OARFCC25/2018
ID intern unic:  375391
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU
ORDIN Nr. 25
din  27.03.2018
privind modificarea și completarea Instrucțiunii
cu privire la modul de executare a lucrărilor
cadastrale la nivel de teren
Publicat : 11.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 150-155     art Nr : 638
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
Nr. 1320 din 2 mai 2018
Ministru____________ Victoria  IFTODI


    În conformitate cu art. 18 (alin. (3)) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 318), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 70 din 4 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 330-334, art. 1702), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 1254 din  29 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează.
    1) La punctul 24, cuvintele „în baza următoarelor documente” se exclud.
    a) subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) pentru terenurile agricole - în baza documentelor ce confirmă drepturile asupra terenurilor şi conform posesiei de fapt a terenului (cu condiţia întocmirii de către autoritatea publică locală a listei titularilor de drept şi a schemelor de amplasare a terenurilor titularilor de drept pentru fiecare contur în parte. Schemele de amplasare a terenurilor titularilor de drept  pentru fiecare contur în parte se întocmesc conform pct. 4 al Regulamentului privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate şi executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 108 din 2 septembrie 2016). La stabilirea hotarelor se va acorda prioritate documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului. În lipsa documentelor sus-menționate, hotarele terenurilor se stabilesc conform posesiei de fapt a terenului cu condiţia întocmirii de către autoritatea publică locală a listei titularilor de drept şi a schemelor de amplasare a terenurilor titularilor de drept pentru fiecare contur în parte. În acest din urmă caz, nu se stabilesc hotarele fixe ale terenurilor. În ambele situații hotarele se stabilesc astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului terenului vecin;”;
    b) subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) pentru terenurile  atribuite pentru case și anexe gospodărești  – în baza documentului ce confirmă dreptul asupra terenurlui şi posesia de fapt a terenului, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin, ținînd cont de normele urbanistice”;
    c) subpunctul 4) se abrogă.
    2) La punctul 42:
    a) la subpunctul 11):
    cuvîntul „destinaţia,” se exclude;
    se completează cu cuvintele „Suprafaţa construcţiei se va indica numai în cazul executării concomitente cu lucrarea cadastrală la nivel de clădiri și încăperi izolate”.
    3) Punctul 44 se completează cu un alineat cu următorul cuprins: „Pentru obiectele informaţionale (sectoare cadastrale, terenuri, clădiri, construcţii, plantaţii perene, porţiuni de subsol, părţi din teren etc.), formatul fişierelor este:  mid/ mif sau tab”.
    4) Punctul 50 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Pachetul digital are următoarea structură şi conţinut:
    1) Nr. Cadastral_Executant (directorie),  unde: Nr. Cadastral – se indică numărul cadastral, iar  la Executant – se indică denumirea executantului lucrării cadastrale).
    2)  Plan geometric (subdirectoriu):
    a) Terenuri (fişiere);
    b) FixPct, FixHtr (în cazul hotarelor fixe) (fişiere);
    c) Clădiri (după caz) (fişiere);
    d) Grevări  (după caz) (fişiere);
    e) Posesie (după caz) (fişiere);
    f) HCSectoareRM (în cazul modificării sectorului cadastral) (fişiere).
    3) Raport (subdirectorie): Nr. Cadastral_Executant.pdf (fişier în format PDF care reprezintă Raportul lucrării cadastrale, unde la Nr. Cadastral – se indică partea cunoscută a numărului cadastral, iar la Executant – se indică denumirea  executantului lucrării cadastrale)”.
    5) Punctul 64 va avea următorul cuprins: „64. Executantul lucrărilor cadastrale corectează şi prezintă raportul lucrării și pachetul digital corectat în termen de 10 zile lucrătoare din data expirării cererii de recepție.”.
    6) La punctul 75 cifra „II” se substituie cu cifra „III”, iar textul „precum și de nivelul III” se exclude.
    7) La punctul 76 textul „III-V” se substituie cu textul „IV-VI”.
    8) La punctul 101:
    a) subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) în baza de date a cadastrului există reprezentarea grafică a terenului;”;
    b) se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
    „4) pentru planurile cadastrale elaborate în baza proiectului de organizare a teritoriului, există act de transpunere a hotarelor.”.
    9) La punctul 104 subpunctul 2) cuvintele „ , inclusiv a actului de stabilire a hotarelor” se exclud.
    10) Punctul 110 va avea următorul cuprins:
