HANRE136/2018
ID intern unic:  375323
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 136
din  05.04.2018
cu privire la aprobarea Normelor tehnice
ale rețelelor termice
Publicat : 04.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148     art Nr : 595     Data intrarii in vigoare : 01.09.2018
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 1317 din 26 aprilie 2018
Ministrul Justiţiei
Victoria IFTODI_____________    În temeiul art. 36 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 415), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Normele tehnice ale rețelelor termice (se anexează).
    2. Departamentul investiții și calitate va elabora măsuri concrete pentru punerea în aplicare a prezentelor Norme tehnice ale rețelelor termice.
    3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la 01 septembrie 2018.

    Tudor COPACI,                                                     Octavian LUNGU,
    director general                                                      director

    Iurie ONICA,                                                          Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                    director

    Nr. 136/2018. Chişinău, 5 aprilie 2018.


Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr. 136/2018 din 05.04.2018

NORMELE
tehnice ale rețelelor termice
Capitolul I
Dispoziții generale
Secțiunea 1
Scop, obiective și domeniul de aplicare
    1. Normele tehnice ale reţelelor termice (în continuare – Norme) au drept scop stabilirea  regulilor şi cerinţelor de ordin tehnic minime pentru funcţionarea sigură, stabilă şi economică a reţelelor termice.
    2. Prezentele Norme au ca obiective:
    1) stabilirea unui ansamblu de reguli în vederea asigurării racordării instalațiilor de utilizare și de producere a energiei termice la reţelele termice, inclusiv a condițiilor tehnice de racordare;
    2) stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor distribuitorilor de energie termică şi ale consumatorilor, producătorilor de energie termică;
    3) stabilirea cerinţelor tehnice pentru dezvoltarea reţelelor termice în corespundere cu planul de perspectivă privind extinderea și dezvoltarea rețelelor termice (în continuare – plan de dezvoltare);
    4) stabilirea fluxurilor informaţionale dintre distribuitorii de energie termică, producătorii și consumatorii de energie termică.
    3. Prezentele Norme reglementează activităţile distribuitorilor de energie termică privind exploatarea, întreținerea și dezvoltarea reţelelor termice şi relaţiile acestora cu producătorii, consumatorii de energie termică.
    4. Distribuitorii de energie termică au în exploatare reţele termice situate de la limita instalaţiilor de producere a energiei termice până la limita instalaţiilor de utilizare a energiei termice, branşate la reţelele termice.
    5. Prevederile prezentelor Norme se aplică nediscriminatoriu consumatorilor, producătorilor și distribuitorilor de energie termică în sistem centralizat de alimentare cu energie termică.
    6. Consumatorii, producătorii și distribuitorii de energie termică au obligaţia de a respecta reglementările tehnice aplicabile în sectorul termoenergetic, inclusiv:
    1) Normativul în construcții, NCM G.04.07-2014 ”Rețele termice”;
    2) Regulamentul general de metrologie legală RGML 19:2014, “Registrul de stat al mijloacelor de măsurare care dețin certificat de aprobare de model”.
    7. Distribuitorii de energie termică prestează serviciul de distribuţie a energiei termice pentru toţi consumatorii și furnizorii, permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele termice, potrivit legii, oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în prezentele Norme.
Secțiunea 2
Termeni și definiții
    8. În înţelesul prezentelor Norme, următorii termeni se definesc astfel:
    Caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, caracteristice unei instalaţii de producere, distribuţie sau utilizare a energiei termice.
    Comandă operativă a reţelelor termice - componentă a conducerii prin dispecer a reţelelor termice, care constă în comanda exercitată ierarhizat, de către distribuitorul de energie termică, referitoare la acţiunile asupra echipamentelor şi instalaţiilor din reţelele termice.                         
    Conducerea prin dispecer - activitate tehnică specifică unui sistem centralizat de alimentare cu energie termică, care este efectuată de unităţi specializate, în scopul exploatării coordonate a instalaţiilor şi echipamentelor componente ale sistemului centralizat de alimentare cu energie termică care necesită o comandă unitară.
    Perturbație - modificare, de origine externă sau internă, care apare la un echipament sau într-un sistem centralizat de alimentare cu energie termică şi care afectează starea normală de funcţionare.
    Planificare operaţională - activitate constând în planificarea de către distribuitorul de energie termică, pe diferite orizonturi de timp (anual, semestrial, lunar), a schemei normale de funcţionare a reţelelor termice şi a modului de echilibrare a balanţei de producţie-consum, cu respectarea parametrilor tehnici de calitate şi siguranţă.
