HGM227/2018
ID intern unic:  374691
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 227
din  12.03.2018
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de operare cu tichetele de masă
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 255
    MODIFICAT
   
HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19


    În temeiul art. 3 alin. (6), art. 4 alin. (3) și al art. 21 din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 618), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

    PRIM-MINISTRU
                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                             Chiril Gaburici
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                            Svetlana Cebotari

    Nr. 227. Chişinău, 12 martie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvemului
nr. 227 din 12 martie 2018

REGULAMENT
cu privire la modul de operare cu tichetele de masă
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. În prezentul Regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 618), în Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648), cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    1) valoare nominală deductibilă – valoarea stabilită în art. 4 din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, pentru care, în urma acordării tichetului de masă, angajatorului i se permite spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate pentru acordarea tichetelor de masă, conform art. 24 alin. (191) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997;
    2) diapazon de serii numerice – șir de numere unice atribuit tichetelor de masă în vederea asigurării identificării acestora;
    3) produse interzise spre comercializare – produse menționate în art. 6 alin. (3) din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă;
    4) principiul „primul intrat-primul ieșit” – principiu conform căruia tichetele de masă transferate pe suport electronic cu cea mai îndepărtată dată a emiterii sînt debitate primele la efectuarea cumpărăturilor;
    5) entități procesatoare – entități care sînt contractate de operatori și care participă la oricare din procesele de emitere, distribuire, punere în circulație și decontare a tichetelor de masă;
    6) suport electronic – card care permite înscrierea/transferarea exclusiv a valorii tichetelor de masă și, ulterior, debitarea valorii în urma efectuării tranzacțiilor.
    2. Prezentul Regulament se aplică asupra:
    1) operatorilor care dețin licență pentru desfășurarea activității de operare cu tichetele de masă;
    2) angajatorilor care oferă tichete de masă salariaților în condiţiile Legii nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă;
    3) unităților comerciale/de alimentație publică ce prestează servicii de alimentație publică și/sau vînd produse alimentare.
    3. Evidența tichetelor de masă pe suport de hîrtie se ține la valoarea nominală imprimată  pe acestea.
    4. Gestionarea tichetelor de masă pe suport de hîrtie se efectuează de persoana sau persoanele împuternicite în scris de către conducătorul operatorilor, al unităților angajatoare și al unităților comerciale/de alimentație publică. 
    5. Evidența tranzacțiilor cu tichete de masă pe suport electronic se realizează de către operatori prin intermediul unui sistem informațional care să permită stocarea datelor în condiții de protecție și siguranță.
    6. În cazul oricăror modificări ale normelor prezentului Regulament, tichetele de masă aflate în circulație sînt valabile în continuare pentru perioada pentru care au fost emise. 
Capitolul II
ANGAJATORII
    7. Angajatorul este în drept să acorde salariaților o alocație individuală de hrană sub formă de tichet de masă.
    8. Angajatorul acordă tichete de masă în baza unui ordin semnat de conducătorul entității. 
    9. Angajatorul nu are dreptul să oblige salariatul să beneficieze de tichete de masă.
    10. Salariatul poate beneficia de tichete de masă doar de la locul de muncă de bază. 
    11. Numărul tichetelor de masă de care poate să beneficieze un salariat pe parcursul unei luni calendaristice nu trebuie să depășească numărul de zile efectiv lucrate de către salariat la locul de muncă de bază în luna precedentă celei de acordare a tichetelor, în condițiile prevederilor contractuale. 
