OMECC47/2018
ID intern unic:  374411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
ORDIN Nr. 47
din  23.01.2018
privind aprobarea Regulamentului cu privire
la examenul naţional de bacalaureat
Publicat : 23.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 58-66     art Nr : 256
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1292 din 13 februarie 2018
Ministru  _____ Alexandru Tănase

    În temeiul art. 31 alin. (8) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) şi în conformitate cu decizia Comisiei Naţionale de Examene, proces-verbal nr.1 din 17 ianuarie 2018, ministrul Educaţiei, Culturii și Cercetării emite următorul
ORDIN:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la examenul naţional de bacalaureat, conform anexei.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAŢIEI,
    CULTURII  ŞI CERCETĂRII                                           Monica BABUC

    Nr. 47. Chişinău,  23 ianuarie 2018.

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Educaţiei,
Culturii şi Cercetării
nr. 47 din 23 ianuarie 2018

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA
EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Examenul naţional de bacalaureat este organizat în baza art. 31 alin.(8) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 şi este modalitatea de evaluare, cu caracter extern, a cunoştinţelor şi competenţelor de bază ale absolvenţilor învăţământului liceal.
    2. Dreptul de a susţine examenul de bacalaureat îl au persoanele care au finalizat programa de liceu în instituţiile de învăţământ general, profesional tehnic sau superior și persoanele care au absolvit forme de învăţământ echivalente învăţământului liceal care solicită susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    3. Admiterea la examen se face de către Consiliul profesoral al instituţiei de învățământ, în baza rezultatelor obţinute de către candidaţi la disciplinele şcolare conform Planului-cadru anual, aprobat prin ordinul ministrului, pentru profilul solicitat (învăţământul liceal), şi a cererii candidatului, conform Anexei nr.9 la prezentul regulament.
    4. Disciplinele de examen, termenele şi modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat sunt propuse de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare şi se aprobă prin ordinul ministrului.
    5. Examenul de bacalaureat este organizat în Centre de Bacalaureat, constituite în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    6. Examenul de bacalaureat se consideră promovat dacă notele de la fiecare probă de examen nu sunt mai mici decât „5” (cinci).
    7. Urmare a promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat, modelul căreia este aprobat de minister, care conferă dreptul de admitere în învățământul superior și în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar.
    8. În caz de nepromovare, examenul de bacalaureat poate fi susţinut gratuit de cel mult două ori în decursul următorilor 3 ani.
    9. Elevilor din licee care nu au promovat examenul de bacalaureat, dar au realizat integral cursul de liceu, li se eliberează un certificat de studii liceale, care conferă dreptul de a urma programe de pregătire profesională în instituţii de învăţământ profesional tehnic secundar şi profesional tehnic postsecundar.
    10. Datele personalizate cu referire la rezultatele examenului de bacalaureat sunt stocate, prelucrate şi administrate conform prevederilor Instrucțiunii privind procedurile de administrare a Sistemului Automatizat de Prelucrare a Datelor (SAPD). Datele introduse în SAPD sunt utilizate pentru tiparul testelor de examen personalizate și tiparul centralizat al diplomelor de bacalaureat, precum și ale anexelor la acestea.
II. COORDONAREA METODOLOGICĂ
A EXAMENULUI DE BACALAUREAT
Secţiunea 1.
Comisia Naţională de Examene
    11. Coordonarea pe plan naţional a acţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat este asigurată de către Comisia Națională de Examene, care se aprobă prin ordin al ministrului.
    12. Comisia Naţională de Examene se compune din:
    1) Preşedinte – Ministru;
    2) Vicepreşedinți – Secretarul general de stat, secretarul de stat în domeniul educației, directorul entității naționale cu funcții de evaluare și examinare;
    3) 14-16 membri: 1 secretar de stat, 4-6 şefi ai subdiviziunilor din cadrul ministerului, 3-4 angajați din cadrul entității naționale cu funcții de evaluare și examinare, 3-4 şefi ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, 2-3 conducători ai instituţiilor de învăţământ, 1-2 elevi.
    4) secretar - un angajat din cadrul entității naționale cu funcții de evaluare și examinare.
    13. Membrii Comisiei Naţionale de Examene sunt selectaţi, conform principiului reprezentativităţii tuturor factorilor interesaţi din sistemul educaţional, dintre persoane care dispun de calităţi şi competenţe care demonstrează autoritatea profesională şi morală și care dispun de o reputaţie ireproşabilă.
    14. Şedinţele Comisiei Naţionale de Examene sunt deliberative în cazul prezenţei a 2/3 din membri. Deciziile se consideră adoptate cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
    15. Atribuţiile Comisiei Naţionale de Examene sunt:
    a) aprobă lista Centrelor de Bacalaureat, Centrelor Republicane de Evaluare, Centrelor Republicane de Examinare a Contestaţiilor, centrelor de susţinere a diferenţelor de programă pentru admiterea, în regim de externat, la examen;
    b) aprobă componenţa nominală a grupurilor de lucru, abilitate cu responsabilitatea de elaborare a materialelor de examen, inclusiv a coordonatorului grupului de lucru;
    c) aprobă listele nominale ale Comisiilor Raionale/ Municipale de Examene, a preşedinților și secretarilor Centrelor de Bacalaureat, ale Comisiilor Centrelor Republicane de Evaluare, ale preşedinţilor şi membrilor Comisiilor Republicane de Evaluare, ale preşedinţilor şi membrilor Comisiilor Republicane de Examinare a Contestaţiilor, ale operatorilor care introduc punctajele de pe foaia de titlul a testelor de examen, a delegaților Comisiei Naționale de Examene;
    d) monitorizează aplicarea prevederilor actelor normative cu referire la organizarea şi desfăşurarea examenului în Centrele de Bacalaureat din republică, prin intermediul delegaţilor săi;
    e) soluţionează sesizările cu privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examene;
    f) decide anularea probei de examen în cazul când plicul cu testele de examen a fost deschis pe o altă latură decât cea anunţată de entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare în ziua probei de examen sau în cazul depistării unor nereguli care influenţează rezultatele elevilor şi stabileşte, în aceeaşi sesiune, un alt termen de susţinere a probei respective;
    g) dispune sancţionarea subiecţilor care încalcă prevederile prezentului regulament în raport cu care ministerul sau entitatea naţională cu funcţii de evaluare şi examinare are calitatea de angajator şi recomandă tragerea la răspundere şi sancţionarea altor persoane implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat;
    h) aprobă susținerea examenului în condiții speciale;
    i) ia act de raportul final privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, în vederea formulării deciziilor de ordin conceptual şi strategic.
    16. Deciziile Comisiei Naţionale de Examene se consemnează în procese-verbale. Deciziile Comisiei Naţionale de Examene se pun în aplicare prin ordinul ministrului. Proiectele de ordine sunt elaborate de entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare.
    17. Membrii Comisiei Naționale de Examene semnează un angajament privind nedivulgarea datelor la care au acces în cadrul ședințelor comisiei.
Secţiunea 2.
Delegatul Comisiei Naţionale de Examene
    18. Comisia Naţională de Examene poate delega reprezentanţi pe lângă Comisiile Raionale/ Municipale de Examene.
    19. Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare propune pentru aprobare Comisiei Naţionale de Examene candidaturile persoanelor care vor monitoriza corectitudinea desfășurării examenului de bacalaureat. Comisia Națională de Examene aprobă lista persoanelor desemnate în calitate de delegat ai Comisiei Naţionale de Examene. Decizia Comisiei Naţionale de Examene se consemnează în procesul-verbal. În baza deciziei respective se emite ordinul ministrului privind desemnarea delegaţilor Comisiei Naţionale de Examene.
    20. Persoanele propuse în calitate de delegaţi ai Comisiei Naţionale de Examene trebuie să corespundă următoarelor criterii:
    1) să cunoască prevederile Regulamentului cu privire la examenul de bacalaureat;
    2) să fie o persoană responsabilă şi onestă;
    3) să nu aibă persoană înrudită (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidaţii care susţin examenul în Centrul în care a fost repartizat pentru monitorizare şi să nu fie în alte situaţii de conflict de interes.
    21. Atribuţiile delegatului Comisiei Naţionale de Examene sunt:
    a) semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) monitorizează modul în care se respectă prevederile prezentului regulament de către Comisia Raională/ Municipală de Examene şi în cadrul Centrelor de Bacalaureat;
    c) evaluează procesul de organizare şi desfăşurare a examenului în Centrele de Bacalaureat;
    d) informează imediat entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare despre derogările/abaterile constatate;
    e) întocmeşte, un raport, conform modelului aprobat de entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare și prezintă o copie a acestui raport președintelui Centrului de Bacalaureat și entității naționale cu funcții de evaluare și examinare în termen de două zile.
Secţiunea 3.
Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare
    22. Organizarea şi desfăşurarea evaluării finale de certificare a performanţei educaţionale în învăţământul general constituie una dintre misiunile entității naționale cu funcții de evaluare și examinare.
    23. Atribuţiile entității naționale cu funcții de evaluare și examinare sunt:
    a) fiecare angajat al entității naționale cu funcții de evaluare și examinare semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) propune Comisiei Naționale de Examene, pentru aprobare, componenţa nominală a grupurilor de lucru, abilitate cu responsabilitatea de elaborare a materialelor de examene, inclusiv a coordonatorului grupului de lucru;
    c) coordonează activitatea grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de examene;
    d) asigură tipărirea/ multiplicarea, păstrarea, transportarea şi depozitarea materialelor de examen în securitate deplină;
    e) decide/formează, la necesitate, eşantioane antrenate în desfăşurarea testărilor/ simulărilor la fiecare disciplină de examen, precum şi modalitatea organizării şi desfăşurării acestora;
    f) propune Comisiei Naţionale de Examene, pentru aprobare, lista centrelor de susţinere a diferenţelor de programă pentru admiterea, în regim de externat, la examen a candidaţilor; Centrelor de Bacalaureat; Centrelor Republicane de Evaluare; Centrelor Republicane de Examinare a Contestaţiilor;
    g) propune Comisiei Naţionale de Examene, pentru aprobare, listele nominale ale Comisiilor Raionale/ Municipale de Examene, a preşedinților și secretarilor Centrelor de Bacalaureat, în baza propunerilor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, ale Comisiilor Centrelor Republicane de Evaluare, ale preşedinţilor şi membrilor Comisiilor Republicane de Evaluare, ale preşedinţilor şi membrilor Comisiilor de Examinare a Contestaţiilor, ale operatorilor care introduc punctajele acumulate de candidați;
    h) asigură constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de examene, a Comisiilor Republicane de Evaluare, a Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor, a Comisiilor Centrelor Republicane de Evaluare/ Examinare a Contestațiilor, a echipelor de operatori;
    i) organizează instruirea membrilor Comisiilor Raionale/Municipale de Examene, a preşedinţilor şi secretarilor Centrelor de Bacalaureat, a membrilor Comisiilor Republicane de Evaluare, a membrilor Comisiilor Republicane de Examinare a Contestaţiilor, a echipelor de operatori;
    j) propune după caz, Preşedintelui Comisiei Naţionale de Examene înlocuirea unor preşedinţi sau membri de comisii;
    k) monitorizează activitatea Centrelor de Bacalaureat, a Centrelor Republicane de Evaluare şi a Centrelor Republicane de Examinare a Contestaţiilor, informând Comisia Naţională de Examene despre desfăşurarea sesiunii de examene în aspectul calităţii, transparenţei şi eficienţei;
    l) asigură constituirea şi gestionează baza de date SAPD privind candidaţii la susţinerea examenului de bacalaureat;
    m) este responsabilă de înmagazinarea, în SAPD, a rezultatelor după verificare şi după contestarea testelor scrise;
    n) este responsabilă de asigurarea, în baza de date, a securităţii şi corectitudinii informaţiei privind rezultatele examenului;
    o) transmite informaţia privind situaţia şcolară a candidaţilor la diploma de bacalaureat pentru anii de liceu şi a rezultatelor examenului de bacalaureat la instituția care este responsabilă pentru tiparul centralizat al diplomelor de bacalaureat;
    p) aprobă lista persoanelor care au acces la datele înmagazinate în SAPD;
    q) examinează rapoartele prezentate de către Comisiile Raionale/ Municipale de Examene referitoare la organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examen şi sistematizează informaţia, în vederea elaborării raportului privind rezultatele examenului de bacalaureat;
    r) mediatizează procesul de organizare şi desfăşurare a sesiunii de bacalaureat, asigurând transparenţa şi obiectivitatea informaţiei.