    „110. În cazul în care în teren se constată divergenţe cu documentaţia cadastrală, lucrările de restabilire a hotarelor nu se execută şi se iniţiază lucrările de actualizare a planului cadastral, în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni.”.
    11) Punctul 117 se completează cu textul: „conform prevederilor Capitolului VII al prezentei Instrucţiuni”.
    12) Punctul 118 va avea următorul cuprins: „118. În cazul în care după stabilirea hotarelor conturului de teren, se confirmă corectitudinea întocmirii proiectului de organizare a teritoriului și:
    1) proiectul nu necesită a fi repoziţionat, executantul lucrărilor cadastrale:
    a)  întocmește și prezintă organului cadastral teritorial (OCT) actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma sistematizării proiectului de organizare a teritoriului. Actul de constatare se semnează de executant și reprezentantul autorității publice locale;
    2) proiectul necesită a fi repoziţionat, executantul lucrărilor cadastrale:
    a)  repoziţionează proiectul de organizare a teritoriului în limitele hotarelor stabilite;
    b)  întocmește actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma repoziţionării proiectului de organizare a teritoriului. Actul de constatare se semnează de executant și reprezentantul autorității publice locale;
    c)  modifică datele atributive referitoare la „CodColect” tuturor terenurilor din cadrul conturului (care conform clasificatorului indică că proiectul de organizare a teritoriului a fost sistematizat definitiv);
    d) întocmește și prezintă OCT, raportul lucrării privind repoziţionarea proiectului de organizare a teritoriului și pachetul digital (planul cadastral sistematizat definitiv în formă electronică şi pe suport de hîrtie) pentru actualizarea planului cadastral. Raportul lucrării va conține următoarele materiale: nota explicativă, actul de constatare, planul cadastral pînă și după repoziţionare.”
    13) Punctul 122 va avea următorul cuprins: „122. Transpunerea hotarelor este un complex de lucrări, executate în vederea stabilirii și marcării în teren, prin borne, a coordonatelor punctelor de cotitură a hotarului terenului (terenurilor), determinat (e) în birou prin metoda proiectării.”.
    14) Punctul 123 va avea următorul cuprins:
    „123. Lucrările de transpunere în teren a hotarelor proiectului de organizare a teritoriului (elaborat în cadrul Programului Naţional „Pămînt”) şi a terenurilor (mod de folosinţă – grădini) - se efectuează în baza planului cadastral eliberat de Agenţia Servicii Publice, care va conține catalogul de coordonate și menţiunea „Pentru transpunerea hotarelor în teren”. În cazul executării concomitente a lucrărilor de sistematizare definitivă sau corectare a erorilor comise la elaborarea proiectului de organizare a teritoriului, cu lucrările de transpunere, transpunerea se execută numai după recepţia de către Agenţia Servicii Publice a materialelor, şi în acest caz planul cadastral eliberat de Agenţia Servicii Publice nu este necesar.”
    15) Punctul 125 va avea următorul cuprins:
    „125. La etapa lucrărilor pregătitoare se efectuează colectarea şi examinarea materialelor privind reţelele geodezice naționale, îndesire, stațiile permanente și rețelele de stații permanente GNSS.”.
    16) La punctul 127 cuvintele „reprezentantului autorităţii publice locale şi” se exclud.
    17) La punctul 128 cuvintele „din planul cadastral” se exclud.
    18) Punctul 176  se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Pachetul digital are următoarea structură şi conţinut:
    1) Nr. Cadastral_Executant (directorie),  unde: la Nr. Cadastral – se indică numărul cadastral, iar la Executant – se indică denumirea  executantului lucrării cadastrale)
    2) Plan geometric (subdirectoriu):
    a)  Terenuri (fişiere);
    b)  FixPct, FixHtr (în cazul hotarelor fixe) (fişiere);
    c)  Clădiri, (după caz) (fişiere);
    d)  Grevări  (după caz) (fişiere);
    e)  Posesie (după caz) (fişiere);
    f)  HCSectoareRM (în cazul modificării sectorului cadastral) (fişiere).
    3) Raport (subdirectorie): Nr. Cadastral_Executant.pdf (fişier în format PDF care reprezintă Raportul lucrării cadastrale, unde la Nr. Cadastral – se indică partea cunoscută a numărului cadastral, iar la Executant – se indică denumirea executantului lucrării cadastrale).”.
    19) se completează cu capitolul VII cu următorul cuprins:
„Capitolul VII. Corectarea erorilor din planul cadastral
comise în procesul
de privatizare masivă a terenurilor agricole
Secţiunea 1. Clasificarea erorilor
    189. Erorile comise în cadrul privatizării masive a terenurilor agricole se clasifică în:
    1) erori în măsurările terestre - erori comise la etapa elaborării bazei cartografice a conturului terenului supus proiectării;
    2)  erori la proiectare - erori comise la proiectarea conturului de teren (nerespectarea schemei de plantare a plantaţiilor perene, configuraţiei reliefului sau ordinii aranjării titularilor de drepturi);
