HCNPFC18/1/2018
ID intern unic:  375620
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 18/1
din  13.04.2018
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul
de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile
administrației publice locale
Publicat : 25.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 167-175     art Nr : 716
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1326 din 18 mai 2018
Ministru_______________Victoria IFTODI

                                                                           
    În temeiul art. 7 alin. (2) și alin. (10), art. 8, art. 14 alin. (4) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), art. 21 alin. (1) și art. 22 alin. (2) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1.  Se aprobă Instrucțiunea privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale, conform anexei.
    2. Se abrogă Regulamentul cu privire la emisiunea, circulația și stingerea obligațiunilor emise de către autoritățile administrației publice locale, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/3 din 07 aprilie 2011, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 834 din 27 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 128-130, art. 1069).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                         Valeriu CHIȚAN

    Nr. 18/1. Chişinău, 13 aprilie 2018.


Aprobată
prin Hotărârea CNPF
nr. 18/1 din 13.04.2018

INSTRUCȚIUNE
privind modul de înregistrare a obligațiunilor
emise de autoritățile administrației publice locale
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezenta Instrucțiune stabileşte modul şi procedura de înregistrare și radiere (stingere) în/din Registrul de stat al valorilor mobiliare a obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale.
    2. Prevederile prezentei Instrucțiuni sunt opozabile nemijlocit autorităţilor executive ale autorităților administrației publice locale, care, în temeiul art. 14 și art. 15 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (în continuare – Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003) și în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, sunt în drept să emită obligaţiuni în scopul contractării împrumuturilor pe termen mediu şi lung pentru cheltuieli de capital.
    3. Contractarea împrumuturilor publice interne de către autoritatile administrației publice locale prin emisii de obligațiuni se efectuează în condițiile legislației privind finanțele publice locale și în conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (în continuare - Legea nr. 171 din 11 iulie 2012), iar înregistrarea de stat a acestora se efectuează în corespundere cu prezenta Instrucțiune.
    4. Noțiunile utilizate în prezenta Instrucțiune au semnificația atribuită acestora de art. 6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, art. 1 din Legea 397 din 16 octombrie 2003 și Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (în continuare – Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006). Adițional, în sensul prezentei Instrucțiuni, se definesc următoarele noțiuni:
    1) emitent - autoritate a administrației publice locale (APL), constituită și guvernată de prevederile Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006, emitentă de obligaţiuni, care urmează a fi înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare (în continuare - RSVM), în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni;
    2) obligațiuni - titluri financiare de împrumut pe termen scurt şi lung, emise de APL în formă de înscrisuri în conturi, care atestă dreptul deţinătorului de obligaţiuni de a primi de la emitentul acestora valoarea nominală sau valoarea nominală şi dobânda aferentă în mărimea şi în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligaţiunilor și /sau prospectul ofertei publice, a căror rambursare la scadență este garantată prin veniturile unităților administrativ-teritoriale, cu excepția transferurilor cu destinație specială;
    3) obligaţiuni cu discount (cu cupon zero ) – obligațiuni ce sunt emise la un preţ de emisie mai mic decât valoarea nominală , veniturile cărora rezultă din diferența dintre valoarea nominală și prețul de plasare (emisie) a obligațiunilor, care este plătită, de regulă, deținătorului de obligațiuni la scadenţă, de rând cu rambursarea sumei împrumutate;
    4) obligaţiuni cu dobândă – obligațiuni, care se emit cu dobăndă fixă sau flotantă, plătite deținătorului de obligațiuni periodic, în conformitate cu condiţiile emisiei;
    5) obligaţiuni cu acoperire – obligaţiuni cu discount/cu dobândă emise în baza garanțiilor proprii, veniturilor unității administrativ-teritoriale, cu excepția transferurilor cu destinație specială. Potrivit prevederilor legislației, datoria unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă obligaţia asigurată a acestora, iar deservirea lor (datoriilor) are prioritate faţă de alte obligaţii pecuniare din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale respective şi toate plăţile aferente se efectuează în termenele şi în condiţiile angajamentelor asumate, indiferent de suma aprobată în buget pentru acest scop;
    6) deținător de obligațiuni - persoană fizică sau juridică care a achiziționat una sau mai multe obligațiuni contra unei sume depuse în contul Trezoreriei regionale, deschis la data emisiunii de către autoritatea emitentă;
    7) data de emisiune – reprezintă data la care a fost emisă obligațiunea respectivă;
    8) scadență (maturitate) - momentul expirării termenului împrumutului și a retragerii obligațiunii de pe piață;
    9) valoarea nominală a obligațiunii - valoarea declarată/înscrisă a unei obligațiuni în prospectul ofertei și ulterior în înscrisul în contul deținătorului de obligațiuni, ce urmează a fi plătită, de regulă, la scadență;
    10) clasa obligațiunilor - se consideră totalitatea de obligaţiuni, emise de acelaşi emitent, care au aceleaşi caracteristici distinctive conform următoarelor criterii:
    a) valoarea nominală (divizibilă la 100 lei);
    b) preţul de emisie pentru obligațiunile cu discount;
    c) dobânda pentru obligațiunile cu dobândă;
    d) periodicitatea plăţii dobânzii;
    e) termenul de circulaţie şi data scadenţei;
    f) condiţii de răscumpărare.