Secţiunea 4.
Comisia Raională/Municipală de Examene
    24. Comisia Raională/ Municipală de Examene se constituie din:
    a) Preşedinte – şeful organului local de specialitate în domeniul învățământului;
    b) Vicepreşedinte – angajat al organului local de specialitate în domeniul învățământului cu responsabilitate în domeniul evaluării rezultatelor şcolare;
    c) secretari – 1-2 angajaţi ai organului local de specialitate în domeniul învățământului;
    d) membri – directori ai instituțiilor de învățământ.
    25. Comisia Raională/ Municipală de Examene este responsabilă de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat în instituţiile de învăţământ din subordine.
    26. Şedinţele Comisiei Raionale/Municipale de Examene sunt deliberative în cazul prezenţei a 2/3 din membri.
    27. Deciziile se consideră adoptate cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
    28. Atribuţiile Comisiei Raionale/ Municipale de Examene sunt:
    a) prezintă entității naționale cu funcții de evaluare și examinare propuneri cu referire la instituirea Centrelor de Bacalaureat, desemnarea preşedinţilor şi secretarilor acestor centre, desemnarea membrilor Comisiilor Republicane de Evaluare     și a Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor;
    b) desemnează persoane care vor monitoriza organizarea şi desfăşurarea examenului în Centrele de Bacalaureat în calitate de delegat al Comisiei Raionale/Municipale de Examene dintre persoanele care nu au persoane înrudite (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidaţii care susţin examenul în Centrul în care a fost repartizat pentru monitorizare şi nu sunt în alte situaţii de conflict de interes;
    c) realizează instruirea preşedinţilor şi secretarilor Centrelor de Bacalaureat;
    d) aprobă, pentru fiecare zi de examen, listele asistenților pentru Centrele de Bacalaureat și asigură instruirea lor;
    e) asigură transportarea candidaţilor din alte localităţi, în condiţii de securitate, către Centrele de Bacalaureat, în zilele în care se desfăşoară probele de examen;
    f) examinează problemele ce se referă la finanţarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat în raion/ municipiu;
    g) propune, în calitate de Centre de Bacalaureat, instituţii de învăţământ dotate cu materiale şi utilaj necesar pentru buna desfăşurare a examenului şi asigură funcţionarea acestora pe durata întregii sesiuni;
    h) asigură generalizarea şi furnizarea datelor despre candidaţii la examenul de bacalaureat, în conformitate cu prevederile SAPD, către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare, inclusiv și a datelor pentru sesiunea suplimentară;
    i) asigură corectitudinea informaţiei privind situaţia şcolară a candidaţilor la diploma de bacalaureat pentru anii de liceu;
    j) decide susţinerea probelor de examen în sesiunea suplimentară;
    k) asigură securitatea şi transportarea plicurilor cu testele scrise ale candidaţilor din momentul preluării de la Preşedintele Centrului de Bacalaureat până la predarea acestora Preşedintelui Comisiei Republicane de Evaluare/Examinare a Contestațiilor şi viceversa, cu excepția Comisiei Municipale Chișinău, în cazul căreia președinții Centrelor de Bacalaureat din mun. Chișinău transmit direct plicurile cu testele scrise ale candidaților Preşedintelui Comisiei Republicane de Evaluare/ Examinare a Contestațiilor şi viceversa; la procedura de închidere a plicurilor cu testele scrise ale candidaților asistă delegatul Comisiei Raionale/Municipale de Examene;
    l) asigură prezenţa personalului medical în fiecare Centru de Bacalaureat;
    m) monitorizează procesul de primire, de la preşedinţii Centrelor de Bacalaureat, a testelor cu rezultatul contestat de către candidaţi, asigurând prezentarea lor, în termenul stabilit, Comisiei Republicane de Examinare a Contestaţiilor şi viceversa;
    n) aprobă raportul cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat în sesiunea respectivă, prezentat de către Preşedintele Centrului de Bacalaureat, conform Anexei nr. 5 la prezentul regulament;
    o) transmite entității naționale cu funcții de evaluare și examinare, în termen de 10 zile de la încheierea examenului de bacalaureat, raportul cu privire la rezultatele examenului în raion/ municipiu, conform Anexei nr. 5 la prezentul regulament;
    p) sesizează entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare despre eventualele erori comise la perfectarea diplomelor de bacalaureat, solicitând, prin demers, eliberarea altei diplome, anexând acte doveditoare (buletinul de identitate, borderoul de notare, diploma perfectată incorect).
    29. Atribuţiile Preşedintelui Comisiei Raionale/ Municipale de Examene sunt:
    a) semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) preia, sub semnătură, conform actului de predare-primire, de la filialele raionale/ municipale ale băncii, cu care entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare are încheiat contract de prestare a serviciilor, plicurile cu testele de examen şi le păstrează în siguranţă, predându-le, în timpul şi modul stabilit de entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare, preşedinţilor Centrelor de Bacalaureat;
    c) sesizează, imediat, entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare despre orice situaţie care impune luarea unor măsuri în raport cu anumite cazuri excepţionale (necorespondenţa numerică a plicurilor, deteriorarea sau desfacerea unui plic, deschiderea acestuia înainte de termenul stabilit);
    d) preia, sub semnătură, conform actului de predare-primire, de la Preşedintele Centrului de Bacalaureat plicurile cu testele scrise ale candidaţilor şi le transmite Preşedintelui Comisiei Republicane de Evaluare/Examinare a Contestațiilor şi viceversa, cu excepția Comisiei Municipale Chișinău, în cazul căreia președinții Centrelor de Bacalaureat din mun. Chișinău transmit direct plicurile cu testele scrise ale candidaților Preşedintelui Comisiei Republicane de Evaluare/ Examinare a Contestațiilor şi viceversa;
    e) semnează şi monitorizează aplicarea prevederilor ordinelor cu privire la:
    1) listele nominale ale cadrelor didactice din raion/municipiu, care vor asigura asistenţa în sălile de examen;
    2) lista nominală a personalului medical pentru fiecare Centru de Bacalaureat;
    3) asigurarea transportării, în condiţii de securitate, a candidaţilor din alte localităţi către Centrele de Bacalaureat în zilele în care se desfăşoară probele de examen;
    4) finanţarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat în raion/ municipiu;
    f) semnează informaţia generalizată vizând candidaţii la examenul de bacalaureat, în conformitate cu prevederile SAPD, şi asigură transmiterea ei către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare;
    g) transmite preşedinţilor Comisiilor Republicane de Evaluare câte o copie (documentată cu ștampila și semnătura directorului instituției de învățământ) a diplomelor de gradul I, II şi III ce confirmă performanţele elevilor la olimpiadele republicane/internaţionale la disciplinele şcolare și a certificatelor care atestă promovarea examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine;
    h) preia, sub semnătură, diplomele de bacalaureat ale absolvenţilor din sesiunea curentă de la instituția care este responsabilă pentru tiparul centralizat al diplomelor de bacalaureat şi le transmite, prin semnătură, Preşedintelui Centrului de Bacalaureat respectiv.
Secţiunea 5.
Directorul instituţiei de învăţământ
    30. Atribuţiile directorului instituţiei de învăţământ sunt:
    a) aduce, contra semnătură, la cunoştinţa cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor prevederile prezentului regulament, explică tuturor persoanelor implicate modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat;
    b) desemnează, prin ordin, persoana responsabilă de administrarea SAPD, coordonează și verifică activitatea persoanei desemnate privind respectarea prevederilor Instrucțiunii privind procedurile de administrare a SAPD;
    c) asigură înscrierea, la cerere, a candidaţilor la susţinerea examenului de bacalaureat în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
    d) instruieşte profesorii desemnaţi în calitate de asistenţi şi asigură prezenţa acestora în Centrul de Bacalaureat în ziua probei de examen;
    e) preîntâmpină, sub orice pretext, formă, modalitate, acumulările de bani pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat;
    f) transmite datele privind situaţia şcolară încheiată pentru clasa a X-XII-a a candidaţilor la examenul de bacalaureat, în variantă imprimată, documentată cu ştampila instituţiei de învăţământ, către organele locale de specialitate în domeniul învățământului sau către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare (în cazul colegiilor/centrelor de excelență şi instituţilor de învățământ superior), fiind direct responsabil de corectitudinea lor, la fel şi de celelalte date transmise cu privire la candidaţi (conform SAPD), pe care le confirmă prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei instituţiei;
    g) predă, în variantă imprimată, documentată cu ştampila instituţiei de învăţământ, tabelul nominal şi tabelul mediei şcolare la disciplinele de examen, la Centrul de Bacalaureat, conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament;
    h) predă Preşedintelui Centrului de Bacalaureat câte o copie, documentată cu ștampila și semnătura directorului instituției de învățământ, a diplomelor de gradul I, II şi III ce confirmă performanţele elevilor la olimpiadele republicane/internaţionale la disciplinele şcolare și a certificatelor care atestă promovarea examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine;
    i) acordă suport Comisiei Raionale/Municipale de Examene la transportarea în condiţii de securitate a candidaţilor la Centrul de Bacalaureat;
    j) primeşte, sub semnătură, de la Preşedintele Centrului de Bacalaureat:
    1) extrasul din procesul-verbal al rezultatelor examenului, documentat prin ştampila Centrului de Bacalaureat şi semnătura Preşedintelui Centrului de Bacalaureat;
    2) testele scrise ale candidaţilor (originalul), maculatoarele şi o copie a borderourilor de notare pentru fiecare disciplină de examen, transmiţându-le, ulterior, prin proces-verbal, în arhiva instituţiei;
    3) diplomele de bacalaureat ale absolvenţilor instituţiilor respective, înregistrându-le în Registrul de evidenţă, păstrare şi eliberare a actelor de studii;
    k) verifică corectitudinea notelor din diploma de bacalaureat şi din anexa la aceasta;
    l) sesizează, imediat, Comisia raională/Municipală de Examene, Preşedintele Centrului de Bacalaureat şi entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare despre eventualele erori comise la perfectarea diplomelor de bacalaureat, anexând acte doveditoare (buletinul de identitate, borderoul de notare, diploma perfectată incorect);
    m) semnează anexa la diploma de bacalaureat şi aplică ştampila instituţiei;
    n) eliberează, sub semnătură, absolvenţilor instituţiei respective, care au promovat examenul în sesiunea curentă, diplomele de bacalaureat;
    o) eliberează, sub semnătură, absolvenţilor de licee care nu au promovat examenul de bacalaureat, dar care au realizat cursul liceal, un certificat de studii liceale document prin antetul şi ştampila instituţiei.
Secţiunea 6.
Centrul de bacalaureat
    31. Centrele de Bacalaureat se instituie în instituțiile de învățământ subordonate ministerului în baza deciziei Comisiei Naționale de Examene. Decizia Comisiei Naţionale de Examene privind instituirea Centrelor de Bacalaureat, precum și a președinților și secretarilor acestor centre se consemnează în procesul-verbal. În baza deciziei respective se emite ordinul ministrului privind instituirea Centrelor de Bacalaureat.
    32. Procedura de selectare a instituţiilor de învăţământ pentru instituirea Centrelor de Bacalaureat este după cum urmează:
    1) Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare solicită propuneri, prin scrisoare oficială, organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, cu referire la instituţiile de învăţământ care vor fi instituite în calitate de Centre de Bacalaureat, precum și a președinților și secretarilor acestor centre.
    2) Organele locale de specialitate în domeniul învățământului, propun instituţii din subordine în care vor fi instituite Centre de Bacalaureat conform cerințelor necesare pentru desfășurarea probelor de examen cu respectarea prevederilor prezentului regulament, precum și lista persoanelor pentru funcțiile de președinte și secretari ai Centrelor de Bacalaureat;
    3) Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare decide includerea/ excluderea din liste, în caz de necesitate, a instituţiilor de învăţământ pentru instituirea Centrelor de Bacalaureat, precum şi a președinților și a secretarilor Centrelor de Bacalaureat, și le înaintează Comisiei Naționale de Examene pentru aprobare.