    3) erori ortografice în titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren - datele din titlu, nu corespund cu datele din buletinul de identitate a proprietarului, documentul care confirmă dreptul, proiectul de organizare a teritoriului.
    190. Erorile comise în cadrul privatizării masive a terenurilor agricole se corectează prin:
    1) actualizarea planului cadastral (fără acordul titularilor de drepturi) conform prevederilor art. 55 alin.(41) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998;
    2) actualizarea planului cadastral (cu acordul titularilor de drepturi) conform prevederilor art. 18 alin. (5) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998;
    3) perfectarea titlurilor noi de autentificare a dreptului deţinătorului de teren (în cazul corectării erorilor ortografice).
    191. Clasificatorul erorilor, cauza comiterii acestora, metoda de depistare, precum şi metodele de corectare a acestora sunt descrise în Anexa 14 la prezenta Instrucţiune.
    192. Procedura de corectare a erorilor se finalizează cu efectuarea modificărilor în documentaţia cadastrală (actualizarea planului cadastral, după caz, efectuarea modificărilor în registrul bunurilor imobile) şi eliberarea documentelor întocmite în rezultatul corectării erorilor titularilor de drepturi implicaţi în procedura de corectare a erorilor.
Secţiunea 2. Iniţierea procedurii
de corectare a erorilor
    193. Lucrările de corectare a erorilor se iniţiază de către:
    1) autorităţile publice locale cointeresate;
    2) organele cadastrale teritoriale (OCT);
    3) executorii lucrărilor cadastrale;
    4) titularul drepturilor reale asupra terenului.
    194. Autorităţile cointeresate în corectarea erorilor întocmesc setul de documente necesar pentru corectarea erorilor:
    1) formularul privind numărul şi natura erorilor;
    2) decizia consiliului local cu privire la iniţierea lucrărilor de corectare a erorilor;
    3) după caz, acordurile titularilor pentru efectuarea corectării erorilor şi lista titularilor de drept cu schemele de amplasare.
    195. Informaţia despre numărul de erori şi natura acestora se sistematizează de către autoritatea publică locală, în formularul privind numărul şi natura erorilor comise la atribuirea terenurilor în proprietate privată (Anexa 15).
    196. În procesul de identificare a erorilor, executantul lucrării solicită de la Fondul Naţional de Date Geospaţiale şi/sau OCT informaţii cadastrale despre proprietarii bunurilor imobile, materiale cartografice, precum şi altă informaţie necesară identificării erorilor.
    197. La etapa lucrărilor pregătitoare a lucrărilor de corectare a erorilor se examinează, în mod obligatoriu numerele cadastrale convenţionale a bunurilor imobile existente din registrul bunurilor imobile şi/sau baza de date grafică.
Secţiunea 3. Condiţiile de corectare a erorilor
    198.  La corectarea erorilor se respectă următoarele condiţii principale:
    1) numărul de proprietari incluşi în procedura de corectare a erorilor va coincide cu numărul de proprietari la finalizarea procedurii de corectare a erorilor (cu excepţia cazurilor în care la etapa de proiectare a conturului de teren au fost omişi unii titulari de drepturi;
    2) în cazul în care în Certificatul de moștenitor, sau în alt document ce conformă  dreptul, sunt indicate cotele-părţi, la corectarea erorilor cotele-părţi vor fi păstrate fără a fi modificate sau fără a forma bunuri imobile separate;
    3) în cazul în care există Certificatul de moștenitor care nu a fost înregistrat, acesta se va prezenta la OCT spre înregistrare concomitent cu corectarea erorilor;
    4) în cazul în care în Registrul bunurilor imobile sunt înregistrate şi alte drepturi care grevează dreptul de proprietate asupra terenului sau măsuri de asigurare prevăzute de lege, pentru corectarea erorilor se va cere acordul titularilor de drepturi sau a persoanei care a aplicat măsura de asigurare, dacă calea de corectare prevede acordul acestora;
    5) numărul cadastral al terenului pînă la corectare rămîne acelaşi şi după corectare cu excepţia cazurilor cînd după corectare terenul este amplasat în alt sector cadastral;
    6) la elaborarea noului proiect de organizare a teritoriului se va ţine cont de metoda de proiectare iniţială, aprobată prin decizia consiliului local (proiectarea după suprafaţă sau grad/hectar);
    7) lucrările de corectare a erorilor nu presupun formarea bunurilor imobile și schimbarea proprietarilor;
    8) respectarea normelor agrotehnice şi alte norme prevăzute de actele normative.
Secţiunea 4. Actualizarea planului cadastral
(fără
acordul titularilor de drepturi) conform prevederilor
art. 55 alin.(41) din Legea cadastrului bunurilor imobile
nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998

