LPM293/2017
ID intern unic:  373823
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 293
din  21.12.2017
privind unele măsuri în vederea implementării
Programului de stat „Prima casă”
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 95
    MODIFICAT
    LP117 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.419; în vigoare 27.07.18    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi constă în crearea cadrului juridic pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” (în continuare – Program) și  facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe prin contractarea de credite ipotecare garantate parţial de stat.
    Articolul 2. Obiectul Programului
    (1) Obiectul Programului îl reprezintă locuinţele sub formă de apartamente sau casele de locuit individuale care se află pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Locuințele menționate la alin. (1) trebuie să fie finalizate şi date în exploatare pînă la data solicitării creditului ipotecar de către beneficiarul Programului.
    Articolul 3. Subiecţii Programului
    Subiecţi ai Programului sînt:
    a) beneficiarul – persoana fizică care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite pentru Program și care obține un credit ipotecar în cadrul Programului;
    b) creditorul (banca finanțatoare) – banca licențiată de Banca Națională a Moldovei, conform prevederilor legislației în vigoare, și  admisă pentru participare la Program;
    c) garantul – Guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor, care deleagă Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (în continuare – ODIMM) dreptul să emită garanții în numele şi pe contul statului, în favoarea creditorului, în limitele plafoanelor aprobate anual de către Parlament pentru acest scop.
    Articolul 4. Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii
                       Programului
    Pentru a beneficia de un credit ipotecar în cadrul Programului, persoana fizică trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă vîrsta de pînă la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
    b) să fie cetăţean al Republicii Moldova angajat în Republica Moldova;
    c) să dispună de venituri pentru achitarea creditului ipotecar, a cărui rată lunară, plus dobînda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum şi ale unei rude de gradul I a beneficiarului și/sau ale soțului/soției acesteia;
    [Art.4 al.(1), lit.c) modificată prin LP117 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.419; în vigoare 27.07.18]
    d) să nu dețină în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei o locuință cu o suprafață locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Se consideră eligibilă și persoana care deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, indiferent de suprafața acesteia, într-un sat (o comună), dobîndită prin moștenire sau donație;
    [Art.4 al.(1), lit.d) în redacția LP117 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.419; în vigoare 27.07.18]
    e) soţul/soţia să nu deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, cu excepția beneficiarului, nicio locuință cu o suprafață locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Se consideră eligibilă și persoana al cărei soț/soție deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, indiferent de suprafața acesteia, într-un sat (o comună), dobîndită prin moștenire sau prin donație;
    [Art.4 al.(1), lit.e) în redacția LP117 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.419; în vigoare 27.07.18]
    f) beneficiarul sau soțul/soția acestuia să nu fi procurat o locuinţă prin intermediul Programului.
    [Art.4 al.(1), lit.f) în redacția LP117 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.419; în vigoare 27.07.18]
   
(2) În sensul prezentului articol, membri ai familiei se consideră soțul/soția beneficiarului și copilul acestora care nu a atins vîrsta de 18 ani în momentul solicitării creditului. Certificatul care să confirme că persoana fizică este eligibilă și corespunde criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se eliberează de către Agenția Servicii Publice.
    [Art.4 al.(2) introdus prin LP117 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.419; în vigoare 27.07.18; alineatul unic devine al.(1)]
    Articolul 5. Criteriile de eligibilitate pentru băncile
                        finanţatoare
    (1) Participarea băncilor în cadrul Programului este voluntară.
    (2) Orice bancă licențiată din Republica Moldova și admisă pentru participare în cadrul Programului poate acorda credite ipotecare beneficiarilor care întrunesc criteriile de eligibilitate stabilite pentru Program.
    (3) Criteriile de admitere a băncilor pentru participare în cadrul Programului se stabilesc de către Guvern.
    (4) Participarea băncii în cadrul Programului va avea loc după încheierea unui contract de colaborare între ODIMM, bancă și Ministerul Finanțelor.
    Articolul 6. Condiţiile Programului
    (1) Persoana fizică care întrunește criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 este în drept să solicite acordarea unui credit ipotecar în cadrul Programului, cu condiţia că:
    a) preţul de procurare al locuinţei nu depăşeşte suma de 1 milion de lei;
    b) participația proprie inițială este de cel puţin 10% din prețul de procurare al locuinței;
    c) termenul de rambursare a creditului ipotecar, cu excepția achitării anticipate a acestuia, va fi de pînă la 25 de ani, dar nu va depăşi vîrsta standard de pensionare pentru limita de vîrstă, stabilită de legislaţie;
    d) creditul ipotecar se va acorda în moneda națională.
    (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, rata maximă a dobînzii anuale va reprezenta suma următoarelor componente:
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP117 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.419; în vigoare 27.07.18]
    a) rata de referință pentru Program publicată de către Banca Națională a Moldovei (calculată ca rata medie ponderată a dobînzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni);
    b) o marjă maximă de pînă la 3%, care va fi precizată anual de către Guvern;
    c) comisionul de garantare de pînă la 0,5% anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor. Comisionul de garantare va fi revizuit cel puțin o dată la 2 ani de către Ministerul Finanțelor, în baza experiențelor de default la creditele Programului. Comisionul de garantare se va calcula lunar de către creditor (banca finanțatoare) din prima zi de acordare a creditului beneficiarului Programului, din soldul garanţiei de stat, și pînă la achitarea integrală a creditului, iar în caz de executare a garanției de stat – pînă la vînzarea locuinței ipotecate.
