HGM377/2018
ID intern unic:  375169
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 377
din  25.04.2018
cu privire la reglementarea cadrului instituțional
și mecanismului de coordonare și management
al asistenței externe
Publicat : 27.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 133-141     art Nr : 419
    MODIFICAT
   
HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18    În vederea executării prevederilor art.6 lit. b) și art. 7 lit. r) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare și management al asistenţei externe, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă Regulamentul cu privire la Modulul Platformei pentru gestionarea asistenței externe „Date privind asistența financiară disponibilă pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor”, conform anexei nr.2.
    3. Se desemnează Ministerul Finanțelor drept autoritate națională de coordonare a asistenței externe.
    4. Ministerul Finanțelor, în termen de 8 luni de la data publicării prezentei hotărîri, va elabora Ghidul operațional privind coordonarea și managementul asistenței externe.
    [Pct.4 modificat prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]
    5. Cancelaria de Stat va transmite, în termen de o lună de la data publicării prezentei hotărîri, Ministerului Finanțelor drepturile de posesor asupra Platformei pentru gestionarea asistenței externe (AMP) și materialele aferente asistenței financiare externe.
    6. Se desemnează Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” drept operator tehnico-tehnologic al Platformei pentru gestionarea asistenței externe (AMP).
    [Pct.6 modificat prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]
    7. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.561 din 19 august 2015 „Cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.224-233, art.639);
    literele f) și g) din punctul 7 al anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.838 din 9 iulie 2008 „Privind instituirea Comitetului interministerial pentru planificare strategică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art. 848), cu modificările şi completările ulterioare.
    8. Se stabileşte că Raportul privind asistența externă pentru anul 2017 va fi elaborat de Ministerul Finanţelor în comun cu Cancelaria de Stat.
    9. Ministerele și alte autorități ale administrației publice, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărîri, vor aduce actele lor normative în conformitate cu prevederile acesteia.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                            Tudor Ulianovschi
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 377. Chişinău, 25 aprilie 2018.


Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului nr.377

din 25 aprilie 2018
REGULAMENT

cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de

coordonare și management al asistenţei externe

I. DISPOZIŢII GENERALE


    1. Prezentul Regulament stabileşte principiile şi procedurile care definesc:

    1) cadrul instituţional aferent asistenţei externe;

    2) mecanismul de coordonare și management al asistenței externe.

    2. Scopul prezentului Regulament este asigurarea:

    1) utilizării eficiente a resurselor disponibile pentru a maximiza impactul asistenței externe, care abordează necesitățile de dezvoltare ale Republicii Moldova;

    2) coerenței și complementarității dintre instrumentele oferite de comunitatea donatorilor/creditorilor și de necesitățile de dezvoltare ale Republicii Moldova;

    3) unui suport coordonat pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în fața comunității internaționale și, în special, în fața Uniunii Europene;

    4) unui management financiar durabil al asistenței externe;

    5) utilizării sistemelor și a procedurilor naționale în procesul de coordonare și management al asistenței externe;

    6) unui dialog transparent, coordonat și cuprinzător dintre comunitatea donatorilor/creditorilor, autoritatea națională de coordonare a asistenței externe și beneficiari;

    7) dezvoltării capacităților instituționale naționale pentru a putea răspunde nevoilor proprii de dezvoltare;

    8) vizibilității asistenței externe. 

    3. Guvernul va asiguraapartenenţa (subscrierea) la angajamentele pe plan internaţional în domeniul eficientizării asistenţei externe, precum Declaraţia de la Paris (2005), Agenda de acţiuni de la Accra (2008), Angajamentele de la Bussan (2011) şi Comunicatul de la Mexico (2014).

    4. În procesul de coordonare, îndeosebi la etapa de programare, Guvernul va asigura, în mod coordonat și coerent, concordanța dintre asistența externă, priorităţile sectoriale stabilite și calendarul bugetar aprobat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

    5. În procesul de programare a asistenței externe, Guvernul va exercita prudență bugetar-fiscală în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 și Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

    [Pct.5 modificat prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    6. Guvernul recunoaşte importanţa consultărilor regulate şi a dialogului privind asistența externă cu comunitatea creditorilor/donatorilor și încredințează autorității naționale de coordonare a asistenței externe stabilirea și menținerea dialogului în mod transparent, coordonat și cuprinzător.

