LPM287/2017
ID intern unic:  373601
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 287
din  15.12.2017
contabilităţii și raportării financiare
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 22     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    MODIFICAT
   
LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul de reglementare
    Prezenta lege stabilește  cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare
    Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de persoane (în continuare – entități) înregistrate în Republica Moldova:
    a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
    b) autorităților/instituțiilor, cu excepția autorităților/instituțiilor bugetare;
    c) reprezentanțelor permanente şi filialelor entităților nerezidente;
    d) organizaţiilor necomerciale și reprezentanțelor entităților nerezidente;
    e) persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător;
    f) persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizați) și birourilor înfiinţate de acestea, precum și cabinetelor individuale ale medicilor de familie.
    [Art.2 lit.f) modificată prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    Articolul 3. Noțiuni de bază
    (1) În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni de bază semnifică:
    contabilitate – sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare și de prezentare a informațiilor privind elementele contabile;
    contabilitate de casă – metodă a contabilității conform căreia elementele contabile sînt recunoscute pe măsura încasării/plăţii numerarului sau compensării în altă formă;
    contabilitate de gestiune – sistem de colectare, înregistrare, prelucrare şi transmitere a informaţiei pentru planificarea, controlul și analiza activității entității, în scopul întocmirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale;
    contabilitate financiară – sistem de colectare, înregistrare, prelucrare şi generalizare a informaţiei privind existenţa şi mişcarea activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor pentru întocmirea situațiilor financiare;
    contabilitate în partidă dublă – reflectarea faptelor economice prin dublă înregistrare, cu aplicarea conturilor contabile şi întocmirea situaţiilor financiare;
    contabilitate în partidă simplă – reflectarea unilaterală a faptelor economice, conform metodei „intrare-ieşire”, fără aplicarea conturilor contabile şi fără întocmirea situaţiilor financiare;
    Depozitarul public al situațiilor financiare – sistem unic integrat de colectare, stocare, generalizare, analiză și publicare a situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditorului ale entităților;
    document primar – confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică producerea unui eveniment;
    dublă înregistrare – procedeu de înregistrare a unui fapt economic în cel puțin debitul unui cont şi în creditul altui cont cu una şi aceeaşi sumă;
    elemente contabile – activele, capitalul propriu, datoriile, veniturile, costurile, cheltuielile şi faptele economice ale entităţii;
    entitate asociată – entitate în care o altă entitate deține un interes de participare și are o influenţă semnificativă asupra politicilor financiare şi operaţionale, dar care nu este nici entitate-fiică, nici participant într-un angajament comun;
    entitate de interes public – entitate ale cărei valori mobiliare sînt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; bancă; asigurător (reasigurător)/societate de asigurări; organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică; entitate mare care este întreprindere de stat sau este societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social;
    entitate din domeniul exploatării forestiere – entitate care desfășoară activități de exploatare forestieră;
    entitate din industria extractivă – entitate care desfășoară activități de explorare, prospectare, descoperire, exploatare și/sau extragere a cărbunelui, petrolului brut, gazelor naturale, minereurilor metalifere, pietrei, nisipului, argilei, turbei și/sau a sării;
    entitate-fiică – entitate controlată total sau parțial de entitatea-mamă;
    entitate-mamă – entitate care controlează una sau mai multe entități-fiice;
    entități afiliate – entitățile din cadrul unui grup;
    evaluare – procedeu de determinare a mărimii valorice a elementelor contabile;
    fapt economic – tranzacţie, operaţiune, eveniment care a modificat sau poate modifica activele, capitalul propriu, datoriile, veniturile, costurile și/sau cheltuielile entităţii;
    grup – entitatea-mamă și toate entitățile-fiice, luate în ansamblu;
    interes de participare  – drepturile unei entități în cadrul altei entități ce depășesc 20% din capitalul social al ultimei, drepturi care, prin crearea unei legături strategice de lungă durată cu aceasta, sînt destinate să contribuie la activitatea entității care le deține;
    inventariere – procedeu de control şi autentificare documentară a existenţei activelor, capitalului propriu și datoriilor care aparţin şi/sau se află în gestiunea temporară a entităţii;
    Plan general de conturi contabile – act normativ care stabilește nomenclatorul conturilor contabile, caracteristica și modul de aplicare ale acestora;
    recunoaștere – înregistrarea în contabilitate și prezentarea în situațiile financiare a unui element contabil care corespunde definiţiei și care îndeplineşte criteriile de recunoaştere stabilite în standardele de contabilitate;
    registre contabile – registre destinate grupării, sistematizării, înregistrării şi generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea elementelor contabile reflectate în documentele primare;
    situații financiare – set de rapoarte care caracterizează poziţia financiară, performanţa financiară și alte informații aferente activității entităţii pentru o perioadă de gestiune;
    standarde de contabilitate – Standarde Internaţionale de Raportare Financiară și Standarde Naţionale de Contabilitate;
    Standarde Internaţionale de Raportare Financiară – standarde şi interpretări emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, acceptate pentru aplicare în Republica Moldova (în continuare – IFRS);
    Standarde Naţionale de Contabilitate – acte normative elaborate în baza Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului IFRS, aprobate de Ministerul Finanţelor (în continuare – SNC);
    venituri din vînzări – veniturile din vînzarea produselor, mărfurilor, din prestarea serviciilor, executarea lucărilor, din contracte de construcție, contracte de leasing, primele de asigurare, dividendele, participațiile, dobînzile, precum și alte venituri aferente activităților principale ale entității.
    (2) Noţiunile utilizate în prezenta lege care nu sînt prevăzute la alin. (1) al prezentului articol sînt definite în standardele de contabilitate, precum şi în alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b).
    Articolul 4. Categoriile entităților și grupurilor
    (1) Entitatea micro este entitatea care, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
    a) totalul activelor – 5600000 de lei;
    b) veniturile din vînzări – 11200000 de lei;
    c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 10.
    (2) Entitatea mică este entitatea care, nefiind entitate micro, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
    a) totalul activelor – 63600000 de lei;
    b) veniturile din vînzări – 127200000 de lei;
    c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 50.
    (3) Entitatea mijlocie este entitatea care, nefiind entitate micro sau entitate mică, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
    a) totalul activelor – 318000000 de lei;
    b) veniturile din vînzări – 636000000 de lei;
    c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.
    (4) Entitatea mare este entitatea care, la data raportării, depășește limitele a două dintre următoarele criterii:
    a) totalul activelor – 318000000 de lei;
    b) veniturile din vînzări – 636000000 de lei;
    c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.
    (5) Grupul mic  este grupul constituit din entitatea-mamă și entitățile-fiice care urmează să fie incluse în consolidare și care, la data raportării entității-mamă, luate în ansamblu, nu depășesc limitele a  două dintre următoarele criterii:
    a) totalul activelor – 80300000 de lei;
    b) veniturile din vînzări – 160600000 de lei;
    c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 50.