    199. Corectarea erorilor prin actualizarea planului cadastral, conform prevederilor art. 55 alin. (41) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, se utilizează în cazul în care la transpunerea în teren a planului cadastral (elaborat în baza proiectului de organizare a teritoriului) sunt evidenţiate erori ce ţin de coordonatele hotarelor, care au generat suprapuneri a planurilor cadastrale sau suprafeţe de teren liber între acestea. Corectarea acestor erori nu trebuie să afecteze dreptul de proprietate ale titularilor (planul geometric nou elaborat va respecta ordinea aranjării proprietarilor (conform planului cadastral existent), posesia de fapt a terenurilor şi devierile de suprafaţă nu vor depăşi valorile aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 25 din 25 februarie 2015 privind aprobarea devierii suprafeței terenului reieșind din suprafața acestuia).
    200.  Corectarea erorilor are loc în următoarea consecutivitate a acţiunilor:
    1) lucrări pregătitoare;
    2) elaborarea bazei cartografice a conturului terenului supus proiectării;
    3) elaborarea planului geometric;
    4) aprobarea planului geometric de către consiliul local;
    5) întocmirea raportului lucrării;
    6) recepţia lucrării cadastrale.
    201. La etapa lucrărilor pregătitoare, executantul examinează informaţia cadastrală existentă referitoare la planul cadastral existent (proiectul de organizare a teritoriului, lista proprietarilor, registrul bunurilor imobile, existenţa grevărilor înregistrate şi neînregistrate opozabile, existenţa numerelor cadastrale convenţionale etc.) şi consultă cu autoritatea publică locală caracterul erorilor şi căile de corectare a acestora.
    202. Elaborarea bazei cartografice a conturului terenului supus proiectării se efectuează în birou în baza materialelor cartografice verificate şi recepţionate în modul stabilit de Agenţie în cazul în care precizia acestora corespunde cerinţelor prezentei Instrucţiuni, sau în teren în cazul în care hotarul conturului de teren nu poate fi clar definit pe ortoimagine sau este necesară verificarea în teren a hotarului stabilit.
    203. La etapa elaborării bazei cartografice, executantul lucrării va identifica şi determina, în comun cu reprezentantul autorităţii publice locale, limitele conturului de teren supus proiectării, va identifica obiectele şi contururile plantaţiilor perene existente.
    204. Executantul lucrărilor întocmeşte planul de contur a terenului la scara 1:2000, care va fi utilizat pentru proiectarea ulterioară şi actul de constatare pe teren (Anexa 9), care va conţine următoarea informaţie:
    1) descrierea problemei, data descoperirii şi cauzele care au dus la apariţia ei;
    2) descrierea situaţiei din planul cadastral şi a rezultatelor măsurărilor noi;
    3) propuneri privind corectarea erorilor;
    4) modul de completare a actului de constatare este indicat în nota explicativă (Anexa 18).