    Obligațiunile pot fi de mai multe tipuri și clase, caracteristica cărora este specificată în decizia de emisie și/sau prospectul ofertei publice.
    5. Documentele depuse la Comisia Naţională a Pieței Financiare (în continuare - Comisia Naţională) în conformitate cu prezenta Instrucțiune se întocmesc în limba de stat și se prezintă într-un set unic, însoţit de lista actelor depuse, cu indicarea denumirii documentului şi numărului de pagini ale acestuia.
    6. Documentele pe suport de hârtie, prezentate Comisiei Naționale în conformitate cu prezenta Instrucțiune, urmează a fi autentificate prin aplicarea semnăturii olografe de către persoanele împuternicite ale emitentului și se confirmă prin aplicarea ștampilei.
    7. Pentru toate termenele de examinare a cererilor conform prevederilor prezentei Instrucțiuni se aplică următoarele reguli:
    1) Comisia Naţională are dreptul să solicite prezentarea documentelor suplimentare necesare în susţinerea cererii depuse de către emitent în vederea înregistrării obligațiunilor și prospectului de ofertă sub condiţia ca acestea să fie pertinente şi să fie în legătură directă cu obiectul cererii;
    2) în cazul în care în urma examinării documentelor prezentate, se constată că acestea au fost întocmite cu abateri de la prevederile legislaţiei şi/sau au fost prezentate incomplet, Comisia Naţională notifică despre acest fapt emitentul cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului specificat în Instrucțiune, cu indicarea modului de înlăturare a abaterilor constatate;
    3) în cazul în care, Comisia Naţională solicită documente suplimentare sau înlăturarea abaterilor constatate, un nou termen de examinare, în limita celui prevăzut în Instrucțiune, va începe să curgă de la data depunerii ultimului document suplimentar solicitat şi/sau a înlăturării abaterilor constatate.
    8. În condiţiile prezentei Instrucțiuni, vor fi prelucrate date cu caracter personal strict necesare şi neexcesive scopului determinat, asigurându-se un nivel de securitate şi confidenţialitate corespunzător în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate, conform principiilor statuate de legislația privind protecţia datelor cu caracter personal.
    9. Plăţile şi taxele pentru înregistrarea obligațiunilor se percep în conformitate cu art.6 din Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 (în continuare - Legea nr.192 din 12 noiembrie 1998), precum și bugetul Comisiei Naţionale pe anul respectiv.