    7. Guvernul acordă o atenţie sporită creşterii permanente a ratei de absorbţie a asistenţei externe şi implică propriile instituții, sisteme și proceduri care vor fi folosite pentru a asigura utilizarea eficientă și durabilă a resurselor disponibile.

    8. Dispozițiile prezentului Regulament nu se aplică pentru:

    1) asistenţa externă primită sub formă de donații, ajutoare umanitare, mijloace filantropice şi sponsorizări;

    2) asistenţa externă acordată direct sectorului privat, asistenţa externă acordată de asociaţiile obşteşti internaţionale, precum şi asistenţa externă primită de asociaţiile obşteşti înregistrate în Republica Moldova, cu excepţia programelor negociate la nivel de Republica Moldova/Guvern, destinate asociaţiilor obşteşti şi sectorului privat sau programelorcare urmează a fi implementate cu suportul acestora;

    3) cadrul de cooperare a autorităţilor publice centrale cu organizaţiile internaţionale care presupune protejarea reciprocă a intereselor de securitate;

    4) asistenţa externă acordată direct Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia proiectelor/programelor negociate la nivel de Guvern în vederea dezvoltării capacităţilor instituţionale şi/sau îmbunătăţirii dotării tehnico-materiale a Băncii Naţionale a Moldovei. 

    9. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:

    asistenţă externă – asistenţă financiară și tehnică acordată Republicii Moldova, Guvernului și/sau altor autorități publice de către comunitatea creditorilor/donatorilor;

    asistenţă (cooperare) financiară – suport financiar sub formă de împrumuturi, granturi, inclusiv livrări de bunuri și/sau lucrări pentru implementarea proiectelor/programelor;

    asistenţă (cooperare) tehnicăsuport sub formă de transfer de cunoştinţe, inclusiv tehnologii, metodologii şi tehnici în cadrul proiectelor/programelor;

    [Pct.9 noțiunea modificată prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    autoritate naţională de coordonare – instituţie naţională abilitată cu funcţia de coordonare la nivel naţional a asistenţei externe acordate de către comunitatea creditorilor/donatorilor;

    cadru de parteneriat cu țara – document de planificare strategică pe termen mediu/lung elaborat de către creditor/donator, care prevede acordarea asistenței externe prin intermediul mai multor instrumente;

    coordonarea și managementul asistenţei externe – activităţi/proceduri şi mecanisme puse în aplicare de către Guvern în vederea planificării, direcţionării şi utilizării eficiente şi eficace a asistenţei externe,avînd scopul de a maximiza impactul asistenţei externe asupra dezvoltării social-economice şi democratice a Republicii Moldova;

    cofinanţare – contribuție la finanţarea unui proiect/program;

    creditor/donator (partener extern de dezvoltare) – stat, grup de state, organizaţie internaţională care finanţează implementarea unor proiecte/programe sau alte tipuri de activităţi;

    evaluare – analiza impactului rezultatelor proiectelor/programelor de asistență externă asupra obiectivelor generale de dezvoltare a sectorului şi/sau strategiilor naționale;

    grant – asistenţă externă nerambursabilă transmisă de donator beneficiarului pentru implementarea unor proiecte/programe;

    grup de negociere – reprezentanți ai instituțiilor/organizațiilor beneficiare și ai altor autorități publice, delegați conform legislației în vigoare și împuterniciți de a negocia acorduri/înțelegeri de asistență externă;

    forum de comunicare – întruniri periodice, convocate de către autoritatea națională de coordonare a asistenței externe, cu scopul de a discuta subiecte ce țin de programarea și/sau implementarea asistenței externe;

    beneficiar primar– autoritatea/instituția publică sau entitatea nonguvernamentală care este recipient și, după caz, implementator al proiectului/programului;

    beneficiar secundar –autoritatea/instituția publică sau entitatea nonguvernamentală care este recipient secundar al proiectului/programului;

    monitorizare metodă de colectare sistematică a informaţiei pe parcursul perioadei de implementare, creată în vederea analizei eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii proiectului/programului, cu scopul de a oferi,în timp util, informaţia administrativă necesară pentru a reacţiona din timp şi a întreprinde măsuri eficiente de optimizare/remediere;

