HGO99/2018
ID intern unic:  374071
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 99
din  30.01.2018
pentru aprobarea Listei deșeurilor
Publicat : 02.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 33-39     art Nr : 115
    Prezenta hotărîre transpune Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, ultima oară modificată prin Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L 226 din 6 septembrie 2000.
    În temeiul art. 7 alin. (1), art. 8 lit. c) și art. 68 alin. (1) lit. a)  din Legea privind deșeurile nr. 209 din 29 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916), cu modificările și completările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Lista deșeurilor (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor externe
    și integrării europene                                                            Tudor Ulianovschi
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    și mediului                                                                              Liviu Volconovici

    Nr. 99. Chişinău, 30 ianuarie 2018.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.99
din 30 ianuarie 2018

LISTA DEȘEURILOR
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul document reprezintă un clasificator al deșeurilor, inclusiv al celor periculoase.
    2. În sensul prezentei Liste, următoarele noțiuni semnifică:
    substanță periculoasă – substanță clasificată ca periculoasă ca urmare a faptului că îndeplinește criteriile cu privire la pericolele de natură fizică, pericolele pentru sănătate sau pericolele pentru mediu stabilite de legislația națională referitoare la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor;
    metal greu – orice compus de antimoniu, arsen, cadmiu, crom (VI), cupru, plumb, mercur, nichel, seleniu, telur, taliu și staniu, precum și aceste materiale în formă metalică, în măsura în care acestea sînt clasificate ca fiind substanțe periculoase;
    bifenili policlorurați și terfenili policlorurați (BPC) – amestec după cum este stabilit în pct. 3 lit. a) din Regulamentul privind bifenilii policlorurați, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 2 februarie 2009;
    metale de tranziție – oricare dintre metalele următoare: orice compus de scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, tungsten, titaniu, chrom, fier, nickel, zinc, zirconiu, molibden și tantal, precum și aceste metale în forma lor metalică, în măsura în care acestea sînt clasificate ca substanțe periculoase;
    stabilizare – procese care modifică gradul de periculozitate a compușilor din deșeuri și transformă deșeurile periculoase în deșeuri nepericuloase;
    solidificare – procese care modifică numai starea fizică a deșeurilor prin utilizarea aditivilor, fără să modifice proprietățile chimice ale acestora;
    deșeuri parțial stabilizate – deșeuri ce conțin, după procesul de stabilizare, constituenți periculoși care nu au fost transformați în totalitate în constituenți nepericuloși și care ar putea fi evacuați în mediul înconjurător pe termen scurt, mediu sau lung.
II. EVALUAREA ȘI CLASIFICAREA DEȘEURILOR
    3. În prezenta Listă deșeurile sînt clasificate în periculoase și nepericuloase, aceasta servind drept bază pentru determinarea proprietăților periculoase ale unui deșeu.
    4. Procedura de evaluare a proprietăților periculoase ale deșeurilor și de clasificare a acestora este expusă în art. 7 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. În procesul de identificare a deșeurilor periculoase și evaluare a proprietăților periculoase ale acestora trebuie luate în considerare următoarele:
    1) orice deșeu din prezenta Listă marcat ca periculos în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile este considerat deșeu periculos, cu excepția cazului în care se aplică art. 23 din această lege;
    2) în conformitate cu art. 2 alin. (11) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, deșeuri periculoase se consideră deșeurile care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase specificate în anexa nr. 3 la legea prenotată;
    3) pentru evaluarea proprietăților periculoase ale deșeurilor se aplică criteriile stabilite în anexa nr. 3 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, inclusiv cele care se referă la:
    a) prezența substanțelor periculoase din cauza cărora deșeurile respective prezintă una sau mai multe proprietăți periculoase;
    b) valorile-limită aferente fiecărei substanțe. În cazul în care o substanță este prezentă în deșeuri sub valoarea-limită a acesteia, substanța nu se include în calcularea niciunui prag;
    c) concentrațiile de substanțe din deșeul respectiv și alte criterii;
    4) evaluarea proprietăților periculoase ale unui deșeu și clasificarea acestuia ca periculos poate fi efectuată, după caz, cu utilizarea prevederilor legislației naționale referitoare la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor menționate în Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    5) în cazul în care proprietatea periculoasă a unui deșeu a fost evaluată pe baza unui test, efectuat cu folosirea metodelor de testare aplicabile, și prin utilizarea concentrațiilor de substanțe periculoase conform indicațiilor din anexa nr. 3 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, rezultatele testului primează.
    5. La determinarea deșeului periсulos trebuie să se ia în considerare faptul că:
    1) deșeurile care conțin dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF), DDT [1,1,1-tricloro-2,2'-bis(p-clorofenil)etan], clordan, hexaclorciclohexani (HCH), inclusiv lindan, dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen (HCB), clordecon, aldrin, pentaclorbenzen, mirex, toxafen, hexabromdifenil, bifenilii policlorurați (BPC) și alte substanțe chimice din categoria poluanților organici persistenți care depășesc limitele de concentrație indicate în secțiunea a 2-a din anexa nr. 6 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile se clasifică drept deșeuri periculoase;
    2) limitele de concentrație definite în anexa nr. 3 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile nu se aplică aliajelor de metale pure în forma lor masivă (necontaminate cu substanțe periculoase);
    3) aliajele din deșeuri care sînt considerate deșeuri periculoase sînt enumerate în mod expres în prezenta Listă și sînt marcate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
III. CATEGORISIREA, CODIFICAREA ȘI
IDENTIFICAREA DEȘEURILOR

