HGO373/2018
ID intern unic:  375165
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 373
din  24.04.2018
cu privire la Registrul național
al emisiilor și al transferului de poluanți
Publicat : 27.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 133-141     art Nr : 415     Data intrarii in vigoare : 27.05.2018
    În temeiul art. 16 din  Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70–73, art.314),  cu modificările ulterioare, și art. 2 din Legea nr. 99 din 26 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului privind registrele emisiilor şi transferului de poluanți la Convenția privind accesul la informaţie, justiție şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.125-129, art.400), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți în scopul colectării informațiilor privind emisiile de poluanți și transferul acestora.
    2. Se aprobă:
    1) Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți”, conform anexei nr. 1;
    2) Regulamentul privind Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți, conform anexei nr. 2.
    3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura, prin intermediul Oficiului Prevenirea Poluării Mediului, crearea și monitorizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți” din sursele oferite de donatori și în limitele alocațiilor anuale aprobate pentru minister în legea bugetului de stat pentru anul respectiv.
    4. Întreprinderea de stat „Centrul de telecomunicații speciale” va asigura, în bază contractuală, administrarea și mentenanța Sistemului informațional automatizat „Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți”.
    5. Raportarea emisiilor și transferului de poluanți în Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți se efectuează după cum urmează:
    1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, sînt obligatorii pentru raportare poluanții enumeraţi în anexa nr.2, cu următoarele numere de ordine: 1-14, 17-29, 34, 35, 37-39, 42-52, 54, 57, 61-65, 68, 70-72, 74, 76, 79, 82, 83, 88, 90-98;
    2) începînd cu 1 ianuarie 2023, sînt obligatorii pentru raportare toți poluanții, conform anexei nr.2, în funcție de dezvoltarea metodelor de calcul la nivel internațional, cu excepția substanțelor menționate la punctul 6.
    6. Se exclud din lista de raportare substanțele interzise de legislația națională spre utilizare, import și producere, enumerate în anexa nr.2, cu următoarele numere de ordine: 15, 16, 26, 33, 41, 53, 58, 59.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și  Mediului.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                              Liviu Volconovici

    Nr. 373. Chişinău, 24 aprilie 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.373

din 24 aprilie 2018


CONCEPT TEHNIC

al Sistemului informațional automatizat„Registrul național

al emisiilor și al transferului de poluanți”

Capitolul I
GENERALITĂȚI

    1. Sistemul informațional automatizat „Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți” (în continuare – SIA „RETP”) reprezintă date sistematizate despre emisiile de poluanți în aer, apă, sol și sursele difuze, precum și despre transferurile de deșeuri și poluanți din apele reziduale în afara amplasamentului, raportate de către operatorii care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile menționate în anexa nr. 1 laRegulamentul privind Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți.

    2. În sensul prezentului Concept, următoarele noțiuni semnifică:

    1) amplasament– localizare geografică a complexului industrial; 

    2) an de referință –primulan calendaristic pentru care trebuie colectate datele privind emisiile de poluanți şi transferurile în afara amplasamentului;

    3) ape uzate– ape urbane, menajere şi industriale uzate şi orice altă apă uzată care face obiectul prevederilor legislației naționale din cauza substanțelor sau obiectelor pe care le conține; 

    4) bază de date– totalitatea datelor combinate, organizate conform unei structuri conceptuale, care stabilesc principiile generale de descriere, stocare și procesare a datelor;

    5) complex industrial– una sau mai multe instalații pe același amplasament care sîntexploatatede către aceeași persoană fizică sau juridică sau de către persoane diferite; 

    6) date– unități informaționale elementare despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situații etc., prezentate într-o formă care permite notificarea, comentarea și procesarea lor;

    7) date aprobate– date care au fost supuse unor proceduri de control a calității şisînt considerate adecvate pentru utilizare;

    8) deșeuri– orice substanță sau obiect așa cum este definit în Legea nr. 209 din 29 iulie2016 privind deșeurile; 

    9) deșeuri periculoase–orice substanță sau obiect definit conform Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;

    10) eliminare– orice operațiune prevăzută în anexa nr. 1 la Legeanr. 209 din 29 iulie 2016privind deșeurile; 

    11) emisie –orice introducere de poluanți în mediu ca rezultat al oricărei activități umane desfășurate în mod deliberat sau accidental, în mod obișnuit sau excepțional, inclusiv împrăștiere, emisie, descărcare, injectare, evacuare, depozitare ori evacuare printr-un sistem de canalizare fără epurare finală a apelor uzate;

    12) instalație– unitatea tehnică staționară în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul privind Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți”, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activitățile desfășurate pe un amplasament şi care ar putea genera emisii şi poluare; 

    13) operator–persoană fizică sau juridică care exploatează sau deține controlul asupra complexului industrial, așa cum este prevăzut în legislația națională, sau care a fost învestită cu putere economică decisivă asupra funcționării tehnice a complexului industrial; 

    14) poluant  –o substanță sau un grup de substanțe care pot fi periculoase pentru mediu sau pentru sănătatea populațieidin cauza proprietăților şi introducerii acestora în mediu;

    15) surse difuze – surse multiple mai mici sau dispersate de la care poluanții pot fi emiși în aer, apă şi sol, al căror impact combinat asupra componentelor mediului ar putea fi semnificativ şi pentru care nu este practic să se colecteze înregistrările de la fiecare sursă individuală;

    16) transferul în afara amplasamentului –deplasarea în afara perimetrului complexului industrial a deșeurilor destinate recuperării sau eliminării şi a poluanților din apele uzate în scopul epurării acestora; 

    17) valorificare– orice operațiune prevăzută în anexa nr. 2 la Legeanr. 209  din  29 iulie 2016 privind deșeurile. 

    3. Obiectivul general al SIA „RETP” este crearea unei resurse informaționale ce va cuprindeinformaţii despre poluarea mediului, emisiile de poluanți în aer, apă, sol,precum și sursele difuze, transferul de deșeuri și poluanți, în scopul facilitării accesuluila acestea pentrufactorii de decizie, instituțiile publice, agenții economici, dar și publicul larg.

    4. Accesul la informație va fi asigurat prin implementarea Registrului naţional privind emisiile și transferul de poluanți, în conformitate cu prevederile Protocolul Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind registrele emisiilor și transferului de poluanți (în continuare – Protocolul RETP) și Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituirea unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți (în continuare – Regulamentul E-RETP).

    5. Sarcinile de bază ale SIA „RETP” sînt:

    1) facilitarea participării publicului la luarea deciziilor în domeniul mediului;

    2) îmbunătățirea evidenţei emisiilor și a transferului de poluanți la nivel național și local;

    3) identificarea surselor majore ale emisiilor și transferului de poluanți;
    4) monitorizarea tendințelor emisiilor de poluanți;

    5) integrarea și armonizarea cerințelor de raportare în conformitate cu Protocolul RETP;

    6) simplificarea procesului de raportare de către operatori a emisiilor și  a transferului poluanților;

    7) furnizarea informațiilor necesare privind emisiile și transferul de poluanțipentru factorii de decizie;

    8) contribuția la implementarea obligațiilor internaționale;
    9) contribuția la prevenirea și reducerea poluării mediului. 