    Platforma pentru gestionarea asistenței externe (AMP) – sistem informațional automatizat accesibil on-line în cadrul căruia este încărcată și stocată informația privind proiectele/programele de asistență externă;

    program – serie de proiecte și/sau măsuri de politici cu un obiectiv general comun;

    proiect finanţat din surse externe (proiect) – ansamblu de activităţi finanţate din granturi şi/sau împrumuturi acordate Republicii Moldova, Guvernului şi/sau autorităţilor publice centrale şi/sau locale de către organizaţiile internaţionale şi de către alte state pentru atingerea unui obiectiv general şi/sau a mai multor obiective specifice care au un buget definit, ale căror resurse sînt utilizate exclusiv pentru scopurile proiectului/programului și care au un interval de timp definit pentru implementare;

    propunere de proiect – solicitare de asistenţă externă prezentată în termenele stabilitede calendarul bugetar, formulată de solicitant în conformitate cu documentaţia standard elaborată de către autoritatea naţională de coordonare a asistenței externe, care specifică principalele caracteristici ale solicitării, precum beneficiarul, activităţile care urmează a fi efectuate în cadrul proiectului, perioada de implementare, rezultatele caretrebuie să fie atinse ca urmare a acestor activităţi, precum şi mijloacele necesare pentru implementarea lor;

    validare – proces de verificare și confirmare (aprobare) a informaţiei despre proiectele/programele înregistrate în Platforma pentru gestionarea asistenţei externe (AMP).

    [Pct.9 noțiunea modificată prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

II. CADRUL INSTITUŢIONAL ȘI ASPECTE

PROCEDURALE  

Secțiunea 1

Autoritatea naţională de coordonare a asistenţei externe

    10. Ministerul Finanțelor este responsabil de mecanismul de coordonare și management al asistenței externe şi îndeplineşte rolul de punct unic de contact/control în relația cu partenerii externi de dezvoltare şi autoritățile publice privind propunerile de proiecte/programe de asistență externă.

    11. Ministerul Finanțelor exercită următoarele atribuţii:

    1) identifică necesitățile de asistență externă și examinează propunerile de proiecte/programe de asistență externă prin prisma priorităţilor sectoriale aprobate de către Guvern și angajamentelor asumate în fața comunității internaționale și, în special, în fața Uniunii Europene;

    2) înaintează,în limitele spațiului bugetar-fiscal disponibil, Guvernului spre aprobare propuneri de finanțare a proiectelor/programelor de asistență externă;

    3) coordonează elaborarea, negocierea și încheierea acordurilor în domeniul asistenţei externe;

    4) participă,în calitate de membru, în cadrul grupului de negociere a acordurilor în domeniul asistenţei externe;

    5) conduce grupul de negociere a acordurilor de asistență externă pentru programele de susținere a bugetului și alte proiecte/programe, după caz;

    6) întreţine un dialog transparent și productiv cu comunitatea donatorilor/creditorilor în cadrul forumului de comunicare privind toate aspectele ce țin de finanțarea proiectelor/programelor noi de asistență externă și progresul în implementarea proiectelor/programelor în derulare;

    7) diseminează informația potenţialilor beneficiari privind oportunităţile/termenele de obţinere a asistenței financiare externe, la necesitate;

    8) coordonează la nivel naţional procesul de monitorizare a implementării proiectelor/programelor de asistență financiară externă, inclusiv analizează continuu rata de absorbţie a asistenţei financiare externe;

    9) conlucrează cu autoritățile publice centrale responsabile de politica în sector și/sau cu alte autorități publice, beneficiarii, cu comunitatea donatorilor/creditorilorpentru soluționarea eventualelor probleme apărute în procesul de implementare a asistenţei financiare externe la nivel naţional, precum și asigură coordonarea intersectorială a proiectelor/programelor de asistență financiară externă;