    205.  La actul de constatare se va anexa planul cadastral existent şi planul conturului de teren la scara 1:2000. Actul de constatare pe teren se semnează de autoritatea publică locală şi executantul lucrărilor.
    206.  La întocmirea planului geometric prin metoda proiectării terenurilor se vor lua în consideraţie următoarele:
    1) respectarea ordinii de amplasare a terenurilor proprietarilor conform planului cadastral existent;
    2) fiecare teren să fie asigurat cu drum de acces;
    3) pentru liniile de transport electric de tensiune înaltă (35-75 kV) se va indica suprafaţa ocupată de piloni, necesară pentru protecţia lor;
    4) în cazul modificării suprafeţelor terenurilor proiectate, acestea vor fi modificate proporţional suprafeţelor din documentul care  confirmă dreptul.
    207.  Planul geometric conţine următoarea informaţie:
    1) schema de încadrare a conturului de teren în hotarele unității administrativ-teritoriale;
    2) reprezentarea grafică a terenurilor;
    3) numărul sectorului cadastral;
    4) hotarele terenurilor;
    5) numerele cadastrale ale terenurilor;
    6) denumirea executantului care a întocmit planul geometric, anul şi data executării.
    208.  Executantul lucrării verifică calitatea lucrărilor atît pe parcurs, cît şi la finalizarea etapelor de lucru din teren şi birou. Verificarea fiecărei etape de lucru are drept scop asigurarea respectării prevederilor instrucţiunilor, condiţiilor tehnice de execuţie şi formei de prezentare a rezultatelor, în scopul excluderii erorilor ce ar putea influenţa negativ lucrările în cadrul următoarelor etape.
    209.  După verificarea lucrărilor, executantul prezintă autorităţii publice locale spre examinare şi aprobare următoarele documente:
    1) planul geometric;
    2) lista terenurilor incluse în  proiectul de corectare a erorilor.
    210. După aprobarea planului geometric de către autoritatea publică locală, executantul lucrărilor întocmeşte raportul lucrării şi pachetul digital.
    211.  Raportul lucrării va conţine:
    1) nota explicativă;
    2) actul de constatare pe teren cu anexarea planului cadastral existent şi a planului  de contur la scara 1:2000;
    3) decizia consiliului local (Anexa 19) cu anexarea planului geometric şi a listei terenurilor incluse în  proiectul de corectare a erorilor.
    212. Decizia consiliului local emisă în legătură cu corectarea erorilor va servi drept temei pentru actualizarea planului cadastral şi modificarea, după caz, a suprafeţelor în registrul bunurilor imobile.
    213. Extrasele din decizia consiliului local şi planul cadastral al bunului imobil se păstrează în dosarul cadastral.
    214. La solicitarea proprietarului, OCT va elibera extrasul din decizia consiliului local şi planul cadastral nou care se vor anexa la documentul ce confirmă drepturile şi vor fi parte componentă ale acestuia.
Secţiunea 5. Actualizarea planului cadastral
(cu acordul titularilor de drepturi) conform prevederilor
art. 18 alin. (5) din Legea cadastrului bunurilor imobile
nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998