    (6) Grupul mijlociu este grupul care, nefiind grup mic, este constituit din entitatea-mamă și entitățile-fiice ce urmează să fie incluse în consolidare, care, la data raportării entității-mamă, luate în ansamblu, nu depășesc limitele a două dintre următoarele criterii:
    a) totalul activelor – 401500000 de lei;
    b) veniturile din vînzări – 803100000 de lei;
    c) numărul mediu al salariaților în cursul perioadei de gestiune – 250.
    (7) Grupul mare este grupul constituit din entitatea-mamă și entitățile-fiice ce urmează să fie incluse în consolidare, care, la data raportării entității-mamă, luate în ansamblu, depășesc limitele a două dintre următoarele criterii:
    a) totalul activelor – 401500000 de lei;
    b) veniturile din vînzări – 803100000 de lei;
    c) numărul mediu al salariaților în cursul perioadei de gestiune – 250.
    (8) Entitatea sau grupul trece dintr-o categorie în alta dacă, la data raportării, pentru ultimele două perioade de gestiune, depășește sau încetează să mai depășească limitele a două dintre criteriile categoriei la care se atribuie.
    (9) Criteriile de atribuire a categoriei prevăzute la alin. (1)–(7) din prezentul articol se aplică în scopul contabilității și raportării financiare și nu se aplică entităților enumerate la art. 2 lit. d)–f), precum și entităților de interes public.
    Articolul 5. Modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor
                       de contabilitate
    (1) Entitățile micro și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, după înregistrarea acestora ca plătitori ai taxei pe valoare adăugată, țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare prescurtate conform SNC, cu excepția societăților de investiții, societăților financiare holding, societăților financiare holding mixte, societăților financiare nonbancare și societăților holding cu activitate mixtă, care întocmesc situații financiare în conformitate cu alin. (2) și (3).
    (2) Entitățile mici țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare simplificate conform SNC.
    (3) Entitățile mijlocii și entitățile mari țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare complete conform SNC.
    (4) Entităţile de interes public țin contabilitatea în partidă dublă şi întocmesc situaţii financiare conform IFRS.
    (5) Organizaţiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.
    (6) Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pînă la înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai taxei pe valoare adăugată, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și birourile înființate de acestea, precum și cabinetele individuale ale medicilor de familie țin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilității de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.
    [Art.5 al.(6) modificat prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    (7) Entitatea care are obligația să țină contabilitatea în partidă simplă poate ține contabilitatea în partidă dublă, începînd cu următoarea perioadă de gestiune.
    (8) Entitatea care are obligația să întocmească situaţii financiare prescurtate poate întocmi situaţii financiare simplificate sau complete.
    (9) Entitatea care are obligația să întocmească situaţii financiare simplificate poate întocmi situaţii financiare complete.
    (10) Trecerea de la un set de situații finanicare la altul se efectueaza începînd cu următoarea perioadă de gestiune.
    (11) Entitățile prevăzute la alin. (1)–(3) pot ține contabilitatea și întocmi situații financiare în baza IFRS.
    Articolul 6. Principii generale
    Contabilitatea și raportarea financiară se bazează pe următoarele principii generale:
    a) continuitatea activităţii – presupune că entitatea își va continua în mod normal funcţionarea pe o perioadă de cel puţin 12 luni din data raportării, fără intenţia sau necesitatea de a-şi lichida sau reduce în mod semnificativ activitatea;
    b) contabilitatea de angajamente – prevede recunoaşterea elementelor contabile pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii de numerar sau al compensării sub altă formă;
    c) permanenţa metodelor – constă în aplicarea politicilor contabile  în mod consecvent de la o perioadă de gestiune la următoarea;
    d) prudența – prevede neadmiterea supraevaluării activelor și a veniturilor și/sau a subevaluării datoriilor și a cheltuielilor;
    e) intangibilitatea – presupune că totalul bilanțului la începutul perioadei de gestiune curente trebuie să corespundă cu totalul bilanțului la sfîrșitul perioadei de gestiune precedente;
    f) separarea patrimoniului şi datoriilor – prevede prezentarea în situaţiile financiare doar a informaţiilor despre patrimoniul şi datoriile entităţii, care trebuie contabilizate separat de patrimoniul şi datoriile proprietarilor şi ale altor entităţi;
    g) necompensarea – prevede contabilizarea și prezentarea distinctă în situaţiile financiare a activelor şi datoriilor, a veniturilor şi cheltuielilor. Compensarea reciprocă a activelor şi datoriilor sau a veniturilor şi cheltuielilor nu se admite, cu exceptia cazurilor prevăzute de prezenta lege și de standardele de contabilitate;
    h) prioritatea conţinutului asupra formei – presupune că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să reflecte mai curînd esenţa și conținutul faptelor economice, decît forma juridică a acestora;
    i) evaluarea la cost de intrare – prevede că elementele contabile prezentate în situațiile financiare sînt evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție, cu excepția cazurilor prevăzute de standardele de contabilitate;
    j) importanța relativă – prevede că nu este necesară îndeplinirea cerințelor privind recunoașterea și evaluarea elementelor contabile, privind prezentarea, publicarea și consolidarea informațiilor aferente acestora atunci cînd efectele îndeplinirii cerințelor respective sînt nesemnificative.
    Articolul 7. Limba şi moneda în care se ţine contabilitatea
    (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională.
    (2) Contabilitatea faptelor economice efectuate în valută străină se ţine atît în monedă naţională, cît şi în valută străină, în conformitate cu standardele de contabilitate.
Capitolul II
REGLEMENTAREA ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII
ȘI RAPORTĂRII FINANCIARE
    Articolul 8. Organele de reglementare în domeniul contabilității
                        și raportării financiare și competenţa acestora
    (1) Ministerul Finanţelor:
    a) este responsabil de acceptarea IFRS, publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi de plasarea acestora pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor. IFRS se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova periodic, în dependență de volumul actualizărilor efectuate. IFRS și actualizările aferente se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor în termen de o lună de la data recepționării acestora de la Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate;
    b) este responsabil de elaborarea, aprobarea, publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și plasarea pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor a:
    – Standardelor Naţionale de Contabilitate;
    – indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor și altor acte normative din domeniul contabilității și raportării financiare;
    – Planului general de conturi contabile;
    – formularelor de documente primare și instrucțiunilor privind completarea acestora;
    c) reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale din domeniul contabilităţii şi raportării financiare;
    d) creează grupuri de lucru pentru elaborarea și actualizarea actelor normative prevăzute la lit. b);
    e) acordă asistență metodologică în domeniul contabilității și raportării financiare;
    f) poate delega elaborarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilității și raportării financiare unui organ/instituții/asociații din domeniul respectiv.
    (2) Sursele de finanţare a grupurilor de lucru pentru elaborarea şi actualizarea actelor normative prevăzute la alin. (1) lit. b) sînt prevăzute distinct în bugetul Ministerului Finanţelor.
   (3) Comisia Națională a Pieței Financiare, organele centrale de specialitate pot elabora, în conformitate cu standardele de contabilitate şi cu alte acte normative, reglementări contabile specifice anumitor ramuri, domenii/sectoare de activitate, cu aprobarea acestora de către Ministerul Finanţelor.