    10) ca urmare a consultării cu partenerii externi de dezvoltare, avînd la bază solicitarea argumentată a coordonatorului sectorial, ia decizia de a înainta demersuri oficiale la adresa comunităţii donatorilor/creditorilor, inclusiv privind finanţarea, extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistenţă financiară externă sau alte modificări necesare pentru a asigura utilizarea durabilă şi eficientă a resurselor disponibile, dacă tratatul internațional nu prevede altfel;

    [Pct.11 subpct.10) în redacția HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    11) asigură evidenţa şi validarea proiectelor/programelor de asistenţă financiară externă;

    12) asigură transparenţa decizională în procesul de coordonare și management al asistenţei financiare externe;

    13) elaborează raportul anual privind asistenţa externă;

    14) asigură organizarea, pe termen mediu, a procesului de evaluare a proiectelor/programelor de asistență externă;

    15) asigură vizibilitatea asistenței financiare externe. 

Secțiunea a 2-a
Cancelaria de Stat

    12. În cadrul mecanismului de coordonare și management al asistenței externe, gestionate de către autoritatea națională de coordonare, Cancelaria de Stat este responsabilă de proiectele/programele de asistență tehnică.

    13. Cancelaria de Stat exercită următoarele atribuții:

    1) examinează propunerile de proiecte/programe de asistență tehnică externă, prin prisma necesităților de dezvoltare;

    2) asigură derularea procesului de elaborare, negociere și încheiere a acordurilor în domeniul asistenţei tehnice externe;

    3) diseminează informația potenţialilor beneficiari privind oportunităţile/termenele de obţinere a asistenței tehnice externe, la necesitate;

    4) coordonează procesul de monitorizare a implementării proiectelor/programelor de asistență tehnică externă, inclusiv analizează continuu rata de implementare a asistenţei tehnice externe;

    5) participă în cadrul forumului de comunicare;

    6) conlucrează cu autoritățile publice centrale responsabile de politica în sector, alte autorități publice, beneficiarii și cu comunitatea donatorilor/creditorilor, pentru soluționarea eventualelor probleme apărute pentru buna implementarea asistenţei tehnice externe la nivel naţional, precum și asigură coordonarea intersectorială a proiectelor/programelor de asistență tehnică externă;

   7) avînd la bază solicitarea argumentată a coordonatorului sectorial, înaintează demersuri oficiale la adresa comunităţii creditorilor/donatorilor, inclusiv privind finanţarea, extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/ programelor de asistenţă tehnică externă sau alte modificări necesare pentru a asigura utilizarea durabilă şi eficientă a resurselor disponibile, dacă tratatul internațional nu prevede altfel;

    [Pct.13 subpct.7) în redacția HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    8) asigură evidenţa şi validarea proiectelor/programelor de asistenţă tehnică externă;

    9) asigură transparenţa decizională în procesul de coordonare și management al asistenţei tehnice externe;

    10) elaborează informația anuală privind implementarea asistenței tehnice externe;

    11) asigură vizibilitatea asistenței tehnice externe.

Secțiunea a 3-a

Coordonatorul sectorial al asistenţei externe

    14. În cadrul mecanismului de coordonare și management al asistenței externe, gestionate de către autoritatea națională de coordonare, coordonatorul sectorial al asistenţei externe (în continuare – coordonator sectorial)este autoritatea publică centrală,responsabilă de politica în sector sau autoritatea publică, în cazul în care sectorul din care face parte nu dispune de autoritate publică centrală de specialitate, responsabilă de politica în sector.

    15. Coordonatorul sectorial exercită următoarele atribuţii:

    1) elaborează calitativ și în termenele stabilite de calendarul bugetar propuneri de proiecte/programe sectoriale, în conformitate cu prioritățile sectoriale stabilite de către Guvern;

    2) conduce grupul de negociere a acordului pentru proiectul/programul sectorial de asistență externă, cu excepția programelor de susținere a bugetului;

    3) asigură atingerea maximă a obiectivului general şi/sau a obiectivelor specifice ale proiectului/programului sectorial, cu utilizarea eficientă a mijloacelor acordate;

    4) asigură buna funcţionare a procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor/programelor lansate în sectorul coordonat;

