HGO281/2018
ID intern unic:  374992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 281
din  03.04.2018
cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire
și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie
pe anii 2018-2023 și a Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020
privind implementarea acesteia
Publicat : 13.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 121-125     art Nr : 348
    În temeiul art. 8 alin.1 lit. a) din Legea nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 55-56, art.178), cu modificările și completările ulterioare, Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2511-VII din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea semnării Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenţei împotriva femeilor și a violenţei domestice, precum şi în scopul fortificării și racordării sistemului naţional de prevenire și combatere a violenţei în familie la standardele internaţionale din domeniu, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Strategia naţională de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie pe anii 2018-2023, conform anexei nr.1.
    2) Planul de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte că realizarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023 se va efectua prin intermediul a două planuri de acţiuni, care vor fi implementate de autorităţile de resort în perioadele 2018-2020 şi 2021-2023.
    3. Implementarea activităţilor Strategiei numite se va efectua din contul şi în limitele bugetelor instituţiilor/autorităţilor specificate în planurile de acţiuni pe anii respectivi, precum şi din contul altor surse conform legislaţiei.
    4. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor asigura implementarea prevederilor Strategiei menţionate şi vor informa anual, pînă la data de 30 aprilie, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale despre gradul de implementare a acesteia.
    5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să asigure implementarea la nivel local a prevederilor Strategiei sus-numite.
    6. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale:
    1) va coordona procesul de elaborare a Planului de acţiuni pentru anii 2021-2023;
    2) va monitoriza şi va coordona procesul de implementare a Strategiei nominalizate şi a planurilor de acţiuni pentru anii 2018-2020 şi 2021-2023;
    3) va generaliza informaţiile şi va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 30 mai, raportul privind realizarea acţiunilor.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii și protecţiei sociale                                             Svetlana Cebotari
    Ministrul educaţiei,
    culturii și cercetării                                                         Monica Babuc
    Ministrul afacerilor interne                                            Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 281. Chişinău, 3 aprilie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2