor garantate de către entitățile din sectorul public.
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 31 și ale alin. (1), (4) și (6) din prezentul articol, Curtea de Conturi efectuează auditul Băncii Naționale a Moldovei exclusiv în limitele și condițiile prevăzute de Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.
   (8) În scopul exercitării mandatului, inclusiv al planificării misiunilor de audit și evaluării riscurilor de fraudă și eroare în procesul de administrare a finanțelor și patrimoniului public, Curtea de Conturi are acces neîngrădit, direct și liber, în timp util, la informaţiile digitalizate, bazele de date necesare exercitării corespunzătoare a atribuţiilor legale. 
    Articolul 33. Procedura de audit
    (1) Procedura de audit se efectuează în conformitate cu prezenta lege, standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit, precum și cu regulamentele, manualele și ghidurile Curții de Conturi elaborate în conformitate cu acestea.
    (2) Dacă în procesul de audit se constată abateri de la prevederile legislației, acestea, precum și cauzele care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entității auditate, care este obligată să ia măsuri pentru recuperarea prejudiciului constatat.
   (3) Proiectul de raport al auditorului este prezentat, de către auditorul public responsabil de misiunea de audit, conducătorului entității auditate pentru comentarii (explicații). În cazul auditului financiar, entitatea auditată va prezenta, în mod obligatoriu, o declarație scrisă cu privire la constatările auditorului public asupra situațiilor financiare.
    (4) Entitatea auditată prezintă echipei de audit, în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la primirea proiectului de raport al auditorului, comentariile (explicațiile) pe marginea acestuia, în formă scrisă, precum și documentele pe care le consideră relevante. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestor comentarii/documente, echipa de audit le examinează și informează entitatea auditată despre rezultatele examinării, acestea fiind reflectate succint în raportul final al auditorului. În cazul în care entitatea nu este de acord cu rezultatele examinării, aceasta prezintă în scris dezacordul, în termen de 3 zile lucrătoare, echipei de audit pentru a fi anexat la raportul final al auditorului.
    (5) Documentele de lucru nu pot fi prezentate părților terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Acestea vor fi păstrate în arhivă conform Legii nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova și potrivit procedurilor stipulate în regulamentele Curții de Conturi.
    Articolul 34. Rapoartele auditorului
    (1) Rapoartele auditorului se referă la sfera de aplicare a auditului, includ constatările, opiniile și/sau concluziile auditorului, precum și, după caz,  recomandările pentru aplicarea acțiunilor de remediere.
    (2) Scopul rapoartelor  auditorului este de a comunica rezultatele auditului părților interesate, autorităților competente și publicului larg. Rapoartele auditorului vor conține doar informații care au suport suficient și probe de audit adecvate obținute cu respectarea procedurilor stabilite. 
    (3) Forma și modalitatea de valorificare a rapoartelor auditorului se definesc în regulamentele Curții de Conturi.
    (4) Curtea de Conturi este obligată să respecte regimul juridic al informațiilor atribuite la secretul de stat, comercial și al datelor cu caracter personal de care ia cunoștință la exercitarea atribuțiilor sale și să le comunice doar autorităților împuternicite.
    Articolul 35. Controlul calității și asigurarea calității
    În scopul eficientizării proceselor de audit și al îmbunătățirii rezultatelor auditului, în cadrul Curții de Conturi este stabilit un sistem de control al calității și de asigurare a calității.
    Articolul 36. Drepturile şi obligaţiile entităţilor auditate 
    (1) Entităţile auditate au dreptul:
    a) să cunoască scopul auditului;
    b) să primească de la auditorul public informaţia despre cerinţele actelor normative în vigoare referitoare la efectuarea auditului public;
    c) să primească de la auditorul public recomandări privind excluderea situațiilor și cauzelor ce au determinat apariția neregulilor constatate;
    d) să prezinte comentarii la proiectul de raport al auditorului și să propună modificări și completări la acesta.
    (2) Entităţile auditate sînt obligate:
    a) să asigure accesul auditorilor publici pe teritoriul lor, în sediile sau în alte localuri ale lor şi să le creeze condiţii de lucru adecvate;
    b) să prezinte, la cererea auditorului public, actele, documentele, informaţiile şi bazele de date necesare într-un termen rezonabil, care nu va depăși limita stabilită de auditor;
    c) să prezinte, la cererea auditorului public, explicaţii verbale şi scrise;
    d) să prezinte, în termen de pînă la 15 zile lucrătoare, comentariile (explicațiile), în scris, asupra proiectului de raport al auditorului, în care își vor exprima acordul sau dezacordul față de constatările și concluziile formulate de către auditorul public.
    (3) Neexecutarea prevederilor alin. (2) lit. a) și b) se sancționează în temeiul Codului contravențional.
    (4) În cazul neasigurării îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (2) de către conducerea entității auditate, președintele Curții de Conturi poate informa despre aceasta Parlamentul, Președintele Republicii Moldova, Guvernul sau organul deliberativ al administrației publice locale. 
    Articolul 37. Implementarea recomandărilor 
    (1) Entităţile auditate şi alte instituţii vizate în raportul auditorului sînt obligate, în termenul stabilit de către Curtea de Conturi, să raporteze despre implementarea recomandărilor din raportul auditorului sau despre motivele pentru care acestea nu au fost implementate.
    (2) Curtea de Conturi stabilește termene concrete de raportare privind implementarea recomandărilor înaintate în funcție de complexitatea măsurilor ce urmează a fi luate întru implementarea acestora. 
    (3) Curtea de Conturi asigură monitorizarea implementării recomandărilor.
Capitolul IV
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 
    Articolul 38. Dispoziții tranzitorii
    (1) Membrii Curții de Conturi aflați în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi își exercită funcțiile pînă la expirarea termenului pentru care au fost numiți.
    (2) Personalul Curții de Conturi cu atribuții de audit public aflat în funcție sau care va fi angajat pînă la expirarea termenului de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi este în drept să efectueze în această perioadă misiuni de audit fără a fi certificat în domeniul auditului public extern.
    (3) Misiunile de audit ale  Curţii de Conturi inițiate potrivit programului său anual de activitate, aprobat pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi efectuate şi finalizate în conformitate cu prevederile Legii Curții de Conturi nr. 261/2008.
    (4) Curtea de Conturi:
    a) în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va supune certificării personalul Curţii de Conturi cu atribuții de audit public;
    b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale în concordanţă cu prezenta lege și va elabora regulamentele necesare punerii în aplicare a acesteia.
    (5) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri de modificare a legislaţiei în vigoare în scopul asigurării compatibilităţii cu prezenta lege.
    Articolul 39. Dispoziții finale
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea Curții de Conturi nr. 261/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 260. Chişinău, 7 decembrie 2017.