OMFM09/2018
ID intern unic:  374018
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 09
din  15.01.2018
privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la
impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate
profesională în sectorul justiţiei
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 95     Data intrarii in vigoare : 26.01.2018
    MODIFICAT
   
OMF162 din 26.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1472; în vigoare 01.10.18
    OMF102 din 04.06.18, MO183-194/08.06.18 art.857; în vigoare 08.06.18
    RMO39 din 02.02.18, MO33-39/02.02.18 pag.208


    În vederea executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, precum şi a modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),
ORDON:
    1. Se aprobă formularul tipizat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17), conform anexei nr.1, și Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2.
   2. Se abrogă Ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 25 mai 2015 cu privire la aprobarea formularului-tip Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc şi a Modului de completare a acestuia (Monitorul Oficial, 2015, nr.131-138, art.885).
    3. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularelor aprobate, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv pentru contribuabilii care şi-au modificat perioada fiscală în conformitate cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal.
    31. Declarația pentru perioada fiscală 2018 urmează a fi prezentată distinct, pentru etapa I și, respectiv, etapa II a perioadei fiscale 2018, cu indicarea etapei corespunzătoare a perioadei fiscale 2018.
    [Pct.31 introdus prin OMF162 din 26.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1472; în vigoare 01.10.18]
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                        Octavian ARMAȘU

    Nr. 09. Chişinău, 15 ianuarie 2018.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF102 din 04.06.18, MO183-194/08.06.18 art.857; în vigoare 08.06.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin RMO39 din 02.02.18, MO33-39/02.02.18 pag.208]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin RMO39 din 02.02.18, MO33-39/02.02.18 pag.208]