    33. Pentru fiecare Centru de Bacalaureat se desemnează:
    a) Preşedinte – director al instituției de învățământ, cu experienţă în realizarea activităţilor manageriale, desemnat prin ordinul ministrului. Nu poate fi desemnat în calitate de președinte al Centrului de Bacalaureat persoana care are persoană înrudită (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidații care susțin examenul de bacalaureat în centrul respectiv.
    b) Secretar (1 secretar la fiecare 100 de candidaţi) – cadru didactic cu abilităţi de operare pe calculator, desemnat prin ordinul ministrului. Nu poate fi desemnat în calitate de secretar al Centrului de Bacalaureat persoana care are persoană înrudită (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidații care susțin examenul de bacalaureat în centrul respectiv.
    c) Asistenți – cadre didactice, desemnate de către Comisia Raională/Municipală de Examene. Nu poate fi desemnat în calitate de asistent în Centrul de Bacalaureat persoana care are persoană înrudită (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidații care susțin examenul de bacalaureat în centrul respectiv.
    d) Lucrător medical, desemnat de către Comisia Raională/Municipală de Examene.
    34. Preşedintele, secretarul/ secretarii, asistenţii, lucrătorul medical se prezintă la Centrul de Bacalaureat în intervalul orar 730 8 00, având cu ei buletinele de identitate. În zilele în care se desfășoară probele de examen preşedintele, secretarul/ secretarii, asistenţii, lucrătorul medical poartă ecusoane pe care este scris numele, prenumele, funcția în cadrul examenului.
    35. Atribuţiile Preşedintelui Centrului de Bacalaureat sunt:
    a) semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) este responsabil de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat în centrul dat;
    c) confirmă Comisiei Raionale/ Municipale de Examene existenţa, în instituţia desemnată ca Centru de Bacalaureat, a condiţiilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunii: copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, imprimante, aparate radio, telefoane, fax, safeu, conexiune Internet prin fibră optică, o sală pentru păstrarea în securitate a documentelor de bacalaureat, săli de examen, etc.;
    d) preia, conform actului de primire-predare, de la Preşedintele Comisiei Raionale/ Municipale de Examene, sub semnătură, plicurile cu testele de examen şi asigură securitatea şi transportarea acestora;
    e) verifică, după deschiderea oficială a plicurilor pe latura anunţată de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare, corespunderea testelor personalizate cu lista nominală a candidaţilor;
    f) asigură securitatea subiectelor din testele personalizate ale candidaţilor care sunt prezenţi şi din testele personalizate ale candidaţilor care nu sunt prezenţi la proba de examen din momentul deschiderii oficiale a plicurilor securizate până la momentul predării plicurilor sigilate;
    g) sesizează, imediat, Preşedintele Comisiei Raionale/ Municipale de Examene și entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare despre orice situaţie care impune luarea unor decizii imediate;
    h) instruieşte cadrele didactice care asigură asistenţa în sălile de examen;
    i) asigură, pentru fiecare probă de examen semnarea şi păstrarea în Centrul de Bacalaureat împreună cu celelalte documente referitoare la examenul de bacalaureat a Angajamentului asistentului, conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    j) repartizează asistenţii în sălile de examen, prin tragere la sorţi, cu 45 - 60 de minute înainte de începerea probelor; această procedură se desfăşoară într-o sală cu monitorizare video;
    k) distribuie, prin proces-verbal, asistenţilor testele de examen; această procedură se desfăşoară într-o sală cu monitorizare video;
    l) sesizează, imediat, entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare despre eventualele carenţe vizând datele candidaţilor trecute pe foaia de titlu a testului personalizat;
    m) este în drept să utilizeze, înainte, în timpul sau la expirarea timpului de scriere a probei de examen, detectorul de metale;
    n) predă, sub semnătură, Preşedintelui Comisiei Raionale/ Municipale de Examene, testele neutilizate, testele anulate şi plicurile cu testele de examen, numărându-le şi semnând în procesul-verbal de predare/ primire a acestora, cu excepția președinților centrelor de bacalaureat din mun. Chișinău, care transmit direct Preşedintelui Comisiei Republicane de Evaluare testele neutilizate, testele anulate şi plicurile cu testele de examen ale candidaților;
    o) transmite Preşedintelui Comisiei Raionale/ Municipale de Examene câte o copie (documentată cu ștampila și semnătura directorului instituției de învățământ) a diplomelor de gradul I, II şi III ce confirmă performanţele elevilor la olimpiadele republicane/internaţionale la disciplinele şcolare și a certificatelor care atestă promovarea examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, cu excepția președinților Centrelor de Bacalaureat din mun. Chișinău, care transmit copiile menționate direct Preşedintelui Comisiei Republicane de Evaluare;
    p) este responsabil de întocmirea proceselor-verbale vizând organizarea şi desfăşurarea probelor de examen în Centrul de Bacalaureat respectiv;
    q) semnează listele nominale ale candidaţilor, procesele-verbale, extrasele din procesele-verbale, aplicând pe ele ştampila Centrului de Bacalaureat;
    r) preia, sub semnătură, de la Preşedintele Comisiei Raionale/ Municipale de Examene, testele verificate ale candidaților şi borderourile respective, cu excepția președinților Centrelor de Bacalaureat din mun. Chișinău, care preiau direct de la Preşedintele Comisiei Republicane de Evaluare testele verificate ale candidaților şi borderourile respective;
    s) remite directorilor instituţiilor de învătământ, de unde provin candidaţii, testele de examen, maculatoarele, extrasul din procesul-verbal al examenului de bacalaureat şi o copie a borderourilor de notare pentru fiecare disciplină de examen;
    t) afişează, în ziua preconizată pentru publicarea rezultatelor, o copie a borderourilor cu rezultatele candidaţilor şi o copie a baremelor de corectare pentru fiecare disciplină de examen;
    u) înregistrează, în termenele prevăzute în prezentul regulament, cererile de contestaţii, conform Anexei nr.11 la prezentul regulament, şi transmite, la expirarea acestui timp, testele respective, Preşedintelui Comisiei Raionale/ Municipale de Examene, cu excepția președinților Centrelor de Bacalaureat din mun. Chișinău care transmit direct Preşedintelui Comisiei Republicane de Examinare a Contestațiilor testele respective ale candidaților;
    v) asigură spaţiu distinct pentru fiecare candidat care solicită testul de examen pentru a decide în vederea acceptării sau nu a rezultatului obţinut şi asistă, în mod obligatoriu, la procedura de confruntare a testului cu baremul;
    w) întocmeşte, semnează şi prezintă Preşedintelui Comisiei Raionale/ Municipale de Examene, în termen de 5 zile de la încheierea sesiunii de bacalaureat, raportul cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, conform Anexei nr. 5 la prezentul regulament;
    x) preia, sub semnătură, de la Preşedintele Comisiei Raionale/ Municipale de Examene sau de la instituția care este responsabilă pentru tiparul centralizat al diplomelor de bacalaureat (în cazul Centrelor de Bacalaureat cu instituţii arondate de tip colegii/centre de excelență şi/sau universităţi) diplomele de bacalaureat ale absolvenţilor din sesiunea curentă şi verifică corectitudinea acestora;
    y) sesizează, imediat, Preşedintele Comisiei Raionale/ Municipale de Examene şi entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare despre eventualele erori comise la perfectarea diplomelor de bacalaureat;
    z) semnează diplomele de bacalaureat şi aplică pe ele ştampila instituţiei, desemnată ca Centru de Bacalaureat;
    aa) transmite, prin semnătură, conducerii instituţiei de învăţământ de unde provin absolvenţii diplomele de bacalaureat din sesiunea curentă;
    bb) înregistrează, timp de 48 de ore de la afişarea rezultatelor contestaţiilor din sesiunea de bază, cererile, conform Anexei nr.10 la prezentul regulament, pentru susţinerea repetată a probelor de examen în sesiunea suplimentară şi transmite, la expirarea timpului stabilit, lista nominală a candidaţilor (documentată cu ștampila și semnătura președintelui Centrului de Bacalaureat), întocmită în baza cererilor, Preşedintelui Comisiei Raionale/Municipale de Examene.
    36. Atribuţiile Secretarului Centrului de Bacalaureat sunt:
    a) semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) generează variantă imprimată a tabelului nominal şi a tabelului mediei şcolare la disciplinele de examen, o transmite instituţiilor de învăţământ, arondate la Centrul de Bacalaureat respectiv, pentru verificare, autentificare şi remiterea listelor, documentate pe fiecare pagină cu ştampila instituției de învățământ și semnătura directorului instituției respective, conform Anexei nr.2 la prezentul regulament;
    c) întocmeşte, conform prevederilor SAPD în ordine alfabetică, după profiluri, listele nominale ale candidaţilor pe întreg Centrul de Bacalaureat până la începutul primei probe de examen şi afişează, listele respective, semnate de președintele Centrului de Bacalaureat și aplicată pe ele ștampila acestui centru, la avizierul Centrului de Bacalaureat şi pe uşile sălilor de examen, cu 24 de ore înainte de fiecare probă de examen;
    d) repartizează candidaţii, conform prevederilor SAPD, în ordine alfabetică, după profiluri, în sălile de examen în baza listelor afişate;
    e) întocmeşte Registrul de înscriere a proceselor-verbale privind organizarea şi desfăşurarea examenului în Centrul de Bacalaureat (se va numerota şi ştampila fiecare foaie);
    f) este în drept să utilizeze, înainte, în timpul sau la expirarea timpului de scriere a examenului detectorul de metale;
    g) asigură securitatea subiectelor din testele personalizate ale candidaţilor care sunt prezenţi şi din testele personalizate ale candidaţilor care nu sunt prezenţi la proba de examen din momentul deschiderii oficiale a plicurilor securizate până la momentul predării plicurilor sigilate;
    h) întocmeşte, pentru fiecare caz separat de fraudă/ abatere de la regulament, un proces-verbal, conform Anexei nr.12 la prezentul regulament, şi expediază acest document, nu mai târziu de 30 de minute de la întocmirea lui, prin fax/ e-mail către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare; împreună cu procesul-verbal se expediază declaraţia candidatului, conform Anexei nr. 8 la prezentul regulament;
    i) informează, telefonic, imediat, entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare despre cazul de fraudare a examenului;
    j) înregistrează, pe discipline de examen, cererile de contestaţie a testelor şi scrie pe foaia de titlu a testului numerele itemilor, ce urmează a fi reverificaţi;
    k) afişează la avizierul Centrului de Bacalaureat copiile borderourilor de notare cu rezultatele examenului şi cele de la contestaţii;
    l) generează lista nominală şi tabelul mediei şcolare la disciplinele de examen, conform Anexei nr.2 la prezentul regulament, extrasul din procesul-verbal al examenului de bacalaureat, conform Anexei nr.4 la prezentul regulament, în formă electronică şi în variantă imprimată, şi le propune spre semnare Preşedintelui Centrului de Bacalaureat;
    m) întocmeşte şi propune pentru semnare Preşedintelui Centrului de Bacalaureat, în termen de 5 zile de la încheierea sesiunii de bacalaureat, raportul statistic cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, conform Anexei nr.5 la prezentul regulament;
    n) transmite toate documentele de examen rămase în Centrul de Bacalaureat, ce reflectă organizarea şi desfăşurarea sesiunii respective în centrul dat, printr-un act de predare-primire, în arhiva instituţiei desemnată ca Centru de Bacalaureat;
    o) îndeplineşte alte activităţi de secretariat necesare pentru buna desfăşurare a examenului de bacalaureat.
    37. Asistenţii sunt responsabili de desfăşurarea examenului în sala în care au fost repartizaţi.
    38. Asistenţii Centrului de Bacalaureat sunt aprobați de către Comisia Raională/Municipală de Examene dintre cadrele didactice de altă disciplină decât cea de examen.
    39. În fiecare zi de examen, Preşedintele Centrului de Bacalaureat repartizează asistenţii în sălile de examen, prin tragere la sorţi, într-o sală cu monitorizare video.
    40. În sălile de examen se repartizează câte doi asistenţi la fiecare 30 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 asistenţi într-o sală.