    5) asigură excluderea suprapunerilor şi dublărilor, precum şi durabilitatea asistenţei externe acordate în sectorul coordonat;

    6) asigură transparenţa activităţilor şi a rezultatelor obţinute în urma implementării proiectelor/programelor de asistenţă externă în sector;

    7) conduce comitetele de supraveghere a proiectelor/programelor din sectorul coordonat și asigură funcționarea eficientă și transparentă a acestora;

    8) participă în cadrul forumului de comunicare;

    9) elaborează raportul anual privind progresul în implementarea proiectelor/programelor de asistenţă externă în sectorul coordonat;

    10) înaintează solicitări argumentate privind finanțarea, extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență externă sau alte propuneri necesare pentru a asigura utilizarea durabilă și eficientă a resurselor disponibile.

    [Pct.15 subpct.10) introdus prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    [Pct.16 abrogat prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    [Pct.17 abrogat prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

III. MECANISMUL DE COORDONARE ȘI

MANAGEMENT AL ASISTENŢEI EXTERNE 

Secțiunea 1
Programarea

    18. În procesul de programare a asistenței externe, Ministerul Finanțelor va încuraja formele de asistență externă nerambursabilă care prezintă o abordare de program. 

    19. Programarea asistenței externe se efectuează în conformitate cu calendarul bugetar.

    20. Prin derogare de la punctul 21, excepție pot face doar proiectele/programele de asistență externă de importanță națională și/sau proiectele/programele de asistență tehnică externă care nu se reflectă în bugetul public național.

    21. Ajustări la proiectele/programele de asistență externă sînt operate în proiectul Legii bugetului de stat, comparativ cu cadrul de resurse stabilit în Cadrul bugetar pe termen mediu pentru perioada respectivă, după caz.

    22. În procesul de alocare a spațiului bugetar-fiscal, Ministerul Finanțelor va ține cont, după caz, de prevederile cadrelor de parteneriat cu țara, elaborate de către partenerii externi de dezvoltare și consultate preliminar cu Ministerul Finanțelor.

    23. Proiectele/programele de asistență externă primesc autorizare pentru lansarea implementării odată cu aprobarea acestora în Legea bugetului de stat.

    24. Acordurile de asistenţă externă se încheie, de regulă, în conformitate cu legislaţia naţională privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova.

    25. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene se va expune, în fiecare caz aparte, cu privire la aplicabilitatea punctului 24.

    251. Contractele de împrumut de stat extern se încheie în conformitate cu prevederile Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, precum și ale Hotărîrii Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419/2006.

    [Pct.251 introdus prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    26. Acordurile prin care se oferă asistenţă externă sînt semnate de către Prim-ministru sau de către persoana împuternicită în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    261. Acordurile/contractele de împrumuturi de stat externe încheiate în numele Guvernului Republicii Moldova și/sau Republicii Moldova și amendamentele la acestea se semnează de către Prim-ministru sau de către ministrul finanțelor.

    [Pct.261 introdus prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    262. Copia certificată a acordurilor de asistență externă semnate și a amendamentelor la acestea, încheiate în conformitate cu punctul 24, se remite pe adresa autorității naționale de coordonare a asistenței externe, precum și a Cancelariei de Stat, în conformitate cu legislația națională privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova.

    [Pct.262 introdus prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    27. Coordonatorul sectorial și/sau beneficiarul primar asigură îndeplinirea condițiilor pentru intrarea în vigoare a acordurilor respective. 

Secțiunea a 2-a
Implementarea

    28. Implementarea proiectului/programului de asistență externă este responsabilitatea beneficiarului primar sub conducerea coordonatorului sectorial. În cursul implementării, beneficiarul primar va asigura:

    1) utilizarea conform destinației și eficientă a asistenței externe raportată la rezultatele scontate;

    2) elaborarea şi prezentarea coordonatorului sectorial spre aprobare rapoartele de progres în implementarea proiectelor/programelor;

    3) accesul experţilor la informaţia necesară bunei funcționări a proiectului/programului;

    [Pct.28 subpct.3) modificat prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    4) eficienţa şi transparenţa procesului de achiziţii a serviciilor şi bunurilor, precum şi a managementului financiar (în cazul contractării asistenţei financiare externe);

    5) organizarea activității comitetului de supraveghere pentru proiect/program, după caz;

    6) vizibilitatea proiectelor/programelor de asistență externă în derulare;

    7) înregistrarea proiectelor/programelor de asistență externă în AMP şi actualizarea permanentă a informaţiei pe tot parcursul implementării proiectului.

