HCNPFC13/10/2018
ID intern unic:  375508
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 13/10
din  13.03.2018
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind etapele, termenele,
modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 668
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1315 din 23 aprilie 2018
Ministru____________Victoria Iftodi

  

    În temeiul art. 7 alin. (10) și art. 14 alin. (4) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), cu modificările și completările ulterioare, art. 38 alin.(4), art.42 alin.(5) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1 - 4, art.1), cu modificările și completările ulterioare, și art.1 alin. (1), art. 3, art.4 alin. (1), art.8 lit. b), k), m) şi o), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), cu modificările și completările ulterioare,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, conform anexei.
    2. Se abrogă:
    Instrucțiunea privind modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.9/9 din 1 martie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 987);
    Instrucțiunea privind modul de admitere a hârtiilor de valoare străine pe piața hârtiilor de valoare a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Stat pentru Piața Hârtiilor de Valoare din 7 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 5-6, art. 4).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                              Valeriu CHIȚAN

    Nr. 13/10. Chişinău, 13 martie 2018.


Anexă
la Hotărârea Comisiei Naționale
a Pieței Financiare
nr. 13/10 din 13.03.2018

INSTRUCŢIUNEA
privind etapele, termenele, modul şi procedurile
de înregistrare a valorilor mobiliare

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezenta Instrucţiune stabileşte:
    1) etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - Comisia Națională) a:
    a) acțiunilor ordinare și preferenţiale emise prin intermediul ofertei închise (emisiune închisă) sau ofertei publice;
    b) obligațiunilor cu acoperire şi fără acoperire și recipiselor depozitare moldovenești emise prin intermediul ofertei publice;
    c) înscrierilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare (în continuare - RSVM), inclusiv în cazul modificării datelor de identificare a emitentului, restructurării sau anulării valorilor mobiliare plasate anterior;
    2) modelul, forma, informațiile minime care trebuie incluse în prospectul ofertei publice, precum și procedura de aprobare de către Comisia Națională a prospectelor ofertelor publice pe piaţa primară.
    2. Prezenta Instrucţiune nu se aplică emisiunii valorilor mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare - Depozitarul Central), precum și emisiunii valorilor mobiliare de stat și celor emise de autoritățile publice locale, care sunt reglementate, respectiv, de actele normative privind Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale și alte acte normative.
    3. Noțiunile utilizate în prezenta Instrucțiune au semnificația prevăzută în Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (în continuare - Legea nr.171 din 11 iulie 2012). În sensul prezentei Instrucțiuni, se definesc următoarele noțiuni:
    emitent – societate pe acţiuni, înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare - Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997), emitentă de acţiuni, obligaţiuni (după caz), ce urmează a fi înregistrate în RSVM în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni;
    înregistrarea de stat a valorilor mobiliare – acțiuni complexe ale Comisiei Naționale, care cuprind:
    a) recunoaşterea valabilităţii subscrierii la valorile mobiliare;
    b) atribuirea numărului de înregistrare de stat fiecărei clase de valori mobiliare plasate;
    c) efectuarea înscrierii respective în RSVM;
    ofertă închisă (emisiune închisă) – plasarea valorilor mobiliare din emisiunea suplimentară între acţionarii emitentului şi/sau într-un cerc limitat de persoane, aprobat de adunarea generală a acţionarilor;
    prospect al ofertei publice – document al emitentului ce conţine informaţii suficiente și utile investitorilor despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită acestora să decidă, cu bună știință de cauză, de a se subscrie la / a procura valorile mobiliare plasate de către emitent prin oferta publică pe piaţa primară;
    consolidarea valorii acţiunilor – procedură, prin care se majorează valoarea nominală (fixată) a acțiunilor, efectuată concomitent cu micșorarea numărului de acțiuni;
    fracţionarea valorii acţiunilor – procedură, prin care se diminuează valoarea nominală (fixată) a acțiunilor, efectuată concomitent cu majorarea numărului de acțiuni;
    convertirea valorilor mobiliare – excluderea din circulaţie şi anularea tuturor valorilor mobiliare ale unei clase prin schimbul lor contra valori mobiliare de altă clasă ale aceleiaşi societăţi sau contra valori mobiliare ale altei societăţi (societate absorbantă), în cazul reorganizării prin absorbţie a societăţii respective;
    restructurarea emisiunii (emisiunilor) de valori mobiliare – modificarea numărului de valori mobiliare şi/sau a valorii nominale/fixate a tuturor valorilor mobiliare de o anumită clasă aflate în circulaţie, şi/sau a mărimii capitalului social, care poate fi însoţită de consolidarea sau fracţionarea valorilor mobiliare de clasa dată.
    4. Documentele pe suport de hârtie, prezentate Comisiei Naționale în conformitate cu prezenta Instrucțiune, urmează a fi autentificate prin aplicarea semnăturii olografe de către persoanele împuternicite ale emitentului și se confirmă prin ștampila sau, în lipsa acesteia, prin semnătura persoanelor responsabile, conform Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Documentele depuse la Comisia Naţională în conformitate cu prezenta Instrucțiune se întocmesc în limba de stat și se prezintă într-un set unic, însoţit de lista actelor depuse, cu indicarea denumirii documentului şi numărului de pagini ale acestuia.
    5. În cazul în care documentele prezentate Comisiei Naționale nu corespund cerințelor stipulate la pct. 4, acestea nu se examinează și se restituie. Restituirea documentelor nu exclude posibilitatea prezentării repetate a acestora către Comisia Națională după înlăturarea neajunsurilor.
    6. Emitentul este obligat să încheie plasamentul valorilor mobiliare emise la expirarea unui an de la data adoptării hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, în cazul în care hotărârea privind oferta închisă sau prospectul ofertei publice nu prevede un termen mai mic.
    7. Înregistrarea de stat a valorilor mobiliare, emise de către clienții profesioniști la piața de capital, precum: societăţile de investiţii, băncile licențiate, societăţile de asigurare, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (în continuare – OPCVM) şi societăţile lor de administrare fiduciară a investiţiilor, fondurile de pensii, se efectuează în modul stabilit de prezenta Instrucţiune, ţinând cont de particularităţile prevăzute în actele normative care reglementează activitatea acestor entităţi.
    8. Procedura de anulare, emitere și vânzare a participațiilor deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului în capitalul băncilor, asigurătorului (reasiguratorului) sau societăților de investiții se efectuează conform prevederilor Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (în continuare - Legea nr.202 din 6 octombrie 2017), Legii nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (în continuare – Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006) și Legii nr.171 din 11 iulie 2012.
    9. La înregistrarea în RSVM a modificărilor aferente capitalului social al băncilor și/sau valorilor mobiliare emise de către acestea se prezintă suplimentar documentul ce atestă aprobarea prealabilă emisă de Banca Națională a Moldovei pentru achiziționarea sau majorarea deținerii în capitalul social al băncii și/sau notificarea înstrăinării deținerilor în capitalul social al băncii în conformitate cu Legea nr.202 din 6 octombrie 2017.
    10. Modificările aferente capitalului social și/sau valorilor mobiliare ale asigurătorului (reasiguratorului) și a societăților de investiții pot fi înregistrate în RSVM doar cu avizul prealabil al Comisiei Naționale, eliberat în corespundere cu Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 și respectiv, Legea nr.171 din 11 iulie 2012, precum și a actelor normative ale Comisiei Naționale.
    11. Înregistrarea de stat a valorilor mobiliare nu poate fi considerată ca o garanţie a prețului valorilor mobiliare respective.
    12. Pentru toți termenii de examinare a cererilor emitenților conform prevederilor prezentei Instrucțiuni se aplică următoarele reguli:
    1) Comisia Naţională are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente suplimentare în susţinerea cererii depuse de către emitent în vederea înregistrării/operării modificărilor în RSVM sub condiţia ca acestea să fie în legătură directă cu obiectul cererii;
    2) în cazul în care, în urma examinării documentelor prezentate, se constată că acestea au fost întocmite cu abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare şi/sau au fost prezentate incomplet, Comisia Naţională notifică despre acest fapt emitentul cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului prevăzut la pct.21 și, respectiv, 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenelor specificate în prezenta Instrucțiune în restul cazurilor, cu indicarea modului de înlăturare a abaterilor constatate;
    3) în cazul în care Comisia Naţională solicită documente suplimentare sau înlăturarea abaterilor constatate, un nou termen de examinare, în limita celui prevăzut în prezenta Instrucțiune, va începe să curgă de la data depunerii ultimului document suplimentar solicitat şi/sau a înlăturării abaterilor constatate.
    13. Plățile și taxele pentru înregistrarea valorilor mobiliare se percep în conformitate cu art.6 din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998).
    14. În condiţiile prezentei Instrucțiuni, vor fi prelucrate date cu caracter personal strict necesare şi neexcesive scopului determinat, asigurându-se un nivel de securitate şi confidenţialitate corespunzător în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate, conform principiilor statuate de legislația privind protecţia datelor cu caracter personal.
    15. Emisiunea valorilor mobiliare poate fi efectuată:
    1) prin intermediul ofertei închise (emisiune închisă);
    2) prin intermediul ofertei publice.
Capitolul II. Înregistrarea de stat a acţiunilor plasate
prin ofertă închisă

    16. Ofertele închise de acţiuni se efectuează la:
    1) înfiinţarea societăţii;
    2) majorarea capitalului social prin plasarea de acțiuni suplimentare;
    3) convertirea, fracţionarea sau consolidarea valorilor mobiliare plasate anterior.
Secţiunea 1. Înregistrarea acţiunilor emise la înfiinţarea
societății (emitentului)