    (4) Biroul Național de Statistică:
    a) colectează, stochează şi generalizează situaţiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului;
    b) gestionează Depozitarul public al situațiilor financiare;
    c) asigură protecția și securitatea datelor din Depozitarul public al situațiilor financiare, ca parte componentă a resurselor informaționale de stat;
    d) asigură, prin intermediul Depozitarului public al situațiilor financiare, entităților condițiile necesare pentru prezentarea, în regim on-line sau pe suport de hîrtie, a situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditorului;
    e) verifică respectarea formei, plenitudinii și termenelor de prezentare a situațiilor financiare, raportului conducerii și raportului auditorului;
    f) publică, prin intermediul Depozitarului public al situațiilor financiare, situaţiile financiare, raporul conducerii și raportul auditorului;
    g) asigură prezentarea informațiilor generalizate din situațiile financiare utilizatorilor;
    h) poate delega organelor centrale de specialitate și altor autorități publice funcția de colectare și verificare a formei, plenitudinii și termenelor de prezentare a situațiilor financiare ale entităților din anumite ramuri, domenii/sectoare de activitate.
    Articolul 9. Consiliul de contabilitate și raportare financiară
    (1) Consiliul de contabilitate și raportare financiară este instituit pe lîngă Ministerul Finanțelor pentru dezvoltarea continuă și asigurarea perfecționării contabilității și raportării financiare.
   (2) Consiliul de contabilitate și raportare financiară este constituit din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Biroului Național de Statistică, asociațiilor mediului de afaceri și celor profesionale, mediului academic din domeniul contabilității.
    (3) Regulamentul de activitate şi componenţa nominală a Consiliului de contabilitate și raportare financiară se aprobă de către Ministerul Finanţelor.
    (4) Sursele de finanţare a Consiliului de contabilitate și raportare financiară sînt prevăzute distinct în bugetul Ministerului Finanţelor.
Capitolul III
ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII
    Articolul 10. Ciclul contabil
    (1) Ciclul contabil al entităţii cuprinde:
    a) documentarea faptelor economice;
    b) recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile;
    c) reflectarea informaţiilor în conturile contabile;
    d) întocmirea registrelor contabile;
    e) inventarierea;
    f) întocmirea situaţiilor financiare.
    (2) Pentru entitățile care țin contabilitatea în partidă simplă, prevederile alin. (1) lit. c) și f) nu sînt obligatorii. 
    Articolul 11. Documentele primare
    (1) Faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.
    (2) Deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate sînt interzise.
    (3) Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.
    (4) Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor și alte autorități publice sau poate elabora și utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (7) și (8).
    (5) Documentele primare întocmite atît pe suport de hîrtie, cît și în formă electronică au aceeaşi putere juridică.
    (6) În cazul întocmirii documentului primar în formă electronică, la solicitarea utilizatorului, entitatea este obligată să îi ofere copia documentului respectiv pe suport de hîrtie.
    (7) Documentele primare conţin următoarele elemente obligatorii:
    a) denumirea şi numărul documentului;
    b) data întocmirii documentului;
    c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii din numele căreia este întocmit documentul;
    d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal);
    e) conţinutul faptelor economice;
    f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
    g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice.
    (71) În cazurile stabilite de către Ministerul Finanțelor, etaloanele valorice în care sînt exprimate faptele economice în documentele primare nu constituie element obligatoriu.
    [Art.11 al.(71) introdus prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    (8) Suplimentar elementelor prevăzute la alin. (7), documentele primare pot conține și alte elemente, în funcție de prevederile actelor normative și necesitățile informaționale ale entității.
    (9) În cazul în care documentele primare, cu excepția documentelor primare cu regim special, sînt întocmite în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu. În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat efectuarea faptelor economice respective se stabilește prin proceduri interne.
    (10) La întocmirea documentelor primare pentru persoanele fizice cetățeni, prevederile alin. (7) lit. d) nu sînt obligatorii.
    (11) Documentele primare primite din străinătate și întocmite în altă limbă decît română, engleză sau rusă sînt traduse în limba română.
    (12) Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele primare, precum şi cele care le înregistrează în contabilitate poartă răspundere în conformitate cu art. 34.
    (13) Documentele de casă, de plată şi cele privind decontările pot fi semnate unilateral, de către conducătorul entităţii, ori de două persoane cu drept de semnătură, prima semnătură aparţinînd conducătorului sau altei persoane împuternicite, iar a doua – contabilului-şef sau altei persoane împuternicite.
    (14) Efetuarea corectărilor în documentele primare care justifică operaţiunile de casă și de plată este interzisă.
    (15) Documentele primare, cu excepția celor prevăzute la alin. (14), pot fi corectate, cu indicarea datei efectuării corectării, numelui, prenumelui contabilului-șef și/sau ale persoanei responsabile și cu aplicarea semnăturii.
    (16) Contabilului-şef sau altei persoane împuternicite li se interzice să primească spre executare documente privind faptele economice ce contravin legislației în vigoare, informînd în scris despre documentele și faptele respective conducătorul entităţii. Astfel de documente se primesc spre executare numai după emiterea indicaţiilor în scris ale conducătorului entităţii, căruia îi revine răspunderea pentru acestea.
    Articolul 12. Documente primare cu regim special
    (1) Documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate și se utilizează în cazul:
    a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare;
    b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;
    c) transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;
    d) achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori cetăţeni;
    e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de uzufruct.
    (2) Modul privind editarea, eliberarea, procurarea, păstrarea, evidenţa şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, precum și nomenclatorul acestora se stabilesc de către Guvern.
    (3) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.
    Articolul 13. Recunoașterea și evaluarea elementelor contabile
    Recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile se efectuează în conformitate cu prevederile standardelor de contabilitate și ale altor acte normative elaborate conform art. 8 alin. (1) lit. b).
    Articolul 14. Conturile contabile
    (1) Entitatea care ține contabilitatea în partidă dublă este obligată să aplice conturile contabile.
    (2) Nomenclatorul, caracteristica și modul de aplicare a conturilor contabile pentru entitățile care aplică SNC sînt stabilite în Planul general de conturi contabile. În baza Planului general de conturi contabile, entitatea poate elabora planul de conturi de lucru.
    Articolul 15. Registrele contabile
    (1) Datele din documentele primare se înregistrează, se acumulează şi se prelucrează în registre contabile, întocmite pe suport de hîrtie sau în formă electronică.
    (2) Nomenclatorul registrelor contabile şi structura acestora se stabilesc de către fiecare entitate de sine stătător, pornind de la necesităţile informaţionale proprii, cu respectarea prevederilor alin. (3).
    (3) Registrul contabil conţine următoarele elemente obligatorii:
    a)  denumirea registrului;
    b)  denumirea entităţii care ține registrul;
    c) data începerii şi încetării ţinerii registrului şi/sau perioada pentru care se întocmeşte acesta;
    d) data efectuării faptelor economice, ordonate cronologic şi/sau sistematic;
    e)   etaloanele de evidenţă a faptelor economice;
    f) funcţia, numele, prenumele și semnătura persoanei responsabile de ținerea registrului.