Capitolul II
PARTICULARITĂŢILE EMISIUNII DE OBLIGAŢIUNI
    10. La examinarea cererii emitentului privind înregistrarea în RSVM a obligaţiunilor emise de APL, Comisia Națională va ține cont de particularitățile emisiunii acestora ce derivă din prevederile legislației ce guvernează activitatea APL și finanțarea datoriei sectorului public, precum și de respectarea de către emitenți a acestor norme, și anume:
    1) scopul contractării împrumutului, conform hotărârii adoptate de către emitent privind emisiunea de obligațiuni, trebuie să corespundă prevederilor art. 45 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (în continuare – Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006);
    2) împrumuturile contractate, urmare a hotărârii adoptate privind emisiunea de obligațiuni, nu trebuie să depășească limita prenotată la art.14 alin.(4) din Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003;
    3) decizia emitentului prin care se autorizează emisia de obligațiuni trebuie să includă elementele prenotate la art. 46 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006;
    4) decizia emitentului privind emisiunea de obligațiuni pe termen lung (mai mare de un an) urmează a fi coordonată prin aviz, preventiv adoptării acesteia, cu Ministerul Finanţelor, conform art. 46 alin.(4) din Legea nr. 419-XIV din 22 decembrie 2006;
    5) onorarea angajamentelor generate de obligaţiunile emise de către APL, potrivit prevederilor art.15 din Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003, se efectuează doar din contul veniturilor emitentului (bugetul unităţii administrativ-teritoriale). Respectiv, documentele care se perfectează la contractarea unui împrumut prin emisie de obligațiuni vor include clauzele prenotate în art.14 alin. (2) din Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003;
    6) în cazul în care emitentul formează datorii cu termen expirat pentru împrumuturile atrase prin emisie de obligațiuni, acesta va asigura respectarea prevederilor art. 46 alin. (7) din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006, potrivit cărora emitentul nu este în drept să emită obligațiuni noi în alte scopuri, decât restructurarea obligaţiei nestinse;
    7) în contextul normelor prenotate la pct.10 sbpct. 5) din prezenta Instrucțiune și potrivit prevederilor art.8 alin. (1) lit. a) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, emitenţii pot emite doar obligaţiuni cu acoperire.
    11. Emitentul poate emite obligaţiuni de diferite clase doar în formă nominativă nematerializată și doar în monedă naţională.
    12. Obligațiunile se achită numai cu mijloace băneşti, achitarea în rate a acestora nu se admite.
    13. Obligaţiunile se emit în modul stabilit de Legea nr.171 din 11 iulie 2012 și prezenta Instrucțiune.
Capitolul III
ÎNREGISTRAREA ŞI PLASAREA OBLIGAŢIUNILOR
Secțiunea 1. Dispoziții generale privind oferta publică de obligațiuni
    14. Oferta publică se efectuează doar prin intermediul societăţilor de investiţii ce dețin licență de categoria „B” (doar în cazul plasării obligațiunilor fără angajament ferm) și de categoria „C” şi al persoanelor acceptate, care conform Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale nr. 56/11 din 14 noiembrie 2014, sunt în drept să presteze servicii şi activităţi de investiţii financiare pe teritoriul Republicii Moldova.
    15. La emisiunea de obligațiuni efectuată prin oferta publică se vor respecta prevederile pct.54 din Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale nr. 13/10 din 13 martie 2018.
    16. Oferta publică de obligațiuni poate fi iniţiată de către emitent numai după publicarea unui prospect de ofertă, aprobat de către Comisia Naţională. Iniţierea şi derularea ofertei publice fără publicarea prospectului de ofertă (în continuare - prospect/prospectul), aprobat de Comisia Naţională, este interzisă şi nulă. Emitentul, care derulează o astfel de ofertă, este responsabil pentru orice prejudicu cauzat investitorilor, ce derivă din restituirea plăţilor urmare a nulității tranzacţiilor încheiate.
    17. Obligativitatea publicării unui prospect nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012.
    18. În cazul în care au fost constatate încălcări ale legislaţiei în procesul emisiunii obligațiunilor prin oferta publică, Comisia Naţională este în drept să adopte, în condițiile art. 19 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, decizia privind suspendarea emisiunii. Decizia va conţine termenele de eliminare a încălcărilor admise de către emitent.
    19. Comisia Naţională, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (11) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, este în drept să refuze cererea de înregistrare a obligațiunilor în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute în prezenta Instrucţiune şi/sau alte acte normative în vigoare, precum şi în cazul în care emitentul nu depune documentele solicitate şi/sau nu înlătură abaterile constatate în termenul prevăzut în solicitarea Comisiei Naţionale.
