HANRE482/2017
ID intern unic:  373776
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 482
din  13.12.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul
de monitorizare a programelor de conformitate

Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 36
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1281 din 29 decembrie 2017    În temeiul art. 7 alin. (1) lit. r) din Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016 și art. 7 alin. (1) lit. s) din Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de monitorizare a programelor de conformitate (se anexează).
    2. Subdiviziunile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza respectarea prevederilor Regulamentului aprobat.

    Tudor COPACI,
    director general

    Sergiu CIOBANU,                                          
Octavian LUNGU,
    director                                                                    director

    Iurie ONICA,                                                   
Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                   director

    Nr. 482/2017. Chişinău, 13 decembrie 2017.


Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr.482/2017 din 13 decembrie 2017

Regulamentul
privind modul de monitorizare a programelor de conformitate
Secţiunea 1
Scopul și domeniul de aplicare
    1. Prezentul regulament stabilește modul de monitorizare a programelor de conformitate și sarcinile agentului de conformitate în scopul asigurării independenței și excluderii de comportament şi de practici discriminatorii în activitatea operatorilor de sistem a gazelor naturale și a energiei electrice care fac parte din cadrul unei întreprinderi integrate pe verticală, precum și operatorilor depozitelor de stocare a gazelor naturale.
    2. Monitorizarea respectării programului de conformitate se asigură de către un agent de conformitate, care nu suplineşte funcţiile Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică, (în continuare Agenție) privind monitorizarea.
    3. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru titularii de licenţe care desfășoară activitatea de transport, distribuție și stocare a gazelor naturale și de distribuție a energiei electrice, precum și pentru persoanele fizice și/sau juridice desemnate în calitate de agenți de conformitate.
    4. Obiectul monitorizării:
    a) conținutul programului de conformitate;
    b) implementarea măsurilor prevăzute de programul de conformitate;
    c) exercitarea funcțiilor (atribuțiile) agentului de conformitate.
    d) rapoartele privind realizarea programului de conformitate.
Secţiunea 2
Noțiuni principale
    5. În sensul prezentului Regulament termenii utilizaţi semnifică următoarele:
    agent de conformitate - persoană fizică sau juridică care exercită funcțiile de monitorizare a programului de conformitate fiind independentă în toate acțiunile sale în raport cu operatorul sistemului de transport și de distribuție a gazelor naturale, operatorul depozitului de stocare a gazelor naturale și operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice;
    program de conformitate - document elaborat de către operatorul sistemului de transport, de distribuție a gazelor naturale, operatorul depozitului de stocare a gazelor naturale și operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice, care conține un set de măsuri menite să garanteze excluderea de comportament și/sau de practici discriminatorii în relațiile cu utilizatorii de sistem, precum și obligațiile specifice impuse angajaților titularului de licență pentru realizarea obiectivului de independență.
Secţiunea 3
Programul de conformitate
    6. Operatorii sistemului de transport și de distribuție a gazelor naturale, operatorii depozitelor de stocare a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice, sunt obligați să elaboreze programe de conformitate în scopul garantării excluderii de comportament şi de practici discriminatorii.
    7. Implementarea programului de conformitate este fundamentată pe principii de obiectivitate, transparență, nediscriminare, confidențialitate.
    8. Întru asigurarea respectării principiilor stabilite la pct. 7 din prezentul Regulament, programul de conformitate stabilește măsurile ce urmează a fi îndeplinite în mod obligatoriu de către operatori, printre care:
    a) organizarea unui sistem de conducere care să asigure posibilitatea luării deciziilor în mod independent;
    b) asigurarea accesului nediscriminatoriu la rețelele de gaze naturale, la depozitele de stocare a gazelor naturale, la rețelele de distribuție a energiei electrice, pentru toți solicitanții, furnizorii și/sau consumatorii;
    c) transparența și nediscriminarea la furnizarea informațiilor tehnice și comerciale utilizatorilor sistemelor de transport și de distribuție a gazelor naturale, depozitelor de stocare a gazelor naturale și sistemelor de distribuție a energiei electrice.