    12. Pentru persoanele care lucrează în ture, numărul total al tichetelor de masă pe suport de hîrtie acordate pe parcursul lunii trebuie să fie egal cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, rotunjit la număr întreg conform regulilor matematice, iar în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, rotunjit la număr întreg conform regulilor matematice, și înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. 
    13. În cazul încetării raporturilor de muncă din oricare motiv, salariatul este în drept să beneficieze de tichete de masă pentru zilele efectiv lucrate de la data de 1 a lunii de concediere pînă la ziua în care a fost concediat. Dreptul de a beneficia de tichete de masă încetează după 60 de zile de la data încetării raporturilor de muncă. 
    14. În cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul acordă tichete de masă persoanei concediate în termen de 15 zile de la data încetării raporturilor de muncă pentru luna precedentă, precum și pentru luna curentă, dacă tichetele nu au fost acordate înainte de data încetării raporturilor de muncă. 
    15. Dacă persoana concediată nu și-a ridicat tichetele de masă pe suport de hîrtie în termen de 60 de zile de la data încetării raporturilor de muncă, angajatorul este obligat să restituie tichetele de masă respective operatorilor. 
    16. În cazul  în care persoana concediată nu și-a ridicat tichetele de masă, operatorul este obligat să accepte restituirea tichetelor de masă pe suport de hîrtie și să asigure distrugerea acestora. 
    17.  În cazul în care angajatorul restituie tichetele de masă operatorului din motivul neridicării tichetelor de masă de către persoana concediată, suma valorii tichetelor de masă restituite urmează a fi trecută în contul următoarelor tichete procurate de angajator. Nu sînt supuse restituirii cheltuielile de imprimare, distribuire și alte cheltuieli suportate de către operator pentru imprimarea și eliberarea tichetelor de masă. Pentru noile tichete de masă angajatorul este obligat să achite costurile operatorului care reies din contractul stabilit între aceste două părți. 
    18. Angajatorul nu este în drept să ceară de la angajat suportul electronic pe care este transferată valoarea tichetului de masă în urma încetării raporturilor de muncă. 
    19. Tichetul de masă este valabil timp de 6 luni. Pentru tichetele de masă pe suport de hîrtie perioada de valabilitate începe de la data emiterii, iar pentru cele pe suport electronic – de la data transferului tichetului de masă.
    20. Salariatul este obligat să prezinte angajatorului o declarație pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază. Modelul declarației pe proprie răspundere se stabilește de Ministerul Finanțelor.
    21. În cazul beneficierii de către salariat de tichete de masă la două sau mai multe locuri de muncă concomitent, valoarea tichetelor de masă respective constituie venituri impozabile pentru salariat.
    22. În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat prin prezentarea declarației pe propria răspundere angajatorului. Locul de muncă de bază în acest caz nu poate fi schimbat mai des decît o dată pe lună.
    23. Angajatorul este obligat să țină evidența tichetelor de masă acordate salariaților într-un registru, conform anexei la prezentul Regulament. 
    231. Pentru transferurile efectuate pe suport electronic salariatul nu este obligat să semneze în Registrul de evidență a tichetelor de masă eliberate salariaților.
    [Pct.231 introdus prin HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19]
    24. Angajatorul are dreptul să acorde tichete de masă cu orice valoare nominală, dar nu mai mică de 35 de lei pentru fiecare zi lucrătoare. 
    25. Angajatorul este obligat să înștiințeze lunar salariații despre valoarea tichetelor acordate pe suportul electronic și data transferului acestora. 
    26. Angajatorul, după consultarea cu salariații, are dreptul exclusiv de a alege tipul suportului tichetului în momentul stabilirii relațiilor contractuale cu operatorul.
