HGO49/2018
ID intern unic:  373885
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 49
din  16.01.2018
cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea
 profesională a funcţionarilor publici în anul 2018
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 55
    În temeiul prevederilor art. 37 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea asigurării oportunităţilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici în anul 2018 (se anexează).
    2. Academia de Administrare Publică va asigura:
    1) în coordonare cu Cancelaria de Stat:
    a) elaborarea, aprobarea și distribuirea Planului de realizare a comenzii de stat autorităţilor publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri;
    b) elaborarea şi aprobarea programelor de instruire în corespundere cu necesităţile practice, prevederile cadrului normativ şi relevanţa tematicilor pentru dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici;
    2) organizarea activităţilor de logistică didactică şi tehnică conexe Planului de realizare a comenzii de stat;
    3) prezentarea semestrială către Cancelaria de Stat a rapoartelor privind realizarea activităţilor de instruire planificate.
    3. Autorităţile publice vor asigura:
    1) delegarea funcţionarilor publici pentru participare la cursurile de instruire;
    2) participarea specialiştilor la elaborarea şi realizarea programelor de instruire în calitate de formatori, ca urmare a solicitării Academiei de Administrare Publică.
    4. Cheltuielile legate de realizarea comenzii de stat vor fi acoperite în limitele mijloacelor financiare alocate în acest scop Academiei de Administrare Publică.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 49. Chişinău, 16 ianuarie 2018.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.49
din 16 ianuarie 2018

COMANDA DE STAT

privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2018


Nr. crt.

Denumirea și conținutul de bază al programului de instruire

(subiectele principale)
Total
persoane/ grupuri/zile

Categoria și numărul funcţionarilor publici

autoritățile administrației

publice centrale

autoritățile administrației publice locale

categorie

număr de persoane/ grupuri

categorie

număr de persoane/ grupuri
1
2
3
4
5
6
7
1.

Integrarea profesională în funcţia publică

Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice. Specificul activităţii în serviciul public. Reglementarea activităţii funcţionarului public. Prestarea serviciilor publice. Drepturile şi obligaţiile funcţionarului public debutant. Dezvoltarea abilităţilor de procesare a informaţiei, petiţiilor, de elaborare a notelor informative, rapoartelor, proiectelor de decizii, scrisorilor etc.; dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi prezentare. Integritatea şi respectarea normelor de conduită profesională. Guvernare electronică

(Curs de 5 zile/40 ore)
100/4/20
Funcționari publici debutanți
75/3
Funcționari publici debutanți
25/1
2.

Etica și integritatea funcționarului public

Integritatea funcționarului public. Integritatea instituțională. Conflictul de interese în serviciul public. Sistemul informațional e-Integritate

(Curs de 3 zile/24 ore)
25/1/3
Funcţionari publici de conducere/ execuţie
25/1
 
 
3.

Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu

Autogestiunea: planificarea activităţii, managementul timpului, autocontrolul, autoaprecierea. Dezvoltarea abilităţilor de lucru cu documentele: elaborarea notelor informative, rapoartelor, proiectelor de decizii, scrisorilor etc. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare

(Curs de 3 zile/24 ore)
75/3/9
Funcţionari publici de execuţie
50/2
Funcţionari publici de execuţie
25/1
4.

Dezvoltarea leadershipului în administraţia publică

Leadershipul personal: atitudine personală şi percepţia de sine, flexibilitatea şi gîndirea analitică în luarea deciziilor, eficienţa personală, inteligența emoțională. Leadershipul organizaţional: formarea echipelor, motivarea colegilor şi orientarea spre rezultat. Comunicarea internă

(Curs de 3 zile/24 ore)
50/2/6
Funcţionari publici de conducere
25/1
Funcţionari publici de conducere
25/1
5.

Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative

Proiectele actelor normative: cerinţe, standarde, cadrul normativ. Proceduri preliminare la elaborarea proiectelor de acte normative. Etapele elaborării proiectelor de acte normative. Structura actelor normative. Procedurile tehnice aplicabile actelor normative. Interpretarea actelor normative. Procedura de examinare şi avizare a proiectelor de acte normative

(Curs de 3 zile/24 ore)
50/2/6

Funcţionari publici de conducere/ execuţie cu atribuţii şi responsabilităţi în elaborarea actelor normative

50/2
 
 
6.