    17. Acţiunile emise la înfiinţarea societății se plasează integral între fondatori, prin emisiune închisă.
    18. Acţiunile emise la înfiinţarea societății se achită complet până la înregistrarea lor la Comisia Naţională.
    19. Pentru înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea sa, emitentul prezintă Comisiei Naţionale următoarele documente:
    1) cererea, conform Anexei nr.1 la prezenta Instrucțiune;
    2) actele de constituire ale emitentului (copii legalizate de notar sau de organul înregistrării de stat);
    3) procesul-verbal al adunării fondatorilor, autentificat în conformitate cu prevederile art.64 alin.(1) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    4) lista subscriitorilor (fondatorilor) emitentului, conform Anexei nr.4 la prezenta Instrucțiune, în 2 exemplare (în original);
    5) contractul privind ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare, iar din data emiterii de către Banca Naţională a Moldovei a deciziei privind iniţierea activităţii Depozitarul Central –documentul, care atestă prestarea serviciilor emitentului prevăzute la art.5 alin.(2) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea Depozitarului Central (copie);
    6) declaraţia pe propria răspundere a emitentului, conform Anexei nr.5 la prezenta Instrucțiune (în original);
    7) confirmarea eliberată de instituţia bancară privind depunerea mijloacelor băneşti în contul achitării acţiunilor plasate la înfiinţarea emitentului (certificatul bancar în original);
    8) în cazul existenţei aporturilor nebăneşti, cu excepţia cazurilor prevăzute la subpct.9), se prezintă actul de transmitere (primire-predare) către emitent a aporturilor nebăneşti în contul achitării acţiunilor subscrise, decizia adunării de constituire privind aprobarea valorii aporturilor nebăneşti şi raportul de evaluare a valorii de piaţă a acestor aporturi întocmit de o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a emitentului;
    9) în cazul în care emitentul este constituit în urma reorganizării persoanei juridice, suplimentar se prezintă hotărârea de reorganizare, bilanţul de reorganizare şi actul de primire-predare, aprobate de organul de conducere competent;
    10) în cazul în care emitentul este constituit cu capital integral sau parțial de stat sau al unității administrativ-teritoriale sau în urma reorganizării întreprinderilor de stat și a întreprinderilor municipale, suplimentar se prezintă Hotărârea Guvernului Republicii Moldova sau decizia autorității administrației publice locale, adoptată în temeiul prevederilor Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (în continuare – Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007) și a Legii nr.246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și raportul de evaluare a patrimoniului întreprinderii respective, întocmit de o întreprindere de evaluare (în cazul reorganizării);
    11) documentele ce confirmă înregistrarea după emitent a bunurilor mobiliare şi imobiliare, predate de către fondatori în calitate de aport pentru formarea capitalului social şi care se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia;
    12) situațiile financiare ale emitentului la ultima dată de raportare, dacă data înregistrării de stat precede termenul concret de prezentare a situațiilor financiare către organul de statistică (copie);
    13) ordinul(ele) de plată privind achitarea taxelor și plăților în conformitate cu pct.13 (copie);
    14) în cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței, decizia de autorizare a Consiliului Concurenței sau Declarația pe proprie răspundere precum că operațiunea nu constituie concentrare economică în sensul legislației din domeniul concurenței.
    20. Documentele prevăzute la pct.19 se vor depune la Comisia Naţională cu respectarea prevederilor pct. 4 în termen de 15 zile lucrătoare de la data:
    1) înregistrării de stat a societății, dacă actele de constituire nu prevăd efectuarea aporturilor nebăneşti în contul achitării acţiunilor;
    2) înregistrării bunurilor conform prevederilor art.37 alin.(3) Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, dacă actele de constituire prevăd introducerea aporturilor nebănești în contul achitării acțiunilor ce sunt supuse înregistrării, dar nu mai târziu de 2 luni din momentul înregistrării de stat a societăţii.
    21. Comisia Naţională examinează documentele prezentate și, în termen de 5 zile lucrătoare din data prezentării tuturor documentelor va emite o Hotărâre privind înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societății, cu atribuirea numărului înregistrării de stat acţiunilor în modul prevăzut la Capitolul VIII al prezentei Instrucțiuni.
    22. Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare şi lista subscriitorilor (fondatorilor) urmează a fi ridicate de către emitent de la Comisia Naţională în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a hotărârii Comisiei Naţionale privind înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societății şi transmise în termen de 1 zi lucrătoare societăţii de registru/Depozitarului Central pentru efectuarea primelor înscrieri în registrul/conturile deținătorilor de valori mobiliare.
Secțiunea 2. Majorarea capitalului social prin
emisiunea închisă de acțiuni

