OMF56/2018
ID intern unic:  375111
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 56
din  07.03.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea
obligației vamale prin compensare
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 515
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1310 din 2 aprilie 2018
Ministru __________ Victoria Iftodi    În temeiul art.128 alin.(3) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, și pct.7 subpunctul 1) din Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind stingerea obligației vamale prin compensare (se anexează).
    2. Responsabilitatea executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina Serviciului Vamal.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                 Octavian ARMAŞU

    Nr. 56. Chişinău, 7  martie  2018.


Aprobat
prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 56 din 7 martie 2018

REGULAMENT
privind stingerea obligaţiei vamale prin compensare
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind stingerea obligaţiei vamale prin compensare (în continuare – Regulament) stabileşte mecanismul de stingere a obligaţiilor vamale din contul sumelor plătite în plus şi/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale și vamale, urmează a fi restituite, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public naţional.
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    stingere a obligaţiei vamale prin compensare – trecerea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale și vamale, urmează a fi restituite, sau a sumelor transferate în mod eronat la componentele bugetului public naţional în contul stingerii obligației vamale restante faţă de bugetul public naţional;
    sumă plătită în plus – suma plătită a drepturilor de import sau a altor plăți administrate de organele vamale, prin vărsare sau încasare, în cuantum mai mare decît cel prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală și vamală, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public naţional;
    alte plăți administrate de organele vamale– alte plăți obligatorii achitate de plătitorul vamal, care se cuvin statului la importul sau exportul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia vamală și fiscală;
    restanţă – suma pe care plătitorul vamal era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii;
    document de plată – ordinul de plată, nota de transfer întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    fișa personală de evidență a plătitorului vamal – raportul, structurat corespunzător codului fiscal al plătitorului vamal, care reflectă apariția, modificarea şi stingerea obligaţiei vamale faţă de bugetul public naţional;
    3. Stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează prin trecerea pe contul restanţei a sumei plătite în plus și/sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale și vamale, urmează a fi restituită, sau a sumelor transferate în mod eronat la componentele bugetului public naţional.
    4. Stingerea prin compensare se efectuează la iniţiativa organului vamal și/sau la cererea plătitorului vamal conform capitolului II al prezentului Regulament, prin întocmirea documentelor de plată și/sau a deciziei privind stingerea obligației vamale prin compensare.
    5. În caz de nedepunere a cererii privind restituirea mijloacelor bănești plătite în plus, excedentul sumelor plătite în plus sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale și vamale, urmează a fi restituite, se lasă în contul stingerii plăților ulterioare administrate de organele vamale.
    6. Serviciul Vamal efectuează stingerea obligaţiei vamale prin compensare în limitele atribuţiilor stabilite în art.128 din Codul vamal și art.175 din Codul fiscal, respectînd prevederile prezentului Regulament.
    7. Data stingerii obligației vamale prin compensare este considerată data la care Direcția Trezoreria de Stat a executat documentele de plată.
II. PROCEDURA DE STINGERE A OBLIGAŢIEI
VAMALE PRIN COMPENSARE

    8. În cazul stingerii obligației vamale prin compensare prin trecerea sumelor depuse la contul altor plăți administrate de organele vamale din cadrul diferitelor clasificații economice se depune obligatoriu o cerere la Serviciul Vamal.
    9. Cererea privind stingerea obligației vamale prin compensare poate fi depusă atît de organul vamal, cît și de plătitorul vamal.
    10. Cererea este depusă în formă liberă și conține:
    1) data şi numărul cererii, conform corespondenţei de ieşire la plătitorul vamal/organul vamal;
    2) denumirea/numele, prenumele plătitorului vamal sau denumirea organul vamal;
    3) codul fiscal/codul IDNP a plătitorului vamal sau datele organului vamal;
    4) adresa, datele de contact ale plătitorului vamal sau ale organului vamal;
    5) cuantumul total al sumei plătite în plus;
    6) codul clasificaţiei economice;
    7) datele bancare (codul IBAN);
    8) menţiunea despre documentele anexate la cerere, care confirmă faptul achitării în plus a sumelor la buget, numărul şi data acestora.
    Cererea se semnează de persoana ce reprezintă conducerea agentului economic sau de persoana fizică.
    11. La cerere se anexează:
    1) copiile documentelor de plată (ordin de plată, notă de transfer) şi/sau ale altor documente confirmative (scrisoare/confirmare/raport, decizie eliberată de alte organe), care atestă faptul achitării în plus a sumelor la buget;
    2) copia buletinului de identitate - în cazul stingerii obligației vamale prin compensare persoanei fizice;
    12. Cererea plătitorului vamal privind stingerea obligaţiilor vamale prin compensare se înregistrează în Registrul de intrare a corespondenţei, cu aplicarea menţiunii despre recepţionarea cererii.
    13. În cazul în care plătitorul vamal nu a anexat toate documentele specificate la punctul 14 din prezentul Regulament, Serviciul Vamal este în drept să solicite suplimentar prezentarea acestor documente.
    14. Serviciul Vamal examinează cererea organului vamal și/sau a plătitorului vamal privind stingerea obligației vamale prin compensare, întocmeşte documentele de plată şi le remite spre executare Direcţiei Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în termen de 30 de zile din data primirii cererii, pe suport electronic, însoțite de borderou, confirmat prin semnătura electronică a persoanei împuternicite, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.
    15. În cazul în care, în urma verificării de către Serviciul Vamal nu s-au confirmat/sau au fost confirmate parţial sumele solicitate spre compensare, Serviciul Vamal, în termen de 15 zile, informează despre aceasta plătitorul vamal în scris.
    16. Termenul de prescripţie pentru compensarea sumelor plătite în plus ale obligației vamale este reglementat de art.266 din Codul fiscal.
    17. Dacă în urma analizei fișei personale de evidență a plătitorului vamal se constată existenţa atît a restanţei, cît şi a sumelor plătite în plus sau a sumelor achitate pentru obligația vamală în cadrul aceleiaşi clasificaţii economice, stingerea obligațiilor vamale prin compensare se efectuează la inițiativa Serviciului Vamal, fără acordul plătitorului vamal, cu întocmirea Deciziei privind stingerea obligației prin compensare conform anexei la prezentul Regulament, cu respectarea ordinii cronologice de apariție a acestora, reglementate de art.1251 din Codul vamal.

    anexă