Secțiunea 2. Cerințe privind structura și conținutul
prospectului ofertei publice

    20. Prospectul ofertei publice va conţine într-o formă accesibilă şi uşor analizabilă informaţia care permite investitorilor să facă o evaluare bine fundamentată a emitentului și a ofertei acestuia, ţinând cont de cerinţele minime necesare a fi incluse în conformitate cu prevederile prezentei Secțiuni.
    21. Prospectul de ofertă publică (în continuare - prospect/ul) poate fi întocmit într-un singur document denumit ca atare, în forma şi conţinutul definit în Anexa nr. 2 la prezenta Instrucțiune, sau într-un set de 3 documente separate, şi anume:
    1) Fişa (documentul) de înregistrare a emitentului;
    2) Nota privind obligațiunile oferite de către emitent;
    3) Rezumatul prospectului ofertei publice.
    22. Nota privind obligațiunile oferite de către emitent investitorilor va fi însoțită de Fişa de înregistrare a emitentului, în care se vor prezenta toate informațiile relevante privind emitentul, privind execuția de casă și evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetului local, precum și privind toate evenimentele, actuale și de perspectivă, ce pot afecta execuția bugetului emitentului. Informaţiile incluse în prospect trebuie să fie complete, suficiente, corecte și relevante.
    23. Persoanele responsabile pentru întocmirea prospectului sunt obligate să dea o declaraţie în cuprinsul acestuia prin care să ateste faptul că, după cunoştinţele lor şi după o prealabilă şi diligentă informare, informaţiile incluse în prospect sunt în conformitate cu realitatea şi că nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acestuia.
    24. Conţinutul minim al Fișei de înregistrare și al Notei privind obligațiunile oferite se prezintă în Anexele nr. 3 - 4 la prezenta Instrucțiune.
    25. Rezumatul prospectului exprimă într-o formă mai succintă informațiile expuse pe larg în părțile componente ale prospectului, păstrând ordinea în care sunt prezentate în Fișa de înregistrare și Nota privind obligațiunile oferite.
    26. Rezumatul nu trebuie să conțină referințe încrucișate la anumite părți ale prospectului și nu trebuie să includă alte informaţii decât cele prezentate în Fișa de înregistrare și Nota privind obligațiunile oferite.
    27. Rezumatul prospectului va cuprinde un avertisment adresat cititorilor menționând că:
    1) rezumatul trebuie citit ca o introducere a prospectului;
    2) orice decizie de a investi în aceste valori mobiliare trebuie să se bazeze pe o examinare complexă şi exhaustivă a prospectului;
    3) răspunderea pentru prejudiciile cauzate investitorilor revine persoanelor care au prezentat rezumatul, în cazul în care rezumatul conţine date eronate şi/sau nu corespunde cu informaţiile din alte părţi ale prospectului.
    28. Rezumatul prospectului este structurat în 5 secțiuni. Modul de expunere și consecutivitatea informației expusă în rezumat este prevăzută în Anexa nr. 5 la prezenta Instrucțiune.
    29. Emitentul va prezenta prospectul cu respectarea formei stricte de expunere a informației, conform Anexelor nr. 2 - 5 la prezenta Instrucțiune. În cazul în care un element nu se aplică unui prospect, acest element trebuie să apară în rezumat însoțit de mențiunea „nu se aplică”.
    30. Emitentul este în drept să facă derogare de la prevederile pct.29, în acest caz fiind necesară prezentarea tabelului de corespundere a informației cu indicarea motivului necorespunderii formei de expunere a informației în prospect față de forma prestabilită.
    31. Un emitent, care are deja aprobată de către Comisia Naţională Fişa de înregistrare, poate întocmi şi transmite spre aprobare doar Nota privind obligațiunile oferite de către emitent și rezumatul prospectului.
    32. În cazul unui prospect întocmit în 3 documente separate, astfel cum este prevăzut la pct. 21, procedura de aprobare a respectivelor documente urmează procedura stabilită pentru prospectul de oferta publică în formă unică.