    23. Etapele emisiunii suplimentare de acţiuni efectuate prin ofertă închisă sunt următoarele:
    1) adoptarea de către emitent a hotărârii privind emisiunea de acțiuni;
    2) plasarea valorilor mobiliare într-o perioadă determinată de timp ce asigură exercitarea drepturilor de preempţiune, în conformitate cu art.27 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie1997;
    3) aprobarea de către organul competent al emitentului a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni şi calificarea emisiunii ca efectuată sau neefectuată;
    4) înregistrarea la Comisia Naţională a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni, emise prin ofertă închisă;
    5) operarea modificărilor şi completărilor, determinate de rezultatele emisiunii, în statutul emitentului;
    6) introducerea în registrul deținătorilor de valori mobiliare a datelor despre subscriitorii la acțiuni şi eliberarea extraselor din registru/din cont.
    24. La adoptarea de către emitent a hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, acesta va asigura respectarea prevederilor art.39 alin. (71) și art.43 alin.(5) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997.
    25. Emitentul, după aprobarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii plasamentului valorilor mobiliare, prezintă Comisiei Naţionale cererea pentru înregistrarea respectivei dări de seamă.
    26. La majorarea capitalului social prin emisiune suplimentară de acţiuni, tipurile aporturilor ce urmează a fi depuse se stabilesc în hotărârea privind emiterea suplimentară de acţiuni cu respectarea prevederilor art.41 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997.
    27. Bunurile proprietate publică pot fi depuse ca aport la majorarea capitalului social cu respectarea prevederilor Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007.
    28. Aporturile la majorarea capitalului social se varsă în termenul stabilit de adunarea generală, dar nu mai târziu de 2 luni de la adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social. Valoarea aportului nebănesc la capitalul social al societăţii se aprobă de adunarea generală / ori prin decizia consiliului societăţii.
    29. Înregistrarea de stat a modificărilor şi completărilor la actele de constituire ale emitenţilor, ce ţin de înregistrarea rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni sau emisiunii restructurate ca rezultat al majorării valorii nominale a acţiunilor, se introduc în actele de constituire ale societăţii ulterior înregistrării la Comisia Naţională a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni.
    30. În scopul înregistrării la Comisia Naţională a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acțiuni, emitentul va prezenta următoarele documente:
    1) cererea, conform Anexei nr.1 la prezenta Instrucțiune;
    2) procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, la care s-a aprobat hotărârea privind majorarea capitalului social, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin.(3) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997. Emitenții cu numărul de acționari mai mare de 5000 de persoane prezintă lista acţionarilor care au avut dreptul să participe la adunarea generală în format electronic, pe un suport digital;
    3) hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare aprobată la adunarea generală a acționarilor, conform Anexei nr.2 la prezenta Instrucțiune, în 3 exemplare (în original);
    4) procesul-verbal al organului de conducere autorizat al emitentului care a aprobat darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare și lista subscriitorilor la valorile mobiliare, întocmite și prezentate în conformitate cu art.64 alin.(3) sau, după caz, art.68 alin.(9) și alin.(10) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    5) darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare, conform Anexei nr.3 la prezenta Instrucțiune (în original);
    6) lista subscriitorilor la valorile mobiliare aprobată de organul de conducere autorizat al emitentului, conform Anexei nr.4 la prezenta Instrucțiune, în 3 exemplare (în original);
    7) actele de constituire ale emitentului și/sau modificările la ele (copii legalizate de notar);
    8) declaraţia pe propria răspundere a emitentului, conform Anexei nr.5 la prezenta Instrucțiune (în original);
    9) confirmarea eliberată de instituţia bancară privind depunerea/transferarea de către subscriitori a mijloacelor băneşti în contul achitării valorilor mobiliare (certificatul bancar în original);
    10) actul de primire-predare a aporturilor nebăneşti în contul achitării valorilor mobiliare subscrise (în original) și raportul de evaluare a aporturilor nebănești, întocmit de o întreprindere de evaluare – în cazul achitării valorilor mobiliare cu aporturi nebăneşti;
    11) documentele ce confirmă provenienţa datoriilor societăţii, inclusiv extrasul din cont și/sau actul de verificare a decontărilor reciproce în cazul convertirii acestora în acţiunile emisiunii suplimentare;
    12) situațiile financiare ale emitentului, la ultima dată de raportare (copie);
    13) acordul Agenţiei Proprietăţii Publice sau, după caz, decizia autorităţilor administraţiei publice centrale/locale în cazul societăților incluse în lista bunurilor supuse privatizării conform prevederilor Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007;
    14) decizia de autorizare a Consiliului Concurenței în cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței sau Declarația pe proprie răspundere precum că operațiunea nu constituie concentrare economică în sensul legislației din domeniul concurenței;
    15) dovada dezvăluirii informaţiei privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea economico-financiară a emitentului conform prevederilor Legii nr.171 din 11 iulie 2012 și ale Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale nr.7/11 din 12 februarie 2016;
    16) ordinul(ele) de plată privind achitarea taxelor și plăților conform pct.13 (copie).
    31. În cazul înregistrării în RSVM a emisiunii restructurate de valori mobiliare se prezintă documentele prevăzute la pct.30.
    32. În cazul efectuării emisiunii acţiunilor de o clasă în scopul achitării dividendelor pentru acţiunile de altă clasă, se va prezenta decizia luată de deținătorii acelei clase de acţiuni cărora li se vor plăti dividendele aprobate în conformitate cu legislația.
    33. În cazul restructurării emisiunii acţiunilor plasate anterior prin mărirea valorii nominale, cota acţiunilor deţinute de acţionari va rămâne neschimbată.
    34. În cazul în care sursă a majorării capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor serveşte capitalul propriu al emitentului, majorarea valorii nominale se efectuează pentru toate clasele de acţiuni plasate de emitent, dacă statutul nu prevede că această mărire a valorii se extinde asupra acţiunilor de o clasă sau de câteva clase.
    35. În cazul în care sursă a majorării capitalului social prin mărirea valorii nominale sunt aporturile efectuate de deţinătorii de acţiuni, acestea se depun de fiecare deţinător proporţional cotei deţinute.
    36. În termen de 15 zile lucrătoare din data prezentării ultimului document în susținerea cererii depuse, Comisia Națională examinează documentele aferente înregistrării modificărilor legate de majorarea capitalului social și emite o hotărâre corespunzătoare, cu efectuarea în RSVM a înscrierilor respective în cazul satisfacerii cererii înaintate.
    37. În vederea obţinerii Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, emitentul prezintă Comisiei Naţionale o copie a deciziei organului înregistrării de stat privind înregistrarea modificărilor în statut şi a actului adiţional privind introducerea modificărilor în actele de constituire, autentificate conform legislaţiei.
    38. Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare, lista subscriitorilor (2 exemplare) și hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare (2 exemplare) urmează a fi ridicate de către emitent de la Comisia Naţională în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data înregistrării modificărilor la statutul acestuia şi transmise în termen de 1 zi lucrătoare societăţii de registru/Depozitarului Central pentru efectuarea înscrierilor în registrul/conturile deținătorilor de valori mobiliare.
Secţiunea 3. Înregistrarea înscrierilor în RSVM legate de convertirea,
consolidarea sau fracţionarea valorilor mobiliare plasate anterior
    39. Convertirea acţiunilor de o clasă în acţiuni de o altă clasă (preferenţiale în acţiuni ordinare nominative sau acţiuni preferenţiale de alte clase) sau a obligaţiunilor în acţiuni de diferite clase poate fi efectuată doar cu condiţia existenţei unei astfel de clauze în hotărârea privind emisiunea şi/sau prospectul ofertei publice a valorilor mobiliare care urmează a fi convertite.
    40. În cazul convertirii acţiunilor de o clasă în acţiuni de altă clasă, ce are ca efect majorarea capitalului social, hotărârea de emisie va prevedea sursa de acoperire a diferenţei: capitalul propriu sau mijloacele suplimentare depuse de acţionari.
    41. În cazul convertirii acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare sau acţiuni preferenţiale de o altă clasă, la Comisia Naţională se va prezenta hotărârea acţionarilor care deţin acţiuni de clasa dată, supusă convertirii, aprobată cu votul a unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin trei pătrimi din aceste acţiuni.
    42. Convertirea acţiunilor de o clasă în acţiuni de altă clasă implică anularea acţiunilor ce se convertesc şi substituirea lor cu valori mobiliare de altă clasă ale aceleiaşi societăţi, cu sau fără majorarea capitalului social, după caz, sau substituirea lor cu valori mobiliare ale altei societăţi (în cazul reorganizării prin absorbţie a societăţii respective).
    43. Convertirea obligaţiunilor în acţiuni de diferite clase implică anularea obligaţiunilor şi emisiunea de acţiuni cu majorarea capitalului social la valoarea obligaţiunilor convertite.
    44. În cazul în care, în rezultatul convertirii valorilor mobiliare, se obţin părţi fracţionare, adunarea generală a acţionarilor va stabili regulile de rotunjire a acestora, inclusiv condiţiile de achitare a compensaţiilor deţinătorilor părţilor fracţionare, sau modul de suplinire a părţii fracţionare până la valoarea nominală a valorii acţiunilor emise în rezultatul convertirii.
    45. În cazul în care acţiunea unui acţionar, obținută din părți fracţionare, va fi suplinită până la valoarea unei acţiuni din contul părţii fracţionare a altui acţionar, se va prezenta acordul în scris a acestora sau acordul privind deţinerea în comun a unei acţiuni.
    46. Luarea de către emitent a deciziei privind consolidarea sau fracţionarea acţiunilor plasate anterior nu implică modificarea cotelor deţinute de acţionari în capitalul social şi/sau modificarea capitalului social.
    47. Pentru înregistrarea modificărilor legate de consolidarea sau fracţionarea valorilor mobiliare, emitentul, în termen de 15 zile lucrătoare din data adoptării respectivei hotărâri de către adunarea generală a acționarilor, va prezenta Comisiei     Naționale următoarele documente:
    1) cererea de înregistrare a modificărilor, conform Anexei nr.1 la prezenta Instrucțiune;
    2) procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin.(3) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    3) lista acţionarilor până şi după consolidare sau fracţionare, în 3 exemplare (în original);
    4) certificatul(ele) înregistrării de stat a tuturor emisiunilor a valorilor mobiliare pentru clasa care se anulează (în original);
    5) declarația pe propria răspundere a emitentului, conform Anexei nr.5 la prezenta Instrucțiune (în original);
    6) dovada dezvăluirii informaţiei privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea economico-financiară a emitentului conform prevederilor Legii nr.171 din 11 iulie 2012 și ale Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare;
    7) acordul Agenţiei Proprietăţii Publice sau, după caz, decizia autorităţilor administraţiei publice centrale/locale în cazul societăților incluse în lista bunurilor supuse privatizării conform prevederilor Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007;
8) ordinul(ele) de plată privind achitarea taxelor și plăților conform pct.13 (copie).
    48. În cazul înregistrării modificărilor legate de convertirea valorilor mobiliare, suplimentar la documentele specificate la pct.47 (cu excepţia subpct.3)), emitentul, în termen de 15 zile lucrătoare din data adoptării de către adunarea generală a acționarilor a respectivei hotărâri, va prezenta şi:
    1) procesul-verbal al adunării generale a deţinătorilor de acţiuni preferenţiale, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin.(3) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    2) acordurile deţinătorilor părţilor fracţionare, după caz;
    3) lista acționarilor ce conține numărul acțiunilor până și după convertirea valorilor mobiliare, în 3 exemplare (în original);
    4) situațiile financiare la ultima dată de raportare;
    5) în cazul majorării capitalului social din contul mijloacelor suplimentare atrase de la acţionari – documentele ce confirmă aceste depuneri;
    6) decizia de autorizare a Consiliului Concurenței în cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței sau Declarația pe proprie răspundere precum că operațiunea nu constituie concentrare economică în sensul legislației din domeniul concurenței.
    49. În termen de 15 zile lucrătoare din data prezentării ultimului document în susținerea cererii depuse, Comisia Națională examinează documentele aferente convertirii, consolidării sau fracționării valorilor mobiliare și emite o hotărâre corespunzătoare, cu efectuarea în RSVM a înscrierilor respective în cazul satisfacerii cererii înaintate.
    50. Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare şi lista acționarilor după convertire (2 exemplare) urmează a fi ridicate de către emitent de la Comisia Naţională în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data înregistrării modificărilor la statutul acestuia și transmise în termen de 1 zi lucrătoare societății de registru/Depozitarului Central pentru efectuarea primelor înscrieri în registrul/conturile deținătorilor de valori mobiliare. În cazul consolidării sau fracţionării, pe Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare se va aplica menţiunea "Substituit".
Capitolul III. Oferta publică de valori mobiliare pe piața primară
Secțiunea 1. Dispoziții generale privind oferta publică
    51. Oferta publică pe piața primară are ca obiect valorile mobiliare care sunt oferite de către emitent pentru prima dată spre a fi subscrise de către publicul căruia îi este adresată o astfel de ofertă.
    52. Oferta publică se efectuează doar prin intermediul societăţilor de investiţii ce dețin licență de categoria „B” (numai în cadrul plasării valorilor mobiliare fără angajamentul ferm), categoria „C” şi al persoanelor acceptate, care conform Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale nr.56/11 din 14 noiembrie 2014, sunt în drept să presteze servicii şi activităţi de investiţii financiare pe teritoriul Republicii Moldova.
    53. Ofertele OPCVM se reglementează prin actele normative ale Comisiei Naționale privind OPCVM.
    54. Emisiunea valorilor mobiliare efectuate prin ofertă publică include următoarele etape:
    1) adoptarea de către emitent a hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare;
    2) perfectarea de către emitent şi societatea de investiţii a contractului de prestare a serviciilor financiare;
    3) pregătirea şi aprobarea de către emitent a prospectului ofertei publice;
    4) deschiderea de către emitent a contului provizoriu pentru acumularea mijloacelor băneşti obţinute în procesul plasamentului valorilor mobiliare;
    5) aprobarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională, cu atribuirea valorilor mobiliare a numărului înregistrării de stat, după caz, multiplicarea prospectului ofertei publice;
    6) dezvăluirea informaţiei cuprinse în prospectul ofertei publice, în modul stabilit de prospect;
    7) plasamentul valorilor mobiliare;
    8) întocmirea și aprobarea de către emitent a dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi calificarea emisiunii drept efectuată sau neefectuată;
    9) înregistrarea la Comisia Naţională a dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii;
    10) operarea modificărilor şi completărilor determinate de rezultatele emisiunii în statutul emitentului (în cazul emisiunii acţiunilor);
    11) închiderea contului provizoriu şi transferarea mijloacelor de pe acest cont pe contul curent al emitentului – în cazul în care Comisia Naţională a înregistrat darea de seamă privind rezultatele emisiunii publice de valori mobiliare;
    12) ridicarea Certificatului înregistrării de stat al valorilor mobiliare de la Comisia Naţională, a hotărârii emitentului privind emisiunea valorilor mobiliare (2 exemplare) şi a listei subscriitorilor la emisiunea dată (2 exemplare);
    13) introducerea în registrul deţinătorilor de valori mobiliare a datelor despre deţinătorii de valori mobiliare, eliberarea subscriitorilor a extraselor din registru/din cont.
    55. Oferta publică de valori mobiliare poate fi iniţiată de către orice emitent numai după publicarea unui prospect de ofertă, aprobat de către Comisia Naţională, în condiţiile stabilite de Legea nr.171 din 11 iulie 2012, prezenta Instrucțiune și alte acte normative ale Comisiei Naţionale.
    56. Iniţierea şi derularea ofertei publice fără publicarea prospectului de ofertă, aprobat de Comisia Naţională în condiţiile stabilite de Legea nr.171 din 11 iulie 2012 şi prezenta Instrucțiune, este interzisă şi nulă și, la rândul său, atrage răspunderea persoanelor vinovate şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislația în vigoare. Emitentul, care derulează o astfel de ofertă, este responsabil pentru orice prejudicii cauzate investitorilor, acesta fiind obligat faţă de investitori la restituirea plăţilor decurgând din nulitatea tranzacţiilor încheiate pe baza unei astfel de oferte publice.
    57. Obligativitatea publicării unui prospect nu se aplică în cazurile prevăzute la art.13 alin.(2) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, de asemenea, prospectul nu se întocmește în cazurile în care sunt întrunite condițiile expuse la art.16 alin.(5) din aceeași Lege.
Secțiunea 2. Prospectul ofertei publice
    58. Prospectul de ofertă publică (în continuare - prospectul) poate fi întocmit în forma unui document unic, în forma şi conţinutul definit în Anexa nr.6 la prezenta Instrucțiune, sau într-un set de 3 documente separate, şi anume:
    1) informaţia privind emitentul, denumită fişa (documentul) de înregistrare a emitentului;
    2) nota privind valorile mobiliare oferite public de către emitent;
    3) rezumatul prospectului ofertei publice.
    59. Fişa (documentul) de înregistrare a emitentului va cuprinde prezentarea tuturor informațiilor relevante privind situațiile financiare, precum și privind toate evenimentele, actuale și de perspectivă, ce pot afecta activitatea emitentului. Informaţiile incluse în prospect trebuie să fie complete, suficiente, corecte și relevante. Persoanele responsabile pentru întocmirea prospectului sunt obligate să dea o declaraţie în cuprinsul acestuia prin care să ateste faptul că, după cunoştinţele lor şi după o prealabilă şi diligentă informare, informaţiile incluse în prospect sunt în conformitate cu realitatea şi că nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acestuia.
    60. Conţinutul minim al fișei (documentului) de înregistrare și al notei privind valorile mobiliare este prevăzut în Anexele nr.7-19 la prezenta Instrucțiune în funcție de tipul valorilor mobiliare și al emitentului.
    61. Rezumatul prospectului exprimă într-o formă mai succintă informațiile expuse pe larg în părțile componente ale prospectului de oferta publică a valorilor mobiliare, păstrând ordinea în care sunt prezentate în fișa (documentul) de înregistrare și nota privind valorile mobiliare.
    62. Rezumatul nu trebuie să conțină referințe încrucișate la anumite părți ale prospectului și nu trebuie să includă alte informaţii decât cele prezentate în documentul de înregistrare și nota privind valorile mobiliare.
    63. Rezumatul prospectului va cuprinde un avertisment adresat cititorilor, menționând că:
    1) rezumatul trebuie citit ca o introducere a prospectului;
    2) orice decizie de a investi în aceste valori mobiliare trebuie să se bazeze pe o examinare complexă şi exhaustivă a prospectului;
    3) răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate investitorilor revine persoanelor care au prezentat rezumatul, în cazul în care rezumatul conţine date eronate şi/sau nu corespunde cu informaţiile din alte părţi ale prospectului.
    64. Rezumatul prospectului este structurat în 5 secțiuni. Modul de expunere și consecutivitatea informației expusă în rezumat este prevăzut în Anexa nr.20 la prezenta Instrucțiune.
    65. Prospectul de ofertă publică a acțiunilor, de rând cu rezumatul, trebuie să expună fișa (documentul) de înregistrare a emitentului și nota privind valorile mobiliare, în modul prevăzut în Anexele nr.7-9 la prezenta Instrucțiune.
    66. Prospectul de ofertă publică a obligațiunilor și instrumentelor derivate (care se emit cu o valoare nominală unitară mai mică decât echivalentul în lei a 50 000 de euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei) trebuie să expună fișa (documentul) de înregistrare a emitentului conform Anexei nr.10 la prezenta Instrucțiune și nota privind valorile mobiliare, în modul prevăzut în Anexa nr.11 la prezenta Instrucțiune. La emiterea obligațiunilor garantate, informația suplimentară privind garanțiile se va expune în modul prevăzut în Anexele nr.14-16 la prezenta Instrucțiune.
    67. Prospectul de ofertă publică a obligațiunilor și instrumentelor derivate (care se emit cu o valoare nominală unitară de cel puțin echivalentul în lei a 50 000 de euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei) trebuie să expună fișa (documentul) de înregistrare a emitentului conform Anexei nr.12 la prezenta Instrucțiune și nota privind valorile mobiliare, în modul prevăzut în Anexa nr.13 la prezenta Instrucțiune. La emiterea obligațiunilor garantate, informația suplimentară privind garanțiile se va expune în modul prevăzut în Anexele nr.14-16 la prezenta Instrucțiune.
    68. Prospectul de ofertă publică a valorilor mobiliare emise de o bancă va expune fişa (documentul) de înregistrare a emitentului, conform Anexei nr.19 la prezenta Instrucțiune.
    69. Prospectul de ofertă publică a recipiselor depozitare moldovenești (în continuare - RDM) trebuie să expună fişa (documentul) de înregistrare a emitentului și informația privind valorile mobiliare conform Anexelor nr.7-16 la prezenta Instrucțiune, în dependență de tipul valorilor mobiliare (acțiuni sau obligațiuni), precum și informația suplimentară din Anexele nr.17-18 la prezenta Instrucțiune.
    70. Emitentul va prezenta prospectul de ofertă publică a valorilor mobiliare (corespunzător tipului de valori mobiliare și al emitentului) cu respectarea formei stricte de expunere a informației, conform Anexelor nr.6-20 la prezenta Instrucțiune. În cazul în care un element nu se aplică unui prospect, acest element trebuie să apară în rezumat însoțit de mențiunea «nu se aplică».
    71. Emitentul este în drept să facă derogare de la prevederile pct.70, în acest caz fiind necesară prezentarea tabelului de corespundere a informației cu indicarea motivului necorespunderii formei de expunere a informației în prospect față de forma prestabilită.
    72. Emitentul, care nu este entitate de interes public și care, conform criteriilor stabilite în Legea nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, este definit ca ÎMM (întreprindere mică și mijlocie), poate alege să elaboreze fișa (documentul) de înregistrare a emitentului în conformitate cu Anexa nr.8 la prezenta Instrucțiune.
    73. Un emitent, care are deja aprobată fişa de înregistrare de către Comisia Naţională, poate întocmi şi transmite spre aprobare doar nota privind valorile mobiliare oferite de către emitent și rezumatul prospectului.
    74. În cazul unui prospect întocmit în 3 documente separate, astfel cum este prevăzut la pct.58, procedura de aprobare a respectivelor documente urmează procedura stabilită pentru prospectul în formă unică.
    75. În cazul prospectului realizat într-un singur document (Anexa nr.6 la prezenta Instrucțiune), conţinutul acestuia va cuprinde toate cele 3 parți componente conform pct.58, ținându-se cont ca informaţiile din “Fişa (documentul) de înregistrare a emitentului” şi „Nota privind valorile mobiliare oferite de către emitent” să nu se dubleze.
    76. În cazul unui program de ofertă a valorilor mobiliare ce nu sunt titluri de capital, prospectul de ofertă sau fişa de prezentare a emitentului aprobat(ă) de Comisia Naţională este valabil(ă) cel mult 12 luni după publicare, cu posibilitatea de a fi folosite în cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare, în acest interval, cu condiţia actualizării acestuia/acesteia.
    77. Prospectul trebuie să conțină datele contului bancar provizoriu, deschis de către emitent pentru acumularea tuturor mijloacelor băneşti primite de la investitori în cadrul ofertei publice de valori mobiliare.
    78. După aprobarea prospectului de către Comisia Naţională, emitentul, în termen de 5 zile lucrătoare, face cunoscută oferta prin publicarea unui anunţ de ofertă, care va cuprinde principalele informaţii privind condiţiile ofertei publice, inclusiv cele referitoare la modalităţile prin care prospectul este disponibil publicului.
    79. La publicarea prospectului se vor respecta prevederile art.16 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
    80. Textul prospectului publicat trebuie a fi identic cu versiunea aprobată de către Comisia Națională.
    81. Prospectul se întocmește și se prezintă Comisiei Naționale în 3 exemplare originale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 11 iulie 2012 și ale prezentei Instrucțiuni, însoţit de următoarele documente:
    1) cererea de aprobare a prospectului;
    2) modelul anunţului de ofertă publică, în 2 exemplare (în original);
    3) procesul-verbal al adunării generale a acționarilor cu toate anexele prevăzute de art.64 alin.(3) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    4) contractul de intermediere (cu societatea de investiții);
    5) dovada dezvăluirii informației privind evenimentele ce influențează activitatea economico-financiară a emitentului, conform cerințelor stabilite de prevederile Legii nr.171 din 11 iulie 2012 și ale Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare (pentru 2-3 ani în funcție de tipul valorilor mobiliare și al emitentului, corespunzător cerințelor din prospectul ofertei publice);
    6) situațiile financiare anuale (pentru 2-3 ani în funcție de tipul valorilor mobiliare și al emitentului, corespunzător cerințelor din prospectul ofertei publice);
    7) raportul auditorului privind situațiile financiare anuale (pentru 2-3 ani în funcție de tipul valorilor mobiliare și al emitentului, corespunzător cerințelor din prospectul ofertei publice);
    8) modelul cererii de subscriere;
    9) modelul cererii de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite;
    10) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al emitentului din care să reiasă dacă au fost înregistrate modificări semnificative ale situaţiei economico-financiare a emitentului faţă de datele prezentate în prospect (în original);
    11) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al intermediarului că nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice (în original);
    12) structura deţinătorilor de valori mobiliare care deţin mai mult de 5% din numărul total de valori mobiliare aflate în circulaţie, precum şi indicarea numărului de valori mobiliare deţinute şi a procentului reprezentat de acestea, urmând ca restul valorilor mobiliare aflate în circulaţie să fie menţionate sub denumirea altor deţinători de valori mobiliare;
    13) ordinul(ele) de plată privind achitarea plăţilor şi taxelor conform pct.13 (copie).
    82. Prospectul va fi semnat de către toate persoanele responsabile la data la care a fost emis și depus la Comisia Naţională spre aprobare.
    83. Prospectul va conţine numele şi funcţia tuturor persoanelor responsabile pentru informațiile incluse în acesta, iar în cazul persoanelor juridice – denumirea şi sediul acestora, precum şi o declaraţie expresă a fiecăruia, care să ateste că datele şi informaţiile incluse în prospect sunt veridice şi că prospectul nu conţine omisiuni.
    84. Comisa Naţională aprobă sau refuză aprobarea prospectului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de aprobare a prospectului şi a tuturor documentelor aferente.
    85. Termenul stabilit de aprobare a prospectului se prelungește cu 20 de zile lucrătoare în cazul în care emitentul nu a mai înregistrat ofertă publică pe piața primară în condițiile Legii nr.171 din 11 iulie 2012 sau oferta publică se referă la valorile mobiliare care, la data depunerii cererii specificate la pct.81, nu au fost admise spre tranzacționare pe o piață reglementată.
    86. După aprobarea prospectului, emitentului i se eliberează un exemplar al prospectului pe care se va aplica ştampila Comisiei Naţionale cu înscrierea “Aprobat”.
    87. Aprobarea prospectului nu este o confirmare a faptului că informaţiile incluse în prospect reflectă situaţia financiar-economică a emitentului de valori mobiliare oferite public, nu garantează obligaţiile ofertantului sau ale emitentului şi nu constituie o evaluare a calităţilor investiţionale ale emitentului sau ale valorilor mobiliare ce se oferă public, ci este o constatare a faptului că prospectul este complet şi corespunde cerinţelor faţă de structura şi componenţa acestuia, stabilite de legislație.
    88. Informaţiile furnizate în cadrul materialelor publicitare trebuie să fie în concordanţă cu cele precizate în prospect. În cadrul acestor materiale trebuie să se precizeze dacă prospectul aprobat de Comisia Naţională a fost făcut public, precum şi modalităţile prin care acesta este disponibil publicului.
    89. Orice material publicitar referitor la o ofertă publică trebuie să includă, într-un mod care să asigure observare instantanee, următoarea atenționare: „Citiţi atent în întregime prezentul prospect înainte de a subscrie”.
Secțiunea 3. Derularea și închiderea ofertei publice
    90. Oferta publică trebuie să fie iniţiată la data indicată în prospect, dar nu mai târziu de 60 de zile lucrătoare de la data aprobării prospectului de către Comisia Naţională. Prin data iniţierii ofertei se înţelege prima zi lucrătoare în care intermediarul poate accepta subscrieri pentru valorile mobiliare care fac obiectul ofertei publice. Emitentul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru neiniţierea ofertei în termenul stabilit conform prospectului aprobat de către Comisia Naţională.
    91. Decizia de aprobare a prospectului de către Comisia Naţională devine nulă în cazul în care oferta publică nu este iniţiată în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data aprobării de către Comisia Naţională a prospectului de ofertă (întocmit într-un singur document) sau a ultimului document din cele expuse la pct.58.
    92. Numărul definitiv al valorilor mobiliare, care fac obiectul unei oferte publice (dacă este indicat în prospect), după data aprobării prospectului de către Comisia Naţională nu poate fi modificat.
    93. Criteriile de alocare a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice trebuie să fie precizate în mod expres în cadrul prospectului de ofertă, care pot fi unul din următoarele:
    1) alocare pro-rata – numărul de acţiuni alocate unui investitor va fi determinat ca produsul dintre numărul de acţiuni indicat în cererea de subscriere a investitorului respectiv şi raportul dintre numărul total de valori mobiliare ce face obiectul ofertei şi numărul total de valori mobiliare subscrise în cadrul ofertei;
    2) alocare „primul venit, primul servit” – acţiunile vor fi alocate în ordinea înregistrării cererilor de subscriere;
    3) alocare discreţionară (arbitrar) – acțiunile vor fi alocate conform deciziei organelor de conducere ale emitentului.
    94. În cuprinsul prospectului de ofertă poate fi stabilit unul sau mai multe criterii de închidere cu succes a ofertei publice. În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de închidere cu succes a ofertei publice, mijloacele băneşti vor fi restituite integral subscriitorilor şi valorile mobiliare, obiect al ofertei, se consideră că nu au fost plasate.
    95. Orice fapt semnificativ nou, orice eroare sau inexactitate substanţială din prospect, care poate influenţa decizia investitorilor sau a potenţialilor investitori de a subscrie valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei publice, survenite în termenul de la aprobarea prospectului până la încheierea ofertei publice, urmează a fi comunicat de către ofertant prin intermediul unui supliment la prospect. În acest sens, orice cerere de modificare a prospectului, deja aprobat, este depusă la Comisia Naţională sub formă de supliment, potrivit prevederilor art.18 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
    96. Suplimentul la prospect se aprobă de Comisia Naţională în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de emitent și se publică de către emitent în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării suplimentului la Comisia Naţională, în modul în care a fost publicat prospectul.
    97. În cazul în care Comisia Naţională aprobă un supliment la prospect, persoana, care a acceptat achiziţionarea sau subscrierea valorilor mobiliare până la publicarea suplimentului, este în drept să refuze achiziţionarea sau subscrierea acestora în termen de cel puţin 2 zile lucrătoare de la publicarea suplimentului, în condiţiile stabilite în prospect.
    98. Retragerea subscrierii de către un investitor se face prin depunerea cererii de revocare a subscrierii în termenul prevăzut la pct.97.
    99. Subscrierile în cadrul unei oferte publice vor fi validate numai cu condiţia respectării prevederilor înscrise în prospectul de ofertă aprobat de Comisia Naţională.
    100. Societatea de investiții, prin care se realizează subscrierile în cadrul unei oferte, are obligaţia informării clienţilor cu privire la condiţiile de derulare a ofertei şi poartă răspunderea pentru nerespectarea prevederilor prospectului.
    101. Oferta publică se consideră închisă la data expirării perioadei de derulare, prevăzută în anunţ şi prospect, sau la data închiderii anticipate conform prevederilor din prospect.
    102. Oferta publică va putea fi închisă anticipat dacă toate valorile mobiliare care fac obiectul ofertei au fost subscrise până la expirarea termenului menţionat în prospect, iar metoda de alocare aleasă este „primul venit, primul servit”, cu condiţia ca posibilitatea închiderii anticipate a ofertei publice să fie menţionată expres în prospect.
    103. Emitentul notifică Comisia Națională cu privire la rezultatele ofertei publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia.
Secțiunea 4. Înregistrarea rezultatelor emisiunii de valori mobiliare
plasate prin oferta publică
    104. La expirarea termenului de plasare a valorilor mobiliare sau la data închiderii anticipate, conform prevederilor din prospect, emitentul aprobă darea de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare plasate prin oferta publică.
    105. Cererea privind înregistrarea valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare prin oferta publică se prezintă Comisiei Naţionale în cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii plasamentului valorilor mobiliare.
    106. În scopul înregistrării la Comisia Naţională a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare prin oferta publică, emitentul va prezenta următoarele documente:
    1) cererea, conform Anexei nr.1 la prezenta Instrucțiune;
    2) procesul verbal al organului care a aprobat darea de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare prin oferta publică, întocmit și prezentat în conformitate cu art.64 alin.(3) sau, după caz, art.68 alin.(9) și alin.(10) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    3) confirmarea eliberată de instituţia bancară privind depunerea/transferarea de către subscriitori a mijloacelor băneşti în contul achitării valorilor mobiliare până la aprobarea rezultatelor emisiunii (certificatul bancar în original);
    4) darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare, conform Anexei nr.3 la prezenta Instrucțiune (în original);
    5) lista subscriitorilor la valorile mobiliare, aprobată de organul de conducere autorizat al emitentului, conform Anexei nr.4 la prezenta Instrucțiune, în 3 exemplare (în original);
    6) dovada dezvăluirii informației privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea economico-financiară a emitentului conform prevederilor Legii nr.171 din 11 iulie 2012 și ale Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare;
    7) proiectul modificărilor la statutul societății aferente mărimii capitalului social și valorilor mobiliare emise;
    8) decizia de autorizare a Consiliului Concurenței în cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței sau Declarația pe proprie răspundere precum că operațiunea nu constituie concentrare economică în sensul legislației din domeniul concurenței;
    9) ordinul(ele) de plată privind achitarea taxelor și plăților în conformitate cu pct.13 (copie).
    107. În termen de 15 zile lucrătoare din data prezentării ultimului document în susținerea cererii depuse, Comisia Națională examinează documentele aferente înregistrării dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare prin ofertă publică și emite o hotărâre corespunzătoare, cu efectuarea în RSVM a înscrierilor respective în cazul satisfacerii cererii înaintate.
    108. În cazul în care valorile mobiliare plasate de către emitent nu au fost subscrise în volumul minim indicat în prospect şi emitentul a calificat emisiunea ca neefectuată, în termen de 10 zile lucrătoare din data aprobării deciziei respective, emitentul prezintă Comisiei Naţionale un aviz cu anexarea procesului-verbal al organului autorizat al emitentului care a calificat emisiunea ca neefectuată.
    109. În cazul în care emisiunea valorilor mobiliare este calificată ca neefectuată, mijloacele obţinute de emitent în urma plasamentului valorilor mobiliare se restituie investitorilor. Totodată, emitentul restituie investitorilor beneficiul obţinut ca rezultat al folosirii mijloacelor atrase în procesul plasamentului valorilor mobiliare ori câştigul ratat, în cazul în care condiţiile emisiunii conţin o asemenea clauză.
    110. În termen de 5 zile lucrătoare, după expirarea termenului prevăzut la pct.108, emitentul va prezenta Comisiei Naţionale documentele confirmative privind restituirea mijloacelor băneşti depuse de către subscriitori.
Secțiunea 5. Suspendarea emisiunii valorilor mobiliare
    111. În cazul în care au fost constatate încălcări ale legislaţiei în procesul emisiunii prin oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa primară, Comisia Naţională este în drept să adopte, în condițiile art.19 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, decizia privind suspendarea ofertei. Decizia va conţine termenele de eliminare a încălcărilor admise de către emitent.
    112. Drept temei pentru aprobarea deciziei privind suspendarea ofertei serveşte:
    1) efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare fără aprobarea prospectului și/sau suplimentului la prospect de către Comisia Naţională;
    2) efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare fără introducerea modificărilor în prospect conform suplimentului aprobat de către Comisia Națională;
    3) încălcarea cerinţelor legislaţiei privind publicitatea pe piaţa valorilor mobiliare, inclusiv neasigurarea accesului tuturor investitorilor potenţiali la informaţia cuprinsă în prospect;
    4) depistarea în documentele în temeiul cărora a fost înregistrat prospectul informaţiei false sau eronate;
    5) încălcarea termenului plasamentului valorilor mobiliare, apariţia pe parcursul desfăşurării emisiunii (într-un termen ce nu permite asigurarea dezvăluirii informaţiei investitorilor) a informaţiei noi, care modifică esenţial clauzele emisiunii.
    113. Emitentul nu este în drept să continue plasarea valorilor mobiliare de la data adoptării hotărârii privind suspendarea ofertei valorilor mobiliare până la intrarea în vigoare a hotărârii Comisiei Naţionale de reînnoire a acesteia. În cazul suspendării ofertei, termenul plasamentului valorilor mobiliare, stabilit în prospect sau în hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare respective, nu se prelungeşte.
    114. Emitentul este în drept să prezinte în mod repetat documentele pentru aprobarea prospectului pe piaţa primară şi pentru înregistrarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare, cu condiţia eliminării încălcărilor care au servit temei pentru refuzul înregistrării.
Capitolul IV. Particularităţile emisiunii obligaţiunilor
    115. Emiterea obligaţiunilor se efectuează în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 și art.16 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, precum şi ale prezentei Instrucțiuni. Obligaţiunile se emit numai prin ofertă publică şi se achită numai cu mijloace băneşti. Achitarea în rate a obligaţiunii nu se admite.
    116. Emitenţii sunt în drept să emită obligaţiuni cu acoperire şi fără acoperire în condiţiile prevederilor art.8 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012. Hotărârea privind emisiunea obligaţiunilor, cu excepţia obligaţiunilor convertibile, poate fi aprobată şi de către consiliul emitentului, în temeiul prevederilor legislaţiei şi a statutului emitentului.
    117. Hotărârea privind emisiunea obligaţiunilor cu acoperire va conţine date despre patrimoniul gajat sau denumirea completă a fidejusorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligaţiunilor în cauză, precum şi date despre obligaţiile acestuia.
    118. Pe perioada de circulaţie a obligaţiunilor, gajul bunurilor destinate acoperirii emisiunii de obligațiuni nu poate fi radiat din Registrul bunurilor imobile.
    119. În cazul unei emisiuni de obligaţiuni convertibile în acţiuni, acţionarii emitentului au dreptul de preempţiune la achiziţia obligaţiunilor nou emise. Dreptul de preempţiune aparţine persoanelor care sunt înregistrate ca acţionar la data stabilită în decizia organului autorizat al emitentului privind emisiunea de obligaţiuni convertibile. Dreptul de preempțiune se realizează conform prevederilor art.27 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997.
    120. Pentru înregistrarea la Comisia Națională a prospectului ofertei publice de obligațiuni, în termen de 15 zile lucrătoare din data aprobării deciziei de către emitent, se vor prezenta documentele prevăzute la pct.81.
    121. În dependenţă de tipul obligaţiunilor ce vor fi plasate, emitentul, suplimentar documentelor stipulate la pct.81, prezintă la Comisia Naţională documente ce confirmă acoperirea valorilor mobiliare sau probe ce atestă dreptul emitentului de a emite obligaţiuni fără acoperire, după cum urmează:
    1) pentru obligaţiunile cu acoperire prin gajul bunurilor proprii ale emitentului:
    a) actele de estimare a valorii de piaţă a bunurilor gajate;
    b) documentele care confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor gajate (extrasul din Registrul bunurilor imobiliare privind dreptul de proprietate a emitentului asupra bunurilor imobile gajate etc.);
    c) extrasul din Registrul garanțiilor privind înregistrarea gajului.
    2) pentru obligaţiunile asigurate prin contract de fidejusiune:
    a) decizia organului executiv competent al fidejusorului privind încheierea contractului de fidejusiune cu emitentul;
    b) documente de constituire a fidejusorului;
    c) situațiile financiare ale fidejusorului pe ultima perioadă de gestiune;
    d) contractul de fidejusiune, autentificat conform prevederilor legislaţiei;
    e) declaraţia fidejusorului privind corespunderea acestuia cerinţelor stabilite prin prevederile art.8 alin.(6) şi alin.(7) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
    3) pentru obligaţiunile cu acoperire prin gajul bunurilor persoanei terţe:
    a) decizia organului competent al persoanei terţe (creditorului gajist) privind gajarea bunurilor sale în favoarea emitentului de obligaţiuni;
    b) documentele de constituire a garantului;
    c) contractul de gaj încheiat cu emitentul;
    d) actele de evaluare a bunurilor gajate;
    e) situațiile financiare ale creditorului gajist pe ultima perioadă de gestiune;
    4) pentru obligaţiunile cu acoperire prin garanție bancară/poliţă de asigurare:
    a) garanția bancară/poliţa de asigurare de garanții (copie legalizată de notar);
    b) contractele aleatorii emiterii garanției bancare/poliței de asigurare de garanții privind acoperirea obligaţiunilor emitentului, autentificate conform prevederilor legislaţiei;
    c) situațiile financiare ale băncii/societății de asigurări pe ultima perioadă de gestiune.
    5) pentru obligaţiunile fără acoperire, neconvertibile în acțiuni conform deciziei de emisie:
    a) publicaţiile în organele de presă şi alte documente justificative ce confirmă respectarea cerințelor privind dezvăluirea informației pe piața de capital de către emitent, conform Legii nr.171 din 11 iulie 2012 și a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, pe parcursul perioadei de 3 ani anteriori adoptării hotărârii de emisie şi respectarea drepturilor deţinătorilor de valori mobiliare;
    b) confirmarea emitentului privind lipsa cazurilor de nerespectare a termenelor de executare a obligaţiunilor sale faţă de deţinătorii de obligaţiuni plasate anterior.
    122. În scopul înregistrării la Comisia Naţională a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni, emitentul va prezenta documentele specificate la pct.106, cu excepţia subpct.7) şi 8).
    123. În termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, Comisia Naţională examinează documentele aferente înregistrării în RSVM a obligațiunilor și emite o hotărâre corespunzătoare, cu efectuarea în RSVM a înscrierilor respective în cazul satisfacerii cererii înaintate.
    124. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare după înregistrarea în RSVM a rezultatelor emisiunii de obligaţiuni, emitentul este obligat să ridice certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare de la Comisia Națională și să asigure înregistrarea subscriitorilor/valorilor mobiliare în registrul/în conturile deţinătorilor de obligaţiuni.
    125. Stingerea obligaţiunilor se efectuează în modul şi în conformitate cu condiţiile stabilite în prospectul ofertei publice.
    126. În vederea radierii din RSVM a obligaţiunilor cu termenul de circulaţie expirat, emitentul va prezenta spre examinare Comisiei Naţionale, în decurs de cel mult 15 zile lucrătoare de la data expirării termenului de stingere a lor, următoarele documente:
    1) confirmarea emitentului privind executarea tuturor obligaţiilor faţă de deţinătorii de obligaţiuni;
    2) extrasul din contul emitentului de obligaţiuni deschis în registrul deţinătorilor de valori mobiliare privind numărul obligaţiunilor stinse (răscumpărate) pe acest cont;
    3) balanţa obligaţiunilor emise, stinse şi nestinse;
    4) confirmarea privind transferul mijloacelor băneşti pe contul bancar deschis conform art.8 alin.(14) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012;
    5) lista deţinătorilor de obligaţiuni întocmită la data expirării termenului de circulaţie a obligaţiunilor;
    6) lista deţinătorilor de obligaţiuni nestinse, după caz.
    127. Documentele menţionate la pct.126, subpct.4)-6) se prezintă de către emitent în cazul în care deţinătorii de obligaţiuni nu s-au prezentat şi/sau nu au indicat emitentului modul de primire a mijloacelor aferente stingerii obligaţiunilor deţinute.
Capitolul V. Particularităţile emisiunii RDM
    128. Emiterea RDM se efectuează cu respectarea prevederilor art.9 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 şi prezentei Instrucţiuni.
    129. RDM pot fi emise doar de către societăţile de investiţii care deţin licenţă valabilă de categoria „C” şi doar în baza unor acţiuni sau obligaţiuni, emise de emitenţii străini, şi care au fost supuse înregistrării de către autoritatea străină competentă. Emitentul RDM este deţinător al valorilor mobiliare străine.
    130. Etapele emisiunii RDM:
    1) adoptarea de către organul autorizat al societăţii de investiţii emitente a deciziei privind emisiunea RDM care va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) valoarea nominală a recipiselor;
    b) caracteristicile de bază ale recipiselor;
    c) caracteristicile de bază ale acţiunilor/obligaţiunilor care stau la baza recipiselor, inclusiv identificarea emitentului acestora;
    d) preţul de plasare a recipiselor;
    e) scadenţa recipiselor;
    f) drepturile deţinătorilor de recipise şi obligaţiile emitentului recipiselor.
    2) obţinerea de către societatea de investiţii emitentă a RDM a acordului scris al emitentului străin de acţiuni/obligaţiuni, în a căror bază sunt emise recipisele, și a confirmării privind acordarea drepturilor deţinătorilor de RDM;
    3) achiziţionarea acţiunilor/obligaţiunilor care stau la baza RDM de către societatea de investiţii emitentă şi blocarea acestora în contul său;
    4) încheierea contractului sau perfectarea unui alt document, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea Depozitarului Central, care să ateste prestarea serviciilor de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare/de înregistrare a valorilor mobiliare de către societatea de registru/Depozitarul central;
    5) aprobarea de către Comisia Naţională a prospectului de ofertă publică;
    6) derularea efectivă a ofertei publice în condiţiile stipulate în prospect;
    7) întocmirea și aprobarea de către societatea de investiţii, emitentă a RDM, a dării de seamă privind rezultatele emisiunii și calificarea emisiunii ca efectuată;
    8) înregistrarea la Comisia Națională a dării de seamă privind rezultatele emisiunii RDM;
    9) introducerea în registrul/în conturile deținătorilor de valori mobiliare a datelor despre deținătorii de RDM, înregistrarea RDM la Depozitarul central şi pe piaţa reglementată/MTF.
    131. Toate drepturile conferite de valorile mobiliare care stau la baza emiterii RDM produc efecte în contul deţinătorilor RDM, chiar dacă emitentul RDM le are înregistrate în nume propriu, fiind deţinătorul efectiv al valorilor mobiliare de bază.
    132. Emitentul RDM este în drept să perceapă plată pentru achitarea dividendelor şi alte plăţi achitate de către emitentul străin inclusiv la răscumpărarea RDM, care va fi indicată în hotărârea de emisiune a RDM şi care nu poate fi modificată până la scadenţa acestora.
    133. Valoarea emisiunii RDM nu va depăşi valoarea de piaţă a acţiunilor emise de emitenţii străini, în a căror bază sunt emise RDM, la data înregistrării emisiunii RDM.
    134. RDM nu pot fi emise pentru valorile mobiliare străine emitentul cărora şi-a desfăşurat activitatea pe teritoriul statului respectiv mai puţin de 3 ani.
    135. Emitentul RDM este obligat să asigure ţinerea registrului deţinătorilor RDM în modul stabilit pentru ţinerea registrului deținătorilor de valori mobiliare.
    136. Pentru înregistrarea prospectului ofertei publice și a RDM este necesar a prezenta Comisiei Naţionale următoarele documente:
    1) cererea privind înregistrarea prospectului ofertei publice;
    2) dovada înregistrării acţiunilor sau obligaţiunilor care stau la baza RDM de către autoritatea străină competentă;
    3) documentele de constituire şi înregistrare a emitentului acţiunilor sau obligaţiunilor care stau la baza RDM;
    4) documentul care atestă proprietatea emitentului RDM asupra acţiunilor sau obligaţiunilor care stau la baza acestora, precum şi indisponibilizarea acţiunilor sau obligaţiunilor respective în contul emitentului;
    5) documentul ce confirmă valoarea de piață a acțiunilor/obligațiunilor emise de emitentul străin pe baza cărora sunt emise RDM (copie);
    6) procesul-verbal al şedinţei organului statutar competent al emitentului prin care se aprobă emiterea RDM şi iniţierea unei oferte publice;
    7) documentele despre emitentul RDM:
    a) garanţia/confirmarea emitentului de RDM privind obligativitatea de a nu înstrăina şi nu gaja valorile mobiliare care stau la baza RDM;
    b) decizia emitentului despre emisia RDM adoptată în modul stabilit.
    8) prospectul emisiei RDM, elaborat în conformitate cu prevederile Secțiunii 2 Capitolul III al prezentei Instrucțiuni;
    9) anunţul de ofertă publică a RDM, în 2 exemplare (în original);
    10) acordul semnat de emitentul RDM cu Depozitarul Central;
    11) situațiile financiare ale emitentului la ultima dată de raportare, cu viza organului de statistică, întocmit înainte de data aprobării deciziei privind emisiunea RDM (copie);
    12) declarația pe propria răspundere a emitentului, conform Anexei nr.5 la prezenta Instrucțiune (în original);
    13) dovada dezvăluirii informaţiei privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea economico-financiară a emitentului conform prevederilor Legii nr.171 din 11 iulie 2012 și ale Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare;
    14) ordinul(ele) de plată privind achitarea plăţilor şi taxelor conform pct.13 (copie).
    137. Documentele menţionate la pct.136 subpct.3)-6) urmează a fi prezentate cu traducere în limba de stat, autorizate şi legalizate conform legislaţiei Republicii Moldova.
    138. Comisia Naţională ia decizia de înregistrare sau de refuz de a înregistra RDM în RSVM în decurs de 15 zile lucrătoare din ziua prezentării documentelor menţionate la pct.136.
    139. În cazul luării deciziei de a înregistra emisia RDM, Comisia Naţională introduce datele despre emisie în RSVM şi eliberează emitentului Certificatul de înregistrare a RDM.
    140. Suplimentar prevederilor pct.164 Certificatul de înregistrare a RDM trebuie să conţină:
    1) numărul de valori mobiliare străine, deţinerea cărora este atestată de acest certificat;
    2) rechizitele valorilor mobiliare străine pentru care este eliberată RDM;
    3) numărul înregistrării de stat al acestor RDM acordat de Comisia Naţională şi data acordării lui.
    141. Comisia Națională este în drept să suspende plasarea RDM sau să întreprindă alte măsuri prevăzute la art.19 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 în cazurile în care s-au constatat abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare.
    142. Înregistrarea în registrul deținătorilor de valori mobiliare a RDM se realizează de către Depozitarul Central numai după încheierea etapelor menționate la pct.130.
    143. Până la înregistrarea RDM în registrul deţinătorilor de valori mobiliare, RDM respective nu acordă drepturi deţinătorilor şi nu pot fi înstrăinate.
Capitolul VI. Refuzul de înregistrare a valorilor mobiliare
    144. Comisia Naţională, în temeiul prevederilor art.7 alin.(11) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, este în drept să refuze cererea de înregistrare a valorilor mobiliare în RSVM în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele pentru înregistrare prevăzute în prezenta Instrucţiune și actele normative în vigoare, precum şi în cazul în care emitentul nu depune documentele suplimentare solicitate şi/sau nu înlătură abaterile constatate în termenul prevăzut, în acest sens, în solicitarea Comisiei Naţionale. Hotărârea privind refuzul cererii de înregistrare a valorilor mobiliare va cuprinde motivele care stau la baza acesteia.
    145. La depunerea documentelor în mod repetat, în cazul în care anterior de către Comisia Națională a fost emisă hotărârea privind refuzul de înregistrare, emitentul achită plățile și taxele prevăzute la pct.13.
    146. În cazul refuzului înregistrării dării de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare de către Comisia Naţională, mijloacele obţinute de emitent în urma plasamentului şi beneficiul obţinut ca rezultat al utilizării acestor mijloace (în conformitate cu hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare) urmează a fi restituite investitorilor.
    147. În cazul adoptării de către Comisia Națională a unei hotărâri de respingere a cererii de înregistrare a valorilor mobiliare în RSVM, emitentul suportă toate cheltuielile legate de calificarea emisiunii valorilor mobiliare ca neefectuată şi restituie mijloacele respective investitorilor.
Capitolul VII. Modul de ţinere a Registrului
de stat al valorilor mobiliare