    6. Prin implementarea SIA „RETP” se vor atinge următoarele scopuri:

    1) asigurarea unei interfețe de raportare a operatorilor privind emisiile și transferul de poluanți din diferite sectoare ale economiei naționale;

    2) colectarea și verificarea rapoartelor privind emisiile și transferul de poluanți;

    3) asigurarea,la nivel național și internațional,a instrumentelor de raportare privind emisiile și transferul de poluanți, în conformitate cu cerințele Protocolului RETP. 

    7. Elaborarea și implementarea SIA „RETP” se va baza pe cele mai bune practici și principii de elaborare și implementare a sistemelor informaționale:

    1) principiul consecutivității, care presupune elaborarea și realizarea pe etape a proiectului;

    2) principiul legitimității, care presupune crearea și exploatarea SIA „RETP” în conformitate cu legislația Republicii Moldova;

    3) principiul respectării drepturilor omului, care presupune exploatarea sistemului în strictă conformitate cu documentele normative naționale, în limitele tratatelor și acordurilor internaționale cu privire la drepturile omului la care Republica Moldova este parte;

    4) principiul eficienței funcționării, care presupune optimizarea raportului „calitate/cost”;

    5) principiul primei persoane/centrului unic, care presupune existența unui conducător real de rang superior, ce deține abilități suficiente pentru luarea deciziilor și coordonarea lucrărilor de creare și exploatare a SIA „RETP”;

    6) principiul securității, care semnifică păstrarea garantată a datelor precum și protecţia împotriva accesului neautorizat, drept bază pentru realizarea acestora fiind standardele internaționale ISO 27001 și ISO 15408;

    7) principiul temeiniciei datelor, care presupune confirmarea legitimității fiecărui fapt și fiecărui bloc de date introduse în sistem pe calea referințelor la documentele corespunzătoare (pe suport de hîrtie sau electronic);

    8) principiul dezvoltării progresive, care semnifică crearea sistemului și modificarea continuă a componentelor sale separate,pe baza tehnologiilor informaționale performante;

    9) principiul accesului bazat pe drepturi egale, care presupune oferirea drepturilor egale de accesul reglementat pentru toate categoriile de utilizatori, independent de locul aflării lor;

    10) principiul integrității și veridicității datelor;

    11) principiul modularității și extensibilității, care semnifică posibilitatea extinderii sistemului fără modificarea componentelor create anterior.

Capitolul II

SPAȚIUL NORMATIV-JURIDIC AL FUNCȚIONĂRII SIA „RETP”

    8. Cadrul juridic-normativ al SIA „RETP” se constituie din legislația națională în vigoare, acordurile și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și actele normative care reglementează implementarea SIA „RETP”.

    9. Crearea și funcționarea SIA „RETP”  este reglementatăde următoarele legi, hotărîri de Guvern și ordine ministeriale:

    1) Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

    2) Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător;

    3) Legea nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive;

    4) Legea nr. 1422-XIII din 17 decembrie 1997 privind protecția aerului atmosferic;

    5) Legea nr. 99 din 26 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului privind registrele emisiilor și transferului de poluanți la Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului;

    6) Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011;
    7) Legea nr. 209 din 29 iulie 2017 privind deşeurile;

    8) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;

    9) Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
    10) Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;
    11) Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică;

    12) Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic;

    13) Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal;

    14) Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisari de apă pentru localitățile urbane și rurale”;

    15) Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 9 octombrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă”;

    16) Hotărîrea Guvernului nr. 835 din 29 octombrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și raportarea apei folosite”;

    17) Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;

    18) Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”;

    19) Hotărîrea Guvernului nr. 717 din 29 august2014 „Privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP)”;

    20) Hotărîrea Guvernuluinr. 656 din 5 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate”;

    21) Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 20 decembrie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice”;

    22) Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)”;

    23) Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 20 decembrie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcționarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulației electronice ale acestora”;

    24) Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 „Cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat”;

    25) Ordinul Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale nr. 20 din 14 martie 2005 „Cu privire la autorizarea activităților ce țin de folosirea resurselor naturale şi prevenirea poluării mediului”. 

    10.Următoarele standarde și metodologii vor fi utilizate la implementarea SIA „RETP”:

    1) Standardul Republicii Moldova SMV ISO CEI 15288:2009 „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului”;

    2) Standardul Republicii Moldova SM ISO/ CEI 12207:2014 ,,Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al software-ului”;

    3) Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI 27002:2014 „Tehnologia informației; Tehnici de securitate; Cod de bună practică pentru managementul securității informației”;

    4) Ordinul Ministerului Dezvoltării Informaționale nr. 78 din 1 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Procesele ciclului de viață al software-lui” RT 38370656-002:2006.

Capitolul III
SPAȚIUL FUNCȚIONAL AL SIA „RETP” SIA „RETP”
Secțiunea 1. Funcțiile de bază ale SIA „RETP”

    11. SIA „RETP”va asigura îndeplinirea funcțiilor de bază în colectarea și procesarea informațiilor despre emisiile și transferul de poluanți, precum şi generarea de rapoarte privind datele colectate și procesate. SIA „RETP”  va îndeplini funcția de evidență a:

    1) operatorilor care desfășoară una sau mai multe activități ce presupun emisii de poluanți și la care sînt atestate instalații poluante staționare;

    2) instalațiilor poluante (punctiforme sau difuze);
    3) tipurilor de poluanți sau deșeuri;

    4) componentelor mediului înconjurătorîn care a fost realizată emisia (aer, apă, sol, inclusiv pomparea în subteran);

    5) genurilor de activitate ale operatorilor și ale proprietarilor de obiecte cu surse de poluare;

    6) datelor despre transferul poluanților (deșeurilor);

    7) datelorprivind inventarierea anuală a emisiilor de substanțe nocive în atmosferă pentru fiecare sursă de poluare în parte;

    8) datelor despre componența, tipul poluanților și cantitatea poluanților emiși în atmosferă, solsau în apă;

    9) parametrilor cantitativi și calitativi ai influenței nocive a obiectelor ce constituie surse de emisie a poluanților atmosferei;

    10) cazurilor în care se produce emisia/transferul critic al poluanților și datelor ce caracterizează aceste evenimente;

    11) activităților în vederea reducerii emisiei poluanților, inclusiv emisiei poluanților de la unitățile de transport.

Secțiunea a 2-a. Contururile funcționale de bază

 

    1) Conturul Administrare și Control, care presupune următoarele funcții:

    a) administrarea conturilor utilizatorilor SIA „RETP”;

    b) delimitarea drepturilor de acces pentru utilizatorii SIA „RETP”, conform rolurilor stabilite;

    c) administrarea portalului public (pagina web) al SIA „RETP” ;

    d) administrarea șabloanelor și formularelor electronice utilizate în SIA „RETP”;

    e) administrarea clasificatoarelor utilizate de SIA „RETP”;
    f) configurarea parametrilor SIA „RETP”;

    2) Conturul Evidența Obiectelor, care presupune următoarele funcții:

    a) colectarea datelor prin formulare electronice;
    b) înregistrarea în sistem a datelor despre operatori, poluanți, activități;
    c) importul datelor din alte surse;

    d) formatarea, clasificarea, validarea și stocarea datelor într-o bază de date;

    e) analiza și validarea datelor colectate;

    f) calculul emisiilor prin aplicarea metodologiilor de calcul corespunzătoare;
    g) generarea rapoartelor conform șabloanelor predefinite;
    h) exportul datelor în format deschis (XML, Excel etc.);
    i) căutarea complexă în sistem;
    j) reprezentarea cartografică a datelor;
    k) stocarea datelor spațiale privind emisiile și sursele de emisii;
    l) modelarea spațială a datelor;
    m) identificarea și reprezentarea grafică a focarelor de emisii.
Secțiunea a 3-a. Fluxurile informaționale ale SIA „RETP”