    33. În cazul prospectului de oferta publică realizat într-un singur document (Anexa nr. 2 la prezenta Instrucțiune), conţinutul acestuia va cuprinde toate cele 3 parți componente conform pct.21 al prezentei Instrucțiuni, ținându-se cont ca informaţiile din Fişa de înregistrare a emitentului şi Nota privind obligațiunile oferite de către emitent să nu se dubleze.
    34. În cazul unui program de ofertă a obligațiunilor, prospectul de ofertă sau fişa de prezentare a emitentului aprobat(ă) de Comisia Naţională este valabil(ă) cel mult 12 luni după publicare.
    35. Prospectul ofertei publice trebuie să conțină datele contului trezorerial provizoriu, deschis de către emitent pentru acumularea tuturor mijloacelor băneşti primite de la investitori în cadrul ofertei publice de obligațiuni.
    36. Prospectul ofertei publice va fi semnat de către toate persoanele responsabile la data la care a fost emis și depus la Comisia Naţională spre aprobare. Prospectul va conţine numele şi funcţia persoanelor responsabile, iar în cazul persoanelor juridice – denumirea şi sediul acestora şi o declaraţie expresă prin care se confirmă că datele şi informaţiile din prospect sunt veridice şi că prospectul nu conţine omisiuni.
Secțiunea 3. Aprobarea prospectului ofertei publice
    37. Emitentul, care a adoptat o decizie privind contractarea directă de împrumuturi publice în baza garanțiilor proprii prin emisie de obligațiuni, are obligația să prezinte Comisiei Naționale, de rând cu cererea privind înregistrarea prospectului ofertei publice (Anexa nr. 1 la prezenta Instrucțiune), și următoarele documente:
    1) dosarul juridic al emitentului:
    a) hotarârea de constituire și luarea la evidenţa de stat a APL (copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei);
    b) lista de semnături autorizate;
    2) decizia emitentului privind contractarea directă de împrumuturi publice locale în baza garanțiilor proprii prin emisie de obligațiuni, adoptată în condițiile prenotate la pct.10 cu anexele corespunzătoare, ce rezultă din punctele respective, inclusiv situația privind veniturile cu care se garantează datoria publică locală (copie autentificată de către emitent în 3 exemplare);
    3) avizul de coordonare a contractării împrumutului public local cu Ministerul Finanțelor, în cazul emisiunii de obligațiuni pe termen lung (copia autentificată de către emitent);
    4) bugetul unităţii administrativ-teritoriale pe anul curent, precum și proiecția bugetului pe întreaga perioada de circulație a obligațiunilor, în care se vor cuprinde estimările pentru veniturile bugetului local, inclusiv venituri proprii, defalcări de la impozite și taxe de stat, transferuri cu destinație specială, intrările la bugetul local din împrumuturi interne si/sau externe, precum și estimările pentru cheltuielile bugetului local, inclusiv cheltuieli privind serviciul datoriei publice locale (rambursări de rate, plăți de dobânzi, comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor contractate si/sau garantate și în curs de contractare);
    5) dările de seamă contabile asupra execuției bugetare pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicită înregistrarea emisiei, precum si dările de seamă contabile trimestriale pentru anul în curs;
    6) rapoartele Curții de Conturi privind auditarea emitentului pentru ultimele două exerciții bugetare;
    7) documentul care conține clauze cu privire la garantarea împrumutului din contul veniturilor proprii, care urmează să fie înregistrat la primărie sau, dupa caz, la consiliul raional/municipal respectiv;
    8) prospectul de ofertă publică, întocmit conform prevederilor prezentei Instrucțiuni și aprobat de emitent, sub rezerva autorizării acestuia de către Comisia Națională (în originalul în 3 exemplare);
    9) modelul anunţului de oferta publică, conform Anexei nr. 6 la prezenta Instrucțiune (2 exemplare în original);
    10) contractul de intermediere (cu societatea de investiții);
    11) copia contractului sau a unui alt document, care atestă prestarea serviciilor emitentului prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea Depozitarului Central;
    12) modelul cererii de subscriere (Anexa nr. 7 la prezenta Instrucțiune);
    13) proiectul contractului de subscriere la obligaţiuni (modelul contractului este prevăzut în Anexa nr. 8 la prezenta Instrucțiune;
    14) modelul cererii de revocare a subscrierii (Anexa nr. 9 la prezenta Instrucțiune);
    15) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al emitentului din care să reiasă dacă au fost înregistrate modificări semnificative în executarea bugetului emitentului faţă de datele prezentate în prospect (în original);
    16) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al intermediarului că nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice (în original);
    17) ordinul (ele) de plată privind achitarea plăţilor şi taxelor conform pct. 9 (copie).