Elaborarea și evaluarea politicilor publice

Procesul de elaborare a politicilor publice. Analiza ex-ante. Abordări privind dimensiunea de gen în cadrul politicilor publice. Monitorizarea şi evaluarea. Managementul procesului de evaluare. Dificultăţile evaluării politicilor

(Curs de 5 zile/40 ore)
50/2/10
Funcţionari publici de conducere/ execuţie
50/2
 
 
7.
Diasporă, migrație și dezvoltare (DMD)

Aspecte conceptuale privind diaspora, migrația și dezvoltarea. Cadrul normativ privind gestionarea procesului migrațional (emigrare/imigrare) în Republica Moldova. Riscurile de migrație ilegală și traficul de ființe umane. Integrarea migrației în strategiile și planurile naționale/locale de dezvoltare. Migrația și piața muncii, dezvoltarea socială și egalitatea de gen. Politici de reîntoarcere și reintegrare la nivel național și local. Politica de stat în domeniul relațiilor cu diaspora

(Curs de 2 zile/16 ore)
50/2/4
Funcționari publici responsabili de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării
25/1

Funcționari publici/persoane responsabile de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării

25/1
8.
Managementul schimbării

Factorii ce generează schimbarea. Etapele schimbării. Diagnosticarea problemelor care implică schimbarea. Stabilirea metodelor de implementare a schimbării. Rezistenţa la schimbare. Modalităţi de diminuare. Implementarea şi evaluarea schimbărilor. Strategii de schimbare. Etica schimbării

(Curs de 3 zile/24 ore)
50/2/6
Funcţionari publici de conducere
25/1
Funcţionari publici de conducere
25/1
9.

Managementul proprietăţii publice

Bunurile proprietate publică. Evaluarea şi înregistrarea proprietăţii publice. Reglementarea raporturilor patrimoniale dintre stat şi alţi subiecţi de drept. Instrumente de administrare a patrimoniului public

(Curs de 2 zile/16 ore)
25/1/2
Funcţionari publici de conducere/ execuţie cu atribuții în domeniu
25/1
 
 
10.
Achiziţii publice

Sistemul național de achiziții publice. Procedurile de achiziție publică. Documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică. Gestionarea contestațiilor formulate în procesul de achiziție publică

(Curs de 3 zile/24 ore)

50/2/6
Funcţionari publici de conducere/ execuţie cu atribuții în domeniu
25/1
Funcţionari publici de conducere/ execuţie cu atribuții în domeniu
25/1
11.

Control financiar public intern

Organizarea şi implementarea sistemului de management financiar și control intern în cadrul entității. Integrarea managementului riscurilor în planificarea operațională. Documentarea proceselor

(Curs de 3 zile/24 ore)
50/2/6
Funcţionari publici de conducere, auditori interni
25/1
Funcţionari publici de conducere, auditori interni
25/1
12.

Dezvoltarea locală și regională

Conceptul, obiectivele şi principiile politicii de dezvoltare locală/regională. Analiza socioeconomică a unităților administrativ-teritoriale. Strategii de dezvoltare locală. Resursele şi instrumentele dezvoltării locale. Regionalizarea serviciilor. Cooperarea intercomunitară și transfrontalieră. Parteneriat public-privat la nivel local

(Curs de 3 zile/24 ore)
50/2/6
 
 
Funcţionari publici de conducere/ execuţie
50/2
13.

Prestarea serviciilor publice

Organizarea serviciilor publice. Instrumente de prestare a serviciilor publice. Modernizarea serviciilor publice.
e-Servicii. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal în prestarea serviciilor publice

(Curs de 3 zile/24 ore)
50/2/6
 
 
Funcţionari publici de conducere/execuţie
50/2
14.

Managementul resurselor umane în autoritățile emitente ale actelor permisive

Asigurarea conformității structurilor organizaționale și a completării cu personal cu necesitățile și procesele de afaceri. Identificarea necesităților de instruire a funcționarilor care prestează servicii administrative guvernamentale supuse reingineriei. Elaborarea planului de instruire

(Curs de 2 zile/16 ore)
25/1/2
Funcţionari publici de conducere
25/1
 
 
TOTAL
700/28/92
 
425/17
 
275/11