HKK65/2017
ID intern unic:  373833
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 65
din  30.11.2017
privind Raportul auditului de mediu
privind calitatea aerului în Republica Moldova
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 4
    Curtea de Conturi, în prezența ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Vasile Bîtca; ministrului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, dna Stela Grigoraș; șefului adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat, dl Vadim Stîngaci; prim-vicedirectorului Serviciului Hidrometeorologic de Stat, dna Violeta Balan; directorului general al Centrului Național de Sănătate Publică, dl Iurie Pînzaru; directorului Agenției Naționale de Transport Auto, dl Vsevolod Bocșanean; Șefului Inspectoratului General al Poliției, dl Alexandru Pînzari, precum și a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova.
    ___________________________________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).

    Examinând rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat că:
    în Republica Moldova există motive de îngrijorare în ceea ce privește calitatea aerului. Ținând cont de faptul că economia țării este în continuă dezvoltare, aerul reprezintă unul din elementele vulnerabile care poate fi afectat în mod disproporționat de puternic, astfel încât, pe lângă beneficiile economice, crește direct și nivelul de poluare a acestuia. În aceste condiții, sănătatea umană și starea mediului ce ne înconjoară sunt puse în pericol.
    Activitatea de monitorizare a sistemului de sănătate în Republica Moldova trebuie să se axeze pe evaluarea și măsurarea efectelor poluării, iar implementarea unui sistem eficient de avertizare precoce pentru țară este de cea mai mare importanță, pentru a reduce vulnerabilitatea populației la efectele păgubitoare ale poluării aerului.
    În același timp, consolidarea eforturilor Republicii Moldova în vederea îmbunătățirii calității aerului în condițiile unor politici corecte va determina în mod progresiv apropierea acestora de standardele europene de calitate.
    Uniunea Europeană atrage atenția asupra globalizării problemei privind poluarea aerului și recunoaște intenția Republicii Moldova de a se alinia la standardele europene, solicitând acțiuni și soluții practice eficiente care să asigure gestionarea durabilă a resursei de aer.
    Prin cercetarea problemelor din domeniu la nivel național, principalele vulnerabilități ce țin de asigurarea calității aerului în Republica Moldova, identificate de audit, sunt nearmonizarea cadrului juridic existent cu cel comunitar, informarea ineficientă cu privire la nivelul real de poluare a aerului, coordonarea intersectorială deficientă, precum și ineficiența sistemului de monitorizare a calității aerului.
    În contextul celor expuse, Plenul Curții de Conturi concluzionează că politicile naționale existente nu asigură un sistem de management integrat al calității aerului, iar măsurile întreprinse de către responsabilii în domeniu sunt inferioare celor comunitare și nu sunt efective și eficiente.
    Pentru excluderea problemelor identificate, sunt necesare acțiuni prompte în materie de remediere a deficiențelor constatate, de consolidare a capacităților instituționale, de asigurare a gestiunii durabile a domeniului, ceea ce va permite alinierea la standardele europene de calitate și resimțirea precoce a beneficiilor unui aer curat.
    Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova, care se anexează la prezenta Hotărâre.
    2. Prezenta Hotărâre și Raportul de audit se remit:
   2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Biroului Național de Statistică, pentru întreprinderea măsurilor comune necesare în vederea lichidării deficiențelor identificate, precum și executarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;
    2.2. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și susținerea acțiunilor de ajustare a cadrului normativ privind oportunitatea:
    - aprobării planului național de acțiuni privind asigurarea calității aerului, inclusiv la capitolul prevenirea și combaterea poluării aerului, cu transpunerea indicatorilor de rezultat și progres, a responsabililor și termenelor de realizare, precum și a surselor de finanțare;
    - modificării cuantumului plății pentru poluare în raport cu prejudiciul cauzat mediului;
   - completării Raportului de inspecţie tehnică periodică a vehiculului, parte componentă a Hotărârii Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora”, cu parametri verificați, inclusiv ecologici;
    2.3. Comisiei parlamentare permanente mediu și dezvoltare regională, pentru informare.
    3. Despre executarea subpunctului 2.1 al prezentei Hotărâri privind implementarea recomandărilor de audit, se va informa Curtea de Conturi în termenele stabilite în Raportul de audit pentru fiecare recomandare, de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008.

    VICEPREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI                Tamara ANDRUȘCA

    Nr. 65. Chişinău, 30 noiembrie 2017.

   
raport