    Punere în funcţiune - totalitate a activităţilor prevăzute de documentaţia tehnică de proiectare şi de reglementările în vigoare pentru a demonstra că echipamentul şi sistemele tehnologice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care se declară în funcţiune.
    Putere termică - cantitatea de energie termică, în unitatea de timp; se exprimă în MW, Gcal/oră.
    Regim de limitare sau de restricţie - situaţie în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice de către furnizor, pentru menţinerea în limite normale a parametrilor de funcționare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.
    Regimuri caracteristice de funcţionare ale reţelei - regimuri frecvent întâlnite în funcţionarea reţelei şi care prezintă interes pentru programarea sau analiza funcţionării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, cum ar fi: maxim iarna, mediu iarna, mediu vara.
    Reglaj calitativ - metodă de reglare a cantităţii de căldură prin variaţia temperaturii agentului termic, păstrându-se constant debitul de agent termic vehiculat.
    Reglaj cantitativ - metodă de reglare a cantităţii de căldură prin variaţia debitului de agent termic vehiculat, păstrându-se constantă temperatura agentului termic.
    Reglaj mixt - metodă de reglare a cantităţii de căldură prin care se variază atât debitul cât şi temperatura agentului termic.
    Rețea termică - ansamblu de conducte, instalaţii de pompare, puncte termice centrale, puncte termice individuale situate în aval de punctul de delimitare cu centrala termică, centrala electrică de termoficare, care servesc la transmiterea şi distribuţia energiei termice până la instalaţiile de utilizare a energiei termice ale consumatorului.
    Schemă normală de funcţionare - schemă de conexiuni a echipamentelor dintr-o instalaţie, reţea termică sau sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, inclusiv starea protecțiilor prin relee şi automatizările de sistem aferente, aprobată de distribuitor pentru o perioadă de timp determinată. Schema normală de funcţionare rezultă din activitatea de planificare operaţională. 
    Situaţie de avarie - situaţie în care, datorită avarierii unor instalaţii şi agregate energetice, nu se mai pot menţine parametrii principali în limitele normale de funcţionare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.                    
    Subordonare operativă - relaţie stabilită din punct de vedere operativ, între treptele de dispecer, precum şi între treptele de dispecer şi personalul de deservire operativă din centrale şi staţii termice, în exercitarea autorităţii conducerii operative asupra instalaţiilor şi echipamentelor.
Capitolul II
Serviciul de distribuție a energiei termice
    9. Distribuţia energiei termice se desfăşoară în condiţiile licenţei de distribuţie a energiei termice, prevederile Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, precum și ale prezentelor Norme.
    10. Distribuitorii de energie termică asigură distribuţia energiei termice, în condiţii nediscriminatorii pentru toţi consumatorii de energie termică.
    11. Distribuitorii de energie termică asigură şi desfăşoară activitatea prin:
    1) gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor termice.
    Realizarea de lucrări de dezvoltare a reţelelor termice prin utilizarea:
    a) planurilor privind dezvoltarea optimă a reţelelor termice pe baza studiilor de perspectivă, prin consultare cu administrația publică locală şi cu alte părți interesate;
    b) planurilor specifice de modernizare pentru instalaţiile din reţelele termice;
    2) distribuția energiei termice, în conformitate cu contractele încheiate;
    3) conducerea prin dispecer a reţelelor termice, în condiţiile licenţelor de distribuţie a energiei termice;
    4) asigurarea accesului şi stabilirea condiţiilor tehnice de racordare a instalațiilor de utilizare a energiei termice ale consumatorilor și a centralelor producătorilor de energie termică în condițiile Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării;
    5) executarea de lucrări pentru realizarea racordării la reţelele termice, la solicitarea oricărui consumator sau producător de energie termică, în baza contractelor;
    6) dotarea cu echipamente de măsurare, care corespund Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016;
    7) realizarea, exploatarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de reglaje, protecţii şi automatizări din reţelele termice;
    8) realizarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii proprii de informatică şi telecomunicaţii;
    9) monitorizarea şi evaluarea siguranţei în funcţionare a reţelelor termice şi a indicatorilor din Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice.
    12. Distribuitorii de energie termică sunt responsabili pentru administrarea documentaţiei tehnice şi a actelor normative care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor termice. În acest sens, distribuitorii de energie termică reexaminează periodic Normele şi fac propuneri Agenției pentru revizuirea lor în caz de necesitate.