    [Art.6 al.(2), lit.c) modificată prin LP117 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.419; în vigoare 27.07.18]
    (3) Rata maximă a dobînzii anuale va fi flotantă și va fi publicată de către ODIMM, o dată la 6 luni, pe pagina sa web oficială. Rata dobînzii care se va aplica pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie se va baza pe rata de referință publicată de Banca Națională a Moldovei pentru luna mai, iar pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie se va baza pe rata de referință publicată de Banca Națională a Moldovei pentru luna noiembrie a anului precedent. Prin derogare de la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă, aceste rate vor fi aduse la cunoștința beneficiarului de credit, în scris sau în format electronic, de către banca finanțatoare în termen de 10 zile calendaristice pînă la modificarea ratei maxime a dobînzii anuale. Modificarea ratei maxime a dobînzii anuale va fi obligatorie pentru bănci doar în cazul micșorării ratei de referință.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP117 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.419; în vigoare 27.07.18]
    (4) Băncile nu sînt în drept să perceapă taxe adiționale, cu excepția unui comision unic la acordarea creditului pentru a acoperi costurile juridice ce țin de documentarea creditului, care va constitui nu mai mult de 1% din valoarea creditului.
    (5) Beneficiarul este obligat să asigure locuința ipotecată în beneficiul băncii finanțatoare și Ministerului Finanțelor în rate egale, la valoarea de înlocuire împotriva tuturor riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită.
    (6) Prin derogare de la Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă, asupra bunurilor imobile procurate în cadrul Programului se instituie un drept de ipotecă în beneficiul statului și al băncii finanțatoare în părți egale.
    (7) Beneficiarul este în drept să înstrăineze locuința procurată în cadrul Programului doar în cazul achitării creditului ipotecar și a dobînzilor.
    (8) Beneficiarul poate solicita, cu acordul creditorului şi al ODIMM substituirea sa cu o altă persoană, care, la rîndul ei, întruneşte condiţiile de eligibilitate stabilite pentru Program și care îi va rambursa suma achitată băncii în cadrul Programului.
    (9) În cazul rambursării anticipate de către beneficiar a creditului contractat, creditorul nu este în drept să perceapă taxe, comisioane sau dobînzi suplimentare.
    Articolul 7. Garanţia de stat
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Guvernul, în persoana Ministerului Finanţelor, este împuternicit:
    a) să emită garanţii de stat în favoarea creditorilor din cadrul Programului;
    b) să mandateze ODIMM pentru a emite garanţii de stat, în numele şi pe contul statului, în favoarea creditorilor din cadrul Programului, pentru a încheia cu creditorii contracte de garanţie de stat şi pentru a încheia cu beneficiarii contracte de acordare a garanţiei de stat și contracte de ipotecă.
    (2) Creditul ipotecar destinat procurării locuinţei în cadrul Programului este garantat de stat în cotă de 50% din soldul creditului (suma principală), exceptînd dobînzile, comisioanele şi alte plăți bancare.
    (3) Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise în temeiul prezentei legi, precum și suma mijloacelor financiare destinate executării garanţiilor de stat emise în cadrul Programului se stabilesc anual în legea bugetului de stat.
    (4) Condiţiile de acordare a creditului de către banca finanțatoare, cele de acordare şi executare a garanţiei de stat, precum şi cele de valorificare a locuinței ipotecate se stabilesc de Guvern.
    (5) Anual, Guvernul propune alocații din bugetul de stat pentru acordarea compensațiilor bănești în cadrul Programului în modul stabilit de Guvern.
    [Art.7 al.(5) introdus prin LP117 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.419; în vigoare 27.07.18]
    Articolul 8. Executarea dreptului de ipotecă
    (1) Odată cu clasificarea creditului ca neperformant potrivit actelor Băncii Naționale a Moldovei, ca urmare a neachitării sumei principale și a dobînzii în decurs de 91 de zile și a solicitării plății garanției de stat, banca iniţiază imediat procesul de executare a dreptului de ipotecă în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    (2) Preţul de vînzare al locuinţei ipotecate urmează să fie coordonat de către banca finanțatoare cu ODIMM în modul stabilit de Guvern.
    (3) Banca finanțatoare prezintă ODIMM, în termen de 10 zile lucrătoare de la data vînzării locuinței ipotecate, informația cu privire la mărimea mijloacelor bănești obținute din vînzarea locuinței ipotecate și a cheltuielilor de executare a dreptului de ipotecă.
    (4) Cheltuielile de executare a dreptului de ipotecă se recuperează de către banca finanțatoare din contul mijloacelor bănești obținute din vînzarea locuinței ipotecate doar după confirmarea acestora de către ODIMM.
    (5) Banca finanțatoare va transfera, în termen de 5 zile lucrătoare de la data informării în scris a ODIMM cu privire la vînzarea locuinței ipotecate, Ministerului Finanțelor 50% din suma mijloacelor bănești obținute (cu deducerea cheltuielilor de executare a dreptului de ipotecă), dar nu mai mult decît suma primită ca urmare a activării garanției de stat. Pentru orice întîrziere, Ministerul Finanțelor va percepe de la banca finanțatoare o dobîndă egală cu rata de bază stabilită de Banca Națională a Moldovei.
    (6) Creanțele rezultate din garanțiile de stat acordate și plătite băncii în cadrul Programului și neacoperite integral în urma vînzării locuinței ipotecate sînt încasate din contul beneficiarului prin decizia Ministerului Finanțelor, care este document executoriu.
    Articolul 9. Dispoziţii finale
    Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va elabora şi va aproba regulamente şi alte acte normative necesare punerii în aplicare a prezentei legi.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Andrian CANDU

    Nr. 293. Chișinău, 21 decembrie 2017.