LPM289/2017
ID intern unic:  373684
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 289
din  15.12.2017
bugetului de stat pentru anul 2018
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 464-470     art Nr : 810
    MODIFICAT
   
LP313 din 30.11.18, MO461/07.12.18 art.762; în vigoare 01.12.18
   
LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18
    LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2018 se aprobă la venituri în sumă de 36922005,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 41984505,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 5062500,0 mii de lei.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    (2) Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr. 1.
    (3) Componenţa veniturilor bugetului de stat se prezintă în anexa nr. 2.
    (4) Bugetele autorităţilor finanțate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr. 3.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
    Art. 2. – În bugetele unor autorități/instituții bugetare, conform domeniilor de competență, se aprobă alocații pentru scopuri specifice după cum urmează:
    a) pentru fondul rutier – în sumă de 972449,3 mii de lei. Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea fondului rutier nr. 720/1996, în anul 2018 defalcările la fondul rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția gazului lichefiat, nu vor depăși 34,29%;
    [Art.2 lit.a) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
   
a1)  pentru Programul de reparație a drumurilor publice naţionale (în limitele localităților), locale, comunale şi a străzilor – în sumă de 800000,0 mii de lei;
    [Art.2 lit.a1) introdusă prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    b) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 2000,0 mii de lei;
    c) pentru Fondul pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 50000,0 mii de lei;
    d) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 200000,0 mii de lei;
    e) pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural – în sumă de 900000,0 mii de lei. Modul de repartizare a mijloacelor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural se stabileşte printr-un regulament aprobat de către Guvern;
    f) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 45789,5 mii de lei, dintre care 28789,5 mii de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    g) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 269290,9 mii de lei;
    h) pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din învăţămîntul general și pentru dezvoltarea conținuturilor curriculare la disciplinele școlare din învățămîntul primar, gimnazial și liceal – în sumă de 32000,0 mii de lei, pentru implementarea standardelor minime educaționale – în sumă de 11822,6 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”;
    i) pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 7409,2 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii teatrelor, circului şi a organizaţiilor concertistice – în sumă de 130638,8 mii de lei;
    [Art.2 lit.i) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    j) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 530,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 467,7 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 280,0 mii de lei;
    [Art.2 lit.j) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    k) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2072,7 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 1435,5 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1637,6 mii de lei;
    [Art.2 lit.k) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    l) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
    m) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 269,0 mii de lei;
    n) pentru Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv – în sumă de 4000,0 mii de lei, dintre care în scop de pregătire şi participare a sportivilor moldoveni la competiţii internaţionale – în sumă de 3000,0 mii de lei și în scop de procurare a preparatelor nutritive și a utilajului și inventarului sportiv – în sumă de 1000,0 mii de lei;
    o) pentru Comitetul Paralympic al Republicii Moldova – în sumă de 1000,0 mii de lei în scop de pregătire a lotului național paralimpic pentru Jocurile Olimpice din anul 2020;
    p) pentru Fondul de susţinere a populaţiei – în sumă de 91883,6 mii de lei;
    q) pentru extinderea pădurilor pe terenurile degradate, aflate în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale – în sumă de 2141,2 mii de lei;
    r) pentru finanţarea partidelor politice – în sumă de 40000,0 mii de lei;
    s) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi publice centrale – în sumă de 2431128,8 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr. 4;
    [Art.2 lit.s) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    t) în bugetul Fondului de Investiţii Sociale, pentru lucrări de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de 55000,0 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”.
    [Art.2 lit.t) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    Art. 3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:
    a) transferuri către alte bugete şi fonduri:
    – la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 6755064,8 mii de lei, inclusiv pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 1113860,9 mii de lei;
    – la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 2728025,2 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei – 2634969,7 mii de lei, pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 69033,7 mii de lei, şi din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” – 24021,8 mii de lei;