    (4) În cazul în care registrele contabile sînt ținute în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu. În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat introducerea informației în registrul respectiv se stabilește prin proceduri interne.
    (5) Corectările în registrele contabile se confirmă prin semnătura persoanei care le efectuează, cu indicarea datei efectuării acestora.
    Articolul 16. Inventarierea
    (1) Entitatea este obligată să efectueze inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor în modul stabilit de Regulamentul privind inventarierea, elaborat și aprobat de către Ministerul Finanţelor.
    (2) Regulile specifice de efectuare a inventarierii în anumite ramuri, domenii/sectoare de activitate se elaborează de organele centrale de specialitate, acestea coordonîndu-se cu Ministerul Finanţelor.
    Articolul 17. Păstrarea documentelor contabile
    (1) Entitatea este obligată să păstreze documentele contabile care cuprind documentele primare, registrele contabile, situaţiile financiare şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii. Documentele contabile sînt sistematizate şi păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
    (2) Documentele contabile se pastrează de către entitate pe suport de hîrtie sau în formă electronică. Documentele contabile se pot păstra pe suporturi tehnice în cazul în care contabilitatea este ținută cu utilizarea sistemelor informatice proprii, cu condiţia ca acestea să poată fi accesate în orice moment, în funcţie de necesităţile entităţii sau la cererea organelor abilitate de legislație.
    (3) La păstrarea documentelor contabile, entitatea este obligată să asigure protejarea acestora de modificări neautorizate.
    (4) În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.
    (5) În caz de încetare a activităţii entității, documentele contabile se transmit către arhivele de stat conform regulilor prevăzute de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.   
    Articolul 18. Obligațiile și drepturile entităţii privind ținerea contabilității
                         și raportarea financiară
    (1) Entitatea are obligația de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b).
    (2) Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară revine:
    a) conducătorului, administratorului – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. a), c) și d);
    b) conducătorului, directorului – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. b);
    c) fondatorului – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. e);
    d) persoanei fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notar, avocat, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat) – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. f).
    (3) Persoanele indicate la alin. (2) sînt obligate:
    a) să asigure organizarea şi ţinerea contabilităţii în mod continuu din data înregistrării de stat a entităţii pînă la data lichidării acesteia;
    b) să asigure elaborarea, aprobarea şi aplicarea politicilor contabile în conformitate cu standardele de contabilitate și alte acte normative elaborate în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b);
    c) să asigure elaborarea şi aprobarea:
    – planului de conturi contabile de lucru al entităţii, după caz;
    – procedeelor interne privind contabilitatea de gestiune;
    – formularelor documentelor primare şi a registrelor contabile;
    – regulilor privind circulaţia documentelor şi tehnologia de prelucrare a informaţiei contabile;
    d) să asigure întocmirea completă şi corectă, precum și integritatea şi păstrarea documentelor contabile;
    e) să organizeze sistemul de control intern;
    f) să asigure documentarea faptelor economice şi reflectarea acestora în contabilitate;
    g) să asigure respectarea actelor normative prevăzute la art. 8 alin. (1);
    h) să asigure întocmirea, prezentarea şi publicarea, după caz, a situaţiilor financiare în conformitate cu prezenta lege, standardele de contabilitate și alte acte normative prevăzute la art. 8 alin. (1).
    (4) Persoanele indicate la alin. (2) sînt în drept:
    a) să numească şi să elibereze din funcţie contabilul-șef sau altă persoana împuternicită de organizarea și conducerea contabilității;
    b) să transmită ţinerea contabilităţii altei entități în bază contractuală;
    c) să stabilească modul de ținere a contabilității conform prevederilor art. 5;
    d) să stabilească reguli interne privind documentarea faptelor economice.
    (5) Entitatea este în drept să instituie o subdiviziune (serviciu) de contabilitate.
    (6) Contabilul-șef sau altă persoana împuternicită de organizarea și conducerea contabilității entităţii, cu excepția entității de interes public, trebuie să dețină diplomă de studii superioare în domeniul economiei sau de studii profesionale tehnice postsecundare în domeniul economiei.
    (7) Contabilul-șef sau altă persoana împuternicită de organizarea și conducerea contabilității entității de interes public trebuie să dețină diplomă de studii superioare în domeniul economiei. Legislația aferentă domeniilor specifice de activitate poate prevedea cerințe suplimentare față de contabilul-șef al entităților de interes public.
    (8) Pentru entitățile care țin contabilitatea în partidă simplă, contabilitatea poate fi ținută nemijlocit de persoanele indicate la alin. (2) lit. c) și d).
    (9) După aprobarea situaţiilor financiare anuale, entitatea înregistrează în contabilitate repartizarea profitului anual după destinaţii, conform hotărîrii adunării generale sau a altui organ împuternicit.
    (10) Entitatea acoperă pierderea contabilă reportată din contul profitului net aferent perioadei de gestiune curentă şi celei precedente, al rezervelor, capitalului social, al contribuţiilor suplimentare ale proprietarilor (asociaţilor, acţionarilor, fondatorilor, membrilor) potrivit hotărîrii adunării generale a acestora, iar pentru întreprinderile de stat şi cele municipale – pierderea respectivă este acoperită de organele centrale de specialitate, de autorităţile administraţiei publice locale.
    Articolul 19. Accesul la documentele contabile
    (1) Documentele contabile prevăzute la art. 17 alin. (1) sînt proprietate a entităţii.
    (2) Entitatea prezintă documentele contabile, la cererea organelor abilitate de legislație, pe suport de hîrtie sau în formă electronică.
    (3) Proprietarii entității au acces liber la informațiile din documentele contabile la sediul entității.
Capitolul IV
SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
    Articolul 20. Dispoziții generale
    (1) Situațiile financiare se întocmesc cu claritate, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale standardelor de contabilitate, oferind o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a altor informații aferente activității entității.
    (2) Informațiile din situațiile financiare trebuie să corespundă caracteristicilor calitative fundamentale și celor amplificatoare.
    (3) Caracteristicile calitative fundamentale sînt:
    a) relevanţa – prevede că informaţiile trebuie să fie importante pentru utilizatori şi să-i ajute să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările anterioare ale acestora;
    b) reprezentarea exactă – prevede că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie complete, imparțiale şi fără erori.
    (4) Caracteristicile calitative amplificatoare sînt:
    a) comparabilitatea – presupune că situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii comparative, aferente perioadei precedente, pentru toate elementele contabile raportate ale perioadei de gestiune curente, dacă standardele de contabilitate nu prevăd altfel;
    b) verificabilitatea – constă în asigurarea posibilității utilizatorilor de a verifica direct sau indirect informațiile din situațiile financiare;
    c) oportunitatea – presupune că informaţiile sînt disponibile utilizatorilor într-un timp util pentru a le influenţa deciziile;
    d) inteligibilitatea – prevede că informaţiile trebuie clasificate, caracterizate şi prezentate în mod clar şi concis.
    (5) Situaţiile financiare includ indicatorii privind activitatea tuturor filialelor, reprezentanţelor şi a subdiviziunilor interne ale entităţii.