    41. Atribuţiile asistenţilor în Centrul de Bacalaureat sunt:
    a) semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) verifică aranjarea candidaţilor în bănci, conform ordinii stabilite prin listele afişate;
    c) asigură semnarea, în sala de examen, de către candidaţi a declaraţiei, până la începutul probei de examen, conform Anexei nr.8 la prezentul regulament;
    d) primesc, sub semnătură, de la Preşedintele Centrului de Bacalaureat testele personalizate, maculatoare şi le repartizează candidaţilor;
    e) asigură securitatea subiectelor din testele personalizate ale candidaţilor care sunt prezenţi şi din testele personalizate ale candidaţilor care nu sunt prezenţi la proba de examen din momentul deschiderii oficiale a plicurilor securizate până la momentul predării testelor scrise Preşedintelui Centrului de Bacalaureat;
    f) verifică corespunderea datelor personale din actele de identitate ale candidaţilor cu datele înscrise pe foaia de titlu a testului personalizat de examen; sesizează Preşedintele Centrului de Bacalaureat despre eventualele necorespunderi identificate;
    g) închid, prin dublă îndoire, colţul drept de sus al foii de titlu în care sunt trecute datele personale ale candidatului, lipind, ulterior, cu o bandă adezivă transparentă;
    h) fixează, pe tablă, ora de început şi de sfârşit a timpului rezervat pentru realizarea subiectelor de examen;
    i) atenţionează candidaţii despre faptul că nu au dreptul să intre în sălile de examen din Centrul de Bacalaureat cu materiale interzise: tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, ceas, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte dispozitive electronice sau alte surse de informare;
    j) atenţionează candidaţii despre faptul că pot fi verificaţi cu detectorul de metale, aparate de depistare a telefoanelor mobile şi emisiilor radio;
    k) asigură ordinea şi liniştea în sălile de examen, nu permit comunicarea şi transmiterea de informaţii între candidaţi, asigură respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentului regulament şi sesizează Preşedintele Centrului de Bacalaureat asupra oricărei încălcări din partea acestora;
    l) nu au dreptul să iasă din sala de examen în care au fost repartizaţi, decât în situaţii prevăzute de regulament;
    m) nu permit scoaterea/introducerea din/în sala de examen a testelor de examen, a materialelor ce conţin rezolvări ale subiectelor de examen;
    n) la expirarea timpului rezervat pentru realizarea subiectelor de examen, preiau de la candidaţi, sub semnătură, testele şi maculatoarele, închid prin „Z” spaţiile libere pe toate paginile din lucrare, în prezenţa candidatului;
    o) predau, sub semnătură, Preşedintelui Centrului de Bacalaureat testele personalizate, maculatoarele, triate aparte, borderoul de prezenţă.
    42. Asistenţii pot să intre doar în sala de examen în care au fost repartizaţi, prin tragere la sorţi.
Secţiunea 7.
Centrele Republicane de Evaluare/ Centrul Republican
de Examinare a Contestațiilor

    43. Centrele Republicane de Evaluare/ Centrul Republican de Examinare a Contestațiilor și comisiile acestor centre se aprobă în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Decizia Comisiei Naţionale de Examene se consemnează în procesul-verbal. În baza deciziei respective se emite ordinul ministrului privind instituirea Centrelor Republicane de Evaluare/ Centrului Republican de Examinare a Contestaţiilor şi desemnarea comisiilor centrelor respective. Directorul instituţiei desemnate ca Centru Republican de Evaluare/ Centru Republican de Examinare a Contestațiilor este numit, de regulă, Preşedinte al comisiei centrului respectiv, iar în calitate de membri ai comisiei centrului respectiv sunt desemnați doi angajați ai acestei instituții. Directorul entității naționale cu funcții de evaluare și examinare încheie cu fiecare persoană din componenţa comisiilor Centrelor Republicane de Evaluare/ Centrului Republican de Examinare a Contestaţiilor contract de prestare a serviciilor, prin care se determină obligaţiunile părţilor.
    44. Procedura de selectare a instituţiilor de învăţământ pentru instituirea Centrelor Republicane de Evaluare/ Centrul Republican de Examinare a Contestaţiilor este următoarea:
    1) Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare propune Comisiei Naţionale de Examene instituţii de învăţământ din mun. Chişinău pentru instituirea Centrelor Republicane de Evaluare/ Centrul Republican de Examinare a Contestaţiilor, ţinând cont de:
    a) disponibilitatea condiţilor de păstrare, în securitate, a testelor de examen și a baremelor de corectare;
    b) disponibilitatea condiţilor tehnice şi comunicaţionale pentru activitatea echipei de operatori care va înmagazina punctajele acumulate de către fiecare candidat la fiecare disciplină de examen;
    c) disponibilitatea condiţilor tehnice şi comunicaţionale pentru activitatea echipei de operatori care va scana testele de examen;
    d) disponibilitatea de spații și dotări care să asigure desfășurarea proceselor cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
    45. Atribuţiile Preşedintelui Comisiei Centrului Republican de Evaluare/ Centrului Republican de Examinare a Contestațiilor sunt:
    a) semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) desemnează, prin ordin, persoanele antrenate în supravegherea ordinii pe întreaga durată a activităţii centrului;
    c) asigură condiţii pentru desfăşurarea activităţii Comisiilor Republicane de Evaluare/ Examinare a Contestațiilor;
    d) asigură condiţii de păstrare, în securitate, a testelor de examen, a baremelor de corectare, a altor materiale necesare procesului de organizare a evaluării testelor;
    e) asigură condiţii tehnice şi comunicaţionale de activitate a echipei care realizează scanarea testelor şi care înmagazinează punctajele acumulate de către fiecare candidat la fiecare disciplină de examen;
    f) monitorizează, conform listelor şi permiselor temporare eliberate de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare, intrarea/ ieşirea persoanelor în/ din Centrul Republican de Evaluare;
    g) nu permite accesul persoanelor neautorizate în Centrul Republican de Evaluare;
    h) asigură, pe durata activităţii centrului, funcţionarea cantinei din incinta instituţiei;
    46. Preşedintele comisiei Centrului Republican de Evaluare/ Centrului Republican de Examinare a Contestațiilor nu are dreptul să intre în sălile de evaluare a testelor.
    47. Preşedintele comisiei Centrului Republican de Evaluare/ Centrului Republican de Examinare a Contestațiilor este asistat în activitatea sa de membrii comisiei care semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament.
Secţiunea 8.
Comisia Republicană de Evaluare
    48. Pentru verificarea testelor scrise ale candidaților, pentru fiecare disciplină de examen, se constituie Comisia Republicană de Evaluare.
    49. Componenţa Comisiilor Republicane de Evaluare este aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Decizia Comisiei Naţionale de Examene se consemnează în procesul-verbal. În baza deciziei respective se emite ordinul ministrului privind componenţa Comisiilor Republicane de Evaluare.
    50. Directorul entității naționale cu funcții de evaluare și examinare încheie cu fiecare persoană din Comisiile Republicane de Evaluare un contract de prestare a serviciilor, prin care se determină obligaţiunile părţilor.
    51. Componenţa numerică a fiecărei Comisii Republicane de Evaluare se stabileşte în funcţie de numărul testelor scrise la disciplina de examen și timpul destinat verificării testelor.
    52. Accesul membrilor Comisiilor Republicane de Evaluare în Centrul Republican de Evaluare se face în baza buletinului de identitate şi a permisului eliberat de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare.
    53. Comisiile Republicane de Evaluare îşi desfăşoară activitatea în limita zilei de muncă. În caz de necesitate timpul de activitate este extins.
    54. Comisiile Republicane de Evaluare sunt constituite din:
    a) Preşedinte – cadru didactic din învăţământul general/profesional tehnic, deţinător al gradului didactic I sau superior la disciplina respectivă, sau din învățământul superior (de regulă cu grad ştiinţific). Nu poate fi desemnat în calitate de președinte al Comisiei Republicane de Evaluare persoana care are persoană înrudită (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidații care susțin examenul de bacalaureat la disciplina de examen respectivă.
    b) Vicepreşedinţi - cadre didactice din învăţământul general/profesional tehnic, deţinători ai gradelor didactice I sau superior la disciplina respectivă, sau din învățământul superior (de regulă cu grad ştiinţific). Nu poate fi desemnat în calitate de vicepreședinte al Comisiei Republicane de Evaluare persoana care are persoană înrudită (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidații care susțin examenul de bacalaureat la disciplina de examen respectivă.
    c) profesori evaluatori – cadre didactice din învăţământul general/profesional tehnic, deţinători de grade didactice, sau din învățământul superior, cu stagiu de cel puţin 5 ani în domeniul profesat.
    55. Numărul vicepreşedinţilor Comisiilor Republicane de Evaluare este determinat în funcţie de numărul de teste scrise la fiecare disciplină de examen. La o disciplină de examen pot fi desemnaţi 1, 2 sau mai mulţi vicepreşedinţi.
    56. Procedura de selectare a membrilor Comisiilor Republicane de Evaluare este următoarea:
    1) Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare solicită, prin scrisoare oficială, de la organele locale de specialitate în domeniul învățământului, instituţiile de învăţământ profesional tehnic, instituţiile de învăţământ superior propunerea cadrelor didactice care pot fi incluse în componența Comisiilor Republicane de Evaluare;
    2) Organele locale de specialitate în domeniul învățământului, instituţiile de învăţământ profesional tehnic, instituţiile de învăţământ superior propun cadre didactice, care activează în instituţiile din subordine, pentru a fi incluse în Comisiile Republicane de Evaluare, care corespund cerinţelor prevăzute în prezentul regulament, au experiență de participare în diverse comisii de evaluare la nivel raional/municipal/național, sunt persoane responsabile, oneste, competente în domeniul său de activitate și care au respectat rigorile de desfășurare a examenului de bacalaureat în anii precedenți;
    3) Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare decide includerea/ excluderea, în caz de necesitate, a cadrelor didactice în/din listele persoanelor propuse pentru verificarea testelor de examen şi înaintează listele respective, pentru aprobare, Comisiei Naţionale de Examene.
    57. Atribuţiile Preşedintelui/ Vicepreşedintelui Comisiei Republicane de Evaluare sunt:
    a) semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) preia, sub semnătură, de la Preşedinţii Comisiilor Raionale/ Municipale de Examene sau, după caz, de la președinții Centrelor de Bacalaureat plicurile cu testele scrise, testele neutilizate, testele anulate şi verifică corectitudinea deschiderii plicurilor securizate pe latura anunţată de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare în ziua examenului;
    c) este responsabil de integritatea şi confidenţialitatea testelor scrise din momentul preluării şi până la predarea lor Preşedinţilor Comisiilor Raionale/ Municipale de Examene sau, după caz, președinților Centrelor de Bacalaureat;
    d) asigură securitatea subiectelor din testele de examen din momentul primirii lor până la momentul afişării rezultatelor;
    e) codifică testele de examen şi asigură confidenţialitatea acestora;
    f) transmite testele pentru scanarea alb-negru înainte de a fi verificate;
    g) transmite profesorilor evaluatori spre verificare testele candidaţilor din alte instituţii decât cele de unde provin aceştia;
    h) asigură aplicarea corectă a baremelor de corectare a testelor de examen;
    i) asigură verificarea fiecărui test cu pix roşu şi verde, de către doi profesori evaluatori, în mod independent unul de altul, cu indicarea, de către fiecare, pe foaia de titlu, a punctajului acumulat;
    j) în cazul diferenţei dintre opinia celor doi profesori evaluatori, în rezultatul evaluării suplimentare a testului, decide punctajul final şi-l înscrie pe testul candidatului;
    k) reverifică, în mod obligatoriu, testele apreciate cu 90–100% din punctajul maxim, în raport cu prevederile baremului de corectare; punctajul acordat este final;
    l) reverifică selectiv testele de examen în strictă conformitate cu prevederile baremului de corectare; punctajul acordat este final;
    m) scrie pe foaia de titlu a testului punctajul maxim pentru elevii deţinători ai diplomelor de gradul I, II şi III ce confirmă performanţele elevilor la olimpiadele republicane/internaţionale la disciplinele şcolare și ai certificatelor care atestă promovarea examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine;
    n) asigură, în paralel cu evaluarea testelor, transmiterea testelor verificate pentru scanarea color şi înmagazinarea în SAPD a punctajelor acumulate de candidați;
    o) decodifică, după scanarea color şi înmagazinarea punctajelor, testele scrise, verifică toate datele incluse și semnează borderourile de notare;
    p) verifică, în borderoul de notare, prezenţa numelui şi prenumelui și a notei ”10” (zece) pentru elevii deţinători ai diplomelor de gradul I, II şi III ce confirmă performanţele elevilor la olimpiadele republicane/internaţionale la disciplinele şcolare și a certificatelor care atestă promovarea examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine;
    q) predă, sub semnătură, Preşedinţilor Comisiilor Raionale/ Municipale de Examene şi, după caz, preşedinţilor Centrelor de Bacalaureat testele scrise de examen şi un exemplar în original al borderourilor de notare;
    r) informează printr-un demers Comisia Naţională de Examene despre cazurile care implică anularea testelor.
