HANRE483/2017
ID intern unic:  373777
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 483
din  13.12.2017
cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare
 și aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică
furnizată de furnizorul central de energie electrică
 
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 37
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1284 din 29 decembrie 2017

    În temeiul art. 7 alin. (2) lit. a), art. 86  alin.(2) lit.g)  și art. 87 alin.(3)  din Legea cu privire la energia  electrică nr. 107  din 27 mai 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.193-203, ar.413 din 8 iulie 2016), în scopul  asigurării transparenței în procesul de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central, precum și funcționării eficiente și asigurării viabilității acestuia, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, conform anexei.
    2. Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, prevăzută la pct.1 din prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare la data intrării în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr.10 din 26 februarie 2016.

   Tudor COPACI,
    director general

    Sergiu CIOBANU,                                          
Octavian LUNGU,
    director                                                                    director

    Iurie ONICA,                                                   
Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                   director


    Nr. 483/2017. Chişinău, 13 decembrie 2017.


Aprobată
prin Hotărârea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr. 483/2017 din 13.12.2017

METODOLOGIA
de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor
reglementate pentru energia electrică furnizată de
furnizorul central de energie electrică
Secțiunea 1
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică (în continuare Metodologie) are ca scop stabilirea modului de calculare, aprobare, ajustare şi aplicare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central de energie electrică (în continuare – furnizorul central).
    2.Prezenta Metodologie stabileşte:
    a) principiile și modul de determinare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central;
    b) procedura şi modul de ajustare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central.
    3. Mecanismul aplicat la determinarea preţului reglementat se bazează pe următoarele principii:
    a) promovarea utilizării energiei electrice din surse regenerabile de energie şi energiei electrice produse în regim de cogenerare;
    b) garantarea procurării energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie, precum şi energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane;
    c) funcţionarea eficientă şi asigurarea viabilităţii furnizorului central;
    d) transparenţă în procesul de reglementare a prețurilor.
    4. În sensul prezentei Metodologii se aplică noţiunile definite în Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi noţiunile definite în Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică.
Secțiunea 2
CALCULAREA PREȚURILOR REGLEMENTATE
    5. Prețul reglementat de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central (PFFC) tuturor furnizorilor de energie electrică care activează pe piața cu amănuntul a energiei electrice în anul „t” constituie preţul mediu de furnizare, determinat reieşind din venitul care trebuie să fie obţinut de către furnizorul central în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru furnizarea energiei electrice şi pentru obţinerea unui nivel rezonabil de rentabilitate. Astfel, prețul reglementat de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central se determină conform formulei:


    p1, p2, ...pn – prețurile reglementate de procurare a energiei electrice de către furnizorul central de la centralele1,2…n, în anul ,,t”, lei/kWh;
    W1, W2,…Wn – cantitățile de energie electrică procurată de către furnizorul central de la centralele 1, 2…n, în anul ,,t”, kWh;
    m - marja comercială specifică aferentă activității de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central, aplicată la valoarea cheltuielilor de procurare a energiei electrice de către acesta. Marja comercială specifică constă din costurile și cheltuielile necesare pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul central (cu excepția cheltuielilor pentru energia electrică procurată) și rentabilitatea obținută din activitatea de furnizare desfășurată de furnizorul central. Valoarea acesteiapentru primul an de aplicare a prezentei Metodologii se stabilește în cuantum de 0,5 %.Pentru următorii ani valoarea marjei comerciale specifice se aprobă prin hotărâri ale Agenției, dar nu poate depăși 1,0 %.În cazul în care Guvernul organizează un proces delicitație pentru desemnarea furnizorului central și în cadruldesfășurării acestuiaeste stabilită o marjă comercială mai mică decât cea aprobată de Agenție, atunci în calculul prețului se utilizează valoarea marjei comerciale stabilite în cadrul licitației;
    ITPt - impozitele, taxele și plățile aferente activității reglementate, cu excepția celor recuperabile și impozitului pe venit;
    Dev t-1 – devierile formate în anul „t-1”.Aceste devieri, pozitive sau negative, se determină în baza diferenței parvenite dintre veniturilecalculate reieșind din prețurile de procurare și cantitățilede energie electricăplanificate la stabilirea prețului reglementat precedent de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central și veniturilecalculate reieșind din prețurile și cantitățile reale înregistrate în anul precedent.
    6. În cazul desfășurării de către furnizorul central și a activității de furnizare a energiei electrice pe piaţa cu amănuntul, costurile aferente energiei electrice din surse regenerabile de energie şi energiei electrice produse în regim de cogenerare de centralele electrice de termoficare urbane, repartizate furnizorului central în baza cotei deţinute de acesta pe piaţa cu amănuntul, se reflectă în evidența contabilă ținută separat pentru această activitate de furnizare.
Secțiunea 3
APROBAREA ŞI APLICAREA PREȚURILOR
REGLEMENTATE

    7.Preţul reglementat pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul central se determină anual de către acesta şi se aprobă de către Agenție în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii. Pentru aceasta, până la ultima zi calendaristică a lunii ianuarie, furnizorul central prezintă Agenției calculul preţului reglementat, efectuat în conformitate cu Metodologia. Agențiaexaminează materialele prezentate de furnizorul central şi, în cazul corespunderii acestora prevederilor prezentei Metodologii, actualizează şi aprobă noul preţ reglementat nu mai tîrziu de ultima zi calendaristică a lunii februarie. Preţul reglementat aprobat se publică pe pagina WEB officială a Agenţiei.
    8. Furnizorul central este în drept să solicite Agenției actualizarea prețurilor în decursul anului, dacă există factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de acesta (modificarea preţurilor de procurare a energiei electrice și/sau modificarea volumelor prognozate de producere), care justifică o astfel de actualizare şi care duc la o deviere mai mare de 5,0 % din costurile de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central, în baza cărora a fost calculat prețul reglementat de furnizare în vigoare. În acest caz, furnizorul prezintă Agenției o analiză a factorilor de influenţă şi a devierilor dintre datele aplicate la calcularea prețului şi cele real înregistrate. Agenția, în aceste cazuri, ajustează prețurile în funcţie de nivelul de influenţă asupra prețurilor a factorilor obiectivi.
    9. Ajustarea (majorarea / diminuarea) prețurilor reglementate în decursul anului se efectuează la solicitarea oficială a furnizorului central sau la inițiativa Agenției. În cazul dat, devierile generate în perioada precedentă a anului se iau în consideraţie la calcularea noului preț, astfel încît să fie recuperate pînă la sfîrşitul anului de gestiune.
    10. În cazul în care, în perioada de aplicare a prezentei Metodologii se adoptă acte normative ce influenţează nivelul cheltuielilor de furnizare a energiei electrice, aceste modificări vor fi luate în consideraţie de către Agenție la ajustarea ulterioară a prețurilor.