    13. Distribuitorii de energie termică stabilesc programul de reparaţii şi lucrările de mentenanţă planificate în reţelele termice, pentru a respecta prevederile Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 484 din 13 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 38). Realizarea lucrărilor de reparații şi mentenanţă se va programa, de regulă, în timpul sezonului cald, astfel încât, odată cu începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea livrării energiei termice.
    14. Distribuitorii de energie termică realizează un sistem prin care să poată primi informaţii şi să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau incidente, care apar în rețeaua termică.
Capitolul III
Condiţii de racordare la reţelele termice
Secțiunea 1
Cerințe tehnice de racordare la reţelele termice
    15. Cerinţele tehnice de racordare specifică:
    1) condiţiile tehnice asigurate de către distribuitorul de energie termică în punctele de delimitare, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului de distribuție și furnizare a energiei termice;
    2) cerinţele tehnice de racordare, proiectare şi de funcţionare pentru instalațiile de utilizare a energiei termice, centralele termice, centralele electrice de termoficare urbane racordate la rețelele termice sau pentru viitorii consumatori de energie termică.
    16. Cerinţele tehnice de racordare trebuie să fie similare pentru toţi consumatorii de energie termică.
    17. Echipamentul şi aparatajul din instalaţiile de racordare ale consumatorilor la rețelele termice trebuie să corespundă reglementărilor prevăzute la pct. 6 din prezentele Norme.
    18. Proiectarea, executarea şi recepţionarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice racordate la rețelele termice, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea, extinderea sau modificarea acestora se efectuează în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare prevăzute la pct. 6 din prezentele Norme.
Secțiunea 2
Cerinţe impuse producătorilor și consumatorilor
de energie termică
    19. Fiecare nou producător care urmează să livreze energie termică într-o rețea termică existentă are obligaţia de a obţine, în faza studiului de fezabilitate şi înainte de a începe proiectarea instalaţiilor de producere, avizul de racordare de la distribuitorul de energie termică care exploatează reţelele termice la care urmează să racordeze instalațiile de producere a energiei termice.
    20. Prevederile pct. 19 din prezentele Norme se aplică şi producătorilor existenţi care intenționează să execute lucrări de modernizare a instalaţiilor de producere a energiei termice, prin care se modifică parametrii de calitate ai agenţilor termici la interfaţa cu instalaţiile aflate în exploatarea distribuitorului de energie termică, în condițiile Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.
    21. Dimensionarea instalaţiilor de producere a energiei termice se va realiza pe bază de calcule tehnico-economice corelate cu caracteristicile şi cerinţele consumatorilor de energie termică şi ale distribuitorului de energie termică care exploatează reţelele termice prin care energia termică este livrată.
    22. O instalaţie nouă de producere a energiei termice va funcţiona respectând acelaşi tip de reglaj (calitativ, cantitativ sau mixt) ca şi cel caracteristic reţelelor termice la care se racordează.
    23. Parametrii de funcţionare (tipul agentului termic, punctul de delimitare a instalațiilor, presiune, temperatură, debit și alții) vor fi stabiliţi, prin avizul de racordare, în punctul de delimitare a instalaţiilor producătorului şi ale distribuitorului de energie termică.
    24. Orice instalaţie de producere a energiei termice va fi echipată, cu sisteme de protecţie care să împiedice propagarea perturbaţiilor (creşterea presiunii şi a temperaturii peste limite de siguranţă admise) de la sursă în instalaţiile de distribuţie şi utilizare a energiei termice.
    25. Gradul de dotare cu utilaje de intervenţie trebuie stabilit având în vedere asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie termică a instalaţiilor de utilizare.
    26. Exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice se va realiza cu respectarea obligaţiilor ce revin acestora prin contractele de exploatare încheiate cu distribuitorul de energie termică, cu privire la executarea manevrelor, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare a energiei termice, respectarea regimurilor de funcţionare stabilite prin avizul de racordare.
    27. Consumatorul, producătorul va menţine, din cont propriu, instalaţiile sale în condiţii de maximă securitate pentru a nu influenţa şi produce avarii în instalaţiile distribuitorului de energie termică.
    28. Consumatorul, producătorul trebuie să asigure eliminarea pierderilor prin neetanşeităţi aferente instalaţiilor pe care le are în exploatare.
    29. Pe toată durata derulării activităţii, consumatorul, producătorul va respecta prevederile avizului de racordare şi clauzele contractului încheiat cu distribuitorul de energie termică.
    30. Instalaţiile consumatorilor, inclusiv sistemele de protecţie şi automatizare, vor fi adecvate şi coordonate cu caracteristicile tehnice ale reţelelor termice ale distribuitorului.