    (6) Situaţiile financiare reflectă valoarea elementelor contabile pentru perioada de gestiune curentă şi cea precedentă. Dacă această valoare nu este comparabilă, datele perioadei precedente se ajustează. Lipsa comparabilităţii şi toate ajustările se reflectă în nota explicativă.
    (7) În cazuri excepţionale, dacă aplicarea unei prevederi din prezenta lege ori din standardele de contabilitate contravine prevederilor alin. (1), se recurge la derogare de la prevederea respectivă pentru oferirea unei imagini fidele în sensul alin. (1). Toate derogările, motivele şi efectele acestora asupra pozițiilor financiare, performanței financiare și asupra altor informații aferente activității entităţii se reflectă în nota explicativă.
    (8) Entitatea care întocmește situații financiare prescurtate nu este în drept să aplice derogarea prevăzută la alin. (7).
    Articolul 21. Conținutul situațiilor financiare individuale
    (1) În funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia, entitatea care aplică SNC întocmește și prezintă anual unul dintre următoarele seturi de rapoarte:
    a) situații financiare prescurtate;
    b) situaţii financiare simplificate;
    c) situaţii financiare complete.
    (2) Situațiile financiare prescurtate includ:
    a) bilanțul prescurtat;
    b) situaţia de profit şi pierdere prescurtată;
    c) nota explicativă.
    (3) Situaţiile financiare simplificate includ:
    a) bilanţul;
    b) situaţia de profit şi pierdere;
    c) nota explicativă.
    (4) Situaţiile financiare complete includ:
    a) bilanţul;
    b) situaţia de profit şi pierdere;
    c) situaţia modificărilor capitalului propriu;
    d) situaţia fluxurilor de numerar;
    e) nota explicativă.
    (5) Formatul și modul de întocmire a situațiilor financiare prescurtate, simplificate și complete sînt reglementate de SNC.
    (6) Entitățile de interes public și alte entități care aplică IFRS întocmesc situații financiare conform standardelor respective.
    (7) Pentru prima perioadă de gestiune, entitățile nou-create, cu excepția entităților de interes public, pot întocmi situațiile financiare prevăzute la alin. (2), (3) sau (4) în funcție de necesitățile informaționale proprii. Pentru următoarea perioadă de gestiune, entitatea întocmește situații financiare în funcție de criteriile prevăzute la art. 4, determinate în perioada de gestiune precedentă, și conform prevederilor art. 5.
    Articolul 22. Nota explicativă la situațiile financiare individuale
     (1) La întocmirea notei explicative la situațiile financiare individuale se respectă ordinea în care sînt prezentate elementele contabile în bilanț și în situația de profit și pierdere.
     (2) Nota explicativă conţine informaţii suplimentare care nu sînt incluse în situaţiile financiare. Volumul, structura şi forma de prezentare a notei explicative se stabilesc de entitate de sine stătător, în funcție de categoria acesteia,  de dimensiunea, forma juridică de organizare, domeniul/profilul de activitate al acesteia, de necesităţile informaţionale proprii și de cerințele prezentei legi.
    (3) Pe lîngă celelate informații prevăzute de prezenta lege, nota explicativă conține, în mod obligatoriu, informații privind:
    a) politicile contabile adoptate;
    b) în cazul evaluării ulterioare a activelor imobilizate conform modelului reevaluării:
    – valoarea reevaluată pe fiecare categorie de imobilizări la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
    –  modificarea diferențelor din reevaluare pe parcursul perioadei de gestiune, cu explicarea tratamentului fiscal al acestora; și
    – valoarea contabilă, în cazul în care imobilizările nu ar fi fost reevaluate;
    c) în cazul evaluării ulterioare la valoarea justă a instrumentelor financiare și altor categorii de active:
    – metodele folosite la determinarea valorii juste și informațiile care au stat la baza aplicării acestora;
    – valoarea justă pe fiecare categorie la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune și modificările diferenţelor de valoare provenite din ajustările valorii juste decontate la cheltuielile sau veniturile perioadei de gestiune;
    – tipul și natura instrumentelor financiare derivate, inclusiv termenele și condițiile semnificative care afectează valoarea, calendarul și certitudinea fluxurilor de numerar viitoare;
    – mișcarea rezervelor de valoare justă pe parcursul perioadei de gestiune;
    d) valoarea totală a angajamentelor financiare, a garanțiilor sau activelor și datoriilor contingente neincluse în bilanț, indicîndu-se natura și forma oricărei garanții care a fost acordată; angajamentele privind pensiile și cele către entitățile afiliate sau asociate sînt prezentate separat;
    e) sumele avansurilor și împrumuturilor acordate membrilor consiliului, ai organului executiv și ai celui de supraveghere, cu indicarea ratelor dobînzii, condiţiilor principale de acordare a acestora, sumelor rambursate, precum şi a angajamentelor asumate în numele lor sub garanţii de orice fel;
    f) cuantumul și natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidență neordinară;
    g) sumele datoriilor cu un termen de achitare mai mare de 5 ani și valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanții, cu indicarea naturii și formei garanțiilor;
    h) răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii, în cazul în care entitatea  nu întocmește raportul conducerii;
    i) elementele individuale de active sau datorii care au legătură cu mai mult de un element din structura bilanțului, dacă nu sînt prezentate distinct în bilanț;
    j) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune.