    148. Comisia Naţională ţine RSVM pe suport de hârtie și în format electronic, în limba de stat.
    149. În cazul în care datele din registrul ţinut pe suport de hârtie şi cele din registrul electronic nu corespund, se consideră autentice datele din registrul ţinut pe suport de hârtie.
    150. Ţinerea registrului în formă electronică trebuie să asigure protecţia împotriva accesului nesancţionat la acesta în conformitate cu cerințele Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (în continuare – Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007).
    151. În scopul ţinerii unei evidenţe complete şi veridice a datelor privind valorile mobiliare, RSVM va fi ţinut cu respectarea principiilor stabilite de Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007.
    152. Înregistrarea în RSVM prevede înregistrarea iniţială a valorilor mobiliare, operarea modificărilor în date şi radierea valorilor mobiliare.
    153. La introducerea datelor în RSVM se vor respecta măsurile de asigurare a exactității datelor şi a unui grad înalt de protecţie a acestora de distrugere sau de modificare întâmplătoare sau neautorizată, denunţare sau de orice alte măsuri ilegale la ţinerea registrului.
    154. Completarea manuală a RSVM se efectuează prin înscrieri în cărţile pentru înregistrare (în continuare – cărţi), filele cărora trebuie să fie şnuruite şi numerotate. Numărul de file se indică pe ultima pagină şi se autentifică prin aplicarea sigiliului Comisiei Naţionale şi semnătura persoanei desemnate în acest scop. Extragerea filelor din cărţi şi înlocuirea lor cu altele noi prin lipire este interzisă.
    155. Fiecare carte va cuprinde, în mod obligatoriu, denumirea RSVM, posesorul şi deţinătorul RSVM (Comisia Naţională), numărul cărţii, termenele ei de ţinere şi păstrare, precum şi termenele de ţinere şi păstrare a documentelor ce justifică introducerea informaţiei în RSVM.
    156. Înscrierile în RSVM se efectuează în ordine cronologică, conform deciziilor adoptate de Comisia Naţională.
    157. Înscrierile trebuie făcute citeţ şi clar, fără prescurtări, pentru a se evita diferite interpretări. Înscrierile în cărţi se efectuează astfel încât să fie exclusă posibilitatea radierii (ştergerii, distrugerii) lor prin metode mecanice, chimice sau prin alte metode.
    158. Spaţiile libere din rândurile incomplete se barează pentru a se exclude posibilitatea înscrierii unor alte date sau texte.
    159. Înscrierea în RSVM trebuie să conţină:
    1) informaţia despre emitentul valorilor mobiliare:
    a) denumirea completă;
    b) numărul de identificare de stat (IDNO) şi data înregistrării;
    c) sediul;
    d) mărimea capitalului social;
    2) informaţia despre valorile mobiliare plasate:
    a) tipul valorilor mobiliare;
    b) clasa;
    c) drepturile conferite de valori mobiliare (caracteristica clasei);
    d) numărul de ordine a emisiunii,
    e) valoarea nominală/fixată;
    f) preţul de plasare;
    g) numărul de valori mobiliare emise;
    h) suma emisiunii;
    i) termenul de circulaţie;
    j) numărul înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    k) metoda de plasare a valorilor mobiliare (închisă, publică);
    l) menţiunea privind emisiunea, restructurarea sau modificarea datelor;
    3) numărul şi data adoptării hotărârii Comisiei Naţionale;
    4) numărul şi data Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    5) date despre eliberarea Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    6) numele, prenumele şi semnătura persoanei responsabile de ţinerea RSVM.
    160. Rectificările şi completările în RSVM, ținut pe suport de hârtie, se fac astfel încât textul iniţial să poată fi citit, aplicându-se semnătura persoanei responsabile.
    161. Radierea valorilor mobiliare ale emitentului din RSVM ţinut pe suport de hârtie se face prin bararea întregii înscrieri, cu rectificările, modificările şi completările efectuate, indicându-se numărul şi data hotărârii Comisiei Naţionale, aplicându-se semnătura persoanei abilitate. Bararea înscrierii se efectuează astfel încât textul iniţial să poată fi citit, cu toate rectificările, modificările şi completările făcute.
    162. Radierea valorilor mobiliare/societăţii din RSVM ţinut în formă electronică se face prin înserarea unei note speciale şi nu implică eliminarea datelor anterioare.
    163. Înscrierile în RSVM se fac până la eliberarea Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare.
    164. Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare va conţine următoarele date:
    1) denumirea completă a emitentului, numărul de identificare de stat (IDNO), sediul;
    2) clasa valorilor mobiliare;
    3) numărul de ordine a emisiunii;
    4) numărul înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    5) valoarea nominală/fixată;
    6) tipul valorilor mobiliare;
    7) metoda de plasare (închisă, publică);
    8) numărul de valori mobiliare plasate din emisia respectivă;
    9) numărul tuturor valorilor mobiliare din clasa respectivă;
    10) mărimea capitalului social al emitentului după emisiune.
    165. Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare se semnează de preşedintele Comisiei Naţionale, iar în lipsa lui – de vicepreşedintele împuternicit şi se autentifică prin ştampila Comisiei Naţionale.
    166. Înregistrările în RSVM ținut în format electronic se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru forma ținută pe suport de hârtie cu respectarea condiţiilor susmenţionate.
Capitolul VIII. Modul de atribuire valorilor mobiliare
a numărului înregistrării de stat