    38. Comisa Naţională aprobă sau refuză aprobarea prospectului ofertei publice în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către emitent a ultimului document în susținerea cererii înaintate.
    39. Pentru orice emisie de obligaţiuni aprobată, Comisia Naţională atribuie obligaţiunilor respective numărul înregistrării de stat (codul ISIN) conform prevederilor legislaţiei.
    40. După aprobarea prospectului ofertei publice, emitentului i se eliberează un exemplar al prospectului ofertei publice pe care se aplică ştampila Comisiei Naţionale cu înscrierea „Aprobat”.
    41. Aprobarea prospectului nu este o confirmare a faptului că informaţiile incluse în prospect reflectă situaţia financiar-economică a emitentului de obligațiuni oferite public, nu garantează obligaţiile emitentului şi/sau nu constituie o evaluare a calităţilor investiţionale ale emitentului sau valorilor mobiliare ce se oferă public, ci este o constatare a faptului că prospectul ofertei publice este complet şi corespunde cerinţelor faţă de structura şi conținutul acestuia, stabilite de legislație.
Secțiunea 4. Derularea și închiderea ofertei publice
    42. După aprobarea prospectului de ofertă publică de către Comisia Naţională, emitentul în termen de 5 zile face cunoscută oferta prin publicarea unui anunţ de ofertă, care va cuprinde principalele informaţii privind condiţiile ofertei publice, inclusiv cele referitoare la modalităţile prin care prospectul de ofertă este disponibil publicului.
    43. Informaţiile furnizate în cadrul materialelor publicitare trebuie să fie în concordanţă cu cele indicate în cadrul prospectului de ofertă. În cadrul acestor materiale trebuie să se precizeze dacă prospectul, aprobat de Comisia Naţională, a fost făcut public, precum şi modalităţile prin care acesta este disponibil publicului.
    44. La publicarea prospectului se vor respecta prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012. Textul prospectului publicat urmează a fi identic cu versiunea aprobată de către Comisia Națională.
    45. Orice material publicitar referitor la o ofertă publică trebuie să includă, într-un mod care să asigure observare instantanee, următoarea atenționare: „Citiţi atent în întregime prezentul prospect, înainte de a subscrie”.
    46. Oferta publică trebuie să fie iniţiată la data indicată în prospect, dar nu mai târziu de 60 de zile lucrătoare de la data aprobării prospectului de către Comisia Naţională. Prin data iniţierii ofertei se înţelege prima zi lucrătoare în care intermediarul poate accepta subscrieri pentru obligațiunile care fac obiectul ofertei publice.
    47. Numărul definitiv de obligațiuni, care fac obiectul ofertei publice (dacă este indicat în prospect), după data aprobării prospectului de către Comisia Naţională nu poate fi modificat.
    48. Criteriile de alocare a obligațiunilor subscrise în cadrul ofertei publice trebuie să fie precizate în mod expres în cadrul prospectului de ofertă, după cum urmează:
    1) alocare „pro-rata” – numărul de obligațiuni alocate unui investitor va fi determinat ca produsul dintre numărul de obligațiuni indicat în cererea de subscriere a investitorului respectiv şi raportul dintre numărul total de obligațiuni ce face obiectul ofertei şi numărul total de obligațiuni subscrise în cadrul ofertei;
    2) alocare „primul venit, primul servit” – obligațiunile vor fi alocate în ordinea înregistrării cererilor de subscriere;
    3) alocare „discreţionară” (arbitrar) – obligațiunile vor fi alocate conform deciziei organelor de conducere ale emitentului.