    58. Atribuţiile profesorului evaluator sunt:
    a) semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) preia, sub semnătură, de la Preşedintele/Vicepreşedintele Comisiei Republicane de Evaluare, testele de examen codificate şi aplică, pe foia de titlu, codul de bare personal;
    c) este responsabil de integritatea şi confidenţialitatea testelor din momentul primirii şi până la predarea lor Preşedintelui/Vicepreşedintelui Comisiei Republicane de Evaluare;
    d) asigură securitatea subiectelor din testele de examen din momentul primirii acestora până la momentul afişării rezultatelor;
    e) verifică cu pix roşu sau verde şi acordă punctaj testelor de examen, în strictă conformitate cu prevederile baremului de corectare;
    f) evidenţiază greşelile de orice tip la identificarea acestora în teste;
    g) fixează pe foaia de titlu, cu cifre, punctajul acordat fiecărui test;
    h) semnează testele de examen şi le transmite Preşedintelui Comisiei Republicane de Evaluare;
    i) informează printr-un demers Preşedintele/Vicepreşedintele Comisiei Republicane de Evaluare despre cazurile care implică anularea testelor.
Secţiunea 9.
Comisia Republicană de Examinare a Contestațiilor
    59. Pentru examinarea contestațiilor depuse de candidați, pentru fiecare disciplină de examen, se constituie Comisia Republicană de Examinare a Contestațiilor.
    60. Componenţa Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor este aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Decizia Comisiei Naţionale de Examene se consemnează în procesul-verbal. În baza deciziei respective se emite ordinul ministrului privind componenţa Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor.
    61. Directorul entității naționale cu funcții de evaluare și examinare încheie cu fiecare persoană din Comisiile Republicane de Examinare a Contestațiilor un contract de prestare a serviciilor, prin care se determină obligaţiunile părţilor.
    62. Componenţa numerică a fiecărei Comisii Republicane de Examinare a Contestațiilor se stabileşte în funcţie de numărul testelor la disciplina de examen și timpul destinat verificării testelor.
    63. Accesul membrilor Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor în Centrul Republican de Examinare a Contestațiilor se face în baza buletinului de identitate şi a permisului eliberat de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare.
    64. Comisiile Republicane de Examinare a Contestațiilor îşi desfăşoară activitatea în limita zilei de muncă. În caz de necesitate timpul de activitate este extins.
    65. Comisiile Republicane de Examinare a Contestațiilor sunt constituite din:
    a) Preşedinte – cadru didactic din învăţământul general/profesional tehnic, deţinător al gradului didactic I sau superior la disciplina respectivă, sau din învăţământul superior (de regulă cu grad ştiinţific) care nu a făcut parte din Comisia Republicană de Evaluare. Nu poate fi desemnat în calitate de președinte al Comisiei Republicane de Examinare a Contestațiilor persoana care are persoană înrudită (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidații care susțin examenul de bacalaureat la disciplina de examen respectivă.
    b) Vicepreşedinţi - cadre didactice din învăţământul general/profesional tehnic, deţinători ai gradelor didactice I sau superior la disciplina respectivă, sau din învăţământul superior (de regulă cu grad ştiinţific). Nu poate fi desemnat în calitate de vicepreședinte al Comisiei Republicane de Examinare a Contestațiilor persoana care are persoană înrudită (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidații care susțin examenul de bacalaureat la disciplina de examen respectivă.
    c) profesori evaluatori – cadre didactice din învăţământul general/profesional tehnic, deţinători de grade didactice, sau din învăţământul superior, cu stagiu de cel puţin 5 ani în domeniul profesat.
    66. Numărul vicepreşedinţilor Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor este determinat în funcţie de numărul de teste scrise la fiecare disciplină de examen. La o disciplină de examen pot fi desemnaţi 1, 2 sau mai mulţi vicepreşedinţi.
    67. Procedura de selectare a membrilor Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor este aceiași ca și pentru selectarea membrilor Comisiilor Republicane de Evaluare.
    68. Atribuţiile Preşedintelui/ Vicepreşedintelui Comisiei Republicane de Examinare a Contestațiilor sunt:
    a) semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) preia, sub semnătură, de la Preşedinţii Comisiilor Raionale/ Municipale de Examene sau, după caz, de la președinții Centrelor de Bacalaureat plicurile cu testele scrise depuse pentru contestații;
    c) este responsabil de integritatea şi confidenţialitatea testelor scrise din momentul preluării şi până la predarea lor Preşedinţilor Comisiilor Raionale/ Municipale de Examene sau, după caz, președinților Centrelor de Bacalaureat;
    d) codifică testele de examen şi asigură confidenţialitatea acestora;
    e) asigură înregistarea testelor scrise în sistemul informațional de gestionare a datelor despre candidați;
    f) transmite profesorilor evaluatori spre reverificare testele candidaţilor din alte instituţii decât cele de unde provin aceştia;
    g) asigură reverificarea fiecărui test, doar la itemii solicitați, cu pix roşu şi verde, de către doi profesori evaluatori, în mod independent unul de altul, cu indicarea, de către fiecare, pe foaia de titlu, a punctajului acumulat;
    h) asigură aplicarea corectă a baremelor de corectare a testelor de examen;
    i) în cazul diferenţei dintre opinia celor doi profesori evaluatori, în rezultatul evaluării suplimentare a testului, decide punctajul final şi-l înscrie pe testul candidatului;
    j) reverifică, în mod obligatoriu, testele apreciate cu 90–100% din punctajul maxim, în raport cu prevederile baremului de corectare; punctajul acordat este final;
    k) reverifică selectiv testele de examen în strictă conformitate cu prevederile baremului de corectare; punctajul acordat este final;
    l) asigură, în paralel cu evaluarea testelor, scanarea color a testelor verificate şi înmagazinarea punctajelor cumulative;
    m) decodifică, după scanarea color şi înmagazinarea punctajelor, testele scrise, verifică toate datele incluse și semnează borderourile de notare;
    n) predă, sub semnătură, Preşedinţilor Comisiilor Raionale/ Municipale de Examene şi, după caz, preşedinţilor Centrelor de Bacalaureat testele scrise de examen şi un exemplar în original al borderourilor de notare;
    o) informează printr-un demers Comisia Naţională de Examene despre cazurile care implică anularea testelor;
    p) informează printr-un demers entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare despre cazurile în care nota, la reexaminarea testului, se schimbă cu mai mult de 1 punct.
    69. Atribuţiile profesorului evaluator sunt:
    a) semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament;
    b) preia, sub semnătură, de la Preşedintele/Vicepreşedintele Comisiei Republicane de Examinare a Contestațiilor, testele de examen codificate şi aplică, pe foia de titlu, codul de bare personal;
    c) este responsabil de integritatea şi confidenţialitatea testelor din momentul primirii şi până la predarea lor Preşedintelui/Vicepreşedintelui Comisiei Republicane de Examinare a Contestațiilor;
    d) asigură securitatea subiectelor din testele de examen din momentul primirii acestora până la momentul afişării rezultatelor;
    e) verifică cu pix roşu sau verde doar itemii care au fost solicitați pentru a fi reverificați şi acordă punctaj testelor de examen, în strictă conformitate cu prevederile baremului de corectare;
    f) evidenţiază greşelile de orice tip la identificarea acestora în teste;
    g) fixează pe foaia de titlu, cu cifre, punctajul acordat fiecărui test;
    h) semnează testele de examen şi le transmite Preşedintelui Comisiei Republicane de Examinare a Contestațiilor;
    i) informează printr-un demers Preşedintele/Vicepreşedintele Comisiei Republicane de Examinare a Contestațiilor despre cazurile care implică anularea testelor;
    j) informează printr-un demers Preşedintele/Vicepreşedintele Comisiei Republicane de Examinare a Contestațiilor despre cazurile în care nota, la reexaminarea testului, se schimbă cu mai mult de 1 punct.
Secţiunea 10.
Operatorii pentru înmagazinarea punctajelor de pe teste
    70. Pentru înmagazinarea în SAPD a punctajelor acumulate de candidați la rezolvarea testului se constituie echipa de operatori.
    71. Componenţa echipei de operatori și a coordonatorului acesteia este aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Decizia Comisiei Naţionale de Examene se consemnează în procesul-verbal. În baza deciziei respective se emite ordinul ministrului privind componenţa echipei de operatori și a coordonatorului.
    72. Directorul entității naționale cu funcții de evaluare și examinare încheie cu fiecare persoană din echipa de operstori un contract de prestare a serviciilor, prin care se determină obligaţiunile părţilor.
    73. Componenţa echipei de operatori se determină în funcţie de numărul de Centre Republicane de Evaluare/ Examinare a contestațiilor şi de numărul total de teste de bacalaureat.
    74. Pentru fiecare Centru Republican de Evaluare/Examinare a Contestațiilor se desemnează coordonatorul echipei de operatori, de regulă, cadru didactic sau managerial din cadrul instituţiei desemnată ca Centru Republican de Evaluare/ Examinare a Contestațiilor.
    75. Accesul echipei de operatori în Centrul Republican de Evaluare/Examinare a Contestațiilor se face în baza buletinului de identitate şi a permisului eliberat de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare.
    76. Echipa de operatori îşi desfăşoară activitatea în limita zilei de muncă. În caz de necesitate timpul de activitate este extins.
    77. Procedura de selectare a echipei de operatori este următoarea:
    1) Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare solicită instituţiilor de învăţămînt superior din mun. Chişinău să propună candidaturile studenţilor care vor efectua înmagazinarea în SAPD a punctajelor acumulate de candidaţi. Studenţii propuşi în calitate de operatori trebuie să corespundă următoarelor criterii:
    a) să posede cunoştinţe specifice de operare pe calculator;
    b) să nu fie candidat în sesiunea curentă de examene;
    c) disponibilitate şi compatibilitate pentru lucrul în echipă şi cu program de lucru prelungit;
    d) respectarea necondiţionată a regimului de lucru.
    2) Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare include/ exclude, în caz de necesitate, studenții în/din listele persoanelor propuse pentru înmagazinarea punctajelor de pe testele candidaţilor şi înaintează listele respective, pentru aprobare, Comisiei Naţionale de Examene.
III. SUBIECTELE DE EXAMEN
    78. Pentru fiecare disciplină de examen, entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare asigură elaborarea programelor de examen. Programa de examen este un document normativ care vizează modalitatea de evaluare a candidaților la disciplina de examen.
    79. Programele de examen sunt elaborate în conformitate cu prevederile curriculumului la disciplina de examen şi aprobate de către Comisia Naţională de Examene şi puse în aplicare prin ordinul ministrului.
    80. Subiectele pentru probele de examen, baremele de corectare şi schemele de notare sunt elaborate de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare.
    81. Subiectele pentru toate probele examenului de bacalaureat se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demarării acţiunilor de elaborare a acestora şi până la momentul când ele devin publice. Elaborarea subiectelor se face conform următoarelor criterii:
    a) să fie în concordanţă cu recomandările curriculumului la disciplina de examen şi cu programa de examen;
    b) să asigure cuprinderea echilibrată a materiei studiate;
    c) să aibă un grad de complexitate corespunzător conținutului programei de examen;
    d) să permită tratarea lor în timpul alocat candidaților pentru rezolvarea acestora;
    e) să solicite candidaţilor capacităţi de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare.
    82. Baremele de corectare şi schemele de notare, elaborate de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare, asigură unificarea corectării şi notării la nivel naţional. În sesiunea de examen, la toate disciplinele de examen, se aplică următoarea schemă de notare:

Nota acordată
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Procentajul din numărul total de puncte al testului
0
1-8
9-16
17-24
25-41
42-57
58-73
74-89
90-95
96-100

    83. Pentru elaborarea materialelor de examen (subiecte de examen și bareme de corectare) entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare creează grupuri de lucru (pe treaptă de învăţământ, disciplină, profil, statut al probei de examen – obligatoriu sau la solicitare). Fiecare grup este alcătuit dintr-un coordonator al grupului şi doi membri ai grupului.