    29. Deciziile privind extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență financiară externă în derulare sau alte modificări necesare pentru a asigura utilizarea durabilă și eficientă a resurselor disponibile se iau de către autoritatea națională de coordonare a asistenței externe, în baza propunerilor argumentate parvenite de la coordonatorul sectorial.

    [Pct.29 în redacția HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    30. Deciziile privind extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență tehnică externă în derulare sau alte modificări necesare pentru a asigura utilizarea durabilă și eficientă a resurselor disponibile se iau de către Cancelaria de Stat, în baza propunerilor argumentate parvenite de la coordonatorul sectorial.

    [Pct.30 în redacția HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    301. Dacă deciziile menționate la punctul 30 creează impact asupra bugetului public național, acestea urmează a fi consultate cu autoritatea națională de coordonare a asistenței externe.

    [Pct.301 introdus prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    31. Acordarea facilităților fiscale și vamale aferente proiectelor de asistență externă se efectuează în conformitate cu prevederileCodului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 și ale Hotărîrii Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

    311. Solicitantul acordării facilităților fiscale și vamale poartă răspundere pentru corectitudinea informației furnizate și asigurarea eligibilității activităților propuse pentru a beneficia de facilitățile respective.

    [Pct.311 introdus prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

Secțiunea a 3-a

Monitorizarea, raportarea și evaluarea

    32. Monitorizarea implementării proiectelor/programelor de asistenţă externă, în scopul evaluării eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii acestora, este efectuată prin intermediul rapoartelor prezentate în Ghidul operațional privind coordonarea și managementul asistenței externe.

    33. Rapoartele privind progresul în implementarea proiectului/programului de asistență externădiferă în funcţie de fazele proiectului. Rapoartele anuale/finale privind progresul în implementarea proiectului/programului de asistență externă sînt elaborate de beneficiarul primar cu participarea beneficiarilor secundari și sîntprezintate coordonatorului sectorial după aprobarea în cadrul comitetului de supraveghere, după caz.

    34.Autoritatea naţională de coordonare a asistenței externepoate solicita rapoarte intermediare privind progresul în implementarea proiectului/programului de asistență externă pentru o perioadă determinată, la necesitate.

    35. Raportul anual privind progresul în implementarea proiectelor/programelor de asistenţă externă în sectorul coordonat se prezintă autorității naționale de coordonare a asistenței externe.

    36.Informația anuală privind implementarea asistenței tehnice externe se prezintă autorității naționale de coordonare a asistenței externe.

    37. Raportul anual privind asistenţa externă se prezintă spre informare Guvernului și comunității donatorilor/creditorilor.

    38. La necesitate, monitorizarea implementării proiectelor/programelor de asistenţă externă este asigurată inclusiv prin:

    1) intervievarea instituţiilor beneficiare şi a contractorului;

    2) vizite la locul implementării proiectului/programului de asistenţă externă;

    3) desfășurarea sondajelor de opinie în cadrul societății civile privind impactul proiectelor/programelor de asistență externă finalizate;

    4) controale tematice efectuate de către autoritatea responsabilă de inspectarea financiară. 

    39. Cheltuielile instituțiilor beneficiare sînt verificate de către entitățile de audit înregistrate în modul stabilit conform legislației în domeniul auditului. Verificarea cheltuielilor în cadrul programelor transfrontaliere și transnaționale se efectuează obligatoriu de către companiile de audit selectate conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.576 din 19 iulie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană”.

    40. Evaluareaproiectelor/programelor de asistență externă se efectuează la solicitarea autorității naționale de coordonare a asistenței externe, după caz. 