    9. Programul de conformitate stabilește obligațiile specifice ale angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, printre care:
    a) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor comerciale cunoscute operatorului în procesul desfăşurării activităţii sale;
    b) întreprinderea tuturor măsurilor pentru prevenirea divulgării informaţiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;
    c) interzicerea difuzării unor informații eronate în procesul de comunicare şi publicitate, inclusiv prin utilizarea unor elemente de identificare comercială precum: denumirea, sigla/logoul, emblema de firmă, pagina de internet, etc., care ar crea confuzii în desfăşurarea activităţii licențiate a operatorului.
    10. Pentru asigurarea executării prevederilor pct.9 lit. a) și b), prin programul de conformitate, operatorii sistemului de transport și de distribuție a gazelor naturale, operatorii depozitelor de stocare a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice, stabilesc în limitele Legii cu privire la energia electrică, Legii cu privire la gazele naturale:
    a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajaţi, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii şi realizarea obiectivului de independenţă;
    b) sancţiuni care se impun angajaţilor pentru nerespectarea regulilor de conduită;
    c) informaţii care trebuie considerate confidenţiale şi/sau sensibile comercial;
    d) reguli impuse angajaţilor în relaţia cu utilizatorii şi potenţialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea furnizorului operatorului economic integrat pe verticală;
    e) instruirea noilor angajaţi cu privire la regulile de conduită şi informarea periodică a angajaţilor cu privire la măsurile din programul de conformitate şi la îndeplinirea acestora;
    f) obligații privind furnizarea de date, informații necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.
    11. Pentru fiecare măsură cuprinsă în programul de conformitate se stabilesc responsabilităţile pentru realizarea acesteia.
    12. Programul de conformitate va conține şi planul de măsuri pentru implementarea acestuia , care urmează a fi întocmit conform modelului indicat în anexa nr. 1.
    13. Programul de conformitate va fi actualizat anual și va fi prezentat Agenției până la 31 martie.
    14. Programul de conformitate se publică pe pagina electronică şi se menţine în arhivă pe toată durata de valabilitate a licenţei pentru activitate, de către operatorii sistemului de transport, de distribuție a gazelor naturale, operatorii depozitelor de stocare a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice.
Secţiunea 4
Modalitatea de monitorizare a programului de conformitate
    15. Agentul de conformitate îşi desfăşoară activitatea de monitorizare, conform atribuţiilor stabilite de Legea cu privire la gazele naturale, Legea cu privire la energia electrică, prezentul Regulament și contract.
    16. În scopul monitorizării programelor de conformitate fiecare operator al sistemului de transport și de distribuție a gazelor naturale, al depozitelor de stocare a gazelor naturale și al sistemului de distribuție a energiei electrice își desemnează Agentul de conformitate.
    17. Candidatura agentului de conformitate trebuie să întrunească următoarele condiții de independență:
    a) cu cel puţin 3 ani până la data desemnării nu a deținut nici o funcție în întreprinderea integrată pe verticală sau în vreo întreprindere a acesteia, cu excepția operatorului la care urmează să exercite funcțiile agentului de conformitate;
    b) pe durata mandatului său, dar și timp de 4 ani după încetarea mandatului, agentul de conformitate nu poate deţine nici o funcţie, nu poate avea nici o responsabilitate profesională, nici un interes, nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia, cu acţionarii majoritari sau cu fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului de care a fost desemnat.
    18. Persoana fizică ce urmează se exercite funcțiile agentului de conformitate trebuie să corespundă următoarelor criterii de capacitate profesională:
    a) să posede studii superioare în domeniul energetic, juridic sau economic;
    b) să aibă minimum 3 ani vechime în muncă domeniul energetic, juridic sau economic;
    c) să aibă o reputaţie bună.
    Reputaţia bună se consideră totalitatea informaţiilor oficiale despre o persoană care confirmă profesionalismul, bună-credinţă, onorabilitatea şi posedarea altor calităţi care dau asigurări că persoana dată în calitate de agent de conformitate va activa în conformitate cu legea şi nu va acţiona în favoarea practicilor discriminatorii sau nerealizării obiectivului de independenţă.