    – la bugetele locale – în sumă totală de 10010204,1 mii de lei, inclusiv 8733,0 mii de lei pentru acoperirea cheltuielilor, efectuate în anul 2017 din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale, pentru măsurile de protecție socială și infrastructura drumurilor publice locale și a cheltuielilor capitale finanțate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat, precum și pentru compensarea unor venituri ratate pentru anul 2018. De asemenea, sînt prevăzute transferuri din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova” pentru procurarea utilajului şcolar – 8379,1 mii de lei şi pentru  procurarea mobilierului şcolar – 11653,7 mii de lei. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr. 5. Prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, în anul 2018 transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate, lunar, în proporţie: de 1/10 lunar din suma anuală – în primele 6 luni ale anului şi de 1/15 lunar – în următoarele 6 luni;
    [Art.3 lit.a) modificată prin LP313 din 30.11.18, MO461/07.12.18 art.762; în vigoare 01.12.18]
    [Art.3 lit.a) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    b) lucrări de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de 67829,1 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova” pentru care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va deţine calitatea de investitor. Repartizarea acestor alocaţii şi stabilirea obligaţiilor părţilor se vor efectua de către Guvern;
    [Art.3 lit.b) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    c) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 51646,1 mii de lei, pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice (inclusiv cheltuieli de personal) – în sumă de 20000,0 mii de lei, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor în cauză se va efectua de către Guvern;
    [Art.3 lit.c) modificată prin LP313 din 30.11.18, MO461/07.12.18 art.762; în vigoare 01.12.18]
    [Art.3 lit.c) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    d) Fondul de rezervă şi Fondul de intervenţie ale Guvernului – în sume de 99000,0 mii de lei şi, respectiv, 40000,0 mii de lei;
    [Art.3 lit.d) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    e) susținerea programului de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local – în sumă de 3000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii şi stabilirea obligaţiilor părţilor se vor efectua de către Guvern;
    [Art.3 lit.f) abrogată prin LP313 din 30.11.18, MO461/07.12.18 art.762; în vigoare 01.12.18]
    [Art.3 lit.f) introdusă prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    g) acoperirea cheltuielilor curente suplimentare ale autorităților publice locale, survenite pe parcursul anului și neprevăzute în bugetele acestora – în sumă de 27000,0 mii lei. Repartizarea alocațiilor respective pe autorități publice locale se va efectua de către Guvern.
    [Art.3 lit.g) introdusă prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    Art. 4. – Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se prevăd alocații în sumă de 55000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul stabilit de Guvern.
    [Art.4 modificat prin LP313 din 30.11.18, MO461/07.12.18 art.762; în vigoare 01.12.18]
    [Art.4 modificat prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    Art. 5. – (1) Se prevăd mijloace financiare pentru:
    a) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” – în sumă de 82800,00 mii de lei (echivalentul a 4,0 milioane de euro) din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiții în cadrul proiectului „Proiectul de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare”;
    b) proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național în sumă de 102000,0 mii de lei, în calitate de aport în capitalul social al Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională”;
    c) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Palatul Republicii” – în sumă de 19500,0 mii de lei;
    d) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Pensiunea din Holercani” – în sumă de 11953,0 mii de lei.
    (2)  Alocarea mijloacelor prevăzute la alin. (1) se va efectua în baza hotărîrilor de Guvern.
    [Art.5 în redacția LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    Art. 6. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni, ai căror fondatori sînt autorităţile publice centrale şi locale, conform anexei nr. 6, se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    Art. 7. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2018, datoria de stat internă nu va depăşi 24459,6 milioane de lei, datoria de stat externă – 32516,9 milioane de lei (echivalentul a 1936,7 milioane de dolari SUA). Soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero lei, iar soldul garanţiilor de stat interne nu va depăşi 1000,0 milioane de lei.
    [Art.7 modificat prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    Art. 8. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
    (2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
    (3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
    (4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
    (5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de
vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de apartenenţa bunului.
    (6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    (7) În cazul rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
    (8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
    Art. 9. – (1) Se stabileşte preţul minim de comercializare cu amănuntul la ţigarete, poziţia tarifară 2402 20, după cum urmează:

    a)   pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018:


Poziţia tarifară
Denumirea mărfii
Unitatea de măsură
Preţul minim
de referinţă, în lei
2402 20
Ţigarete care conţin tutun:


 – cu filtru
1 pachet/valoarea în lei
21

 – fără filtru ovale cu lungimea de pînă la 70 mm

 
1 pachet/valoarea în lei
10

 – fără filtru cu muștiuc, altele
1 pachet/valoarea în lei
12

    b)  pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018:

Poziţia tarifară
Denumirea mărfii
Unitatea de măsură
Preţul minim
de referinţă, în lei
2402 20
Ţigarete care conţin tutun:


 – cu filtru
1 pachet/valoarea în lei
21

 – fără filtru ovale cu lungimea de pînă la 70 mm

 
1 pachet/valoarea în lei
14

 – fără filtru cu muștiuc, altele
1 pachet/valoarea în lei
14

    [Art.9 al.(1), lit.b) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    (2) Preţul de vînzare cu amănuntul pentru ţigaretele (pachet unitar) cu filtru/fără filtru, poziţia tarifară 2402 20, nu poate fi mai mic decît preţul minim de referinţă stabilit la alin. (1).
    (3) Comercializarea țigaretelor cu/fără filtru la prețuri mai mici decît prețurile minime de referință se sancționează cu amendă în mărime de 50% din valoarea țigaretelor respective, cu excepția țigaretelor produse sau importate pînă la 1 ianuarie 2018, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la prețul minim de referință respectiv, dar nu mai puțin de 1000 de lei.
    (4) Amenda stabilită se percepe la bugetul de stat prin decizia adoptată de Serviciul Fiscal de Stat.
    Art. 91. – (1) Pentru calcularea, începînd cu 1 decembrie 2018, a salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabileşte valoarea de referință în mărime de 1500 de lei.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele valori de referință:
    – în mărime de 1000 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul Parlamentului;
    – în mărime de 1100 de lei – pentru șefii de cabinet și consilierii din cadrul cabinetului Președintelui Parlamentului, al Președintelui Republicii Moldova și al Prim-ministrului;
    – în mărime de 1300 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul Parlamentului, a judecătorilor, a procurorilor și a inspectorilor-judecători;
    – în mărime de 1600 de lei – pentru personalul didactic și personalul de conducere din instituțiile de învățămînt;
    – în mărime de 1600 de lei – pentru personalul care, conform anexelor la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 pînă la 25;
    – în mărime de 2000 de lei – pentru personalul Serviciului de Informații și Securitate, al Centrului Național Anticorupție, al Autorității Naționale de Integritate, al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și al Autorității Aeronautice Civile;
    – în mărime de 2500 de lei – pentru judecători (cu excepția judecătorilor din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecției procurorilor;
    – în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție.
    [Art.91 introdus prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    Art. 10. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr. 7.
    (2) Se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale):
    a) autoritățile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat şi uniunile de creaţie – pentru încăperile închiriate de la alte autorități/instituţii bugetare finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic superioară acestora;
    b) întreprinderile de stat al căror fondator este Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei – pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului penitenciar.
    Art. 11. – (1) Instituţiilor financiare care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr. 209/1994, precum şi instituţiilor financiare care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr. 834/1996, nr. 1588/1998, nr. 1147/2000 şi nr. 905/2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
    (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), instituţiilor financiare li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
    (3) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.
    Art. 12. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
    Art. 13. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi a altor plăţi sociale cu destinaţie specială pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la încheierea contractelor între prestatorul de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor, la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (2) Comisioanele pentru serviciile de recepţionare a cererilor pentru indexare şi distribuire a sumelor indexate conform Legii nr. 1530/2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, se stabilesc la valoarea maximă de 10 lei pentru cererea recepţionată şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (3) Comisionul pentru eliberarea numerarului de către instituţiile financiare pentru plata prestaţiilor sociale specificate la alin. (1) şi (2) prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” se stabileşte la valoarea maximă de 0,25% din suma eliberată şi se achită de la bugetul de stat.
    (4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decît cardurile de plată de la populaţie, de la agenții constatatori, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a plăţilor în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export), precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei se stabilesc în valoare maximă de 1,0% pentru o plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai mult de 2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu prestatorii de servicii de plată, şi se achită de la bugetul de stat.