    167. Atribuirea numărului de înregistrare de stat a valorilor mobiliare de către Comisia Naţională se efectuează concomitent cu emiterea deciziei de înregistrare a primei emisiuni de acest tip/clasă de valori mobiliare ale emitentului dat.
    168. Toate valorile mobiliare ale unei clase ale unuia și aceluiași emitent, indiferent de emisiune, au unul şi acelaşi număr al înregistrării de stat.
    169. Modul de formare a numărului înregistrării de stat a valorilor mobiliare se stabilește în procedurile interne ale Comisiei Naționale.
    170. Numărul înregistrării de stat se anulează concomitent cu anularea valorilor mobiliare şi nu poate fi atribuit altei clase de valori mobiliare sau altui emitent.
Capitolul IX. Operarea modificărilor în RSVM
    171. Necesitatea operării modificărilor datelor înscrise în RSVM în raport cu valorile mobiliare plasate anterior poate deriva, de asemenea, din producerea următoarelor acțiuni:
    1) reducerea capitalului social;
    2) modificarea datelor de identificare ale emitentului;
    3) anularea acțiunilor și emiterea de noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă în cazul nerespectării cerințelor privind calitatea acţionariatului în capitalul băncilor/asiguratorilor (reasiguratorilor)/societății de investiții.
Secţiunea 1. Înregistrarea modificărilor legate de reducerea
capitalului social