    13. SIA „RETP”  va gestiona 3 fluxuri informaționale de bază:

    1) colectarea datelor: procesul ce va asigura introducerea datelor despre emisiile și transferul de poluanți, precum și sursele de emisie, inclusiv referințele geografice în sistem,utilizînd mai multe instrumente cum sînt formularele electronice, integrarea cu alte surse de date, importul de date;

    2) procesarea datelor: procesul destinat analizei și procesării datelor colectate, precum și evaluării emisiilor prin aplicarea diferitor metodologii de calcul al emisiilor și transferului de poluanți. Totodată, acest proces va oferi instrumente pentru modelarea spațială a datelor;

    3) distribuția datelor (raportarea): procesul pentru distribuirea datelor prin rapoarte, tabele, diagrame, hărți.

 
Capitolul IV
STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A SIA „RETP”
    14. Părțile implicate în utilizarea SIA „RETP”:

    1) proprietarul SIA „RETP”  este statul, posesorul SIA „RETP” este autoritatea competentă – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

    2 )deținătorul  SIA „RETP” este autoritatea administrativă cu funcție de reglementare în domeniul mediului – Agenția de Mediu;

    3) registratorii informației în SIA „RETP” sînt următoarele instituții:
    a) Agenția de Mediu(date recepționate de la furnizorii informației)

    b) organul de control în domeniul mediului – Inspectoratul pentru Protecția Mediului (date despre sursele difuze);

    4) furnizorii de date:

    a) operatorii înregistrați în sistem (date despre poluanții emiși sau transferați);

    b) Inspectoratul pentru Protecția Mediului (date despre depozitele de deșeuri non-sanitare și ilegale, în corespundere cu Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile);  

    c) Agenția „Apele Moldovei” (datereferitoare la resursele acvatice);

    d) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (date ce țin de utilizarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, date despre fermele de creștere a animalelor cu suprafața și evacuarea neorganizată a apelor uzate);

    e) Agenția Servicii Publice (date despre numărul de mașini și tipurile de motoare preluate din Registrul de stat al unităților de transport);

    f) Biroul Național de Statistică (date statistice privind balanța energetică);
    5) destinatarii datelor SIA „RETP” sînt:
    a) operatorii;

    b) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediuluiși instituțiile subordonate;

    c) organele centrale de specialitate ale statului;
    d) publicul.

    15. Funcțiile de bază asociate formării resurselor informaționale aleSIA „RETP”  vor fi atribuite Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și autorităților competente din subordinea acestuia. În prezent responsabilitățile pentru colectarea și gestiunea datelor sînt împărțite între Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Apele Moldovei”. Odată cu instituirea SIA „RETP”, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va desemna autoritatea competentă responsabilă de asigurarea funcțiilor de bază aleSIA „RETP” .

    16. O parte dintre funcțiile legate de înregistrarea datelor în sistem vor fi atribuite operatorilor care vor raporta în mod electronic emisiile și transferul de poluanți,utilizînd șabloane predefinite și aprobate de către autoritatea competentă.

    17. Funcțiile de administrare și mentenanțăa infrastructurii SIA „RETP”  vor fi executate de către Întreprinderea de Stat ,,Centrul de telecomunicații speciale”, conform contractului încheiat cu posesorul/deținătorul SIA „RETP” .

 
Capitolul V
DOCUMENTELE SIA „RETP”
    18. Documentele SIA „RETP” sînt:
    1) documente de intrare:
    a) formulare de raportare a emisiilor pentru agenții economici;
    b) formulare pentru evidenţa colectării emisiilor din sursele difuze.
    2) documente tehnologice:
    a) descrierea clasificatoarelor;
    b) documente privind descrierea formatului datelor interne;
    c) şabloane de formulare;
    d) documente privind descrierea indicatorilor;
    e) ghiduri de utilizare și administrare a SIA „RETP”;
    f) documente de descriere a rapoartelor;
    3) documente de ieșire:
    a) raport privind emisiile de poluanți;
    b) raport privind transferul de poluanți;
    c) raport privind emisiile din surse difuze (apă, aer);
    d) hărți interactive privind emisiile și transferul de poluanți, precum și emisiile din surse difuze.
Capitolul VI
SPAȚIUL INFORMAȚIONAL AL SIA „RETP”
Secțiunea 1. Obiectele informaționale ale SIA „RETP”

    19. Principalele obiecte informaționale aleSIA „RETP” sînt:

    1) operator –obiectul informațional ce caracterizează operatorul care este înregistrat în sistem.

    Caracteristici:

    a) IDNO (identificatorul unic al operatorului, preluat dinRegistrul de stat al unităților de drept);

    b) denumirea (denumirea operatorului, preluată dinRegistrul de stat al unităților de drept);

    c) adresa juridică (adresa juridică a operatorului, preluată dinRegistrul de stat al unităților de drept);

    d) reprezentant al operatorului;

    e) lista activităților SIA „RETP”  (codul și denumirea activităților conform Clasificatorului activităților economice din RepublicaMoldova);

    f) numărul instalațiilor;

    g) lista instalațiilor;
    h) numărul angajaților;

    2) instalație –obiectul informațional ce caracterizează o instalație ce aparține unui operator.

    Caracteristici:

    a) identificator (generat de sistem);

    b) amplasament (adresa și coordonatele geografice ale instalației);

    c) volumul producției pentru un an;

    d) numărul orelor de funcționare într-un an;

    3) activitate RETP –obiectul informațional ce caracterizează o anumită activitate a operatorului în contextul emisiilor sau al transferului de poluanți. Operatorul va avea o activitate de bază sau, după caz, mai multe activități secundare.

    Caracteristici:

    a) codul activităţii (conform Clasificatorului activităților economice din Republica Moldova);

    b) denumirea activităţii (conform Clasificatorului activităților economice din RepublicaMoldova);

    c) tipul activităţii(activităţi conform anexei nr.1sau conform Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale);

    4) poluantobiectul informațional ce caracterizează un poluant gestionat de SIA „RETP” .

    Caracteristici:

    a) codulunic (conform Clasificatorului poluanților, conform anexei nr. 2);

    b) denumirea (conform Clasificatorului poluanților);

    5) emisii –obiectul informațional ce caracterizează emisiile și transferul de poluanți. Emisiile vor fi grupate în următoarele categorii: emisiiîn aer, emisii în apă (emisii directe în apă), emisiiîn sol.

    Caracteristici:

    a) poluant (conform Clasificatorului poluanților);

    b) valoarea de prag (kg/an);

    c) cantitatea totală anuală (kg/an);

    d) metoda utilizată (analitică sau de calcul);

    e) factorul de emisie utilizat;

    6) transferuri de poluanțiobiectul informațional ce caracterizează transferurile de poluanți. Transferurile de poluanți sînt grupate în următoarele categorii: transferul în afara amplasamentului de poluanți din apele reziduale;transferul în afara amplasamentului de deșeuri periculoase > 2 t/a;transferul în afara amplasamentului de deșeuri nepericuloase > 2000 t/a.