    84. Procedura de selectare a coordonatorului şi a membrilor grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de examene se realizează după cum urmează:
    1) Coordonatorul fiecărui grup de lucru pentru elaborarea materialelor de examen este angajat al entității naționale cu funcții de evaluare și examinare, angajat al ministerului, angajat al instituțiilor subordonate ministerului sau cadru didactic deţinător al gradului didactic unu sau superior/ titlu ştiinţific în domeniul profesat care trebuie să corespundă următoarelor criterii:
    a) să cunoască curriculumul şcolar la disciplina respectivă;
    b) să aibă experienţă în calitate de autor de subiecte de olimpiadă (şcolară, raională, republicană), de examene naţionale sau experienţă în calitate de expert al acestor subiecte;
    c) să posede cunoştinţe specifice de operare pe calculator şi să aibă acces la Internet pentru contact electronic permanent;
    d) să fie o persoană responsabilă, onestă şi competentă în domeniul său de activitate;
    e) să nu aibă persoane înrudite (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidații care susțin proba de examen la disciplina şi profilul respectiv.
    2) Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare propune Comisiei Naționale de Examene, pentru aprobare, lista coordonatorilor grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de examen care corespund criteriilor stabilite în prezentul regulament. Decizia Comisiei Naţionale de Examene se consemnează în procesul-verbal. În baza deciziei respective se emite ordinul ministrului privind desemnarea coordonatorilor grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de examen.
    3) Coordonatorul fiecărui grup de lucru propune entității naționale cu funcții de evaluare și examinare componenţa grupului de lucru, constituită din angajaţi ai entității naționale cu funcții de evaluare și examinare, angajați ai ministerului, angajați ai instituțiilor subordonate ministerului, cadre didactice din instituţiile de învăţământ superior sau cadre didactice care posedă grad didactic din instituţiile de învăţământ general sau profesional tehnic care să corespundă următoarelor criterii:
    a) să cunoască curriculumul şcolar la disciplina respectivă;
    b) să aibă experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă la clasă (membru al juriului olimpiadei republicane, membru în comisia republicană de evaluare a testelor din examenele naţionale, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.);
    c) să posede cunoştinţe specifice de operare pe calculator şi să aibă acces la Internet pentru contact electronic permanent;
    d) să fie o persoană responsabilă, onestă şi competentă în domeniul său de activitate;
    e) să manifeste disponibilitate şi compatibilitate pentru lucrul în echipă şi pentru respectarea necondiţionată a hotărârilor luate în grupurile de lucru;
    f) să nu aibă persoane înrudite (copil, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) printre candidații care susțin proba de examen la disciplina şi profilul respectiv.
    4) Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare propune componenţa fiecărui grup de lucru pentru aprobare în cadrul şedinţei Comisiei Naţionale de Examene. Decizia Comisiei Naţionale de Examene se consemnează în procesul-verbal. În baza deciziei respective se emite ordinul ministrului privind constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de examene;
    5) Directorul entității naționale cu funcții de evaluare și examinare încheie cu fiecare coordonator şi persoană din grupurile de lucru pentru elaborarea materialelor de examene contract de prestare a serviciilor, prin care se determină obligaţiile părţilor.
    85. Coordonatorul grupului de lucru este responsabil de calitatea variantei finale a testului care este aplicat în sesiunea curentă şi de securitatea subiectelor din testul de examen.
    86. Persoanele care au acces la materialele de examen poartă aceiași responsabilitate ca şi membrii grupurilor de lucru.
    87. Persoanele implicate în transportarea materialelor de examen poartă responsabilitate pentru integritatea și securitatea materialelor de examen pe parcursul transportării lor.
    88. Persoanele care au acces la materialele de examen semnează şi respectă, necondiţionat, un angajament conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament.
IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL
DE BACALAUREAT

Secţiunea 1.
Înscrierea candidaţilor
    89. Înscrierea candidaţilor la examenul de bacalaureat se face la secretariatul instituţiei în care îşi face studiile candidatul, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi conform Anexei nr. 9 la prezentul regulament, în perioada 10 ianuarie-15 februarie a anului în curs. Înscrierea candidaților care solicită susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat se face conform prevederilor prezentului regulament.
    90. La înscriere, candidatul confirmă că este posesor al actului de identitate (buletin de identitate, buletin provizoriu, pașaport pentru cetățenii Republicii Moldova, permis de şedere pentru cetăţenii străini, care-și fac studiile în Republica Moldova).
    91. Candidaţii confirmă, în scris, limba de instruire, limba străină şi opţiunea pentru proba de examen la solicitare, conform profilului.
    92. Candidaţii verifică corectitudinea datelor personale, rezultatelor şcolare pentru învaţământul liceal introduse în SAPD, şi le confirmă prin semnătură, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezentul regulament.
    93. Organele locale de specialitate în domeniul învățământului, conducătorii instituţiilor de învăţământ de subordine republicană prezintă entității naționale cu funcții de evaluare și examinare, în variantă imprimată, documentată cu ştampilă, date despre candidaţii la examenul de bacalaureat, conform Anexei nr.1 la prezentul regulament, în termenele prevăzute de entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare.
    94. Candidaţilor din licee care nu s-au înscris pentru susţinerea examenului de bacalaureat sau care nu au promovat examenul de bacalaureat, dar au realizat integral cursul liceal, li se eliberează de către instituţia de învăţământ în care aceştia şi-au făcut studiile, un certificat de studii liceale, care conferă dreptul de a urma programe de pregătire profesională în instituţii de învăţământ profesional tehnic secundar şi profesional tehnic postsecundar.
    95. Candidaţii care nu s-au înscris/nu au fost admiși de către Consiliile profesorale ale instituțiilor de învățământ pentru susţinerea examenului în anul absolvirii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, la solicitare, în condiţiile sesiunilor din anii ulteriori, în regim de externat.
Secţiunea 2.
Candidaţi olimpici/certificări internaţionale
    96. De la proba de examen sunt eliberaţi, cu nota „10” (zece), din oficiu, deţinătorii diplomelor de gradul I, II, III la olimpiadele republicane la disciplina dată, organizate de către minister, în anul absolvirii şi elevii, care în una din clasele X-XII au obţinut, la disciplina dată de examen, medalii individuale la olimpiadele internaţionale, recunoscute de minister.
    97. De la proba practică a disciplinei de examen sunt eliberaţi, cu nota „10” (zece), din oficiu, deţinătorii diplomelor de gradul I, II şi III la Campionatele Internaţionale oficiale, Europene şi Mondiale, candidaţii cu performanţe la nivel de Maeştri în Sport/ Artă, deţinătorii diplomelor de gradul I, II şi III la campionatele naţionale, organizate de către minister. Aceşti candidaţi susţin însă proba teoretică la disciplina respectivă şi celelalte probe de examen.
    98. De la proba de examen la limba străină pot fi eliberaţi, la cerere, cu nota „10” (zece), din oficiu, candidaţii care au promovat, pe parcursul învăţământului general, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi deţin certificat care atestă un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B2 (C1 pentru candidaţii din clasele bilingve), corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care sunt luate în consideraţie pentru eliberarea candidaţilor de la proba de examen la limbă străină este aprobată prin ordin al ministrului.
V. ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE A EXAMENULUI
DE BACALAUREAT

Secţiunea 1.
Acţiuni organizatorice de ordin general
    99. Centrele de Bacalaureat se instituite în incinta instituţiilor de învăţământ subordonate ministerului.
    100. Centrele de Bacalaureat şi Centrele Republicane de Evaluare/Examinare a Contestațiilor, respectiv, pot fi echipate cu dispozitive de detectare a metalelor şi camere video. Politica de securitate a datelor cu caracter personal se aprobă de către minister.
    101. Examenul de bacalaureat este organizat în scris şi scris/ practic.
    102. Pentru realizarea testului scris, se acordă 3 ore astronomice (180 minute). Timpul rezervat pentru realizarea subiectelor se calculează din momentul în care toţi candidaţii din aceeaşi sală au primit testul de examen.
    103. În sesiunea de bază, între probele de examen se face o pauză de, cel puţin, două zile.
    104. Testele de examen sunt scanate în Centrele Republicane de Evaluare/Examinare a Contestațiilor alb-negru până la verificare şi color după verificare.
Secţiunea 2.
Situaţii speciale
    105. În situaţii speciale, pentru candidaţii imobilizaţi, Comisiile Raionale/ Municipale de Examene organizează susţinerea probelor la locul imobilizării, în aceleași zile și termene în care susțin toți candidații. Organizarea acestor probe se face, exclusiv în baza deciziei Comisiei Naţionale de Examene, pusă în aplicare prin ordinul ministrului, în baza cererii candidatului sau a părinţilor şi a unui document medical, caracteristica psiho-pedagogică eliberată de către instituţia de învăţământ, care să ateste starea de fapt şi imposibilitatea deplasării candidatului și a avizului serviciului de asistență psihopedagogică din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul învățământului.
    106. Timpul destinat efectuării testului scris poate fi mărit cu cel mult o oră (60 min) și/sau cu 120 de minute pentru proba la Limba străină, pentru elevii cu deficienţe motorii, neuro-motorii sau vizuale grave la recomandarea Comisiei Medicale Consultative şi la decizia Comisiei Naţionale de Examene.
    107. Cererile candidaţilor care solicită condiții speciale de examinare în cadrul examenului de bacalaureat se examinează conform Instrucţiunii aprobate în acest scop de către minister.
Secţiunea 3.
Sesiunea de bază/ sesiunea suplimentară
    108. Sesiunea de bază a examenului de bacalaureat se defășoară în luna iunie. Candidații admiși pentru susținerea examenului de bacalaureat trebuie să se prezinte pentru susținerea examenului în sesiunea de bază a examenului.
    109. Pentru candidaţii care, din motive întemeiate, nu s-au prezentat la una sau mai multe probe ale examenului de bacalaureat în sesiunea de bază, se organizează o sesiune suplimentară. Aceşti candidaţi adresează, până la proba de examen sau imediat după încheierea probei de examen de la care au lipsit, dar nu mai târziu de trei zile de la producerea evenimentului, o cerere către Comisia Raională/Municipală de Examene în care solicită să fie admis în sesiunea suplimentară. Cererea trebuie să fie însoţită, obligatoriu, de documente justificative, care confirmă absenţa de la proba/probele de examen. Decizia finală cu referire la admiterea în sesiunea suplimentară revine Comisiei Raionale/Municipale de Examene.
    110. Candidaţii care au luat note insuficiente în sesiunea de bază au dreptul să susţină, la cerere, repetat, probele de examen respective în sesiunea suplimentară.
    111. Candidaţii care vor susţine repetat unele probe ale examenului de bacalaureat în sesiunea suplimentară vor depune o cerere, conform Anexei nr.10 la prezentul regulament, în scris, la Centrul de Bacalaureat, timp de 48 de ore de la afişarea rezultatelor contestaţiilor din sesiunea de bază.
    112. Persoanele menționate în pct.109 care au fost admise în sesiunea suplimentară și candidații care susțin repetat probele de examen în sesiunea suplimentară au dreptul să conteste rezultatele din sesiunea suplimentară la disciplinele respective.
Secţiunea 4.
Publicarea materialelor de examen
    113. Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare publică în ziua anunţării rezultatelor, pe pagina web a entității, testele şi baremele administrate în sesiunea de examene.
    114. Entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare oferă posibilitatea candidaţilor să vizualizeze on-line testele personale verificate, după afişarea rezultatelor în Centrele de Bacalaureat, în termenele stabilite pentru formularea contestaţiilor.
    115. Nu se permite realizarea copiilor, fotocopiilor sau preluarea sub orice formă a informaţiei din testele personalizate.
    116. Publicarea subiectelor examenului de bacalaureat, precum şi a soluţiilor la acesta, până la începerea examenului respectiv sau pe durata desfăşurării acestuia este interzisă, potrivit art. 44 alin. (7) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014. Încălcarea prevederilor prezentului articol se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Secţiunea 5.