    31. Consumatorii, producătorii de energie termică sunt obligaţi să aplice programul de limitare convenit prin contract, în situaţii speciale apărute în funcţionarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.
    32. Agentul termic returnat de consumatori trebuie să fie în cantitatea şi de calitatea stabilită prin contract. Pentru nerespectarea acestor cerințe, consumatorul va plăti despăgubiri conform contractului încheiat.
    33. Consumatorii noncasnici cu puteri termice contractate de peste 5 MW, sunt obligaţi să instaleze aparate de măsură, automatizare şi control cu instalarea a debitmetrelor pe conducta tur și retur.
    34. Consumatorul va permite personalului distribuitorului de energie termică accesul în incinta sa pentru a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile aflate în exploatarea distribuitorului de energie termică.
    35. În cazul în care este necesar, datorită propriului proces tehnologic, consumatorul va pune la dispoziţia personalului autorizat al distribuitorului de energie termică echipament de protecţie adecvat pentru a asigura un acces în siguranţă în incinta sa.
    36. În scopul asigurării conducerii şi controlului instalaţiilor din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, instalaţiilor de telecomunicaţii între consumatori, producători şi distribuitorul de energie termică vor corespunde reglementărilor aplicabile în domeniu.
    37. Consumatorii, producătorii vor lua măsuri ca intrările de date în terminalele aferente instalaţiilor pe care le au în exploatare să fie compatibile, în scopul facilitării schimbului de informaţii.
    38. În cazul reţelelor termice noi sau modernizate, consumatorii au obligaţia de a permite accesul la ieşirile sistemelor de măsurare proprii a parametrilor caracteristici şi la informaţiile referitoare la echipamentele de comutaţie care indică starea instalaţiilor şi a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informaţii, către interfaţa cu sistemele de comandă şi baza de date ale distribuitorului de energie termică.
    39. Instalaţiile de comandă şi baza de date ca sisteme de interfaţă între instalațiile de utilizare a energiei termice, instalațiile de producere şi reţelele termice se stabilesc prin avizul de racordare.
Secțiunea 3
Delimitarea instalațiilor termice între părţile contractante
    40. Reţelele termice se delimitează fizic faţă de instalațiile de utilizare a energiei termice, instalațiile de producere în punctele de delimitare.
    41. Delimitarea reţelelor termice se face între distribuitorul de energie termică şi instalațiile de utilizare și de producere a energiei termice racordate la reţelele termice pe care acesta le exploatează şi anume:
    1) producători de energie termică;
    2) consumatori de energie termică;
    3) distribuitori de energie termică.
    42. Punctul de delimitare a rețelei termice a distribuitorului de energie termică de instalațiile de utilizare și/sau producere a energiei termice este situat la armăturile de separare sau, în lipsa acestora, la limita incintei.
    43. În cazul delimitării la armăturile de separare, punctul de delimitare se stabilește astfel încât armăturile să fie exploatate de:
    1) producător, în cazul delimitării între producătorul care are şi rol de distribuitor de energie termică sau consumator;
    2) distribuitor, în cazul delimitării între distribuitor/consumator;
    3) consumator, în cazul delimitării între consumator şi subconsumatorul său.
    44. În cazul reţelelor termice care alimentează mai mulţi consumatori, amplasate în subsoluri tehnice sau care trec prin incintele consumatorilor, delimitarea instalaţiilor se efectuează după armatura de deconectare de pe racordul consumatorului din conducta de distribuţie.
    45. Delimitarea la limita incintei se face astfel:
    1) la limita gardului centralei, în cazul delimitării între un producător şi distribuitor sau consumatorul pe care îl alimentează în exclusivitate;
    2) la limita staţiei termice aflate în exploatarea distribuitorului sau a unui consumator, la limita zidului staţiei, în afara acesteia, în cazul delimitării între un distribuitor și un consumator;
    3) la limita incintei consumatorului, în cazul alimentării consumatorului prin intermediul unor staţii termice centralizate, amplasate în afara incintei acestuia şi din care se alimentează mai mulţi consumatori.
    46. Pentru instalaţiile noi sau la modernizarea instalaţiilor existente, proiectul trebuie să prevadă armăturile de separare necesare determinării punctelor de delimitare.
Capitolul IV
Planificarea dezvoltării reţelelor termice
Secțiunea 1
Competenţele distribuitorului de energie termică
în domeniul planificării

    47. Fiecare distribuitor de energie termică planifică dezvoltarea şi modernizarea reţelelor termice pe care le exploatează, în baza contractelor încheiate cu consumatorii, producătorii, a prognozelor de consum, prin consultare, după caz, cu organele competente ale autorităţii locale şi cu orice alt titular de licenţă interesat în funcţionarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.
