HGO160/2018
ID intern unic:  374523
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 160
din  21.02.2018
cu privire la aprobarea Programului de promovare a economiei „verzi”
în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni
pentru implementarea acestuia
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 208
    În conformitate cu art. 86, art. 89 lit. a) din capitolul 16 „Mediul înconjurător”, titlul IV, și art. 367 lit. d) din capitolul 13 „Comerț și dezvoltare durabilă”, titlul V, din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199, art. 442), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, conform anexei nr. 1;
    2) Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerele și autoritățile administrației publice centrale responsabile de realizarea Programului și a Planului de acțiuni sus-menționate:
    1) vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea în termen a acțiunilor stabilite;
    2) vor asigura planificarea bugetară anuală și pe termen mediu a mijloacelor financiare necesare pentru implementarea Planului de acțiuni;
    3) vor prezenta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anual, pînă la data de 1 martie, raportul cu privire la realizarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni.
    3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura monitorizarea și coordonarea procesului de realizare a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 1 aprilie, raportul generalizat cu privire la realizarea Planului de acțiuni.
    4. Se recomandă autorităților administrației publice locale, agenților economici și asociațiilor obștești să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Programului de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 şi ale Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                         Liviu Volconovici 
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                Chiril Gaburici

    Nr. 160. Chişinău, 21 februarie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2