    6. Tipurile de deșeuri clasificate în prezenta Listă sînt definite în mod individual printr-un cod complet, constituit din șase cifre.
    7. Se stabilesc 20 de categorii de deșeuri în funcție de sursa generării acestora, care sînt definite printr-un cod format din primele două cifre ale codului complet menționat în pct. 6 din prezenta listă.
Tabel 1

Lista categoriilor de deșeuri

Coduri
Categorii de deșeuri legate de sursa generării acestora
01

Deșeuri provenite din explorarea și din exploatarea minelor și carierelor, precum și din tratarea fizică și chimică a mineralelor

02

Deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vînătoare și pescuit, pregătirea și procesarea alimentelor

03

Deșeuri provenite din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și inclusiv a celulozei, a hîrtiei și a cartonului

04

Deșeuri provenite din industria pielăriei, a blănăriei și din industria textilă

05

Deșeuri provenite din rafinarea petrolului, de la purificarea gazului natural și din tratarea pirolitică a cărbunelui

06

Deșeuri rezultate din procesele chimiei anorganice

07

Deșeuri rezultate din procesele chimiei organice

08

Deșeuri rezultate din fabricarea, formularea, distribuția și utilizarea (FFDU) produselor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitrifiate), a adezivilor, a masticurilor și a cernelurilor tipografice

09

Deșeuri rezultate din industria fotografică

10

Deșeuri rezultate din prelucrarea termică

11

Deșeuri rezultate din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperiri ale metalelor și ale altor materiale; deșeuri rezultate din hidrometalurgia neferoasă

12

Deșeuri rezultate din modelarea și tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și materialelor plastice

13

Deșeuri din uleiuri uzate și comestibili lichizi uzați (cu excepția uleiurilor comestibile, 05 și 12)

14

Deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare (cu excepția categoriilor 07 și 08)

15

Deșeuri de ambalaje; absorbanți, materiale de lustruire, materiale filtrante și îmbrăcăminte de protecție nespecificată

16

Deșeuri nespecificate în altă parte în listă

17

Deșeuri de construcții și demolări (inclusiv pămînt excavat din amplasamente contaminate)

18

Deșeuri provenite din activități de asistență medicală sau veterinară și/sau din cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală)

19

Deșeuri provenite de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile din afara amplasamentului de tratare a apelor uzate și de la prepararea apei pentru consumul uman și a apei pentru uz industrial

20

Deșeuri municipale (deșeuri provenite din gospodării și deșeurile similare provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separate


    8. Categoriile principale ale deșeurilor stabilite în pct. 7 se divizează în subcategorii de deșeuri, care sînt definite printr-un cod format din patru cifre.
    9. Pentru identificarea unui deșeu pe Lista deșeurilor prezentată în tabelul 2 este necesar să se parcurgă următoarele etape:
    1) se identifică sursa de generare a deșeului în categoriile cu coduri 0-12 sau în categoriile cu coduri 17-20 și se efectuează reperarea codului corespunzător de șase cifre (cu excepția codurilor care se termină cu 99). În procesul de identificare a deșeului este necesar să se ia în considerare faptul că un deșeu specific poate fi clasificat în mai multe categorii de deșeuri;
    2) în cazul în care niciun cod corespunzător deșeurilor nu poate fi găsit în categoriile menționate în subpct. 1) din prezentul punct, se verifică dacă una dintre categoriile de deșeuri cu coduri 13, 14 sau 15 este potrivită pentru reperarea deșeului în cauză;
    3) în cazul în care niciunul dintre codurile de deșeuri menționate în subpct.2) nu se aplică, reperarea deșeului trebuie să se facă în categoria cu codul 16;
    4) în cazul în care deșeul respectiv nu este inclus nici în categoria cu codul 16, se clasifică în tipul al cărui cod se termină cu 99 (deșeuri care nu sînt incluse în nicio altă categorie) în categoria listei care corespunde activităților reperate în prima etapă.

    tabel 2