    48. Orice Plan de dezvoltare a rețelelor termice dintr-un sistem centralizat de alimentare cu energie termică este întocmit de către distribuitorul de energie termică prin consultare, după caz, cu autorităţile administrației publice locale, şi este aprobat de Agenție, și, după caz, de administrația publică locală. La elaborarea proiectului Planului de dezvoltare e necesar de a se ține cont de Strategia energetică a Republicii Moldova, de oferta şi de cererea energiei termice actuală şi prognozată, de planurile urbanistice sau planurile de amenajare a teritoriului localităților, precum și de planurile de investiții pentru rețelele adiacente, de studiile proprii.
    49 Planul de dezvoltare al rețelelor termice se elaborează și se prezintă Agenţiei pentru examinare şi aprobare o dată la trei ani. Termenul de prezentare a Planului de dezvoltare a rețelelor termice pentru următoarea perioadă de 3 ani este ziua de 30 mai a ultimului an din perioada curentă.
    50 Planul de dezvoltare a rețelelor termice elaborat și prezentat de distribuitorul de energie termică se examinează și se aprobă de Agenție, în termen de 3 luni de la data prezentării.
    51. La examinarea Planului de dezvoltare a rețelelor termice, Agenţia, în caz de necesitate, solicită distribuitorului de energie termică să consulte autorităţile publice, întreprinderile termoenergetice şi unii consumatori existenţi sau potenţiali, în legătură cu Planul de dezvoltare a rețelelor termice, prezentând ulterior Agenției informația cu privire la rezultatele consultărilor.
    52. Planul de dezvoltare, aprobat de Agenție, se publică pe pagina web oficială a distribuitorului de energie termică şi pe pagina web oficială a Agenţiei.
    53. După aprobarea Planului de dezvoltare, conform prevederilor prezentului Regulament, distribuitorul de energie termică este obligat să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru dezvoltarea reţelelor termice, planificând lucrările de construcţie şi darea în exploatare a reţelele termice, incluzând lucrările respective în planurile anuale de investiții.
    54. În funcţie de necesitate sau la solicitarea Agenției, Planul de dezvoltare a rețelelor termice, elaborat de distribuitorul de energie termică și aprobat de Agenție, poate fi modificat de cel mult o dată pe an. Propunerile de modificare se prezintă în adresa Agenției până la data de 30 mai. Agenția examinează și aprobă, modificările propuse în termen de 30 de zile din data prezentării solicitării de modificare. Termenul de examinare și aprobare a modificărilor la Planul de dezvoltare a rețelelor termice poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile.
    55. Consumatorul de energie termică va prezenta la solicitarea distribuitorului de energie termică datele necesare activităţii de planificare a dezvoltării reţelelor termice aflate în exploatarea distribuitorului respectiv.
Secțiunea 2
Scopul şi obiectivele activităţii de planificare
a dezvoltării reţelelor termice
    56. Dezvoltarea şi modernizarea rețelelor termice este determinată de:
    1) creşterea/reducerea cererii de consum de energie termică, respectiv depăşirea capacităţii reţelelor termice/reducerea consumului de energie termică la o valoare inferioară minimului tehnic al reţelelor termice;
    2) reducerea pierderilor de energie termică şi agent termic în reţelele termice;
    3) dezvoltarea, modernizarea şi sistematizarea localităţilor;
    4) introducerea unor noi puncte de racordare la reţelele termice sau modificarea celor existente;
    5) disponibilitatea instalaţiilor de producere a energiei termice;
    6) necesitatea îmbunătăţirii valorilor indicatorilor de calitate;
    7) necesitatea creşterii eficienţei energetice, în condiţiile legislaţiei specifice;
    8) necesitatea respectării politicilor şi strategiilor naţionale privind dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului.
    57. Planificarea dezvoltării reţelelor termice trebuie să asigure:
    1) acoperirea consumului de energie termică cu costuri justificate, rezonabile, în condiţii de siguranţă, eficienţă energetică, impact minim asupra mediului înconjurător şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    2) racordarea la rețeaua termică a instalațiilor de utilizare a energiei termice;
    3) corelarea acţiunilor între distribuitorul de energie termică şi consumatori, producători de energie termică, referitor la orice serviciu solicitat care poate avea impact asupra performanţelor de siguranţă a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică sau asupra racordării instalațiilor de utilizare a energiei termice;
    4) elaborarea planului de dezvoltare a rețelelor termice care prezintă oportunităţile zonale pentru conectare şi utilizare în reţelele termice în funcţie de prognoza de dezvoltare a consumului şi necesarul de capacităţi noi.
