*LPO48/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  373881
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 48
din  30.03.2017
privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 251
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Prezenta lege urmăreşte crearea cadrului legal necesar pentru recuperarea bunurilor infracţionale.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege se aplică bunurilor infracţionale aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) săvîrşite, direct sau indirect, de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova.
    (2) Prezenta lege se aplică în cazul săvîrşirii cu intenţie a uneia sau a mai multor infracţiuni dintre care cel puţin una este prevăzută la art. 1812, 239–240, 2421–243, 279, 324–329, 3301, 3302, 332–3351 și 3521 din Codul penal şi în cazul infracţiunilor comise cu folosirea situaţiei de serviciu prevăzute la art. 190 şi 191 din Codul penal.
    (3) Prezenta lege se aplică și în cazurile liberării de răspundere penală.
    (4) Prezenta lege se aplică părţii responsabile civilmente beneficiarului efectiv şi persoanelor care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii, indiferent de forma participaţiei, în conformitate cu prevederile Codului penal.
    Articolul 3. Cadrul juridic
    Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale activează în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi altor acte normative.
Capitolul II
AGENŢIA DE RECUPERARE A BUNURILOR
INFRACŢIONALE

    Articolul 4. Statutul Agenţiei de Recuperare
                       a Bunurilor Infracţionale
    (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.
    (2) Bugetul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se reflectă separat în bugetul Centrului Naţional Anticorupţie.
    Articolul 5. Atribuţiile Agenţiei de Recuperare
                       a Bunurilor Infracţionale
    Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt:
    a) efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condiţiile Codului de procedură penală;
    b) evaluarea şi administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate;
    c) ţinerea evidenţei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităţilor competente străine;
    d) negocierea repatrierii bunurilor infracţionale, în condiţiile art. 13 alin. (2);
    e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine;
    f) colectarea şi analiza datelor statistice referitoare la infracţiunile prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de
                       Recuperare a Bunurilor Infracţionale
    (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi:
    a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – furnizori de date relevante);
    b) să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);
    c) să acceseze gratuit bazele de date naţionale în activitatea pe care o desfăşoară.
    (2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele obligaţii:
    a) să furnizeze autorităţilor competente naţionale, străine şi internaţionale, după caz, informaţii şi documente ce confirmă bănuiala rezonabilă cu privire la săvîrşirea infracţiunilor şi la bunurile infracţionale în legătură cu aceste infracţiuni;
    b) să aprobe ghiduri și metodologii.
    Articolul 7. Conducerea Agenţiei de Recuperare
                        a Bunurilor Infracţionale
    (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este condusă de un şef, numit în funcţie de directorul Centrului Naţional Anticorupţie.
    (2) Funcţia de şef al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie.
    (3) Selectarea şefului Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se face în baza unui concurs public, anunţat de Centrul Naţional Anticorupţie, cu atragerea în calitate de observatori a reprezentanţilor societăţii civile şi ai mediului academic, în conformitate cu regulamentul aprobat de Colegiul Centrului Naţional Anticorupţie.
    (4) Calitatea de șef al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale încetează în cazurile prevăzute de legislaţie pentru încetarea serviciului în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.
    (5) Temeiurile prevăzute la alin. (4) se constată de către Colegiul Centrului Naţional Anticorupţie, în baza raportului prezentat de către directorul Centrului Naţional Anticorupţie sau de către un alt membru al Colegiului, prin adoptarea unei hotărîri prin care se ia act de apariţia cauzei ce determină încetarea mandatului şi se dispune, după caz, eliberarea din serviciu.
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale, şeful Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este asistat de un adjunct, numit în funcţie de directorul Centrului Naţional Anticorupţie la propunerea şefului Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.
    Articolul 8. Organizarea Agenţiei de Recuperare
                        a Bunurilor Infracţionale
    (1) În cadrul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale pot activa ofiţeri de urmărire penală, ofiţeri de investigaţii, experţi, specialişti în domeniul contabilității şi al auditului, alți specialişti.
    (2) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și structura Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se aprobă de către şeful Agenţiei.
    Articolul 9. Investigaţiile financiare paralele
    Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale efectuează investigaţii financiare paralele, în condiţiile Codului de procedură penală, în legătură cu săvîrşirea uneia sau mai multor infracţiuni dintre care cel puţin una este prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta lege.
    Articolul 10. Indisponibilizarea bunurilor infracţionale
    (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură indisponibilizarea bunurilor infracţionale identificate prin:
    a) solicitarea punerii sub sechestru de către instanţa de judecată, în condiţiile Codului de procedură penală;
    b) emiterea ordinului de îngheţare.
