LPO22/2018
ID intern unic:  374508
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 22
din  23.02.2018
privind exercitarea unor activităţi necalificate
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 147     Data intrarii in vigoare : 02.09.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Sfera de reglementare
    (1)  Prin derogare de la prevederile Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică beneficiarilor de lucrări din agricultură.
    (3) În aplicarea prevederilor prezentei legi se interzice orice discriminare pe criterii de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică sau socială, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, infectare cu HIV/SIDA, opinie, apartenenţă politică, sindicală sau orice alt criteriu similar.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale se definesc după cum urmează:
    activitate necalificată cu caracter ocazional – activitate care nu necesită cunoştinţe sau calităţi speciale, fiind desfăşurată în mod sporadic, cazual;
    beneficiar de lucrări (în continuare – beneficiar) – întreprindere sau organizaţie cu statut de persoană juridică ori fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, pentru care zilierii exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional;
    registru de evidență a zilierilor (în continuare – Registru de evidență) – registru întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 1, utilizat pentru ţinerea evidenţei zilierilor și eliberat contra cost de către inspecţia teritorială de muncă;
    remunerația zilierului – sumă de bani achitată zilierului pentru exercitarea activităţilor necalificate cu caracter ocazional;
    zilier – persoană fizică, cetăţean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă şi care exercită, contra unei remuneraţii, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar.
    Articolul 3. Domeniul în care pot fi exercitate activităţi
                       necalificate cu caracter ocazional
    Activităţi necalificate cu caracter ocazional specificate la diviziunea 01 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pot fi exercitate doar în agricultură.
Capitolul II
EXERCITAREA ACTIVITĂŢII NECALIFICATE
CU CARACTER OCAZIONAL DE CĂTRE ZILIER
    Articolul 4. Condiţiile de exercitare a activităţii necalificate
                        cu caracter ocazional
    (1) Raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte în condițiile prevăzute la art. 1, prin acordul de voință al părților, fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă.
    (2) Durata zilnică a activităţii necalificate cu caracter ocazional exercitate de către un zilier nu poate depăşi 8 ore. Persoanele cu vîrsta de la 16 la 18 ani pot lucra 7 ore, iar persoanele cu vîrsta de la 15 la 16 ani – 5 ore.
    (3) Persoanele cu vîrsta de la 15 la 16 ani pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional în calitate de zilieri numai cu acordul în scris al părinţilor sau al reprezentanţilor săi legali dacă, în consecinţă, nu le va fi periclitată sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională.
    (4) Se interzice exercitarea pe timp de noapte a activităţii necalificate cu caracter ocazional de către persoanele specificate la alin. (3).
    (5) Timpul de muncă al zilierului nu va depăşi 40, 35 sau 25 de ore pe săptămînă, în funcție de vîrsta zilierului.
    (6) Niciun zilier nu poate exercita activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai mare de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
    (7) Străinii şi apatrizii pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional după obţinerea permisului de şedere.
    Articolul 5. Gestionarea Registrului de evidenţă
    (1) În scopul ţinerii evidenţei zilierilor, beneficiarul înregistrează toți zilierii în Registrul de evidență în pagini distincte, în ordine cronologică.
    (2) Beneficiarul va prezenta, pînă la data de 15 a fiecărei luni, inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasat un extras din Registrul de evidenţă conținînd înregistrările din luna precedentă, pe suport de hîrtie sau în format electronic în conformitate cu prevederile Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.
    (3) Inspectoratul de Stat al Muncii instituie un registru electronic completat în baza extrasului din Registrul de evidență, prezentat de către beneficiar, în scopul asigurării controlului asupra respectării legislaţiei muncii și al coordonării activităților de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (4) Termenul maximal de stocare a informației în registrul electronic constituie 5 ani. La expirarea acestui termen, informația din registrul electronic se nimicește.
    (5) Destinatarii informației cu caracter personal din Registrul de evidență sînt beneficiarii, zilierii și Inspectoratul de Stat al Muncii. 
    (6) Inspectoratul de Stat al Muncii asigură confidențialitatea datelor cu  caracter personal din Registrul de evidență.
    (7) Subiecții raporturilor juridice în domeniul Registrului de evidență sînt:
    a) proprietarul Registrului de evidență;
    b) posesorul Registrului de evidență;
    c) deţinătorul Registrului de evidență;
    d) registratorul şi subregistratorul;
    e) furnizorul datelor Registrului de evidență;
    f) destinatarul datelor Registrului de evidență.
    (8) Stocarea, utilizarea și gestionarea datelor cu caracter personal, după încheierea operațiunilor de prelucrare a acestora, se vor efectua în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    Articolul 6. Impozitarea venitului
    Plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier se efectuează de către beneficiar în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    Articolul 7. Asigurarea socială
    Din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Zilierul are obligația de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale obligatorii pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale.
    Articolul 8. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
    Din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se rețin primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală. Zilierul are obligația de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală conform actelor normative în vigoare.
    Articolul 9. Remunerația zilierului
    (1) Pentru activitatea exercitată, zilierul primeşte o remunerație al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
    (2) Cuantumul remunerației orare stabilite de părţi pentru o zi de lucru (8 ore) nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului pe oră în sectorul real. Remunerația se acordă la sfîrșitul zilei de lucru înainte de semnarea în Registrul de evidență de către zilier şi beneficiar. Remunerația poate fi acordată cel tîrziu la sfîrșitul săptămînii de muncă sau al perioadei de exercitare a activității numai cu acordul în scris al zilierului și al beneficiarului.