    Caracteristici:

    a) numele întreprinderii de valorificare/eliminare;

    b) cantitatea totală anuală (kg/an);

    c) metoda utilizată;

    d) adresa amplasamentului de valorificare/eliminare.

Secțiunea a 2-a. Scenariile de bază aferente

obiectelor informaționale

    20. Scenariul de bază reprezintă lista evenimentelor aferente obiectelor informaționale luate în evidență deSIA „RETP” .

    1) scenariile referitoare la obiectul informațional „Operator”:

    a) înregistrarea primară –de către registratorîn momentul lansării sistemului. O parte dintreatributevor fi preluate din Registrul de stat al unităților de drept;

    b) actualizarea datelor – la modificarea datelor înregistrate despre operator. Atributele din Registrul de stat al unităților de drept vor fi actualizate prin sincronizare cu SIA „RETP”;

    c) scoaterea din evidență – în cazul modificării genului de activitate sau al lichidării operatorului;

    2) scenariile referitoare la obiectul informațional „Instalație”:

    a) înregistrarea primară – de către registrator,la depunerea solicitării de către operator pe baza unui șablon oferit de deținător;

    b) actualizarea datelor – de către registrator, la modificarea datelor înregistrate printr-o solicitare parvenită de la operator;

    c) scoaterea din evidență – de către registrator,în cazul radieriiinstalației la solicitarea operatorului;

    3) scenariile referitoare la obiectul informațional „Poluant”:

    a) înregistrarea primară – de către registrator, înainte de lansarea sistemului în producție;

    b) actualizarea datelor – de către registrator, la solicitarea deținătorului;

    c) scoaterea din evidență – în cazul radierii poluantului din lista poluanților, la solicitarea deținătorului;

    4) scenariile referitoare la obiectul informațional „Emisii”:

    a) înregistrarea primară – de către registrator,la momentul depunerii de către operator a raportului privind emisiile pe baza șablonului oferit de deținător;

    b) actualizarea datelor – anual de către registrator,la momentul depunerii de către operator a raportului privind emisiile și transferul de poluanți pe baza șablonului prezentat de deținător;

    c) scoaterea din evidență  – emisiile colectate nu vor fi scoase din evidență;

    5) scenariile referitoare la obiectul informațional „Transfer de poluanți”:

    a) înregistrarea primară – de către registrator, la momentul depunerii de către operator a raportului privind transferul de poluanți pe baza șablonului prezentat de deținător;

    b) actualizarea datelor – anual de către registrator,la momentul depunerii de către operator a raportului privind transferul de poluanți pe baza șablonului prezentat de deținător;

    c) scoaterea din evidență  – informațiile privind transferul de poluanți nu vor fi scoase din evidență.

Secțiunea a 3-a. Clasificatoarele SIA „RETP”

    21. Pentru a asigura veridicitatea și reducerea volumului informației stocate în SIA „RETP” , se vor utiliza următoarele clasificatoare:

    1) Clasificatorul poluanților– va conține lista poluanților și caracteristicile utilizate în procesul de raportare şi va fi gestionat de către administratorul SIA „RETP” ;

    2) Clasificatorul unităților administrativ teritoriale– CUAT (conform Biroului Naţional de Statistică) – va conține lista raioanelor și localităților din Republica Moldova și va fi utilizat pentru validarea și identificarea amplasamentului surselor de emisii. Deoarece în prezent acest clasificator nu există sub formă de serviciu, dezvoltatorul SIA „RETP”  va implementa clasificatorul respectiv la etapa de dezvoltare a SIA „RETP”;

    3) Clasificatorul activităților economice din Republica Moldova– CAEM (conform Biroului Naţional de Statistică) – va conține lista codurilor și activităților economice din Republica Moldova și va fi utilizat pentru validarea și identificarea activităților economice ale agenților economici care vor raporta emisiile în cadrul SIA „RETP” . Deoarece în prezent acest clasificator nu există sub formă de serviciu, dezvoltatorul SIA „RETP”  va implementa clasificatorul respectiv la etapa de dezvoltare a sistemului SIA „RETP”;

    4) Lista sectoarelor economice – va conține sectoarele economice și activitățile din cadrul fiecărui sector, eligibile în contextul raportării emisiilor şi a transferului de poluanţi. Lista poluanților este prezentată în anexa nr. 2 la Regulamentul privind Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți. Acest clasificator va fi gestionat de către administratorul SIA „RETP” .

Secțiunea a 4-a. Integrarea SIA „RETP” cu alte

sisteme informaționale

    22. SIA „RETP”  se va integra cu următoarele sisteme informaționale:

    1) Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) SIA „RETP”  se va integra cu Registrul de stat al unităților de drept pentru a valida și a prelua informațiile necesare despre agenții economici care vor raporta emisiile şi transferul de poluanţi. Integrarea se va realiza prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).
    2) Registrul de stat al unităților de transport (RSUT) SIA „RETP”  se va integra cu Registrul de stat al unităților de transport pentru a valida și  a prelua informațiile despre numărul de unități de transport și tipul motoarelor utilizate. Integrarea se va realiza prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).
    3) Sistemul informațional al Biroului Naţional de Statistică SIA „RETP”  se va integra cu Sistemul informațional al Biroului Naţional de Statisticăpentru a prelua informații despre producția principalelor produse industriale. Integrarea se va realiza prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).
    4) Sistemul informațional „Autorizații de mediu pentru folosința specială a apei” (AMFSA)SIA „RETP”  se va integra cu Sistemul informațional „Autorizații de mediu pentru folosința specială a apei” pentru a prelua informații despre autorizațiile respective din Registrul „Autorizații de mediu pentru folosința specială a apei”, gestionat de Sistemul informațional „Autorizații de mediu pentru folosința specială a apei”. Integrarea se va realiza prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect);
    5) Sistemul informatic „Cadastrul apelor” SIA „RETP”  se va integra cu Sistemul informatic „Cadastrul apelor” pentru a prelua informații privind rețeaua bazinieră, care va fi folosită pentru cartarea emisiilor. Integrarea se va realiza prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). 

    23. SIA „RETP”  se va integra cu alte sisteme informaționale relevante prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).

Capitolul VII
SPAȚIUL TEHNOLOGIC AL SISTEMULUI
 

    24. SIA „RETP”  se proiectează ca un sistem modular bazat pe tehnologii de cloudcomputing,care asigură posibilitatea dezvoltării sale fără a perturba continuitatea funcționării, în conformitate cu divizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și structura organizațională a subdiviziunilor care participă la formarea acestuia.

    25. SIA „RETP”  va utiliza serviciile electronice guvernamentale instituite (serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică, (MSign), serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) etc.) şi va fi găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud).

    26. SIA „RETP”  va fi un sistem constituit din două niveluri:

    1) nivelul central, situat în mun. Chișinău, care este destinat pentru asigurarea stocării şi procesării informației, prezentarea acesteia utilizatorilor, precum şi gestionarea sistemului;

    2) nivelul regional, amplasat în cadrul instituțiilor responsabile de colectarea datelor, precum și în cadrul operatorilor, care este destinat pentru colectarea și vizualizarea datelor privind emisiile și transferul de poluanți.