    172. Capitalul social al societăţii poate fi redus prin:
    1) reducerea valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate; şi/sau
    2) anularea acţiunilor de tezaur.
    173. În cazul reducerii capitalului social al societăţii, se vor respecta cerinţele stabilite la art.45 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997.
    174. Pentru înregistrarea în RSVM a modificărilor ce ţin de reducerea capitalului social, emitentul va prezenta următoarele documente:
    1) cererea de înregistrare a modificărilor, conform Anexei nr.1 la prezenta Instrucțiune;
    2) procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin.(3) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    3) avizul privind reducerea capitalului social, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (copie);
    4) confirmarea de către emitent a lipsei sau satisfacerii cerințelor creditorilor;
    5) extrasul din contul emitentului privind numărul acţiunilor de tezaur, eliberat de societatea de registru, în cazul reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor de tezaur;
    6) certificatul(ele) înregistrării de stat a valorilor mobiliare (în original);
    7) autorizaţia organului central specializat care efectuează gestionarea pachetului de acţiuni ale statului în capitalul social al emitentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    8) situațiile financiare ale emitentului, la ultima dată de raportare (copie);
    9) ordin(ele) de plată privind achitarea taxelor și plăților în conformitate cu pct.13 (copie).
    175. Documentele se prezintă la Comisia Naţională după o lună din data publicării avizului cu privire la reducerea capitalului social în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în cazul lipsei cerinţelor faţă de emitent din partea creditorilor sau după satisfacerea acestora în cazul existenţei cerinţelor menţionate.
    176. În termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, Comisia Naţională examinează documentele aferente înregistrării modificărilor legate de reducerea capitalului social și emite o hotărâre corespunzătoare, după caz, cu efectuarea în RSVM a înscrierilor respective ce se efectuează în modul prevăzut la Capitolul VII al prezentei Instrucțiuni.
    177. Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare urmează a fi ridicat de către emitent de la Comisia Naţională în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a hotărârii Comisiei Naţionale.
    178. În vederea obţinerii Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, emitentul prezintă Comisiei Naţionale o copie a deciziei organului înregistrării de stat privind înregistrarea modificărilor în statut şi a actului adiţional privind introducerea modificărilor în actele de constituire, autentificate conform legislaţiei.
Secţiunea 2. Înregistrarea modificărilor legate de modificarea
datelor de identificare a emitentului