Secțiunea 3
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor termice
    58. Elaborarea Planului de dezvoltare a reţelelor termice prevăzut la pct. 47-55 din prezentele Norme are la bază date de intrare, după cum urmează:
    1) prognoza de consum prezentată anual de către furnizorii din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;
    2)  ofertele de producţie de energie termică ale producătorilor existenţi;
    3)  ofertele de producţie şi necesităţile de consum de energie termică ale consumatorilor de energie termică existenţi şi potențiali;
    4)  cerinţele de eficienţă energetică şi de asigurare a Normelor  și a continuității livrării care trebuie respectate în funcţionarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în ansamblu şi pentru fiecare consumator în parte;
    5)  planul de urbanism.
    59. Consumatorii la cererea expresă a distribuitorului vor furniza și alte date necesare privind planificarea dezvoltării reţelelor termice.
    60. Planificarea dezvoltării reţelelor termice dintr-un sistem centralizat de alimentare cu energie termică se face corelat de către toţi distribuitorii care operează în cadrul acestuia, sub coordonarea după caz a administrației publice centrale sau locale.
Secțiunea 4
Principii pentru planificarea dezvoltării reţelelor termice
    61. În activitatea de planificare a dezvoltării reţelelor termice se aplică următoarele principii:
    1) asigurarea unei funcţionări sigure şi stabile a reţelelor termice;
    2) utilizarea capacităţii termice şi hidraulice a reţelelor termice, până la limita economică a acestora;
    3) alegerea variantei optimale de dezvoltare cu eficienţă economică rezonabilă;
    4) îndeplinirea condiţiilor impuse prin Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate pentru serviciile de distribuţie și furnizare a energiei termice;
    5) respectarea normelor de protecție a muncii, normelor antiincendiare și de protecție a mediului;
    6) prevenirea/limitarea impactului mediului asupra reţelelor termice, manifestat în principal prin:
    a) condiţii meteorologice;
    b) calamităţi naturale;
    c) poluare chimică;
    d) efecte cauzate de terți;
    e) prevenirea intervenției neautorizate și a impactului cauzat de acțiuni intenționate asupra instalațiilor de distribuție a energiei termice.
    62. Planificarea dezvoltării reţelelor termice se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă.
Capitolul V
Conducerea operativă a rețelelor termice
Secțiunea 1
Conducerea prin dispecer
    63. Conducerea prin dispecer a reţelelor termice este o activitate specifică a distribuitorului de energie termică, efectuată prin unităţi specializate, prevăzute în mod obligatoriu la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.
    64. Scopul conducerii prin dispecer a reţelelor termice este asigurarea funcţionării acestora în condiţii de siguranţă, calitate şi eficacitate, prin exploatarea coordonată a instalaţiilor şi echipamentelor componente ale reţelelor termice.
    65. Conducerea prin dispecer a reţelelor termice se realizează unitar şi este organizată la nivel local de distribuitorul de energie termică.
    66. Modul de organizare a conducerii prin dispecer a reţelelor termice se stabileşte reieșind din complexitatea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică şi nivelul de echipare al sistemului informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date/teleinformaţional, urmărindu-se realizarea funcţiilor principale ale conducerii prin dispecer, şi anume:
    1) planificarea operaţională a funcţionării reţelelor termice;
    2) conducerea operativă a reţelelor termice dintr-un sistem centralizat de alimentare cu energie termică.
    67. Conducerea prin dispecer cuprinde:
    1) un compartiment de comandă operativă, cu personal organizat în ture, care conduce funcţionarea instalaţiilor, prin coordonarea regimurilor şi a manevrelor;
    2) un compartiment care asigură planificarea operaţională şi programarea operativă, precum şi urmărirea şi analiza funcţionării şi elaborează reglementările specifice.
    68. Fiecare dispecer are obligaţia să ia măsuri de corelare a regimului şi schemei de funcţionare în reţelele termice proprii cu regimul şi schema de funcţionare a reţelei termice de distribuție.
    69. Distribuitorul de energie termică desfăşoară activităţile de planificare operaţională conducere operativă şi alte activităţi specifice, după necesitate, prin treptele sale de conducere prin dispecer, precum şi prin puncte de supraveghere şi comandă.