Accesul în Centrul de Bacalaureat/ sălile de examen
    117. Accesul candidaţilor în Centrul de Bacalaureat și sălile de examen este permis în baza actului de identitate (buletin de identitate, buletin provizoriu, pașaport pentru cetățenii Republicii Moldova, permis de şedere pentru cetăţenii străini care îşi fac studiile în Republica Moldova) cu 30 de minute înainte de începerea probei.
    118. Candidatul, la intrarea în Centrul de Bacalaureat, prezintă actul de identitate, pentru a fi verificată identitatea persoanei și prezența ei în listele candidaților care susțin examenul în centrul respectiv.
    119. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen: tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, ceas, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte dispozitive electronice sau alte surse de informare, primește de la secretarul Centrului de Bacalaureat o pungă, pune în aceasta materialele interzise împreună cu o declarație tip în care menționează numele, prenumele, instituția de învățământ, raion, localitate și obiectele care vor fi depozitate în sala de depozitare a obiectelor personale.
    120. Sala de depozitare se va afla cât mai aproape de intrarea în Centrul de Bacalaureat și va fi supravegheată de o persoană desemnată de președintele Centrului de Bacalaureat.
    121. Candidatul intră în sala de examen în care este repartizat conform listelor afișate pe ușă.
    122. Din momentul repartizării testelor, nici un candidat nu mai poate intra în sală şi nici părăsi sala de examen.
    123. În cazuri speciale, doar cu permisiunea președintelui Centrului de Bacalaureat, candidatul, însoţit de asistent, poate ieşi, temporar, din sală, predând testul celui de al doilea asistent. În acest caz, asistentul însoţeşte doar un singur candidat.
    124. Accesul în sălile de examen îl au membrii Comisiei Naţionale de Examene şi persoanele delegate de aceasta, Preşedintele şi secretarul/secretarii Centrului de Bacalaureat, persoanele delegate pentru monitorizare de către Comisia Raională/ Municipală de Examene, persoanele care, în vederea exercitării atribuţiilor sale de serviciu, au acest drept stabilit expres prin lege.
    125. În ziua examenului, în localul Centrului de Bacalaureat nu au acces alte cadre didactice neimplicate în examen, personal tehnic, părinţi, sau alte persoane.
VI. DESFĂŞURAREA PROBELOR SCRISE
    126. Sălile pentru susţinerea probelor sunt, în prealabil, adaptate activităţilor respective, prin eliminarea oricăror materiale didactice ce ar putea influenţa candidaţii în realizarea acestora.
    127. Pe uşa fiecărei săli se afişează lista nominală a candidaţilor (numele, prenumele, limba de instruire), repartizaţi în sala respectivă.
    128. Candidaţii sunt repartizaţi în sălile de examen câte unul în bancă, în ordine alfabetică, după profiluri, conform listelor afişate. În fiecare sală de examen vor fi repartizaţi cel puţin 10 candidaţi.
    129. Candidaţii semnează o declaraţie, în fiecare zi de examen, până la începutul probei de examen, conform Anexei nr.8 la prezentul regulament.
    130. La proba de geografie, candidaţilor li se permite să între în sala de examen cu atlasele geografice şcolare, prevăzute de programa de examen la geografie, şi riglă, iar la proba de matematică şi fizică - creion simplu, riglă, radieră.
    131. Candidatul, care a comis în test o greşeală pe care doreşte s-o corecteze, taie cuvântul/ rândul/ secvenţa greşită cu o linie orizontală. Scrie varianta corectă deasupra sau în spaţiul rămas liber fără a utiliza ceruza.
    132. Candidaţii nu au dreptul să deţină materiale interzise: tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, ceas, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte dispozitive electronice sau alte surse de informare, indiferent dacă acestea sunt sau nu folosite.
    133. Candidaţii nu au dreptul să faciliteze rezolvarea testului de examen de către alţi candidaţi sau/şi să fraudeze examenul de bacalaureat sub orice formă.
    134. Preşedintele Centrului de Bacalaureat deschide plicul cu probele de examen într-o sală cu monitorizare video, în prezenţa a unui candidat şi a unui asistent din fiecare sală de examen, pe latura indicată, la radio, în ziua probei de examen, de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare şi verifică corespunderea testelor personalizate cu lista nominală a candidaţilor.
    135. După deschiderea plicurilor cu testele de examen, transmiterea/ primirea testelor la fiecare etapă se efectuează cu numărarea şi fixarea datelor în proces-verbal.
    136. Un asistent din fiecare sală de examen primeşte de la Preşedintele Centrului de Bacalaureat, testele pentru proba/probele de examen, listele candidaţilor, borderoul de prezenţă.
    137. Pentru susţinerea probelor scrise, candidaţii primesc teste personalizate, la rezolvarea cărora utilizează pix cu cerneală albastră, şi maculatoare. Maculatorul reprezintă trei foi A4 capsate şi documentate cu ştampila/antetul Centrului de Bacalaureat. Maculatoarele se repartizează candidaţilor înainte de începutul probei.
    138. Fiecare candidat scrie pe fiecare foaie de maculator numele, prenumele, denumirea instituţiei de învăţământ în care a făcut studiile, localitatea, raionul, disciplina de examen, data susţinerii probei. Testul personalizat conţine pe foaia de titlu numele, prenumele, data, luna, anul naşterii, codul personal al candidatului (IDNP), Centrul de Bacalaureat (CB), raionul/ municipiul (CB), localitatea (CB).
    139. Asistenţii verifică obligatoriu corespunderea datelor personale din actul de identitate ale candidaţilor cu datele trecute pe foaia de titlu a testului personalizat de examen, după care închid, prin dublă îndoire, colţul drept de sus al foii de titlu în care sunt trecute datele personale ale candidatului, lipind, ulterior, cu o bandă adezivă. Asistentul sesizează Preşedintele Centrului de Bacalaureat despre eventualele necorespunderi identificate.
    140. În timpul desfăşurării probei scrise, asistenţii din săli nu discută între ei, nu rezolvă subiectele de examen, nu facilitează sub nici o formă rezolvarea testului de către candidaţi şi îşi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul regulament.
    141. Nu se permite asistenţilor să deţină, din momentul repartizării lor în sala de examen şi până la sfârşitul probei de examen, cărţi, ziare, telefoane mobile şi alte dispozitive electronice sau alte surse de informare (lucrurile personale ale asistenților vor fi depozitate în sala de depozitare).
    142. Pe măsură ce îşi încheie testele, candidaţii le predau asistenţilor, semnând în borderoul de prezenţă. Depăşirea timpului prestabilit la pct.102 şi pct.106 pentru realizarea subiectelor de examen este interzisă. Ultimii 3 candidaţi rămân în sala de examen până la predarea ultimului test.
    143. Asistenţii nu au dreptul să facă alte inscripţii pe testele candidaţilor, decât cele prevăzute în prezentul regulament. Ei transmit testele, prin semnătură, Preşedintelui Centrului de Bacalaureat.
    144. Preşedintele Centrului de Bacalaureat preia, sub semnătură, testele de examen de la asistenţi, verificând integritatea lor numerică. Toate aceste proceduri sunt consemnate printr-un proces-verbal.
    145. Înscrierea numelui candidatului pe testul de examen sau inscripționarea oricărui alt semn distinctiv, care permite eventuala identificare a lucrării în comisiile republicane de evaluare, se consideră drept încălcare a prevederilor prezentului regulament, fapt pentru care lucrările de acest tip vor fi excluse din procedura de verificare cu menţiunea „test anulat pentru semn”.
    146. Maculatoarele, testele anulate/ neutilizate se triază aparte: maculatoarele rămân în Centrul de Bacalaureat, pentru că nu se verifică, şi vor fi ulterior transmise în instituţiile de învăţământ, iar testele anulate, puse în plic aparte de testele scrise, şi testele neutilizate puse în alt plic, sunt transmise preşedinţilor Comisiilor Republicane de Evaluare a testelor de examen, odată cu procedura de predare a tuturor testelor.
VII. DESFĂŞURAREA PROBELOR PRACTICE
    147. Probele practice la profilurile Arte și Sport sunt organizate de către entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare, cu, cel puţin, două săptămâni înainte de începutul probelor scrise.
    148. Susţinerea probelor practice la disciplinele de profil Arte și Sport se desfăşoară în sedii specializate, în prezenţa comisiilor de profil, componenţa cărora este aprobată prin ordinul ministrului.
    149. În caz de necesitate, se admite desfăşurarea probei practice în 2 zile calendaristice, în prezenţa aceleiaşi comisii, conform orarului aprobat prin ordinul ministrului.
    150. Fiecare profesor evaluator apreciază candidaţii la proba practică cu note întregi.
    151. Nota finală la proba practică se calculează ca media aritmetică, fără rotunjire, a notelor acordate de profesorii evaluatori (Exemplu: 7 (şapte) + 8 (opt) = 7,5 (şapte, 5). Nota finală: 7,5 (şapte, 5)) şi se înregistrează în borderoul de notare, conform Anexei nr.6 la prezentul regulament.
    152. Nota generală pentru examenul scris/practic se calculează ca media aritmetică a notelor de la testul scris şi de la proba practică, cu rotunjire până la întregi (Exemplu: 9 (nouă) + 7,5 (şapte, 5) = 8,25 (opt, 25), rezultă nota generală: 8 (opt)).
    153. Rezultatele probelor practice nu pot fi contestate.
    154. Preşedintele comisiei de profil transmite un exemplar a borderourilor de notare, conform Anexei nr.6 la prezentul regulament, entității naționale cu funcții de evaluare și examinare, un exemplar Preşedintelui Centrului de Bacalaureat şi un exemplar rămâne în centrul unde s-au desfăşurat probele practice.
VIII. FORMULAREA ŞI EXAMINAREA CONTESTAŢIILOR
    155. La cererea candidatului care nu este de acord cu nota, Preşedintele Centrului de Bacalaureat, îi prezintă acestuia lucrarea. În această procedură, candidatul va fi asistat de către Preşedintele Centrului de Bacalaureat.
    156. În cazul, în care candidatul decide să depună o cerere de contestaţie în scris, conform Anexei nr.11 la prezentul regulament, el indică numerele de rând ale itemilor ce urmează să fie reverificaţi de către Comisia Republicană de Examinare a Contestaţiilor la disciplina respectivă.
    157. Cererile pentru contestaţii sunt primite şi înregistrate la Centrul de Bacalaureat, în decurs de 48 de ore din momentul afişării rezultatelor la avizierul Centrului de Bacalaureat, în limitele zilei de muncă (9.00 – 18.00).
    158. Candidatul are dreptul doar o singură dată să-şi vadă testul/testele în cele 48 de ore care se acordă pentru procedura respectivă.
    159. Secretarul Centrului de Bacalaureat, indică, pe foaia de titlu a testului respectiv, numerele de rând ale itemilor, care urmează să fie reevaluaţi, închid, prin dublă îndoire, colţul drept de sus al foii de titlu în care sunt trecute datele personale ale candidatului, lipind, ulterior, cu bandă adezivă partea îndoită, acoperă cu o panglică de hârtie şi lipesc cu bandă adezivă codul testului, care a fost atribuit de către preşedintele Comisiei Republicane de Evaluare a testelor de examen.
    160. Testele candidaţilor, în care se atestă erori de calcul a scorului pe test, se prezintă Comisiei Republicane de Examinare a Contestaţilor în plic separat. Pe foaia de titlu secretarul Centrului de Bacalaureat va scrie „pentru recalcularea scorului de pe test”.
    161. Preşedintele Centrului de Bacalaureat prezintă testele cu rezultate contestate Preşedintelui Comisiei Raionale/ Municipale de Examene.
    162. Testele se transmit, în mod centralizat, de către Preşedintele Comisiei Raionale/ Municipale de Examene la Preşedintele Comisiei Republicane de Examinare a Contestaţiilor, cu excepția președinților Centrelor de Bacalaureat din mun. Chișinău, care transmit direct Preşedintelui Comisiei Republicane de Examinare a Contestațiilor testele candidaților.
    163. Comisiile Republicane de Examinare a Contestaţiilor revăd, în testele primite, doar itemii solicitaţi pentru reevaluare, îi apreciază conform aceloraşi bareme de corectare. În cazurile în care, după verificarea itemilor solicitați, este atestată o situație incertă cu privire la calcularea punctajului total al testului, Preşedintele Comisiei Republicane de Examinare a Contestaţiilor decide verificarea testului integral, în strictă conformitate cu baremul de corectare, pentru a exclude situația incertă.