    (4) Suplimentar la informațiile prevăzute la alin. (3), nota explicativă a entității mijlocii, a entității mari și a entității de interes public conține, în mod obligatoriu, informații privind:
    a) imobilizările necorporale și corporale:
    – costul de intrare sau, dacă a fost aplicată evaluarea ulterioară la valoarea justă sau valoarea reevaluată, valoarea justă sau valoarea reevaluată la începutul și la sfîrșitul perioadei de gestiune;
    – majorările, diminuările și transferurile în cursul perioadei de gestiune;
    – amortizarea acumulată, pierderile acumulate din depreciere și diferențele din reevaluare la începutul şi la sfîrşitul perioadei de gestiune, precum şi modificările acestora în cursul perioadei de gestiune;
    – costurile îndatorării capitalizate în perioada de gestiune;
    – costurile ulterioare capitalizate în perioada de gestiune;
    b) instrumentele financiare, în cazul în care sînt evaluate la cost:
    – valoarea justă, dacă această valoare poate fi determinată, pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate și natura lor;
    – valoarea contabilă și valoarea justă a instrumentelor financiare, din clasa activelor imobilizate, înregistrate la o valoare mai mare decît valoarea lor justă și motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă;
    c) sumele retribuţiilor acordate pe parcursul perioadei de gestiune membrilor consiliului, ai organului executiv și ai celui de supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile actualilor sau ale foştilor membri ai organelor respective, pe categorii;
    d) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune, repartizat pe categorii, și cheltuielile cu personalul, aferente perioadei de gestiune, dacă acestea nu sînt prezentate separat în situația de profit și pierdere;
    e) soldurile și modificarea activelor și datoriilor privind impozitul pe venit amînat, în cazul aplicării metodei impozitului amînat;
    f) denumirile și adresele entităților în care este deținut un interes de participare, indicîndu-se cota în capitalul social, mărimea capitalului social și a rezervelor, precum și profitul (pierderea) entității respective pentru ultima perioadă de gestiune pentru care au fost aprobate situațiile financiare;
    g) numărul și valoarea nominală ale acțiunilor subscrise în cursul perioadei de gestiune;
    h) dacă există diferite categorii de acțiuni, numărul și valoarea nominală ale acțiunilor din fiecare categorie;
    i) tipurile de instrumente financiare deținute, cu indicarea numărului acestora și a drepturilor pe care le conferă;
    j) denumirile și adresele tuturor entităților, înregistrate în conformitate cu legislația civilă, la care entitatea este asociată, care răspund pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, exceptînd bunurile care, conform legii, nu pot fi urmărite;
    k) denumirea și adresa entității care întocmește situațiile financiare consolidate pentru cel mai mare grup din care entitatea face parte în calitate de entitate-fiică, după caz;
    l) denumirea și adresa entității care întocmește situațiile financiare consolidate pentru cel mai mic grup din care entitatea face parte în calitate de entitate-fiică și care este inclus în grupul prevăzut la lit. k), după caz;
    m) propunerea de repartizare a profitului (de acoperire a pierderii) sau privind repartizarea profitului (acoperirea pierderii), după caz;
    n) natura și scopul comercial ale angajamentelor entității care nu sînt incluse în bilanț, precum și impactul financiar al angajamentelor respective asupra entității, cu condiția că riscurile sau beneficiile care decurg să fie semnificative;
    o) natura și efectele financiare ale evenimentelor semnificative ulterioare datei de  raportare și care nu sînt reflectate în bilanț și în situația de profit și pierdere;
    p) tranzacțiile cu entitățile afiliate, inclusiv suma, natura relației și alte informații relevante.
    (5) Suplimentar la informațiile prevăzute la alin. (3) și (4), nota explicativă a entității mari și a entității de interes public conține, în mod obligatoriu, informații privind:
    a) venitul din vînzări, prezentat pe segmente de activitate și pe zone geografice, stabilite conform standardelor de contabilitate aplicabile;
    b) totalul onorariilor achitate entităților de audit pentru auditul situațiilor financiare și totalul onorariilor percepute de către entitățile respective pentru alte servicii decît cele de audit, inclusiv pe tipuri de servicii.
    Articolul 23. Raportul conducerii
    (1) Entitățile mijlocii, entitățile mari și entitățile de interes public întocmesc și prezintă anual, împreună cu situațiile financiare, raportul conducerii.
    (2) Raportul conducerii conține o prezentare fidelă a poziției entității, a dezvoltării și a performanței activităților acesteia și prezintă o analiză corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate.
    (3) Raportul conducerii include, cel puțin, informații privind:
    a) indicatorii financiari de performanță;
    b) indicatori nefinanciari de performanță, relevanți pentru activitatea entității;
    c) perspectivele de dezvoltare ale entităţii;
    d) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;
    e) răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii;
    f) filialele entităţii;
    g) principalele riscuri şi incertitudini cu care se confruntă entitatea;
    h) protecția mediului şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor;
    i) în cazul în care utilizarea instrumentelor financiare este semnificativă pentru evaluarea poziției și a performanței financiare:
    – obiectivele și politicile în gestiunea riscului financiar pentru fiecare tip major de tranzacție prognozată pentru care se utilizează metode de acoperire împotriva riscurilor;
    – gradul de expunere a entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.
    (4) Raportul conducerii conține, după caz, referiri și explicații suplimentare la informațiile prezentate conform prevederilor alin. (3) lit. a) și b) și sumele prezentate în situațiile financiare.
    (5) Entitatea de interes public care corespunde criteriilor stabilite pentru entitățile mari și al cărei număr mediu al salariaților în perioada de gestiune este mai mai mare de 500 este obligată să includă în raportul conducerii o declarație nefinanciară.
    (6) Declarația nefinanciară include informații privind aspectele de mediu, cele sociale și de personal, privind respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și cuprinde, prin prisma acestora:
    a) descrierea succintă a modelului de afaceri al entității;
    b) descrierea politicilor adoptate și a procedurilor aplicate, precum și rezultatele obținute de entitate;
    c) principalele riscuri și modul în care acestea sînt gestionate.
    (7) Dacă entitatea nu aplică politici privind aspectele de mediu, cele sociale și de personal, privind respectarea drepturilor omului și combaterea corupției, declarația nefinanciară oferă o explicație clară și motivată în acest sens.
    (8) Raportul conducerii entităţii de interes public ale cărei valori mobiliare sînt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cuprinde un capitol privind guvernanța corporativă, care trebuie să conţină informaţii privind:
    a) codul de guvernanţă corporativă aplicat de entitate, cu referinţă la sursa publicării;
    b) gradul de conformare a entității prevederilor din codul de guvernanţă corporativă prevăzut la lit. a), iar în cazul în care se abate – explicația privind părțile din cod pe care nu le aplică și motivele neaplicării;
    c) sistemele de control intern şi de gestiune a riscurilor entităţii, în raport cu procesul de raportare financiară;
    d) cotele semnificative de participare în capitalul social, directe sau indirecte;
    e) deținătorii și beneficiarii efectivi ai oricărei valori mobiliare care conferă drepturi speciale de control și descrierea drepturilor respective;
    f) toate restricțiile cu privire la dreptul de vot, precum limitarea dreptului de vot deținătorilor unei anumite cote din capitalul social sau ai unui anumit număr de voturi; termenele impuse pentru exercitarea dreptului de vot sau sistemele în care, cu cooperarea entității, drepturile financiare atașate valorilor mobiliare sînt separate de deținerea acestora;
    g) prevederile legislației cu privire la numirea și înlocuirea membrilor consiliului, ai organului executiv, precum și privind modificarea statutului entității;
    h) competențele consiliului și ale organului executiv cu privire la emiterea și răscumpărarea valorilor mobiliare;
    i) împuternicirile şi drepturile organelor de conducere, ale acţionarilor, ale altor deţinători ai valorilor mobiliare ale entităţii și modalitățile de exercitare a acestora;
    j) structura, modul de funcţionare şi componenţa organelor de conducere și ale comitetelor entității.
    (9) Entitatea mare și entitatea de interes public, care sînt entități din industria extractivă sau din domeniul exploatării forestiere, includ în raportul conducerii un capitol separat privind plățile către stat, care cuprinde suma achitată, în numerar sau în natură, sub formă de taxe pentru resursele naturale, impozitul pe venit, redevențele, dividendele, taxele pentru licență, dacă cel puțin una din plățile respective depășește suma de 1700000 de lei în perioada de gestiune. Informațiile privind plățile către stat includ:
    a) suma totală a plăților, inclusiv pe tipuri, efectuate către stat;
    b) plățile în natură către stat, prezentate în expresie cantitativă și valorică, cu justificarea modului de determinare a valorii respective.