    70. Distribuitorul de energie termică are obligaţia să asigure nediscriminatoriu conducerea prin dispecer pentru producători și consumatori a instalațiilor de utilizare și de producere, care sunt racordate la rețelele termice pe care le are în exploatare.
    71. Conducerea prin dispecer din cadrul distribuitorului desfăşoară următoarele activităţi:
    1) autorizează personalul de comandă operativă propriu;
    2) culege, înregistrează, asigură evidenţa, prelucrarea şi arhivarea datelor statistice privind funcţionarea reţelelor termice;
    3) asigură evidenţa, prelucrarea şi arhivarea datelor privind evenimentele din reţelele termice, conform reglementărilor;
    4) realizează schimb de informaţii cu consumatorii de energie termică şi cu alte entități din domeniul energetic;
    5) colaborează cu consumatorii de energie termică la elaborarea studiilor şi analizelor de funcţionare;
    6) planifică, dezvoltă, reabilitează şi modernizează în conformitate cu prognozele de consum/dezvoltare, cu evoluţia tehnologică şi cu reglementările în vigoare, sistemele de dispecerizare proprii, în condiţii rezonabile de eficienţă economică şi energetică;
    7) coordonează dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea sistemelor de reglaje, protecţii şi automatizări ale reţelelor termice, cu respectarea cerinţelor Operatorului din amonte, astfel încât să prevină avariile în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică şi să fie respectate normele de calitate a serviciului;
    8) formulează puncte de vedere şi avizează studiile, programele şi lucrările privind dezvoltarea şi modernizarea reţelelor termice;
    9) acordă consultanţă pe probleme de conducere prin dispecer la dispecerii subordonaţi;
    10) acordă consultanţă pe probleme de comandă, control, protecţii şi automatizări la dispecerii subordonaţi.
    72. Activitatea de planificare operaţională cuprinde următoarele componente:
    1) planificarea schemei normale de funcţionare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică;
    2) planificarea lucrărilor de mentenanţă şi exploatare ale instalaţiilor din reţelele termice;
    3) planificarea sistemelor de reglaje, protecţii şi automatizări aferente reţelelor termice;
    4) stabilirea schemei provizorii în situaţiile de avarie.
    73. Schema normală de funcţionare a reţelelor termice se analizează pe baza calculelor de verificare în ceea ce priveşte:
    1) siguranţa în alimentarea cu energie termică, stabilită prin contract;
    2) echilibrarea hidraulică a reţelelor termice;
    3) asigurarea parametrilor contractaţi la consumatori;
    4) siguranţa în funcţionare a sistemelor de reglaje, protecţii şi automatizări.
    74. Distribuitorul de energie termică dispune consumatorilor reglarea protecţiilor şi automatizărilor la interfaţa cu reţelele termice.
    75. Conducerea operativă a reţelelor termice este realizată de către dispecer şi cuprinde următoarele componente:
    1) programarea operativă;
    2) comanda operativă.
    76. Conducerea operativă a reţelelor termice implică realizarea următoarelor activităţi specifice:
    1) supravegherea funcţionării reţelelor termice;
    2) conducerea funcţionării reţelelor termice;
    3) conducerea producătorilor care livrează energie termică în rețeaua termică, din punctul de vedere al instalaţiilor de producere a energiei termice;
    4) conducerea sistemelor de protecţii şi automatizări din reţelele termice;
    5) conducerea procesului de lichidare a deranjamentelor, avariilor.
    77. Conducerea operativă menţionată la pct. 76, (3) este exercitată de fiecare distribuitor a energiei termice asupra producătorilor racordaţi la reţelele termice pe care le are în exploatare, cu respectarea programării, conform graficelor convenite.
    78. Conducerea operativă exercitată asupra reţelelor termice se referă la modificarea schemei normale de funcţionare în cazul avariilor, evenimentelor deosebite (coordonarea cu ceilalţi distribuitori), a utilizării mijloacelor de reglaj al parametrilor de calitate şi urmăreşte:
    1) realizarea şi menţinerea unei stări cât mai apropiate de starea normală de funcţionare a reţelelor termice dintr-un sistem centralizat de alimentare cu energie termică;
    2) utilizarea economică a resurselor sistemului.
    79. Conducerea operativă exercitată asupra protecţiilor şi automatizărilor din reţelele termice are rolul de a corela, reglajul, logica de funcţionare şi starea operativă a protecţiilor şi automatizărilor cu regimul şi schema de funcţionare curente.
    80. Distribuitorul de energie termică analizează funcţionarea reţelelor termice din punctul de vedere al îndeplinirii şi al respectării programului de funcţionare şi stabileşte măsurile necesare pentru încadrarea în acestea.