    (3) Dovada remunerației zilierului se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă la sfîrșitul zilei de lucru, iar în cazul acordului în scris conform alin. (2) – la sfîrșitul săptămînii de muncă sau al perioadei de exercitare a activității.
    Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    (1) Beneficiarul are dreptul:
    a) să stabilească activităţile necalificate cu caracter ocazional care urmează a fi exercitate de către zilier, de asemenea locul şi durata activităţii;
    b) să exercite controlul asupra îndeplinirii activităţilor de către zilier.
    (2) Beneficiarul este obligat:
    a) să ţină Registrul de evidenţă şi să-l păstreze la sediu în termenele prevăzute de actele normative în vigoare;
    b) să completeze Registrul de evidenţă, înainte de începerea activităţii zilierului, conform instrucţiunii prevăzute în anexa nr. 2;
    c) să prezinte un extras din Registrul de evidenţă inspecției teritoriale de muncă în a cărei rază de competență este amplasat, în corespundere cu art. 5 alin. (2);
    d) să asigure instruirea şi informarea zilnică a zilierului, sub semnătura acestuia în Registrul de evidență, înainte de începerea activităţii, cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, drepturile şi obligaţiile lui, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
    e) să remunereze zilierul pentru munca prestată, în condițiile prevăzute la art. 9;
    f) să acorde gratuit zilierului echipament individual de protecţie, în funcţie de natura şi specificul activităţii desfăşurate;
    g) să asigure zilierului condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
    h) să întreprindă măsuri, conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008, în cazul accidentelor de muncă.
    (3)  Beneficiarul nu este în drept:
    a) să transfere salariații angajați în baza contractului individual de muncă la categoria zilieri;
    b) să angajeze zilieri pentru desfășurarea unei activități în beneficiul unei terțe persoane.
    Articolul 11. Drepturile şi obligaţiile zilierului
    (1) Zilierul are dreptul:
    a) la condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
    b) să fie asigurat cu utilaj şi instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare desfăşurării activităţii;
    c) să fie instruit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi asigurat gratuit cu echipament individual de protecţie, în funcţie de natura şi specificul activităţii desfăşurate.
    (2) Zilierul este obligat:
    a) să semneze în Registrul de evidenţă după achitarea remunerației  convenite;
    b) să exercite activitatea convenită cu beneficiarul;
    c) să manifeste atitudine grijulie faţă de bunurile beneficiarului;
    d) să însuşească şi să respecte măsurile de securitate şi protecţie stabilite de beneficiar.
Capitolul III
RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ
    Articolul 12. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
    (1) Constatarea contravenţiilor se efectuează de către Inspectoratul de Stat al Muncii şi/sau Serviciul Fiscal de Stat.
    (2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor prezentei legi privind:
    a) condițiile de exercitare a activității necalificate cu caracter ocazional, specificate la art. 4;
    b) gestionarea Registrului de evidență, specificată la art. 5;
    c) remunerația zilierului, specificată la art. 9 și art. 10 alin. (2) lit. e).
    (3) Sancțiunile pentru contravențiile specificate la alin. (2) se stabilesc conform Codului contravențional al Republicii Moldova.
    Articolul 13. Soluţionarea litigiilor
    Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către instanţele de judecată competente.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 14
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile acesteia;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 22. Chișinău, 23 februarie 2018.

   
anexa nr.1

Anexa nr. 2
Instrucţiune
cu privire la completarea Registrului de evidenţă a zilierilor
    Registrul de evidenţă a zilierilor se completează după cum urmează:
    1. Poziția „Beneficiar” se completează cu următoarele date de identificare ale beneficiarului: denumirea persoanei juridice sau fizice, codul unic de înregistrare, adresa.
    2. În coloana nr. 1 – „Nr. d/o” – se numerotează, în ordine cronologică, începînd cu numărul 1, lucrătorii zilieri.
    3. În coloana nr. 2 – „Data desfăşurării activităţii” – se indică data fiecărei zile de lucru a zilierului.
    4. În coloanele nr. 3 şi 4 – „Ora începerii/finalizării zilei de lucru” – se  indică ora începerii şi finalizării fiecărei zile de lucru a zilierului.
    5. În coloana nr. 5 – „Numele şi prenumele zilierului” – se indică numele şi prenumele zilierului.
    6. În coloana nr. 6 – „IDNP, domiciliu” – se  indică numărul de identificare al persoanei și adresa de domiciliu.
    7. În coloana nr. 7 – „Semnătura zilierului la începerea activităţii” – zilierul semnează înainte de începerea activităţii.
    8. În coloana nr. 8 – „Semnătura zilierului privind instruirea” – zilierul semnează după efectuarea instruirii.
    9. În coloana nr. 9 – „Locul exercitării activităţii” – se indică explicit unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure, întreprindere etc.).
    10. În coloana nr. 10 – „Denumirea activităţii desfăşurate” – se indică denumirea activităţii desfăşurate.
    11. În coloana nr. 11 – „Remunerația negociată, în cifre şi în litere, lei” – se indică remunerația negociată.
    12. În coloana nr. 12 – „Remunerația achitată, în cifre şi în litere, lei” – se indică suma achitată după scăderea impozitului pe venit.
    13. În coloana nr. 13 – „Semnătura de confirmare a primirii banilor” – zilierul semnează confirmînd primirea remunerației negociate.
    14. În coloana nr. 14 – „Locul pentru ştampilă şi semnătura beneficiarului” – beneficiarul semnează şi, după caz, aplică ştampila.