    179. Pentru introducerea modificărilor în RSVM ca rezultat al modificării datelor de identificare ale emitentului (denumirii, adresei juridice, IDNO), în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestor modificări la organul înregistrării de stat, emitentul va prezenta următoarele documente:
    1) cererea privind operarea modificărilor în RSVM;
    2) decizia organului înregistrării de stat privind modificarea documentelor de constituire ale societăţii (în original sau copia autentificată notarial);
    3) certificatul(ele) înregistrării de stat a valorilor mobiliare (în original);
    4) ordinul de plată privind achitarea taxelor și plăților în conformitate cu pct.13 (copie).
    180. Comisia Naţională examinează documentele prezentate în termen de 15 zile lucrătoare şi, în cazul corespunderii acestora prevederilor legislaţiei, efectuează înscrierile respective în RSVM, eliberând emitentului Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare pe care se va aplica menţiunea “Substituit”.
    181. În cazul modificării denumirii emitentului, Comisia Naţională va atribui un alt număr de înregistrare de stat a valorilor mobiliare emise în modul stabilit de prevederile Capitolului VIII al prezentei Instrucțiuni doar în cazul când literele ce se conţin în numărul anterior de înregistrare a valorilor mobiliare nu se conţin în denumirea nouă a emitentului.
    182. În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, emitentul va solicita eliberarea duplicatului acestuia, prezentând la Comisia Naţională următoarele documente:
    1) cererea privind eliberarea duplicatului Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    2) avizul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind pierderea Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    3) ordinul de plată privind achitarea taxelor și plăților în conformitate cu pct.13 (copie).
Secţiunea 3. Înregistrarea modificărilor legate de anularea acțiunilor
și de emiterea de noi acţiuni în cazul nerespectării cerințelor privind
calitatea acţionariatului