    27. SIA „RETP” va fi proiectat după modelul „client-server”, disponibil
on-line, cu o bază de date centralizată. Sistemul informațional va folosi tehnologii de ultima generație, care vor permite utilizarea acestuia în toate instituțiile implicate atît la nivel central,cît și la nivel local, fără necesitatea instalării programelor suplimentare.

    28.  Complexul tehnic de program , şi anume: lista produselor software şi a mijloacelor tehnice care se utilizează la crearea infrastructurii informaționale a SIA „RETP” – este stabilit de elaborator, de comun acord cu posesorul şi deținătorul SIA „RETP” .

    1) implementarea unei soluții  aliniate la arhitecturiorientate pe servicii, care va oferi posibilitatea reutilizării unor funcții ale sistemului în cadrul altor procese sau dotarea sistemului cu noi funcționalități, dar fără a perturbafuncționarea sistemului;

    2) implementarea funcționalităților de arhivare (backup) și restabilire a datelor în caz de accident.

    29. SIA „RETP”  va asigura atît exercitarea funcțiilor de bază ale sistemului informațional, cît și a funcțiilor specifice determinate de destinația sistemului, grupate în blocuri funcționale specializate.

Capitolul VIII
ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE
A SISTEMULUI

    30. Securitatea informațională aSIA „RETP”  va fi asigurată printr-un ansamblu de măsuri juridice, organizatorice, economice și tehnologice în scopul prevenirii pericolelor pentru resursele și infrastructura informațională aleSIA „RETP” .

    31. Cerințele generale față de securitatea informațională a SIA „RETP” sînt:

    1) asigurarea confidențialității informației presupune oferirea accesului la informație doar persoanelor autorizate și,totodată,menținerea caracterului privat al datelor cu caracter personal;

    2) asigurarea integrității și consistenței datelor presupune definirea unor reguli clare de introducere și procesare a datelor, astfel încît informațiile introduse nu pot fi distorsionate accidental sau cu rea-intenție. Modificarea datelor se fac doar de către persoanele autorizate;

    3) asigurarea disponibilității datelor presupune asigurarea accesului la informație atunci cînd este solicitată și implică, în principiu, disponibilitatea sistemului de a oferi informația solicitată de către utilizatori. Deoarece SIA „RETP”  va fi o aplicație web, disponibilitatea sistemului va fi 24/24, asigurată prin soluții tehnice.

    32. Posesorul și deținătorul vor implementa toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea informațională a SIA „RETP”.


Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.373

din 24 aprilie 2018

REGULAMENT

privindRegistrul național al emisiilor și al transferului de poluanți

    Prezentul Regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor şi transferul de poluanți şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33/1 din 4 februarie 2006.

I. DISPOZIŢII GENERALE 

    1. Prezentul Regulament stabilește cadrul instituțional necesar pentru înființarea şi reglementarea Registrulnațional emisiilor şi transferului de poluanți (în continuare –Registrul național) pentru a încuraja participarea publicului la luarea deciziilor în ceea ce priveşte problemele de mediu, precum şi contribuţia la prevenirea şi reducerea poluării mediului. 

    2. Registrul naționaleste conceput sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului care conține date cu privire la poluanții emiși sau transferați dintr-o varietate de surse, ce pot avea un potențial efect dăunător asupra mediului.

    3. Pentru aplicarea prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

    1) administrator al Registrului național – persoana responsabilă de ținerea Registrului național,desemnată de autoritatea competentă în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament.

    2) amplasament – localizare geografică a complexului industrial;

    3) an de referinţă–primul an calendaristic pentru care trebuie colectate datele privind emisiile de poluanți şi transferurile în afara amplasamentului;

    4) ape uzate– ape urbane, menajere şi industriale uzate şi orice altă apă uzată care face obiectul prevederilor legislației naționale din cauza substanțelor sau obiectelor pe care le conține;

    5) autoritate administrativă cu funcţie de reglementare în domeniul mediului– Agenţia de Mediu;

    6) autoritate competentă– Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

    7) complex industrial – una sau mai multe instalații pe același amplasament sau amplasamente adiacente, care sînt deținute în proprietate sau exploatate de către aceeași persoană fizică sau juridică;

    8) deșeuri – orice substanță sau obiect definit conform Legii nr. 209 din 29 iulie 2016privind deșeurile;

    9) deșeuri periculoase– orice substanță sau obiect definit conform Legii nr. 209 din 29 iulie 2016privind deșeurile; 

    10) eliminare– orice operațiune prevăzută în anexa nr.1 la Legeanr. 209 din 29 iulie 2016privind deșeurile;

    11) emisie–introducere de poluanți în mediu ca rezultat al oricărei activităţi umane desfășurate în mod deliberat sau accidental, în mod obișnuit sau excepțional, inclusiv împrăștiere, emanare, descărcare, injectare, evacuare ori depozitare sau evacuare printr-un sistem de canalizare fără epurare finală a apelor uzate; 

    12) instalație – unitate tehnică staționară în care se desfășoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfășurate pe acel amplasament şi care ar putea genera emisii şi poluare; 

    13) operator – orice persoană fizică sau juridică care exploateazăcomplexulindustrial sau deține controlul asupra acestuia, așa cum este prevăzut în legislația națională, sau care a fost învestită cu putere economică decisivă asupra funcționării tehnice a complexului industrial;

    14) organ de control în domeniul mediului– Inspectoratul pentru Protecția Mediului;

    15) poluant–  o substanță sau un grup de substanțe care pot fi periculoase pentru mediu sau pentru sănătatea populației din cauza proprietăților şi introducerii acestora în mediu;

    16) public – una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în concordanță cu legislația ori practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora;

    17) substanță– orice element chimic şi compușii acestuia, cu excepția substanțelor radioactive;

    18) surse difuze– surse multiple mai mici sau dispersate de la care poluanții pot fi emiși în aer, apă şi sol, al căror impact combinat asupra componentelor mediului ar putea fi semnificativ şi pentru care nu este practic să se colecteze înregistrările de la fiecare sursă individuală;

    19) transfer în afara amplasamentului – deplasare în afara perimetrului complexului industrial a deșeurilor destinate recuperării sau eliminării şi a poluanților din apele uzate, în scopul epurării acestora;

    20) valorificare –orice operațiune prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016privind deșeurile.

II. SUBIECȚII RAPORTURILOR JURIDICE 

ÎN DOMENIUL CREĂRII ȘI UTILIZĂRII REGISTRULUI NAȚIONAL 

    4. Proprietar al Registrului național este statul. Posesor al Registrului național este autoritatea competentă care asigură condiţiile administrative, juridice, organizatorice şi financiare pentru crearea acestuia și care dispune de drepturile şi obligaţiile posesorului Registrului naţional, stabilite prin Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, precum și de atribuțiile și obligațiile stabilite de prezentul Regulament.

    5. În calitate de deținător al Registrului național este desemnată o subdiviziune specializată din cadrul autorității administrative cu funcție de reglementare în domeniul mediului, căreia posesorul Registrului i-a delegat atribuțiile de verificare a datelor raportate de operatori și de elaborare a rapoartelor privind emisiile în sol, aer şi apă şi altor rapoarte naționale, pe baza cerințelor acordurilor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte, asigurînd accesul publicului la aceste informaţii. Deținătorul Registrului național acordă asistență în cazul apariției problemelor tehnice sau a neclarităților în procesul implementării Registruluinațional, administrează în totalitate funcționarea acestuia, cu excepția problemelor care țin de competența administratorului tehnic (Întreprinderea de Stat„Centrul de Telecomunicații Speciale”) și a altor participanți la Registrul național. Angajații Agenției de Mediu au acces la informația din Registrulnațional în limitele stabilite de posesor.