    Articolul 24. Perioada de gestiune
    (1) Perioada de gestiune pentru toate entităţile care întocmesc şi prezintă situaţii financiare este anul calendaristic, care cuprinde perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie, cu excepţia:
    a) cazurilor de reorganizare şi de lichidare a entităţilor;
    b) entităţilor care aplică altă perioadă de gestiune ce coincide cu perioada de raportare financiară a entității-mamă;
    c) entităţilor pentru care Ministerul Finanţelor, în funcţie de particularităţile activităţii acestora, stabileşte o perioadă de gestiune care nu coincide cu anul calendaristic;
    d) entităților nou-create pentru care prima perioadă de gestiune cuprinde perioada de la data înregistrării de stat pînă la data de 31 decembrie a aceluiași an calendaristic sau ultima zi a perioadei de gestiune.
    (2) Data întocmirii situaţiilor financiare este ultima zi calendaristică a perioadei de gestiune, cu excepţia cazurilor de reorganizare şi de lichidare a entităţii.
    Articolul 25. Cerinţe specifice privind raportarea financiară în cazul
                          reorganizării entităţii
    (1) Ultima perioadă de gestiune pentru entitatea reorganizată este perioada începînd cu prima zi a perioadei de gestiune sau cu data de 1 ianuarie a anului în care a fost efectuată înregistrarea de stat a entităţilor nou-create și terminînd cu data înregistrării respective.
   (2) La reorganizarea entităţii prin absorbţie, ultima perioadă de gestiune pentru entitatea absorbită este perioada începînd cu prima zi a perioadei de gestiune sau cu data de 1 ianuarie a anului în care în Registrul de stat al persoanelor juridice a fost efectuată înscrierea privind încetarea activităţii entităţii absorbite și terminînd cu data înscrierii respective.
   (3) Entitatea reorganizată prin contopire, divizare sau tranformare întocmeşte ultimele situaţii financiare la data care precede data înregistrării de stat a entităţilor nou-create (data efectuării în Registrul de stat al persoanelor juridice a înscrierii despre încetarea activităţii entităţii contopite, divizate sau transformate).
    (4) Ultimele situaţii financiare includ datele despre faptele economice care au avut loc în perioada de la data aprobării bilanţului de repartiţie sau a actului de transmitere pînă la data înregistrării de stat a entităţilor nou-create (data efectuării în Registrul de stat al persoanelor juridice a înscrierii despre încetarea activităţii entităţii contopite, divizate sau transformate).
    (5) Prima perioadă de gestiune pentru entităţile nou-create ca rezultat al reorganizării este perioada de la data înregistrării de stat a acestora pînă la data de 31 decembrie a aceluiași an calendaristic sau pînă la ultima zi a perioadei de gestiune.
    (6) Entităţile nou-create în urma reorganizării întocmesc primele situaţii financiare la data înregistrării de stat a acestora, în baza bilanţului de repartiţie sau a actului de transmitere şi a datelor despre faptele economice care au avut loc în perioada de la data aprobării bilanţului de repartiţie sau actului de transmitere pînă la data înregistrării de stat a entităţilor nou-create în urma reorganizării (data efectuării în Registrul de stat al persoanelor juridice a înscrierii despre încetarea activităţii entităţii contopite, divizate sau transformate).
    Articolul 26. Cerinţe specifice privind raportarea financiară în cazul
                         lichidării entităţii
    (1) Perioada de gestiune pentru entitatea lichidată este perioada începînd cu prima zi a perioadei de gestiune sau cu data de 1 ianuarie a anului în care a fost adoptată decizia de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice și terminînd cu data înscrierii respective.
    (2) Ultimele situaţii financiare ale entităţii lichidate se întocmesc de comisia de lichidare (lichidator) sau de persoana numită de instanţa de judecată în cazul în care entitatea este lichidată în cadrul unui proces de insolvabilitate.
    (3) Ultimele situaţii financiare ale entităţii lichidate se întocmesc la data care precedă data radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    (4) Ultimele situaţii financiare ale entităţii lichidate se întocmesc în baza bilanţului de lichidare aprobat şi a datelor despre faptele economice care au avut loc în perioada de la data aprobării bilanţului de lichidare pînă la data radierii entităţii din Registrul de stat al persoanelor juridice.
Capitolul V
SITUAŢIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
    Articolul 27. Obligația întocmirii situațiilor financiare consolidate și a
                          raportului consolidat al conducerii
    (1) Suplimentar la situaţiile financiare individuale, entitatea-mamă întocmește situaţii financiare consolidate în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale standardelor de contabilitate.
    (2) Situațiile financiare consolidate se întocmesc cu respectarea dispozițiilor generale prevăzute la art. 20.
    (3) Suplimentar la situaţiile financiare consolidate, entitatea-mamă întocmește raportul consolidat al conducerii în conformitate cu prevederile art. 30.
    (4) Grupurile mici și mijlocii sînt scutite de întocmirea situațiilor financiare consolidate și a raportului consolidat al conducerii, cu excepția cazului în care una dintre entitățile afiliate este entitate de interes public.
    (5) Entitatea-mamă întocmește situații financiare consolidate și raportul consolidat al conducerii, indiferent de locul amplasării entităților-fiice.
    (6) Entitatea-mamă este scutită de întocmirea situațiilor financiare consolidate în cazurile prevăzute de standardele de contabilitate.
    Articolul 28. Conținutul situațiilor financiare consolidate
    (1) Situațiile financiare consolidate prezintă poziția financiară, performanța financiară și alte informații aferente activității entităților incluse în consolidare.
    (2) Conținutul, formatul și modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate sînt stabilite în standardele de contabilitate.
    (3) Entitatea-mamă întocmeşte situații financiare consolidate începînd cu prima perioadă de gestiune în care sînt depăşite criteriile prevăzute la art. 4 pentru grupul din care face parte, cu respectarea prevederilor art. 27.
    (4) Situațiile financiare consolidate se întocmesc, se semnează, se prezintă şi se publică în acelaşi mod ca şi situaţiile financiare individuale ale entităţii-mamă, ținîndu-se cont de ajustările semnificative care decurg din caracteristicile specifice ale situațiilor financiare consolidate.
    (5) Situațiile financiare consolidate se întocmesc pentru aceeași perioadă de gestiune ca și situațiile financiare individuale ale entității-mamă.
    (6) Entitatea-mamă care întocmește situații financiare consolidate aplică aceleași metode de evaluare a elementelor contabile ca și pentru situațiile financiare individuale.
    Articolul 29. Nota explicativă la situațiile financiare consolidate
    (1) Nota explicativă la situațiile financiare consolidate include informațiile prevăzute la art. 22, astfel încît să faciliteze evaluarea poziției financiare a entităților incluse în consolidare, luate în ansamblu, ținîndu-se cont de ajustările semnificative care decurg din caracteristicile specifice ale situațiilor financiare consolidate comparativ cu situațiile financiare individuale.