    27. Comenzile de achiziţie de tichete de masă transmise operatorilor de către angajatori conţin cel puţin următoarele informaţii: numele salariaţilor cărora li se atribuie tichetele, codul personal (IDNP) al fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport de hîrtie, numărul unic de identificare al suportului electronic corespunzător fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, numărul de tichete de masă acordat pentru fiecare salariat, valoarea nominală a tichetului de masă şi valoarea nominală totală a tichetelor de masă acordate fiecărui salariat. 
    28. Comenzile de achiziţie de suporturi electronice pentru tichete de masă transmise operatorilor de către angajatori conţin cel puţin numele şi codul personal (IDNP) corespunzător fiecărui salariat beneficiar.
Capitolul III
UNITĂȚILE COMERCIALE/DE
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
    29. Salariatul este în drept să utilizeze tichetele de masă la unitățile comerciale/de alimentație publică care acceptă tichetele de masă în baza contractului stabilit între unitatea comercială/de alimentație publică și operatorii de emitere a tichetelor de masă. 
    30. Unitățile comerciale/de alimentație publică sînt obligate să afișeze la intrarea în unitate informația lizibilă de acceptare a tichetelor de masă și numele operatorilor cu care au încheiat contracte. 
    31. La comercializarea produselor alimentare, unitatea comercială/de alimentație publică eliberează bon de casă în baza valorii efectiv procurate de către salariatul care achită cu tichete de masă. În cazul în care în coșul de consum există produse interzise spre comercializare, unitatea comercială/de alimentație publică eliberează un bon fiscal aparte doar pentru produsele interzise spre comercializare contra tichetelor de masă. 
    32. La procurarea mărfurilor în valoare mai mică decît valoarea nominală a tichetului, unitatea comercială/de alimentație publică nu rambursează diferența sub formă de bani.
    33. La procurarea mărfurilor în valoare mai mare decît valoarea nominală a tichetului, diferența se va achita sub formă de bani de către cumpărător (salariat).
    34. Unitatea comercială/de alimentație publică este obligată să refuze comercializarea produselor interzise spre comercializare în schimbul tichetului de masă la prezentarea acestuia de către cumpărător. 
    35. Unității comerciale/de alimentație publică îi este interzis să acorde/să schimbe contravaloarea tichetelor de masă pe suport de hîrtie sub formă de/pe bani.
    36. La returnarea produselor achiziționate în baza tichetelor de masă este interzisă acordarea în schimb a numerarului. Returnarea produselor va acorda cumpărătorului dreptul să primească în schimb produse în aceeași valoare.  
    37. Unității comerciale/de alimentație publică îi este interzisă efectuarea operațiunilor de debitare a tichetelor de masă pe suport electronic în vederea eliberării contravalorii sub formă de bani. 
    38. La recepționarea tichetului de masă pe suport de hîrtie, unitatea comercială/de alimentație publică indică pe versoul tichetului data recepționării și aplică ștampila prevăzută la pct. 40. 
    39. În cazul în care ștampila prevăzută la pct. 40 conține și data de aplicare a acesteia, data recepționării se consideră cea aplicată prin ștampilă.
    40. Ștampila trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele elemente:
    1) IDNO-ul unității comerciale/de alimentație publică;
    2) denumirea unității comerciale/de alimentație publică;
    3) inscripția „Pentru tichete de masă”.
    41. Tichetele de masă pe suport de hîrtie se păstrează în mașina de casă și control, alături de bancnotele ce confirmă eliberarea produselor, pînă la finalizarea zilei de lucru operaționale. 
    42. Unitățile comerciale/de alimentație sînt obligate să implementeze sisteme şi procese organizaţionale care să permită verificarea eligibilităţii produselor alimentare achiziţionate de salariaţi.
    43. Unitatea comercială/de alimentație publică are dreptul să încheie contract cu oricare dintre operatorii de emitere a tichetelor de masă.
Capitolul IV
MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
DE CĂTRE OPERATORII TICHETELOR DE MASĂ