    164. În cadrul procedurii de examinare a contestațiilor lucrarea candidatului este reevaluată de către alți doi profesori evaluatori.
    165. În cazul diferenței dintre opinia celor doi profesori evaluatori, în rezultatul reevaluării suplimentare a testului, Președintele/Vicepreședintele Comisiei Republicane de Examinare a Contestaţiilor decide punctajul final şi-l înscrie pe testul candidatului.
    166. În rezultatul reexaminării testului nota nu este micşorată. Nota dată de Comisia Republicană de Examinare a Contestaţiilor este definitivă.
    167. Rezultatele reevaluării testelor sunt înregistrate în borderou, conform Anexei nr.7 la prezentul regulament, care este verificat şi semnat de către Preşedintele Comisiei Republicane de Examinare a Contestaţiilor la disciplina respectivă.
    168. Testele scrise şi borderourile sunt restituite în centrele de bacalaureat.
    169. Secretarul Centrului de Bacalaureat afişează rezultatele finale ale testelor contestate.
IX. SUSȚINEREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT
ÎN REGIM DE EXTERNAT

Secţiunea 1.
Înscrierea candidaților pentru a susține examenul
de bacalaureat în regim de externat

    170. Dreptul de a susţine examenul de bacalaureat în regim de externat îl au toţi cetăţenii Republicii Moldova, în condiţiile prezentului regulament.
    171. Pentru susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat se pot înscrie persoane care au atins vârsta de 19 ani și care corespund la una dintre următoarele cerințe: este absolvent al şcolii medii de cultură generală; este absolvent al unei instituţii de învăţămînt profesional tehnic secundar cu durata de studii de 3 ani; este absolvent al unui colegiu sau centru de excelență; este student al unei instituţii de învăţământ superior, care a fost admis la studii în baza atestatului de studii medii de cultură generală; a finalizat, cel puţin, 2 ani de liceu, cu situaţia şcolară încheiată pentru clasele a X-XI.
    172. Persoanele care doresc să se înscrie pentru susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat depun o cerere la minister, conform Anexei nr. 13 la prezentul regulament, în perioada 10 ianuarie – 15 februarie a anului în curs. La cerere se anexează copia actului de studii sau situaţia şcolară pentru clasele X-XII, confirmare de la instituţia care a eliberat acest document de studii şi copia buletinului de identitate.
    173. Persoanele care solicită susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat sunt admise la examen în urma susținerii probelor de diferenţă de programă pentru certificarea gradului de însuşire a materiei la toate disciplinele din Planul-cadru pentru învăţământul liceal, anul de studii în curs, la profilul respectiv. Probele de diferenţă de programă se susțin în centre aprobate în acest scop de minister.
    174. Persoanele care solicită susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat susțin examenul de bacalaureat în aceleași condiții ca și ceilalți candidați.
Secţiunea 2.
Susținerea diferențelor de programă
    175. Ministerul instituie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, centre de susținere a diferențelor de programă.
    176. Instituţiile de învăţământ, instituite ca centre de susţinere a diferenţelor de programă, organizează, în perioada martie – aprilie a anului în curs, consultaţii şi susținerea diferenţelor de programă pentru certificarea gradului de însuşire a conţinutului curricular la disciplinele prevăzute în Planul-cadru pentru învăţământul liceal, anul de studii în curs.
    177. Examenul de bacalaureat şi susţinerea diferenţelor de programă pentru cursul de liceu sunt organizate contra plată. Metodologia calculării taxei de examen este elaborată şi aprobată de către minister. Mărimea taxei se stabileşte în funcţie de numărul orelor acordate pentru consultaţii, elaborarea şi verificarea testelor de examen şi pentru alte cheltuieli ce ţin de organizarea examinărilor. Taxa se depune la contabilitatea instituției instituită ca centru de susţinere a diferenţelor de programă.
    178. Probele de diferenţă de programă se susțin la toate disciplinele din Planul-cadru pentru învăţământul liceal, anul de studii în curs, la profilul respectiv.
    179. Probele de diferenţă de programă se susţin în scris şi se păstrează în arhiva instituţiei respective. Nu se admite susţinerea a mai mult de o probă pe zi.
    180. Persoanele care solicită susţinerea examenului de bacalaureat la profilul umanistic, vor fi scutiţi de susţinerea diferenţelor de programă la disciplinele: Limba străină II, Literatura universală, Educaţia civică şi Educaţia fizică.
    181. Persoanele care solicită susţinerea examenului de bacalaureat la profilul real vor fi scutiţi de susţinerea diferenţelor de programă la disciplinele Educaţia civică şi Educaţia fizică.
    182. Consiliul profesoral al instituţiei de învăţământ, instituită ca centru de susţinere a diferenţelor de programă, în baza rezultatelor probelor de diferenţă de programă, decide admiterea candidaţilor la examenul de bacalaureat.
    183. Nu se admit la examen candidaţii care au obţinut la probele de diferenţă de programă o notă mai mică decât “5” (cinci).
    184. Pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de diferenţă de programă, remunerarea cadrelor se efectuează din sumele acumulate prin încasarea taxei de la candidaţii înscrişi pentru susţinerea examenului în regim de externat, în conformitate cu legislația în vigoare.
X. COMUNICAREA REZULTATELOR FINALE
    185. După încheierea sesiunii de examen (odată cu eliberarea diplomelor de bacalaureat), Preşedintele Centrului de Bacalaureat totalizează rezultatele examenului.
    186. Secretarul Centrului de Bacalaureat întocmeşte procesul-verbal al sesiunii de bacalaureat. Procesul-verbal este semnat de către Preşedintele şi Secretarul Centrului de Bacalaureat.
    187. Un extras din procesul-verbal, conform Anexei nr.4 la prezentul regulament, este transmis în instituţia de învăţământ din care provin candidaţii.
    188. Comunicarea rezultatelor finale pentru toţi candidaţii se face la instituţia de unde provine candidatul, după încheierea tuturor probelor din cadrul examenului de bacalaureat şi după verificarea şi notarea tuturor testelor scrise, aprecierea probelor practice, prin afişarea listelor care includ: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă, media generală şi menţiunea: "promovat", "respins".
XI. ACTE DE CERTIFICARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL
    189. În diploma de bacalaureat sunt indicate notele de la probele de examen şi nota medie generală a examenului de bacalaureat.
    190. Media generală a examenului de bacalaureat se calculează ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele de examen doar pentru acei candidaţi care au obţinut note de promovare la toate probele de examen.
    191. Diploma de bacalaureat este însoţită de o anexă, în care sunt înscrise toate disciplinele din Planul-cadru de învăţământ pentru liceu, la profilul respectiv.
    192. Diploma de bacalaureat este semnată de către Preşedintele Centrului de Bacalaureat, în care candidaţii au susţinut examenul de bacalaureat, şi este certificată prin ştampila instituţiei desemnată ca Centru de Bacalaureat.
    193. Anexa la diploma de bacalaureat este semnată de către directorul instituţiei în care candidaţii şi-au făcut studiile şi este certificată prin ştampila acestei instituţii.
    194. Diploma de bacalaureat şi anexa la aceasta este eliberată de către instituţia de învăţământ la care absolvenţii au promovat ultimul an de studii liceale.
    195. Pentru candidaţii care au susţinut examenul în regim de externat, diploma de bacalaureat şi anexa la aceasta este eliberată de instituţia desemnată ca centru de susținere a diferențelor de programă.
    196. La eliberarea diplomei de bacalaureat şi a anexei respective, absolventului i se restituie şi actele, conform cărora a fost admis în treapta liceală de instruire.
XII. SANCŢIUNI
Secţiunea 1.
Candidaţi
    197. Încălcările comise de către candidaţi la aplicarea prezentului regulament reclamă sancţiuni, după cum urmează:
    1) candidaţii care au fraudat examenul de bacalaureat sau care nu au respectat prevederile de la pct.132 şi/sau pct.133, sunt eliminaţi de la proba de examen şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, iar testele acestora sunt anulate cu menţiunea „test anulat pentru fraudă”; acest fapt este consemnat printr-un proces-verbal, conform Anexei nr.12 la prezentul regulament; la procesul-verbal se anexează copia declaraţiei candidatului;
    2) candidaţii eliminaţi din examen nu au dreptul de a participa la probele următoare ale examenului şi nici la sesiunea suplimentară; ei vor relua susţinerea integrală a examenului de bacalaureat în sesiunea de bază în următorul an, fără posibilitatea recunoaşterii notelor la probele susţinute anterior eliminării;
    3) în cazul în care frauda, comisă de către candidat, este constatată după încheierea examenului de bacalaureat, Comisia Naţională de Examene modifică rezultatele, în sensul că respectivul candidat este declarat „eliminat din examen”;
    4) dacă pentru candidaţii aflaţi în situaţia menţionată la subpct.3) au fost tipărite diplomele de bacalaureat, se procedează astfel:
    a) în cazul în care diploma de bacalaureat nu a fost eliberată candidatului, atunci aceasta se anulează;
    b) în cazul în care diploma de bacalaureat a fost eliberată candidatului, atunci Comisia Naţională de Examene decide de a solicita instanţei de judecată anularea diplomei respective.
Secţiunea 2.
Persoanele implicate în organizarea și desfășurarea
examenului de bacalaureat

    198. Încălcările comise de către persoanele implicate în organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat la aplicarea prezentului regulament reclamă sancţiuni, după cum urmează:
    a) Persoanele implicate în organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat care nu respectă prevederile prezentului regulament (furnizarea soluţiilor subiectelor, înlocuiri sau falsificări de teste, modificări de note, admiterea copierii sau a altor modalităţi de fraudare a examenului de bacalaureat) sau manifestă neglijenţă în exercitarea atribuţiilor (tolerarea acţiunilor sau intenţiilor de încălcare a prevederilor prezentului regulament) sunt sancţionaţi, conform art.86, 102 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003, cu sesizarea organele de drept competente.
    b) În cazul în care, plicul cu testele de examen a fost deschis în alt mod decât cel indicat de entitatea cu funcții de evaluare și examinare, persoana responsabilă de securitatea materialelor de examen se sancţionează în temeiul prevederilor art.86, 206 din Codul muncii al Republicii Moldova, prin destituirea din funcţie şi recuperarea prejudiciului cauzat pentru elaborarea, multiplicarea şi transportarea noilor materiale de examen, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    c) În cazul divulgării conţinutului materialelor de examen, persoanele care au acces la materialele de examen sunt sancţionate în temeiul prevederilor art.86, 206 dinl Codul muncii al Republicii Moldova, prin destituirea din funcţie şi prin recuperarea tuturor cheltuielilor care rezultă din prejudiciul adus pentru elaborarea, multiplicarea şi transportarea materialelor de examen, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    199. Persoanele implicate în procesul de organizare a examenului de bacalaureat sunt pasibile de răspundere disciplinară pentru neraportarea cazurilor de colectare a fondurilor materiale sau băneşti de către orice persoană fizică/juridică, în legătură cu examenul de bacalaureat.
    200. În cazul implicării persoanelor menționate la pct.199, în mod direct/indirect, în orice acţiune de colectare a fondurilor materiale sau băneşti, sancţiunea disciplinară aplicată va fi concedierea.
XIII. DISPOZIŢII SPECIALE
    201. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele antrenate în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat.
    202. Nu se permite colectarea sau favorizarea acţiunilor de colectare a fondurilor materiale sau băneşti de la orice persoană fizică ori juridică, în legătură cu examenul de bacalaureat. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea acestora sunt asigurate din bugetul de stat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 391 din 28 mai 2014, „Cu privire la acţiunile de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a nivelurilor de învăţământ ”.
    203. Borderourile de notare, procesele-verbale se păstrează în arhiva Centrului de Bacalaureat, în decurs de 20 ani.
    204. Testele de examen, extrasul din procesul-verbal, conform Anexei nr.4 la prezentul regulament, se păstrează în arhiva instituţiei, în care şi-au făcut studiile candidaţii, în decurs de 5 ani, iar maculatoarele 1 an.
    205. Nu se admite eliberarea testelor de examen şi a copiilor acestora.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14