    49. În cuprinsul prospectului de ofertă poate fi stabilit unul sau mai multe criterii de închidere cu succes a ofertei publice, cu mențiunea că, în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de închidere cu succes a ofertei publice, mijloacele băneşti vor fi restituite integral subscriitorilor şi obligațiunile, obiect al ofertei, se consideră că nu au fost plasate.
    50. Orice fapt semnificativ nou, orice eroare sau inexactitate substanţială din prospect, care poate influenţa decizia investitorilor sau a potenţialilor investitori de a subscrie obligațiuni în cadrul ofertei publice, survenite în termenul de la aprobarea prospectului până la încheierea ofertei publice, urmează a fi comunicat de către emitent prin intermediul unui supliment la prospect. În acest sens, orice cerere de modificare a prospectului de ofertă, deja aprobat, este depusă la Comisia Naţională sub formă de supliment, potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012.
    51. Suplimentul la prospect se aprobă de Comisia Naţională în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și se publică de către emitent în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării suplimentului de către Comisia Naţională, în modul similar publicării prospectului.
    52. În cazul în care Comisia Naţională aprobă un supliment la prospect, persoana, care a acceptat achiziţionarea sau subscrierea obligațiunilor până la publicarea suplimentului, este în drept, în condiţiile stabilite în prospect, să refuze achiziţionarea sau subscrierea acestora în termen de cel puţin 2 zile lucrătoare de la publicarea suplimentului.
    53. Retragerea subscrierii de către un investitor se face prin depunerea cererii de revocare a subscrierii în termenul prevăzut la pct.52.
    54. Oferta publică se consideră închisă la data expirării perioadei de derulare, prevăzută în anunţ şi prospectul de ofertă, sau la data închiderii anticipate conform prevederilor din prospect.
    55. Oferta publică va putea fi închisă anticipat dacă toate obligațiunile care fac obiectul ofertei au fost subscrise până la expirarea termenului menţionat în prospectul de ofertă, iar metoda de alocare aleasă este „primul venit, primul servit”, cu condiţia ca posibilitatea închiderii anticipate a ofertei publice să fie menţionată expres în prospectul de ofertă.
    56. Emitentul notifică Comisia Națională cu privire la rezultatele ofertei publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia.
Secțiunea 5. Înregistrarea rezultatelor emisiunii
de obligațiuni
    57. La expirarea termenului de plasare a obligațiunilor sau la data închiderii anticipate, conform prevederilor din prospect, emitentul aprobă darea de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni plasate prin oferta publică.
    58. Cererea privind înregistrarea obligațiunilor conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare prin oferta publică se prezintă Comisiei Naţionale în cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii plasamentului de obligațiuni.
    59. În scopul înregistrării la Comisia Naţională a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni, emitentul va prezenta următoarele documente:
    1) cererea, conform Anexei nr.10 la prezenta Instrucțiune;
    2) originalul sau copia autentificată de către emitent a deciziei organului autorizat să aprobe darea de seamă privind emisiunea de obligaţiuni;
    3) confirmarea eliberată de Trezoreria regională privind depunerea de către subscriitori a mijloacelor băneşti în contul achitării obligaţiunilor până la aprobarea rezultatelor emisiunii (confirmarea contului trezorerial);
    4) darea de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni, conform Anexei nr. 11 la prezenta Instrucțiune (în original);
    5) lista subscriitorilor la obligaţiuni, aprobată de organul autorizat al emitentului, conform Anexei nr. 12 la prezenta Instrucțiune (3 exemplare în original);
    6) ordinul(ele) de plată privind achitarea taxelor și plăților în conformitate cu pct. 9 (copie).
    60. În termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, Comisia Naţională examinează documentele aferente înregistrării dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni prin oferta publică și emite o hotărâre corespunzătoare, după caz, cu înregistrarea în RSVM a înscrierilor respective.
    61. În cazul în care obligațiunile oferite de către emitent nu au fost subscrise în volumul minim indicat în prospect şi emitentul a calificat emisiunea ca neefectuată, în termen de 10 zile lucrătoare din data aprobării deciziei respective, emitentul prezintă Comisiei Naţionale un aviz cu anexarea deciziei organului autorizat al emitentului, care a calificat emisiunea ca neefectuată.