    6. Participanți la Registrul național sînt:

    1) furnizorii de date:

    a) operatorii înregistrați în sistem (date despre poluanții emiși sau transferați);

    b) Inspectoratul pentru Protecția Mediului (date despre depozitele de deșeuri non-sanitare și ilegale, în corespundere cu Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile);  

    c) Agenția „Apele Moldovei” (informații referitoare la resursele acvatice);

    d) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (date ce țin de utilizarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, date despre fermele de creștere a animalelor cu evacuare neorganizată a apelor uzate de pe suprafața acestora);

    e) Agenția Servicii Publice (date despre numărul de mașini și tipurile de motoare preluate din Registrul de stat al unităților de transport);

    f) Biroul Național de Statistică (informație statistică privind balanța energetică);

    2) destinatarii de date:

    a) operatorii;

    b) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și instituțiile subordonate;

    c) organele centrale de specialitate ale statului;

    d) publicul.
III. STRUCTURA, PRINCIPIILE DE CREARE ȘI MENȚINERE
A REGISTRULUI NAȚIONAL

    7. Registrul național include informații specifice cu privire la emisiile de poluanți în aer, apă, sol şi sursele difuze, precum şi la transferurile de deșeuri şi poluanți din apele reziduale în afara amplasamentului, raportate de către operatorii care desfășoară una sau mai multe activităţi incluse în anexa nr. 1.

    8. Datele raportate în Registrul național:

    1) trebuie să corespundă criteriilor de exhaustivitate, consecvență şi credibilitate;

    2) se vor menține pentru cel puțin 10 ani, începînd cu anul de referinţă care este considerat primul an de raportare.

    9. Registrul național, accesibil publicului, este structurat și menținut astfel încît:

    1) să specifice, pentru fiecare complex industrial, datele furnizate referitoare la sursele punctiforme;

    2) să permită revizuirea raportărilor de la sursele difuze;

    3) să furnizeze datele desprefiecare poluant sau deșeu;

    4) să țină cont de diferiți factori de mediu, stabilind o distincție între emisiile în aer, apă şi sol;

    5) să cuprindă informații privind transferurile de poluanți;

    6) să se bazeze pe raportarea obligatorie şi periodică;

    7) să includă informații standardizate şi actualizate, un număr redus de valori de prag de raportare standardizate şi de prevederi, dacă e cazul, pentru confidențialitate;

    8) să fie coerent şi destinat a fi prietenos utilizatorului/ușor de folosit şi accesibil publicului, inclusiv în format electronic;

    9) să permită accesul publicului la elaborarea şi modificarea sa;

    10) să reprezinte o bază de date structurată şi computerizată sau mai multe baze de date legate între ele, administrate de către autoritatea competentă.

    10. Autoritatea competentă asigură publicarea Registrului național, care conține dateleatît în forme agregate, cîtşi neagregate, astfel încît emisiile şi transferurile să poată fi căutate şi identificate după:

    1) complex industrial, inclusiv societatea-mamă şi amplasamentul său geografic, inclusiv bazinul hidrografic, cu indicarea coordonatelor geografice;

    2) gen de activitate;

    3) poluant sau deșeu;

    4) fiecare componentă de mediu (aer, apă, sol) în care este emis poluantul;

    5) transferuri în afara amplasamentului ale deșeurilor şi destinația lor sau operațiunile de eliminare ori valorificare a deșeurilor;

    6) transferurile în afara amplasamentului ale poluanților în apele reziduale;

    7) surse difuze;

    8) proprietar sau operator. 

    11. Conținutul, sistemul de acumulare a informației, categoria de date supuse acumulării şi raportării, procedurile de raportare, verificarea şi evaluarea calității datelor, condițiile de furnizare şi accesare datelor de mediu, confidențialitatea şi alte elemente necesare pentru funcționarea Registrului național sînt explicateînGhidul pentru facilitarea implementării Registrului naționalal emisiilor și al transferului de poluanți,aprobat prin decizia Colegiului autorităţii competente.

    12. Autoritatea competentă, în calitate de posesor al Registruluinațional, este responsabilă de asigurarea colectării informaţiilor privind emisiile de poluanţi şi transferul acestora, instituirea şi ţinerea Registrului naţional, asigurarea cooperării şi a raportării la nivel internaţional, în conformitate cu prevederile ProtocoluluiRETP, și exercită următoarele atribuții:

    1) asigură centralizarea datelor din Registrul național şi generarea Raportului național privind emisiile şi transferul de poluanți, care este supus analizei în cadrul Colegiului autorităţii competente, creat în baza Legii nr. 1515-XII  din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător;

    2) coordonează procesul de implementare a Protocolului Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind registrele emisiilor și transferului de poluanți (în continuare –Protocolul RETP);

    3) iniţiază şi asigură elaborarea, promovarea spre aprobare şi coordonarea realizării actelor normative, inclusiv metodologiilor pentru calcularea sau măsurarea emisiilor în sol, aer şi apă, în funcție de dezvoltarea acestora în cadrul acordurilor multilaterale de mediu la nivel internațional;

    4) constituie, prin intermediul autorităţii competente, punctul de legătură pentru cooperarea şi comunicarea cu instituțiile internaționale în ceea ce priveşte menţinerea Registrului național şi raportarea anuală din partea statului către acestea;

    5) examinează şi aprobă planurile anuale de acţiuni ale autorităţilor administrative subordonate în ceea ce priveşte supravegherea şi controlul implementării prezentului Regulament și monitorizează gradul de realizare a acestora;

    6) contribuie la colectarea şi diseminarea informaţiei privind generarea emisiilor în sol, aer şi apă;

    7)  asigură accesul publicului la informaţie conform prevederilor punctelor 8 și 9, fără a fi necesară declararea interesului, şi distribuie informația gratuit pe Internet și prin alte mijloace electronice;

    8) organizează, împreună cu alte autorităţi publice şi cu organizațiile necomerciale, programe de instruire şi educare a operatorilor şi a populaţiei privind aplicarea Registrului național;

    9)  asigură colaborarea administrativă şi schimbul de informaţii cu alte state şi organizaţii internaţionale privind menţinerea Registrului național, precum şi raportarea în cadrul Protocolului RETP la care Republica Moldova este parte, conform procedurilor de raportare stabilite;

    10) asigură implementarea măsurilor organizatorice şi tehnice necesare pentru garantarea regimului de confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010. 

    13. Autoritatea administrativă cu funcţie de reglementare în domeniul mediului exercită următoarele atribuţii:

    1) participă la promovarea politicii de stat în domeniul Registrului național;

    2) asigură implementarea Registrului național,prin colectarea datelor raportate de către operatori;

    3) participă la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative privind Registrulnațional;

    4) participă la implementarea tratatelor şi acordurilor internaţionale ce ţin de Registrul național;

    5) colaborează, în limitele competenţei, în domeniul implementării Registrului național, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi cu alte instituţii de cercetări ştiinţifice, cu instituţiile de învăţămîntşiasociaţiileobşteşti de profil, cu alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice;

    6) monitorizează, pe cont propriu sau în colaborare cu organul de control în domeniul mediului, veridicitatea și corectitudinea datelor prezentate  pentru a fi incluse în Registrul național;

    7) constituie deținătorul Registrului naționalşi asigură ţinerea de către acesta aatribuțiilor delegate de către posesor prin act intern.