    (2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale emite ordinul de îngheţare a bunurilor infracţionale pe un termen de pînă la 15 zile, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine. Îngheţarea bunurilor în baza ordinului emis de Agenţie nu împiedică punerea sub sechestru în cadrul procesului penal.
    (3) Ordinul de îngheţare conţine:
    a) informaţia cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infracţionale;
    b) încadrarea juridică a infracţiunii care se bănuieşte că a generat bunurile infracţionale;
    c) bunurile infracţionale care urmează a fi îngheţate şi dovezile aferente acestor bunuri;
    d) motivele care justifică necesitatea îngheţării bunurilor infracţionale;
    e) după caz, persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public şi privat cărora li se interzice să participe, sub orice formă, în operaţiuni şi tranzacţii cu bunurile infracţionale indicate, precum şi să faciliteze mutarea, transportul sau tranzitarea bunurilor infracţionale.
    (4) În baza ordinului de îngheţare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, proprietarii, posesorii şi beneficiarii efectivi ai bunurilor infracţionale, alte persoane fizice şi persoane juridice de drept public şi privat implicate în operaţiunile şi tranzacţiile al căror obiect sînt bunurile infracţionale au obligația de a suspenda orice operaţiuni şi tranzacţii cu privire la bunurile respective sau participarea, sub orice formă, la acestea.
    (5) Ordinul de înghețare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se comunică persoanelor vizate în ordin imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile din momentul emiterii, în scris, prin notă telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice.
    (6) Ordinul de înghețare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile.
    (7) Încălcarea ordinului de îngheţare comunicat de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale atrage răspundere penală.
    Articolul 11. Administrarea bunurilor infracţionale
                         indisponibilizate
    (1) Evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate se asigură în condiţiile Codului de procedură penală şi ale regulamentului aprobat de Guvern.
    (2) Informaţia cu privire la procesul şi rezultatele valorificării bunurilor infracţionale indisponibilizate în baza activităţii desfăşurate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se publică pe pagina web oficială a Centrului Naţional Anticorupţie.
    Articolul 12. Evidenţa bunurilor infracţionale
                         indisponibilizate
    (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate pe care le administrează, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens.
    (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate se aprobă de Guvern.
    Articolul 13. Cooperarea internaţională
    (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază și recepţionează informații şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
    (2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale comunică cu autorităţile competente străine referitor la valoarea bunurilor infracţionale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, în alte state, avînd în vedere contribuţia şi cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea bunurilor infracţionale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate sau confiscate, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale.
    Articolul 14. Limitarea acţiunii secretelor apărate de lege
    (1) Informaţia obţinută de la furnizorii de date relevante poate fi utilizată doar în scopul prevăzut de prezenta lege.
    (2) Accesul terţilor la resursele informaţionale ale Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este interzis. Doar colaboratorii Agenţiei au acces la informaţia din bazele de date deţinute de Agenţie şi dreptul de a procesa această informație, urmare a autorizării prealabile obţinute de la conducerea acesteia.
    (3) Furnizorii de date relevante au interdicţia de a informa persoanele fizice și juridice, inclusiv beneficiarii efectivi, despre faptul că datele lor urmează să fie transmise sau au fost transmise Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale. Furnizorii de date relevante vor depune o declarație în scris privind nedivulgarea informației transmise Agenţiei și privind faptul că au fost informați despre răspunderea penală conform art. 315 din Codul penal.
    (4) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, la solicitarea persoanelor fizice sau a organului de control al prelucrării datelor cu caracter personal, prezintă informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal numai după încetarea situaţiei care justifică prelucrarea acestora în temeiul prezentei legi.
    Articolul 15. Finanţarea măsurilor de organizare
                         şi realizare a prevederilor legii
    (1) Măsurile de organizare, efectuare şi de evidenţă a recuperării bunurilor infracţionale se finanţează din bugetul de stat, precum şi din alte surse neinterzise de legislaţie.
    (2) Anual, Ministerul Finanţelor, la etapa elaborării proiectului de buget pe anul următor, va prevedea în bugetul Centrului Naţional Anticorupţie 3% din mijloacele încasate la bugetul de stat din valoarea bunurilor confiscate în folosul statului prin hotărîre judecătorească definitivă.
Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 16. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    – va prezenta Parlamentului propuneri în vederea ajustării cadrului legal.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian  CANDU

    Nr. 48. Chișinău, 30 martie 2017.