    19. Persoana juridică ce urmează se exercite funcțiile agentului de conformitate trebuie să corespundă următoarelor criterii de capacitate profesională:
    a) să aibă experiență de minimum 3 ani de activitate în domeniul energetic, juridic sau de audit;
    b) să aibă o reputaţie bună.
    20. Pentru obţinerea aprobării candidaturii persoanei ce urmează să exercite funcțiile agentului de conformitate, operatorul sistemului de transport, de distribuție a gazelor naturale, operatorul depozitelor de stocare a gazelor naturale și operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice prezintă Agenției:
    a) cererea semnată de conducător;
    b) chestionarul completat de persoana propusă să exercite funcțiile agentului de conformitate, în corespundere cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    c) copia actelor care atestă studiile şi, după caz, instruirea şi/sau perfecţionarea;
    d) declarația pe proprie răspundere, privind corespunderea condițiilor de independență, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
    21. În cazul persoanelor juridice, cererea urmează să fie însoțită cu documentele indicate în pct.20 lit. b) - d) pentru fiecare angajat al acestora, ce urmează să participe la exercitarea funcțiilor agentului de conformitate, precum și următoarele documente:
    a) copia deciziei de înregistrare a persoanei juridice;
    b) informaţia referitor la participarea la capitalul altor persoane juridice, cu indicarea denumirii şi sediilor acestora.
    22. Persoana fizică sau juridică ce urmează să exercite funcţiile agentului de conformitate se propune spre aprobare Agenţiei. Concomitent, Agenţiei va fi prezentat proiectul contractului ce urmează a fi încheiat de operator cu agentul de conformitate, care trebuie să conţină inclusiv prevederile referitoare la începerea, durata şi încetarea contractului, condiţiile de salarizare, drepturile şi obligaţiile de bază, alte drepturi şi obligaţii.
    23. Agenţia examinează propunerea parvenită de la operator în termen de 30 zile de la data primirii. Agenţia este în drept să respingă persoana propusă în calitate de agent de conformitate din motive de lipsă de independenţă sau de capacitate profesională. La examinarea proiectului contractului ce urmează a fi încheiat între operator şi agentul de conformitate, Agenţia este în drept să solicite operatorului să modifice prevederile contractului respectiv dacă acestea afectează independenţa agentului de conformitate.
    24. După încheierea contractului corespunzător cu agentul de conformitate, operatorii sistemului de transport, de distribuție a gazelor naturale, depozitelor de stocare a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice sunt în drept să modifice condiţiile contractuale sau să desfacă acest contract numai dacă a obținut în prealabil acordul Agenției în acest sens. Agenţia examinează solicitarea operatorului în legătură cu modificarea sau desfacerea contractului cu agentul de conformitate în termen de cel mult 10 de zile lucrătoare.
    25. Agentul de conformitate nu poate avea niciun interes şi nu poate primi, în mod direct sau indirect, beneficii financiare de la întreprinderea integrată pe verticală, vreo întreprindere a acesteia, de la acţionarii majoritari sau de la fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului de care a fost desemnat.
    26. În îndeplinirea atribuțiilor sale agentul de conformitate acționează independent de orice interes al operatorului care l-a desemnat, precum și de participanții beneficiari ai serviciilor prestate de către acest operator.
    27. Agentul de conformitate trebuie să cunoască atribuțiile și obligațiile operatorului care l-a desemnat conform legii și reglementărilor în materie, astfel încât să identifice, împreună cu operatorul, măsurile necesare pentru excluderea practicilor discriminatorii și să evalueze implementarea acestora.
    28. Agentul de conformitate are următoarele funcții:
    a) monitorizează în mod constant punerea în aplicare de către operator şi angajaţii acestuia a măsurilor şi obligaţiilor din programul de conformitate, respectarea regulamentelor şi procedurilor interne, cu privire la excluderea practicilor discriminatorii şi realizarea obiectivului de independenţă.
    b) identifică zonele de risc din activitatea operatorului, care pot determina nerespectarea programului de conformitate;
    c) raportează persoanelor cu funcţii de conducere şi/sau organului de supraveghere al operatorului referitor la respectarea programului de conformitate şi la punerea în aplicare a acestuia, formulează recomandări în acest sens;
    d) informează operatorul despre angajaţii care prezintă risc sau există dovezi că acţionează împotriva prevederilor din programul de conformitate;
