HGC209/2018
ID intern unic:  374678
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 209
din  07.03.2018
pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la
prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor
prin tratament balneosanatorial
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 242
    În temeiul art. 41 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr. 1-4, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin. (3) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168-170, art. 773), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 290 din 19 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 62-63, art. 365), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, textul „Hotărîrea Guvernului nr. 739 din 25 iulie 2000 „Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova” se substituie cu textul „Hotărîrea Guvernului nr. 937 din 13 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale”, iar cuvintele „cu modificările ulterioare” se exclud;
    2) la punctul 2, textul „Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007” se substituie cu textul „Legii nr. 131 din 3 iulie 2015”;
    3) la punctul 62, primul alineat se completează în final cu textul „ , luînd în considerare cota biletelor de tratament neutilizate în termen la sfîrșitul anului de gestiune”;
    4) la punctul 8, textul „ , într-un termen ce nu va depăşi cinci ani” se exclude;
    5) la punctul 22, după cuvîntul „biletelor” se introduce textul „se țin de persoana împuternicită din organizația sindicală primară,”;
    6) se completează cu punctul 221 cu următorul cuprins:
    „221. În cadrul Casei Naţionale, registrele de evidenţă a facturilor şi a biletelor de tratament se țin în format electronic.”;
    7) punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. În cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi CSNR, eliberarea biletelor către entități se efectuează în baza delegaţiilor, cu înscrierea în registrul respectiv, conform facturilor.”;
    8) punctul 48 se abrogă;
    9) la punctul 50, după cuvintele „trei ani” se introduce cuvîntul „calendaristici”;
    10) se completează cu punctul 661 cu următorul cuprins:
    „661. Responsabilitatea pentru prezentarea,  pe suport de hîrtie şi în format electronic, la Casa Naţională a listelor entităţilor care se asigură cu bilete de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, în forma stabilită de Casa Naţională, le revine Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi organelor sindicale afiliate.”

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                           Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 209. Chişinău, 7 martie 2018.