    (2) Nota explicativă la situațiile financiare consolidate este întocmită ținîndu-se cont de următoarele aspecte:
    a) la prezentarea tranzacțiilor între entitățile afiliate, nu se includ tranzacțiile între entitățile afiliate incluse în consolidare;
    b) la prezentarea numărului mediu al salariaților în perioada de gestiune, se prezintă separat numărul mediu al salariaților angajați de entitățile care sînt consolidate proporțional;
    c) la prezentarea indemnizațiilor, avansurilor și împrumuturilor acordate membrilor consiliului, ai organului executiv și ai organului de supraveghere, se indică doar sumele acordate de entitatea-mamă și de entitățile-fiice membrilor organelor respective ale entității-mamă.
    (3) Suplimentar la informațiile prevăzute la alin. (2), nota explicativă la situațiile financiare consolidate conține informații privind:
    a) denumirile și adresele entităților incluse în consolidare, cu indicarea cotei în capitalul social, deținută în entitățile respective, altele decît entitatea-mamă, de către entitățile incluse în consolidare sau de către persoanele care acționează în nume propriu, dar în interesul acestor entități, precum și informații privind condițiile în al căror temei a fost efectuată consolidarea;
    b) denumirile și adresele entităților excluse din consolidare deoarece nu corespund principiului continuității activității sau sînt scutite de consolidare conform standardelor de contabilitate;
    c) denumirile și adresele entităților asociate incluse în consolidare și cota în capitalul social al acestora, deținută de entitățile incluse în consolidare sau de persoane care acționează în nume propriu, dar în interesul entităților incluse în consolidare;
    d) denumirile și adresele entităților consolidate proporțional, factorii pe care se bazează conducerea comună a entităților respective, precum și cota în capitalul social al acestora, deținută de entitățile incluse în consolidare sau de persoanele care acționează în nume propriu, dar în interesul entităților incluse în consolidare;
    e) denumirile și adresele entităților în care este deținut un interes de participare de către entitățile incluse în consolidare, indicîndu-se cota în capitalul social, marimea capitalului social și a rezervelor, precum și profitul (pierderea) entităților în care este deținut interesul respectiv pentru ultima perioadă de gestiune pentru care au fost aprobate situațiile financiare.
    Articolul 30. Raportul consolidat al conducerii
    (1) Raportul consolidat al conducerii cuprinde informațiile prevăzute la art. 23, ținîndu-se cont de ajustările semnificative care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al conducerii, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziției entităților incluse în consolidare, luate în ansamblu.
    (2) Raportul consolidat al conducerii este întocmit cu următoarele ajustări ale informațiilor indicate la art. 23:
    a) la prezentarea informațiilor privind acțiunile sau părțile sociale proprii deținute de entități, se indică numărul și valoarea nominală ale tuturor acțiunilor sau părților sociale ale entității-mamă deținute de aceasta, de entitățile-fiice ale acesteia și de persoanele care acționează în nume propriu și/sau în numele uneia dintre entitățile respective;
    b) în capitolul privind guvernanța corporativă sînt descrise principalele caracteristici ale sistemelor de control intern și de gestionare a riscurilor pentru entitățile incluse în consolidare, luate în ansamblu.
    (3) Entitatea de interes public care este entitate-mamă în cadrul unui grup mare în care, la sfîrșitul perioadei de gestiune, numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune este mai mare de 500 include în raportul consolidat al conducerii o declarație nefinanciară consolidată.
    (4) Declarația nefinanciară consolidată conține informațiile prevăzute la art. 23 alin. (6) și (7), precum și, după caz, referiri și explicații suplimentare privind sumele prezentate în situațiile financiare consolidate.
    (5) Entitățile mari și entitățile de interes public care sînt entități din industria extractivă sau din domeniul exploatării forestiere și care, în calitate de entități-mamă, au obligația întocmirii situațiilor financiare consolidate includ în raportul consolidat al conducerii un capitol separat privind plățile către stat dacă cel puțin una dintre plațile respective depășește suma de 1700000 de lei în perioada de gestiune. Informațiile privind plățile către stat includ informațiile prevăzute la art. 23 alin. (9).
    (6) Entitatea-mamă este considerată entitate din industria extractivă sau din domeniul exploatării forestiere dacă cel puțin una dintre entitățile-fiice are calitatea repsectivă.
Capitolul VI
SEMNAREA, AUDITUL, PREZENTAREA ȘI PUBLICAREA SITUAȚIILOR
FINANCIARE INDIVIDUALE ȘI CELOR CONSOLIDATE

    Articolul 31. Semnarea situațiilor financiare
    Situațiile financiare individuale și cele consolidate se semnează de către persoanele indicate la art. 18 alin. (2) pînă la prezentarea și publicarea acestora conform prevederilor art. 33.
    Articolul 32. Auditul situațiilor financiare
    (1) Auditului obligatoriu sînt supuse:
    a) situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public și ale altor entități, conform legislației în vigoare;
    b) situațiile financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27.
    (2) Auditul situaţiilor financiare se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la auditul situațiilor financiare.
    Articolul 33. Prezentarea și publicarea situațiilor financiare
    (1) Entitatea prezintă, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, situaţiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului proprietarilor (asociaţilor, acţionarilor, fondatorilor, membrilor) şi Biroului Național de Statistică.
    (2) Entitatea prezintă situaţiile financiare individuale şi altor autorităţi publice, instituţii financiare şi utilizatori interesaţi conform legislației în vigoare sau în baza acordului cu entitatea.
    (3) Entitatea are obligația să prezinte situaţiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului, dupa caz, în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.
    (4) Data prezentării situaţiilor financiare se consideră data expedierii acestora prin poşta electronică, încărcarii în sistemul Depozitarului public al situațiilor financiare sau data depunerii la Biroul Național de Statistică.
    (5) Situaţiile financiare supuse auditului obligatoriu, raportul conducerii entităților respective și raportul auditorului se plasează pe pagina web a entităţii.
    (6) Situațiile financiare consolidate, raportul consolidat al conducerii și raportul auditorului, după caz,  se prezintă şi se publică de către entitatea-mamă conform prevederilor alin. (1)–(5).
    (7) Membrii consiliului, ai organului executiv și ai celui de supraveghere, în limita competenţelor prevăzute de legislaţie și de actele de constituire, sînt obligați să se asigure că situațiile financiare individuale și raportul conducerii, situațiile financiare consolidate și raportul consolidat al conducerii sînt întocmite, prezentate și publicate în conformitate cu prezenta lege și standardele de contabilitate.
    Articolul 34. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
    Entitățile și persoanele care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională și/sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 35
    Prezenta lege transpune parțial Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/19 din 29 iunie 2013.
    Articolul 36
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, entitatea sau grupul care aplică perioada de gestiune anul calendaristic stabilește categoria din care face parte reieșind din criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1)–(7), conform situației la data de 31 decembrie 2018.
    Entitatea sau grupul care aplică o altă perioadă de gestiune decît anul calendaristic stabilește categoria din care face parte conform situației la data primei raportări, care urmează după intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile Legii contabilităţii nr. 113/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27–34, art. 61) se aplică doar față de autoritățile/instituțiile bugetare.
    Articolul 37
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura elaborarea proiectelor actelor normative necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, organele centrale de specialitate își vor aduce actele normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 287. Chişinău, 15 decembrie 2017.