IV. PARTICULARITĂȚILE PRIVIND ASISTENȚA

EXTERNĂ PRIMITĂ DE CĂTRE AUTORITĂȚILE

PUBLICE LOCALE 

    41.Autoritățile administrației publice locale, prin prisma autonomiei locale de care beneficiază, pot depune aplicații în cadrul apelurilor de granturi din fonduri de asistență externă, cu reflectarea surselor respective în bugetele proprii. 

    42. În cazul în care proiectele de asistență externă necesită cofinanțare, autoritățile administrației publice locale vor planifica mijloacele respective în bugetele proprii.

    [Pct.42 modificat prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    43. În cazul în care autoritățile administrației publice locale doresc să beneficieze de asistență externă în cadrul proiectelor/programelor la nivel național, acestea se vor adresa autorității publice centrale responsabile de politica în sectorul în care se solicită asistență.

    44. Contractarea directă de către autoritățile administrației publice locale a asistenței financiare externe sub formă de instrumente generatoare de datorie se va efectua prin respectarea prevederilor Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.

    [Pct.44 modificat prin HG1084 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 16.11.18]

    45. Criteriile de selecție a autorităților administraţiei publice locale beneficiare de asistență externă nerambursabilă în cadrul programelor/proiectelor la nivel național vor fi stabilite de către coordonatorul sectorial în comun cu donatorul.

    46. Autorităţile administraţiei publice locale pot beneficia de asistență externă prin încheierea acordurilor de înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state, în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrarea publică locală, dacă acordurile respective prevăd astfel de măsuri.


Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 377
din 25 aprilie 2018


REGULAMENT
cu privire la Modulul Platformei pentru gestionarea asistenţei
externe „Date privind asistenţa financiară disponibilă pentru
lansarea şi dezvoltarea afacerilor”
I. DISPOZIŢII GENERALE

    1. Regulamentul cu privire la Modulul Platformei pentru gestionarea asistenţei externe „Date privind asistenţa financiară disponibilă pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor” (în continuare – Regulament) stabileşte procedurile care definesc:
    1) cadrul instituţional de constituire a Platformei de gestiune a datelor privind asistenţa externă (AMP) cu Modulul „Date privind asistenţa financiară disponibilă pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor” (în continuare – Modulul);
    2) procedurile de completare şi menţinere informaţională a Modulului.
    2. Modulul are ca obiective:
    1) informarea operativă şi completă privind asistenţa financiară disponibilă pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor;
    2) contribuirea, prin informare, la creşterea permanentă a ratei de absorbţie a fondurilor externe destinate dezvoltării mediului de afaceri;
    3) asigurarea transparenţei continue a relaţiilor dintre instituţiile vizate în prezentul Regulament şi mediul de afaceri;
    4) contribuirea la implementarea prevederilor Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobate prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012, Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16 decembrie 2013, şi Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.685 din 13 septembrie 2012.
    3. Scopul prezentului Regulament este:
    1) definirea competenţelor autorităților antrenate în procesul de creare şi menţinere a Modulului;
    2) stabilirea componenţei informaţionale, a procedurilor de menţinere şi acces la Modul.
    4. Componentele informaţionale ale Modulului sînt:
    1) datele cu privire la proiectele de asistenţă externă destinate mediului de afaceri, susţinute de donatorii şi partenerii de dezvoltare externi;
    2) condiţiile de accesare a reprezentanţilor mediului de afaceri la aceste proiecte.
    5. Este interzisă includerea în Modul a informațiilor privind:
    1) asistenţa externă primită sub formă de donații, ajutoare umanitare, mijloace filantropice şi sponsorizări;
    2) asistenţa externă acordată direct sectorului public în scopuri ce nu ţin de susţinerea activităţii mediului de afaceri;
    3) asistenţa externă acordată Băncii Naţionale a Moldovei cu scopuri specifice acestei instituţii;
    4) cadrul de cooperare a autorităţilor publice centrale cu organizaţiile internaţionale care presupune protejarea reciprocă a intereselor de securitate.