    14. Organul de control în domeniul mediuluiexercită funcţia de supraveghere şi control privind evidenţa şi raportarea emisiilor în conformitate cu Legea nr. 1515-XII  din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător și Legea nr.131 din 8 iunie 2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

IV. MODALITATEA DE COLECTARE, PREZENTARE ȘI

VALIDARE A DATELOR ÎN REGISTRUL NAȚIONAL

    15. Operatorii care desfășoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr.1 raportează anual autorității competente, în modul și în termenele specificate în anexa nr.3, următoarele date:

    1) emisiile în aer, apă sau sol a oricărui poluant specificat în anexa nr. 2;

    2) transferurile în afara amplasamentului a deșeurilor periculoase sau nepericuloase pentru oricare din operațiunile de valorificare sau eliminare, cu excepția operațiunilor la care se referă punctul 18, indicînd„R” sau „D”, conform anexelornr. 1 și 2 la Legeanr.209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile.În cazul transferurilor transfrontaliere a deșeurilor periculoase, se indică numele şi adresa valorificatorului sau ale eliminatorului de deșeuri şi ale amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea respectivă;

    3) transferurile în afara amplasamentului a oricăror poluanți specificați în anexa nr.2 prin apele uzate care sînt destinate epurării. 

    16.  Datele furnizate în corespundere cu punctul 15 de către operatorisînt însoțite de precizarea dacă acestea bazează pe măsurători sau calcule, indicînd metoda analitică şi/sau metoda de calcul utilizată (conform anexei nr.4), ori dacă se bazează pe estimări.

    17. Emisiile care cad sub incidența punctului 15 litera a) trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în anexa nr. 1, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

    18. Deșeurile supuse operațiunilor de eliminare „tratarea solului” sau „injectarea în adîncime”, menționate în anexa 1 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016privind deșeurile, se raportează ca emisii în sol numai de către operatorul unității de origine a deșeurilor.

    19. Datele la care se referă punctul 15 trebuie să includă informații privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale. La furnizarea acestor informații,operatorii trebuie să specifice orice date referitoare la emisiile accidentale, dacă acestea sînt disponibile.

    20. Operatorul fiecărui complex industrial trebuie să colecteze informațiile necesare în mod regulat, conform legislației naționale sectoriale, pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare potrivit prevederilorpunctului 15.

    21. La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informații disponibile, ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuații de bilanț masic, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raționamente tehnice şi alte metode conforme metodologiei menționate lapunctul 32 şi metodologiilor internaționale aprobate, în cazul în care acestea sînt disponibile, potrivit listei metodelor indicate în anexa nr. 4.

    22. Operatorul fiecărui complex industrial trebuie să păstreze şi să pună la dispozițieautorităţii competente înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate pe o perioada de 5 ani. Operatorul indică în înregistrările respective şi metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

    23. În cazul în care, din motive tehnice, nu este disponibil accesul electronic la Registrul național, operatorul informează despre aceasta administratorul Registrului național printr-o notificare scrisă (pe suport de hîrtie, expediată electronic ori prin fax) şi îl împuternicește pe acesta să efectueze operațiunile solicitate în Registrul național. Modelul de notificare este prezentat în anexa nr.5.

    24. Operatorii specificați în punctul 15 transmit  autorităţii competente raportul privind emisiile și transferul de poluanți și activitățile de monitorizare enumeratelapunctul 54 în format electronic sau pe suport hîrtie, pînă la:

    1 31 mai 2018 – pentru primul an de referinţă, respectiv anul 2017;

    2) 30 aprilie 2019 – pentru al doilea an deraportare, respectiv anul 2018;

    3) 30 aprilie n+1 – pentru următorii ani de raportare, considerîndn = anul de raportare.

    25. Operatorii specificațiîn punctul 15 au dreptul să solicite confidențialitatea unor date şi informații, în mod justificat, potrivit prevederilor punctelor 37 și 38.

    26.  La depistarea greșelilor, autoritatea competentă înaintează operatoriloro solicitare privind corectarea raportului.

    27. După corectarea datelor la solicitareaautorităţii competente, operatorul depune raportul anual modificat în termen de o lună, dar nu mai tîrziu de 31 august.

    28. Emisiile din surse difuze sînt emisii de poluanţi atmosferici eliberate în aer din surse de emisii nedirijate, cum sînt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii şi alte surse care nu au fost definite specific. Acestea includ:

    1) depozitele de deșeuri neautorizate, în corespundere cu Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;

    2) emisiile de la mijloacele de transport;

    3) activități agricole (utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor);

    4) fermele de creștere a animalelor cu evacuare neorganizată a apelor uzate de pe suprafața acestora.

    29. Colectarea datelor necesare pentru calcularea emisiilor generate de sursele difuze se pune în sarcina furnizorilor de date enumerațila punctul 6 subpunctul 1) literele b)-f).

    30. Calcularea emisiilor de la sursele difuze pe baza datelor colectate și includerea rezultatelor în Registrul național este în sarcina autorității competente.

    31. Operatoriispecificați în punctul 15 asigură calitatea informațiilor pe care le raportează.

    32. Autoritatea competentă evaluează calitatea datelor furnizate de către operatori, în special cu privire la competitivitatea,consistența şi credibilitatea acestora. Metodologia de evaluare a calității este parte componentă a Ghidului pentru facilitarea implementării Registrului național al emisiilor și al transferului de poluanți. 

    33. Autoritatea competentă coordonează activitatea de evaluare şi asigurare a calității datelor, pe baza ghidurilor pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor, în concordanță cu metodologiile internaționale aprobate, acolo unde este cazul. 

V. ACCESUL LA INFORMAŢIE,
PARTICIPAREA PUBLICULUI ŞIACCESUL LA JUSTIŢIE 

    34. Accesul la informaţiile conţinute în Registrul național este gratuit. Autoritatea competentă poate percepe plăți, conform art.20 dinLegea nr. 982-XIV  din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, pentru reproducerea şi furnizarea informaţiilor specifice. Mărimile plăţilor nu vor depăşi cheltuielile suportate de către furnizor pentru executarea copiilor, expedierea lor solicitantului şi/sau pentru traducerea, la cererea solicitantului, a informaţiei/documentului. 

    35. În situația în care informația conținută în Registrul național nu este ușor accesibilă publicului prin mijloace electronice directe, autoritatea competentă, la cerere, va furniza acele informaţii prin orice alte mijloace eficientecît mai curînd posibil,dar nu mai tîrziu de termenul prevăzut în Legea nr. 982-XIV  din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, și/sau va asigura accesul electronic la Registrul național în locuri accesibile publicului,la edificiul autorităţii competente.

    36. Ori de cîte ori un operator consideră informația confidențială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 982-XIV  din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, acesta trebuie să indice în raportul săupeanul de raportare respectiv, separat pentru fiecare complex industrial, tipul de informaţie pentru care se solicită confidențialitate şi motivele ce justifică păstrarea confidenţialităţii.