    183. În termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut pentru înstrăinarea acțiunilor de către acționarii băncii, urmare a nerespectării cerințelor privind calitatea acționariatului în capitalul băncilor, organul executiv al băncii prezintă Comisiei Naționale următoarele documente:
    1) cererea privind radierea din RSVM a acţiunilor anulate cu restructurarea emisiunilor anterioare şi privind înregistrarea emiterii de noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă;
    2) decizia organului executiv al băncii licențiate privind anularea acţiunilor şi emiterea de noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă, emisă în conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 și care conține inclusiv informația privind datele de identificare ale acționarilor și numărul de acțiuni ale acestora care sunt anulate (în original);
    3) situațiile financiare ale băncii, la ultima dată de raportare (copie);
    4) certificatul(ele) înregistrării de stat a valorilor mobiliare (în original);
    5) ordinul(ele) de plată privind achitarea taxelor și plăților în conformitate cu pct.13 (copie).
    184. Comisia Naţională examinează documentele specificate la pct.183 și, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, emite hotărârea privind radierea din RSVM a acţiunilor anulate, cu restructurarea emisiunilor anterioare şi privind înregistrarea acțiunilor nou-emise.
    185. În termen de o zi lucrătoare de la data emiterii și intrării în vigoare a hotărârii Comisiei Naţionale, persoana împuternicită a băncii ridică de la Comisia Naţională certificatele înregistrării de stat a valorilor mobiliare (în original) și copia autorizată a hotărârii Comisieia Naţionale.
    186. Copia autorizată a deciziei organului executiv al băncii licențiate, menționată la pct.183 subpct.2), copia deciziei Comisiei Naționale (emise conform pct.184) și copiile certificatelelor înregistrării de stat a valorilor mobiliare se remit de către organul executiv al băncii, în termenul specificat la pct.185, către Depozitarul Central/societatea de registru/societăţile de investiţii care ţin evidenţa deţinătorilor de valori mobiliare asupra cărora au devenit incidente prevederile cadrului legal aferent anulării acţiunilor băncii.
    187. Înregistrarea în RSVM a modificărilor ce rezidă din pct.184 se efectuează conform procedurii stabilite la Capitolul VII al prezentei Instrucțiuni.
    188. Prevederile pct.183-187 se aplică în mod corespunzător și în cazul când asupra valorilor mobiliare ale asigurătorului (reasigurătorului) sau ale societății de investiții au devenit incidende prevederile art.29 alin.(61) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 și respectiv, prevederile art.40 alin.(16) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
    189. Dacă au devenit incidente prevederile art.29 alin.(615) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 sau prevederile art. 40 alin. (16) si art. 401 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului) sau a societății de investiții prezintă Comisiei Naționale decizia de anulare a acțiunilor nevândute și de reducere a capitalului social și documentele specificate la pct. 174 (cu excepția subpct.2) și subpct.5)) la care se anexeză:
    1) extrasul din contul asigurătorului (reasigurătorului) sau al societății de investiții ce atestă numărul acţiunilor nou-emise care, la data emiterii deciziei de anulare a acțiunilor nevândute și de reducere a capitalului social, nu au fost vândute (în original);
    2) în cazul asigurătorilor (reasigurătorilor) - permisiunea Comisiei Naționale pentru distribuirea capitalului şi avizul pentru acţionarii care vor deţine participaţiuni calificate.
    190. Înregistrarea în RSVM a reducerii capitalului social se efectuează conform procedurii stabilite la Capitolul VII al prezentei Instrucțiuni.
Capitolul X. Radierea (anularea) valorilor mobiliare din RSVM
    191. Radierea (anularea) valorilor mobiliare plasate şi înregistrate anterior, cu efectuarea înscrierilor respective în RSVM, se efectuează în cazurile:
    1) adoptării de către emitent a hotărârilor privind:
    a) fracţionarea, consolidarea, convertirea valorilor mobiliare;
    b) anularea acţiunilor de tezaur;
    c) anularea valorilor mobiliare în modul stabilit de legislaţie.
    2) prezentării actului judecătoresc irevocabil privind declararea emisiunii nevalabile sau privind dizolvarea forțată a societății;
    3) prezentării de către emitent a deciziei organului înregistrării de stat sau informării Comisiei Naționale de către organul înregistrării de stat cu privire la excluderea (radierea) emitentului din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    192. În cazul anulării valorilor mobiliare ca rezultat al fracţionării, consolidării, convertirii sau anulării acţiunilor de tezaur, Comisia Naţională efectuează înscrierile respective concomitent cu înregistrarea în RSVM a modificărilor operate conform procedurii stabilite la Secțiunea 3 Capitolul II al prezentei Instrucțiuni.
    193. În cazul anulării valorilor mobiliare plasate anterior de către emitent, Comisia Naţională efectuează înscrierile respective în RSVM după producerea unuia din evenimentele specificate la pct.191 subpct.1), doar după prezentarea documentelor confirmative privind satisfacerea cerinţelor legitime ale deţinătorilor de valori mobiliare, precum ordine de plată/încasare, acte/procese-verbale de primire-predare etc.
    194. Cererea emitentului privind radierea (anularea) valorilor mobiliare din RSVM se prezintă la Comisia Națională în termen de 15 zile lucrătoare din momentul satisfacerii cerințelor deţinătorilor de valori mobiliare.
    195. Radierea (anularea) valorilor mobiliare din RSVM, emise de emitenții dizolvați în urma reorganizării sau lichidați în modul stabilit de legislaţie, are loc după radierea societăţilor divizate, absorbite, transformate sau lichidate din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    196. În scopul radierii (anulării) valorilor mobiliare din RSVM în cazurile stabilite la pct.191 subpct.2) şi 3), persoana împuternicită va prezenta:
    1) cererea privind radierea (anularea) valorilor mobiliare din RSVM;
    2) după caz, actul judecătoresc irevocabil sau decizia organului înregistrării de stat (copie legalizată notarial).
    197. Decizia Comisei Naţionale privind radierea (anularea) valorilor mobiliare plasate anterior se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în modul și termenul prevăzut de Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998.

    anexa nr.1


    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14

    anexa nr.15

    anexa nr.16

    anexa nr.17

    anexa nr.18

    anexa nr.19

    anexa nr.20