    [Art.13 al.(4) modificat prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    (5) Comisioanele specificate la alin. (4) pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală vor fi restituite bugetului de stat.
    Art. 14. – (1) Se stabileşte achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor pentru:
    a) executarea prin Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare a documentelor de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
    b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti și pentru deservirea operaţiunilor valutare în conturile bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale autorităților/instituțiilor publice la autogestiune și ale altor entități deservite prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;
    [Art.14 al.(1), lit.c) abrogată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    d) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
    e) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza documentelor executorii, din conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale;
    f) menținerea gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor.
    (2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu instituţia financiară.
    Art. 15. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale bugetelor componente ale bugetului public naţional, ale autorităților/instituțiilor publice la autogestiune și ale altor entități, aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor/instituţii financiare, se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    (2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise în instituţii financiare şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în a căror componenţă sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele locale), cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului de Dezvoltare Durabilă, care rămîn în gestiunea acestuia.
    Art. 16. – Prin derogare de la prevederile art. 60 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, Guvernul se autorizează să redistribuie alocaţiile aprobate prin prezenta lege între ministere, alte autorităţi/instituții bugetare, ca urmare a reorganizării structurale a administraţiei publice centrale subordonate Guvernului, inclusiv în cazul modificării actelor normative sau al adoptării unor acte normative noi privind organizarea şi funcţionarea acestor entităţi, precum și ca urmare a nevalorificării resurselor bugetare, în scopul neadmiterii blocajelor în activitatea autorităților/instituțiilor bugetare.
    [Art.16 modificat prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    Art. 161. – Guvernul se abilitează cu dreptul de a repartiza suma de 113200,0 mii de lei pe tipuri de venituri și cheltuieli (inclusiv cheltuieli de personal), pe destinatari, ca urmare a modificării statutului unor autorități/instituții publice la autogestiune și adoptării actelor normative privind organizarea și funcționarea acestor entități.
    [Art.161 introdus prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    Art. 17. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
    a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de volumul granturilor, al donaţiilor, al sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
    [Art.17 lit.a) modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]
    b) să redistribuie între categorii economice de cheltuieli alocaţiile aprobate unei autorităţi bugetare, fără afectarea sumelor aprobate la nivel de program/subprogram;
    c) să redistribuie, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională;
    d) să redistribuie, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în baza deciziei Consiliului de administrare, alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic naţional;
    e) să redistribuie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, mijloacele alocate pentru organizarea alegerilor parlamentare între Comisia Electorală Centrală și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în scopul constituirii și funcționării secțiilor de votare peste hotare;
    f) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2018, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
    g) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective;
    h) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau al adoptării de noi acte normative privind organizarea administrativ-teritorială, în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întîi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa;
    i) să redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, prevăzute la anexa nr. 5, între bugetele locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea şi între bugetele locale de acelaşi nivel.
    Art. 18. – Guvernul se abilitează cu dreptul de a forma în componenţa bugetului de stat un fond de compensare pentru acoperirea necesităților stringente ale autorităților publice locale ca urmare a reformării sistemului de raporturi dintre bugetul de stat și bugetele locale.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 289. Chişinău, 15 decembrie 2017.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP313 din 30.11.18, MO461/07.12.18 art.762; în vigoare 01.12.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Anexa nr.1 în redacția LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP313 din 30.11.18, MO461/07.12.18 art.762; în vigoare 01.12.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
    [Anexa nr.3 în redacția LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 în redacția LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin LP101 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.356]

    anexa nr.7