    e) notifică Agenţia cu privire la orice încălcare gravă a punerii în aplicare a programului de conformitate în termen de 7 zile din ziua în care a aflat despre încălcarea respectivă;
    f) raportează Agenţiei cu privire la orice relaţii comerciale sau financiare dintre operatorul sistemului de transport a gazelor naturale, operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, operatorul depozitului de stocare a gazelor naturale, operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice şi întreprinderea integrată pe verticală, care prezintă risc sau există dovezi că acestea încalcă prevederile programului de conformitate;
    29. Agentul de conformitate are următoarele obligații:
    a) să prezinte Agenţiei propunerile de decizii privind planurile de investiţii ale operatorilor sistemului de transport, cel târziu până în momentul prezentării deciziilor în cauză organului de supraveghere de către conducere și /sau organul administrativ competent.
    b) să notifice Agenţia în cazul în care, în cadrul adunării generale sau prin votul membrilor organului de supraveghere al întreprinderii, integrate pe verticală, a fost împiedicată aprobarea unei decizii şi, drept urmare, a fost blocată sau împiedicată efectuarea de investiţii în legătură cu executarea în următorii 3 ani a planului de dezvoltare ale reţelelor de transport al gazelor naturale pentru 10 ani;
    c) să participe la şedinţele la care urmează să fie adoptate decizii în ceea ce privește:
    -  condiţiile de acces la reţea şi de utilizare a reţelelor de transport al gazelor naturale, în special în privința tarifelor, a serviciilor de acces a terțelor părți, a alocării capacității și a gestionării congestiilor, a transparenţei, a echilibrării și a piețelor secundare;
    -   proiectele realizate în legătură cu exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale în majorarea capacităţii reţelelor sau optimizarea capacităţii existente;
    -  cumpărarea sau vânzarea de energie necesare pentru exploatarea reţelelor de transport al gazelor naturale, inclusiv serviciile auxiliare și de echilibrare.
    30. Agentul de conformitate are dreptul:
    a) de a avea acces la toate informaţiile, documentele şi resursele tehnice, materiale şi sediile/punctele de lucru ale operatorului și ale oricărui operator economic afiliat, care sunt necesare în vederea desfăşurării activităţii și asigurării independenţei sale;
    b) de a solicita şi obţine de la oricare angajat al operatorului informaţii relevante pentru îndeplinirea funcțiilor acestuia.
    31. Agentul de conformitate depune la Agenție, până la 31 martie a fiecărui an, un raport cu privire la implementarea măsurilor din programul de conformitate pentru anul precedent. În cazul operatorilor de transport al gazelor naturale, suplimentar la raportul anual agentul de conformitate este obligat să prezinte Agenţiei, în scris sau verbal rapoarte trimestriale şi este în drept să raporteze, în scris sau verbal, organului de supraveghere al operatorului sistemului de transport.
    32. Raportul agentului de conformitate va fi întocmit pe formulare de raportare, conform modelului din anexa nr. 4.
    33. Raportul agentului de conformitate va fi transmis Agenției, împreună cu un document care să dovedească comunicarea raportului către operatorul de sistem şi un document prin care operatorul de sistem declară că şi-a însuşit raportul respectiv.
    34. Raportul agentului de conformitate privind măsurile întreprinse de operatorii sistemului de transport, de distribuţie a gazelor naturale, depozitelor de stocare a gazelor naturale și de distribuție a energiei electrice, se va publica pînă la 31 martie alături de programul de conformitate pe pagina electronică a operatorului respectiv şi va fi menţinut în arhivă pe toată durata de valabilitate a licenţei.
    35. Agenția are dreptul să solicite operatorilor sistemului de transport, de distribuție a gazelor naturale, operatorilor depozitelor de stocare a gazelor naturale și operatorilor sistemelor de distribuție a energiei electrice înlocuirea agentului de conformitate care nu îndeplinește criteriul de independență sau de capacitate profesională.
Secţiunea 5
Dispoziții finale
    36. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, operatorii sistemului de transport, de distribuție a gazelor naturale, operatorii depozitelor de stocare a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice informează în scris Agenția despre programele de conformitate, agenţii de conformitate desemnaţi spre aprobare, proiectul contractului, precum şi documentele care fac dovada îndeplinirii criteriului de independenţă și capacitate profesională, conform Legii cu privire la energie electrică, Legii cu privire la gazele naturale și prezentului Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4