II. CADRUL INSTITUŢIONAL

    6. Autorităţile antrenate în constituirea şi completarea Modulului sînt:
    1) autoritatea naţională de coordonare a Modulului – Cancelaria de Stat;
    2) coordonatorii sectoriali;
    3) operatorul tehnico-tehnologic al Modulului – Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”.
    7. De competenţa autorității naționale de coordonare a Modulului ţine:
    1) menţinerea Modulului prin plasarea informaţiei relevante privind asistenţa externă disponibilă pentru finanţarea mediului de afaceri, pa pagina web     ;
    2) monitoringul menţinerii şi utilizării Modulului;
    3) elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a activităţii şi utilizării Modulului;
    4) asigurarea implementării şi reflectării pe Modul a politicii de comunicare cu societatea civilă.
    5) asigurarea transparenţei şi îndeplinirii cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea asistenţei externe.
    8. De competenţa coordonatorilor sectoriali ţine:
    1) transmiterea autorităţii naţionale de coordonare a Modulului a informaţiei relevante privind asistenţa externă pentru reprezentanţii mediului de afaceri, din gestiune, conform formularului de pe Modul;
    2) transmiterea autorităţii naţionale de coordonare a Modulului a modificărilor parvenite în termenele de acordare a suportului financiar pentru mediul de afaceri;
    3) elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a activităţii şi utilizării Modulului;
    4) informarea, la cerere, a solicitanţilor privind oportunităţile de obţinere a asistenţei externe disponibile mediului de afaceri;
    5) asigurarea transparenţei şi îndeplinirii cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea asistenţei externe.
    6) raportarea privind utilizarea asistenţei financiare administrate şi transmiterea autorităţii naţionale de coordonare a Modulului a analizelor şi rapoartelor generalizatoare.
    9. Operatorul tehnico-tehnologic al Modulului va asigura fără plată plasarea Modulului pe serverele sale şi accesul la Internet.
    10. Comunitatea creditorilor/donatorilor şi beneficiarilor liniilor de finanţare vor avea acces la Modul în calitate de vizitatori. Comentariile şi propunerile creditorilor/donatorilor şi beneficiarilor în privinţa conţinutului şi modului de utilizare a Modulului vor fi înaintate autorității naționale de coordonare a Modulului pentru procesare.

III. PROCEDURI

    11. Autoritatea națională de coordonare a Modulului:
    1) va introduce datele despre orice nouă linie de finanţare în Modul în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la lansarea acesteia;
    2) va introduce în Modul, în termen de cel mult 21 de zile calendaristice, datele privind modificarea pe parcurs a condiţiilor de finanţare, încheierea unor anumitor etape ale programelor/proiectelor şi finalizarea acestora.
    12. Pentru fiecare program/proiect de asistenţă/linie de finanţare destinate mediului de afaceri, cu susţinerea partenerilor de dezvoltare externi, în Modul se introduc obligatoriu următoarele date:
    1) datele generale cu privire la proiectele/programele de asistenţă externă:
    2) domeniul de intervenţie/sector;
    3) denumirea programului/proiectului care oferă resurse financiare pentru antreprenori;
    4) denumirea finanţatorului programului sau a liniei de finanţare;
    5) suma bugetului total oferit pentru program/linie de finanţare;
    6) denumirea instituţiei beneficiare responsabile de implementarea respectivului proiect/program;
    7) denumirea băncii prin intermediul căreia se acordă finanţarea;
    8) partenerii proiectului/programului de asistenţă financiară;
    9) tipul de suport financiar oferit antreprenorilor (credit, grant, leasing etc.);
    10) datele de contact ale persoanelor responsabile pentru examinarea solicitărilor;
    11) criteriile de eligibilitate pentru antreprenori;
    12) suma maximă şi suma minimă oferită antreprenorilor;
    13) rata dobînzii aferente produsului financiar oferit şi toate cheltuielile efective aferente;
    14) lista şi cerinţele faţă de documentele care trebuie prezentate pentru obţinerea finanţării;
    15) modelele de documente şi formulare necesare pentru solicitarea finanţării (după caz);
    16) alte condiţii impuse antreprenorilor în procesul de obţinere a accesului la resursele financiare oferite.
    13. Datele despre finalizarea fiecărui proiect/program, rapoartele de finalizare se introduc în Modul de către autoritatea națională de coordonare a Modulului, nu mai tîrziu de 21 de zile calendaristice după finalizare.