    44. Operatorul care dispune de licență este în drept să emită tichete de masă. 
    45. Operatorul nu are dreptul să refuze încheierea unui contract cu unitatea comercială/de alimentație publică în cazul în care aceasta respectă toate condițiile stabilite de legislație. Refuzul încheierii contractului poate fi întemeiat doar în baza neacceptării condițiilor contractuale dintre operator și unitatea comercială/de alimentație publică, cu excepția clauzelor ce se dovedesc a fi abuzive și discriminatorii.
    46. Forma tichetului de masă este stabilită de către operator, cu includerea elementelor obligatorii stipulate în Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă. 
    47. Operatorul este obligat să aducă la cunoștința unităților comerciale/de alimentație publică forma tichetului de masă spre acceptare ca plată sau oricare modificare efectuată asupra tichetului. 
    48. Operatorul este obligat să asigure siguranța tichetelor de masă spre a nu admite sustragerea (furtul) din momentul imprimării acestora pînă la transmiterea către angajator. 
    49. Operatorul este obligat să nu admită și să contracareze contrafacerea tichetelor de masă prin includerea elementelor de siguranță noi.
    50. Operatorul nu are dreptul să refuze rambursarea valorii tichetelor de masă pe suport de hîrtie pierdute în procesul de emitere și transportare a acestora.
    51. Operatorul este obligat să publice raportul de audit pe pagina sa web în urma efectuării procedurii de audit anuale obligatorii de către o companie de audit externă, cu prezentarea acestuia unităților comerciale/de alimentație publică sau altor utilizatori de informație financiară acreditați prin acte normative, la solicitarea acestora. 
    52. În cazul în care operatorului i-a fost suspendată sau retrasă licența, acesta este obligat să anunțe angajatorii, precum și unitățile comerciale/de alimentație publică cu care a încheiat contracte. 
    53. În cazul suspendării sau retragerii licenței, operatorul nu este în drept să livreze tichete de masă din data suspendării sau retragerii licenței. 
    54. În cazul suspendării sau retragerii licenței, operatorul este obligat să ramburseze valoarea tichetelor către unitățile comerciale/de alimentație publică. 
    55. În cazul retragerii licenței, operatorul este obligat să dispună retragerea tichetelor disponibile la angajatori, astfel rambursînd, în termen de 10 zile de la data retragerii licenței, valoarea tichetelor retrase, precum și costurile de imprimare și punere în circulație a acestora. 
    56. Operatorii licențiați pentru emiterea tichetelor de masă sînt obligați să se înregistreze în calitate de operatori de date cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 
    57. Operatorul trebuie să asigure ca tichetele de masă pe suport electronic să fie debitate după principiul „primul intrat-primul ieșit”.
    58. În procesul de emitere, utilizare, circulație și administrare a tichetelor de masă pe suport electronic, operatorii pot utiliza softurile și infrastructura deja existente sau pot dezvolta propriile platforme.
    59. Operatorii sînt obligați să dispună de un cont de plăți deschis la bănci prin care se vor derula sumele ce reprezintă încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor de masă pe suport de hîrtie, precum și de un cont de plăți pe care se vor derula sumele ce reprezintă încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor de masă pe suport electronic. Aceste conturi de plăți se închid numai după ce operatorul face dovadă către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor de masă încasate de operatori a fost decontată integral unităților de alimentație publică.
    60. Operatorii au dreptul să contracteze entități procesatoare. 
    61. Operatorilor le este interzisă punerea în circulație repetată a tichetelor de masă care au parcurs circuitul economic integral, inclusiv a tichetelor de masă restituite, distruse sau necorespunzătoare circulației. De asemenea, le este interzisă imprimarea tichetelor cu aceeași serie de număr care a fost imprimată o dată. 
    62. Operatorii sînt obligați să asigure distrugerea tichetelor de masă pe suport de hîrtie după expirarea termenului de păstrare menționat în Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă. 
    63. Suportul electronic este valabil în condițiile stabilite de operator. 
    64. Tichetele de masă pe suport electronic nu trebuie să permită efectuarea de către deținătorul cardului a operațiunilor de depunere, retragere sau transfer în vederea beneficierii de resurse financiare sub formă de numerar.
    65. Pentru tichetele pe suport electronic, operatorii sînt obligați să asigure ca salariații să poată verifica soldul valorii tichetelor de masă disponibile, fără a percepe taxe sau comisioane de la salariat.
    66. Operatorii nu sînt în drept să impună angajatorilor alegerea suportului tichetului de masă (suport de hîrtie/suport electronic). 
Capitolul V
REGIMUL FISCAL AL TICHETELOR DE MASĂ
    67. Regimul fiscal al tichetelor de masă este reglementat de normele Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.
    68. Primul element din diapazonul de serii numerice se atribuie de către Serviciul Fiscal de Stat pentru fiecare operator, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    69. Serviciul Fiscal de Stat este responsabil de administrarea, informarea și suportul metodologic, controlul asupra respectării legislației fiscale, precum și a legislației cu privire la contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.
    70. Operatorii sînt obligați să prezinte Serviciului Fiscal de Stat Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.
    71. Pe Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor prezentat în formă electronică trebuie să se aplice semnătura electronică în modul stabilit de Guvern sau semnătura electronică de autentificare în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
Capitolul VI
CONDIȚIILE DE ACORDARE A TICHETELOR DE MASĂ
DE CĂTRE ANGAJATORII UNITĂȚILOR BUGETARE

    72. Acordarea tichetelor de masă pentru sectorul bugetar se efectuează la decizia angajatorului din contul alocațiilor prevăzute pentru cheltuieli de personal în anul bugetar în curs.
    73. Contractarea operatorilor pentru unitățile bugetare se face în baza Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.
    74. Mărimea valorii nominale a tichetelor de masă pentru sectorul bugetar nu poate fi mai mare decît valoarea nominală deductibilă stabilită în Legea nr.166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă și în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.

    anexa