    215. Corectarea erorilor prin actualizarea planului cadastral (cu acordul titularilor de drepturi), conform prevederilor art. 18 alin. (5) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, se utilizează în cazurile cînd la etapa lucrărilor de proiectare, incorect a fost întocmită lista cu ordinea aranjării titularilor de drepturi pe terenurile proiectate şi această ordine nu se respectă la prelucrarea individuală a terenurilor.
    216. Pentru  iniţierea lucrărilor, autoritatea publică locală:
    1) informează proprietarii de terenuri despre iniţierea procesului de corectare a erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în cadrul înregistrării primare masive;
    2) convoacă adunarea proprietarilor de terenuri implicaţi în procesul de corectare a erorilor. Rezultatele adunării se fixează într-un proces-verbal semnat de președintele adunării și secretar, care se prezintă consiliului local pentru examinare. Consiliul local examinează procesul - verbal al adunării proprietarilor de terenuri şi  adoptă, după caz, decizia de iniţiere a lucrărilor de corectare a erorilor (Anexa 16);
    3) intocmeste  acordul în scris al proprietarilor terenurilor privind corectarea erorilor şi efectuarea modificărilor în documentaţia cadastrală (Anexa 17);
    4)  întocmeşte lista titularilor de drept şi schemele de amplasare.
    217.  Punctele 200-205 ale prezentei Instrucţiuni se aplică în modul corespunzător şi la secţiunea dată.
    218.  După elaborarea bazei cartografice, executantul lucrării elaborează planul geometric prin metoda proiectării, ţinînd cont de ordinea aranjării proprietarilor în conturul de teren, prezentată de autoritatea publică locală. Planul geometric se aprobă de către consiliul local.
    219.  După aprobarea planului geometric, executantul întocmeşte raportul lucrării, care va conţine:
    1) nota explicativă;
    2) decizia consiliului local despre iniţierea lucrărilor de corectare a erorilor;
    3) lista titularilor şi schema de amplasare;
    4) acordul scris al tuturor proprietarilor implicaţi în procedura de corectare a erorilor;
    5) actul de constatare pe teren cu anexarea planului cadastral al teritoriului şi lista titularilor de drepturi, înregistraţi în registrul bunurilor imobile, la momentul iniţierii procedurii de corectare a erorilor;
    6)  decizia consiliului local de aprobare a planului geometric şi a listei terenurilor incluse în  proiectul de corectare a erorilor cu anexarea planului topografic la scara 1:2000.
    220.  Raportul lucrării şi pachetul digital se anexează la cererea privind recepţia lucrărilor cadastrale, care se depune în modul stabilit, pentru recepţie la OCT. La dosar se anexează extrasele din decizia consiliului local (Anexa 20).
    221.  Modificările în documentaţia cadastrală, inclusiv în registrul bunurilor imobile se efectuează în temeiul deciziei consiliului local, acordului scris al titularului de drepturi şi a planului geometric nou.
    222.  La solicitarea proprietarului, OCT va elibera extrasul din decizia consiliului local şi planul cadastral, care se vor anexa la documentul ce confirmă drepturile şi vor fi parte componentă a acestuia.
Secțiunea 6. Întocmirea raportului lucrării
    225.  Executantul lucrării întocmeşte raportul lucrării, formează obiectele informaționale, completează obligatoriu datele atributive (textuale și grafice) în volumul stabilit și întocmește pachetul digital.
    226.  Raportul lucrării şi pachetul digital se întocmeşte conform cerinţelor indicate în Capitolul II, Secţiunea 5 din prezenta Instrucţiune.
    227.  Raportul lucrării şi pachetul digital se depune în modul stabilit, pentru recepţie la OCT. La raport se vor anexa extrasele din decizia consiliului local. Extrasele din decizia consiliului local nu sunt necesare în cazul în care suprafaţa terenurilor pînă la corectare şi după corectare nu s-a schimbat.
Secțiunea 7. Recepţia lucrărilor cadastrale
    228. Recepția lucrărilor cadastrale se efectuează de către persoanele responsabile pentru recepţie din cadrul Agenției Servicii Publice, conform procedurii stabilite în Capitolul II, Secţiunea 6 din prezenta Instrucţiune şi cu verificarea suplimentară a materialelor  privind:
    1) respectarea ordinii aranjării titularilor de drepturi ale terenurilor pe planul geometric nou (în funcție de metoda de corectare);
    2) corespunderea listei proprietarilor implicaţi în procesul de corectare, cu lista proprietarilor înregistraţi în registrul bunurilor imobile.”.
    20) Se completează cu Anexele nr. 14 - 20.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENȚIEI RELAȚII
    FUNCIARE ȘI CADASTRU                                    Anatolie  GHILAŞ

    Nr. 25. Chişinău, 27 martie 2018.


    anexa nr.14

    anexa nr.15

    anexa nr.16

    anexa nr.17

    anexa nr.18

    anexa nr.19

    anexa nr.20