    81. Dispecerul furnizează în timp util informaţiile necesare şi suficiente conducerii operative a reţelelor termice dintr-un sistem centralizat de alimentare cu energie termică.
    82. Distribuitorul de energie termică are dreptul să solicite oricărui consumator orice informaţie tehnică necesară pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă şi calitate ale funcţionării reţelelor termice, iar acesta este obligat să furnizeze fără întârziere informaţia solicitată.
Secțiunea 2
Testare, control și monitorizare
    83. Scopul activităţii de testare, control şi monitorizare este de a stabili dacă:
    1) instalaţiile de producere a energiei termice funcţionează în concordanţă cu parametrii tehnici specificaţi în condiţiile de racordare;
    2) instalaţiile de producere a energiei termice sunt disponibile conform declaraţiilor distribuitorilor;
    3) toţi consumatorii de energie termică respectă instrucţiunile distribuitorului în cadrul conducerii operative a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică;
    4) viitorii consumatori respectă condiţiile de racordare la reţelele termice prevăzute în Avizul de racordare;
    5) consumatorii de energie termică respectă prevederile privind efectuarea verificărilor, încercărilor şi probelor instalaţiilor proprii în fazele de construcţie, punere în funcţiune, dare în exploatare şi după reparaţii.
    84. Prevederile pct. 83 se aplică producătorilor și consumatorilor de energie termică.
    85. Operaţiunile de testare, control şi monitorizare sunt executate de către distribuitor în conformitate, în condiţiile prezentelor Norme.
    86. Distribuitorul de energie termică şi consumatorii, producătorii de energie termică vor stabili de comun acord măsurile care trebuie luate în vederea remedierii situaţiei şi termenele în care aceste măsuri trebuie să atingă efectele scontate.
    87. Testele solicitate pot viza:
    1) capacitatea de răspuns a instalaţiilor consumatorilor la solicitările distribuitorului a energiei termice;
    2) testarea disponibilităţii declarate a instalaţiilor de producere a energiei termice;
    3) testarea parametrilor de funcţionare stabiliţi prin contract;
    4) testarea sistemelor de protecţie la depăşirea presiunii şi temperaturii agentului termic, din instalaţiile de producere a energiei termice.
    88. Modul de desfăşurare a testelor se va stabili de către distribuitorul de energie termică, cu acordul consumatorului, producătorului în cauză.
    89. Criteriile de absolvire a testelor vor fi stabilite prin proceduri specifice.
    90. Soluţionarea neînțelegerilor dintre părțile contractante, se va face în concordanţă cu prevederile Regulamentului privind furnizarea energiei termice și prezentele Norme.
Secțiunea 3
Schimbul de informaţii
    91. Schimbul de informaţii între distribuitorii de energie termică şi ceilalţi titulari de licenţe din sectorul electroenergetic şi termoenergetic se va desfăşura cu respectarea prezentelor Norme.
    92. Titularii de licenţe de distribuţie a energiei termice se vor asigura că informaţiile confidenţiale obţinute de ei în cursul desfăşurării activităţilor ce fac obiectul licenţei nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii, cu excepţia cazurilor când:
    1) se dispune de consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
    2) informaţia este deja publică;
    3) titularul licenţei este obligat sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării condiţiilor licenţei, al unei decizii a Agenției sau al unei legi în vigoare;
    4) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor autorizate prin licenţă.
    93. Distribuitorul de energie termică va institui sisteme prin care să poată primi sau oferi informaţii privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de  calitate ai serviciului de distribuţie.
    94. Titularul de licenţă pentru distribuția energiei termice va prezenta informaţiile solicitate de Agenție privind desfășurarea activităților de dezvoltare a rețelelor termice.
    95. Titularul licenţei pentru distribuția energiei termice va informa autoritatea administrației publice locale şi agenţii economici cu care se află în relaţii contractuale, privind planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce trebuie efectuate, precum şi despre intenţia sa de dezafectare a unor reţele termice existente sau despre extinderea acestora.
    96. Consumatorii de energie termică sunt obligaţi să furnizeze, la cerere, distribuitorului de energie termică toate informaţiile tehnice relevante necesare acestora pentru analiza incidentelor în reţelele termice.
    97. Orice măsură luată de distribuitorul de energie termică pentru situaţii neprevăzute în prezentele Norme, care îi va afecta pe ceilalţi consumatori de energie termică, va fi luată de aşa manieră încât să afecteze cât mai puţin funcţionarea acestora.