    37. Informațiile obținute de către autorități în conformitate cu prezentul Regulament și care au caracter comercial confidențial nu trebuie să fie făcute publice, cu excepția cazurilor prevăzute lapunctul 39 sau în alt mod prevăzut prin lege ori în măsura în care astfel de informații comerciale sînt deja făcute publice.

    38. Administratorul Registrului național din cadrul autorităţii competenteare acces deplin la informaţiile din Registrul național,avînd următoarele obligații:

    1) să respecte prevederile referitoare la confidenţialitatea datelor şi informaţiilorde care aluat cunoştinţă în procesul lucrului cu Registrul național şi/sau furnizate de către titularii de cont;

    2) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu privire la operatori, verificatorii sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, cu respectarea prevederilor punctului 39.

    39. Informaţiile prevăzute în punctul 36 se pun la dispoziţia publicului de către administratorul Registrului naţional, fără înştiinţare prealabilă, în oricare dintre următoarele situaţii:

    1) sînt de interes public;

    2) au implicaţii asupra modului de gestionare şi de operare a Registrului național,în conformitate cu legislaţia naţională, tratatele internaționale la care Republica Moldova este partesau cu condiţiile de utilizare prevăzute în prezentul Regulament;

    3) au ca scop asigurarea şi menţinerea securităţii Registrului naţional;

    4) sînt furnizate Registrului de tranzacţii independente al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de către autoritatea competentă;

    5) furnizarea informaţiilor se face în conformitate cu funcţiile şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, stabilite în baza unui act normativ;

    6) furnizarea informaţiilor are ca scop prevenirea sau investigarea unei situaţii de fraudă sau a altei activităţi care se desfășoară cu încălcarea prevederilor legale;

    7) furnizarea informaţiilor se realizează în conformitate cu procedurile legale.

    40. Titularii de cont şi verificatorii au obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţă de către administratorul Registrului național ori care decurg din prezentul Regulament şi/sau din termenele şi condiţiile de utilizare a Registrului național, cu excepţia situaţiilor prevăzute în punctul39. 

    41. Funcţiile şi responsabilităţile administratorului Registrului național sînt prezentate în Regulamentul privind funcționarea și ținerea Registruluinațional al emisiilor și al transferului de poluanți.

    42.  Autoritatea competentă oferă publicului posibilitatea de a participa din timp şi efectiv la dezvoltarea Registrului național, inclusiv la consolidarea capacității instituționale pentru funcționarea Registrului național.

    43. În procesul funcționării Registrului național se aplică prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional. Publicul are oportunitatea de acces liber la informația din Registrul național și posibilitatea de a transmite comentarii, informații, analize sau opinii considerate relevante în procesul de luarea deciziilor.

    44. Autoritatea competentă ține cont de contribuțiile participării publicului, furnizate conform punctului 42, şi informează asupra rezultatelor participării.

    45. Autoritatea competentă promovează sensibilizarea publicului cu privire la Registrulnațional şi asigură asistență și ghidare în procesul accesării acestuia, înțelegerii şi utilizării informațiilor pe care acesta le conține.

    46. Orice persoană care consideră că solicitarea informaţiei, conform prevederilor punctelor 34-36 a fost ignorată, nejustificat refuzată, parţial sau în totalitate, ori care consideră că a primit un răspuns inadecvat sau că cererea sa nu a fost luată în considerare conform prevederilor acestui Regulament, are dreptul să atace acţiunileautorității competenteatît pe cale extrajudiciară, cîtşi direct în instanţa de contencios administrativ competentă.

    47. Nerespectarea prevederilor privind furnizarea informaţiei de mediu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, penală sau civilă, după caz.

    48. Organul de control în domeniul mediului inițiază procedura contravențională sau, după caz, expediază un denunţ despre săvîrşirea unei infracţiuni organelor de urmărire penală împotriva operatorilor și persoanelor responsabile obligate să raporteze în Registrul național, în conformitate cu prevederile punctului 15, care nu au prezentat datele solicitateori nu le-au prezentatîn modul și termenul stabilit și/sau au prezentat date inexacte.

    49. Autoritatea competentă va aproba, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament,Ghidul pentru facilitarea implementării Registrului naționalal emisiilor și al transferului de poluanți, care va cuprinde următoarele:

    1) procedurile de raportare;

    2) formularele de raportare a datelor privind emisiile de poluanți şi transferurile în afara amplasamentului;

    3) procedurile de evaluare şi asigurare a calității datelor colectate şi raportate;

    4) indicațiile privind tipul datelor nefurnizate şi motivele pentru care acestea nu au fost furnizate, în cazul datelor confidențiale;

    5) metodele pentru determinarea şi analiza emisiilor şi metodele de prelevare, aprobate la nivel internațional și național;

    6) codificarea activităților conform anexei nr. 1 şi legislației privind controlul integral de mediu.

    50. Autoritatea competentă informează Secretariatul Protocolului RETP la care este parte printr-un singur raport, care se bazează pe informațiile și datele furnizate de operatori în ultimii 3 ani și conține practicile şi măsurile adoptate cu privire la:

    1) cerințele impuse în conformitate cu punctul15;

    2) asigurarea şi evaluarea calității în conformitate cu punctele 31-33;

    3) accesul la informații în conformitate cu punctele 34-36;

    4) activităţile de creștere a conștientizării în conformitate cupunctul 45;

    5) confidențialitatea informațiilor în conformitate cu punctele 36-39;

    6) răspunderea prevăzută în conformitate cu punctul 47.

V. MONITORIZAREA EMISIILOR

    51. Operatorul, prin intermediul laboratoarelor acreditate, în conformitate cu cadrul legislativ, asigură monitorizarea indicatorilor de emisii și deversări și a indicatorilor de eficiență a măsurilor aplicate pentru prevenirea apariției sau reducerea nivelului de poluare, cu aplicarea metodelor de măsurare specificate în anexa nr. 4. 

    52. Operatorul pregătește un plan de monitorizare a indicatorilor menționați în punctul 51 și păstrează evidența activităților de monitorizare pe o perioadă de cel puțin de 5 ani.

    53. Autoritatea competentă stabilește tipurile de activități care fac obiectul monitorizării, metodologia de lucru, indicatorii, modul de înregistrare a datelor, data-limită de expediere și păstrare a datelor în Ghidul pentru facilitarea implementării Registrului naționalal emisiilor și al transferului de poluanți,  în conformitate cu prezentul Regulament.

    54. Operatorul prezintă informații privind monitorizarea efectuată, și anume: laboratorul acreditat implicat în efectuarea măsurărilor, metodele de măsurare aplicate, frecvența de monitorizare și măsurile aplicate pentru prevenirea apariției sau reducerea nivelului de poluare.

    55. Informațiile menționate la punctul54 se integrează în raportul privind emisiile și transferul de poluanți și se transmit autorității competente în termenele prevăzute la punctul24.

    56. Operatorii care, la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, dețin autorizații de mediu pentru emisii în aer, apă și /sau gestionarea deșeurilor vor solicita reexaminarea autorizației emise, cu ajustarea listei și cantității de poluanți.

    57. Aprobarea metodelor de măsurare a poluanților în aer și apă adoptate la nivel internațional ce nu sînt integrate în legislația națională, dar urmează să fie aplicate din 2024, se realizează în conformitate cu legislația în domeniul standardizării naționale.


    anexa nr.1

    anexa nr.2


    anexa nr.3


    anexa nr.4

    anexa nr.5