    62. În cazul în care emisiunea de obligațiuni este calificată de către emitent ca neefectuată, mijloacele obţinute de emitent în urma plasamentului lor se restituie investitorilor. Totodată, emitentul restituie investitorilor beneficiul obţinut ca rezultat al folosirii mijloacelor atrase în procesul plasamentului obligațiunilor, după caz, și câştigul ratat, dacă condiţiile emisiunii conţin o asemenea clauză.
    63. În termen de 5 zile lucrătoare după expirarea termenului prevăzut la pct. 61, emitentul va prezenta Comisiei Naţionale documentele confirmative privind restituirea mijloacelor băneşti depuse de către subscriitori.
    64. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare după înregistrarea în RSVM a rezultatelor emisiunii de obligaţiuni, emitentul este obligat să ridice certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare de la Comisia Națională și să asigure înregistrarea subscriitorilor în registrul deţinătorilor de obligaţiuni.
    65. Împrumutul, contractat de autoritatea administrației publice locale urmare a înregistrării emisiunii de obligațiuni, se operează în registrul de evidență a datoriei publice locale al acestei autorități și se raportează în condițiile și termenele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006.
Secțiunea 6. Circulația și stingerea obligațiunilor
    66. Deținătorul de obligaţiuni obţine dreptul de a înstrăina obligaţiunile pe piaţa secundară din data înregistrării în registrul deţinătorilor de obligaţiuni și pe întreaga lor perioadă de circulație (data de scadență). Din momentul expirării termenului de circulaţie a obligaţiunilor, prevăzut în hotărârea de emisiune a obligaţiunilor şi în prospectul ofertei publice de obligaţiuni, tranzacționarea lor se suspendă.
    67. Tranzacţiile cu obligaţiunile emise de autorităţile administraţiei publice locale se vor efectua pe o piaţă reglementată, în conformitate cu normele și regulile de funcționare ale operatorului de piață. În acest scop, emitentul va asigura admiterea obligațiunilor plasate spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în conformitate cu prevederile din prospectul ofertei, în care se vor indica datele cele mai apropiate când obligațiunile, după formarea registrului deţinătorilor de obligaţiuni, vor fi admise spre tranzacționare pe piața secundară.
    68. Calcularea dobânzii aferente obligaţiunilor se începe din data stabilită în prospectul ofertei publice.
    69. Stingerea obligaţiunilor se efectuează în modul şi în conformitate cu condiţiile stabilite în prospectul ofertei publice. Emitentul nu este în drept să respingă cererea deţinătorului de obligaţiuni privind răscumpărarea obligaţiunilor, dacă acesta acţionează în conformitate cu condiţiile stipulate în prospectul ofertei publice.
    70. Sumele aferente stingerii obligaţiunilor, care nu au fost primite de către deţinătorii de obligaţiuni după expirarea termenului de circulaţie a obligaţiunilor, se păstrează pe un cont trezorerial separat al emitentului. Mijloacele de la acest cont nu pot fi utilizate de către emitent în alte scopuri.
    71. În vederea radierii din RSVM a obligaţiunilor cu termenul de circulaţie expirat, emitentul va prezenta spre examinare Comisiei Naţionale, în decurs de cel mult 15 zile de la data expirării termenului de stingere a lor, următoarele documente:
    1) confirmarea emitentului privind executarea tuturor obligaţiilor faţă de deţinătorii de obligaţiuni;
    2) extrasul din contul emitentului de obligaţiuni deschis în registrul deţinătorilor de obligațiuni, care să ateste numărul obligaţiunilor stinse (răscumpărate) pe acest cont;
    3) balanţa obligaţiunilor emise, stinse şi nestinse;
    4) confirmarea emitentului privind transferul mijloacelor băneşti pe contul deschis conform art. 8 alin. (14) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, cu anexarea extrasului trezorerial;
    5) lista deţinătorilor de obligaţiuni întocmită la data de scadență a lor;
    6) lista deţinătorilor de obligaţiuni nestinse, după caz.
    72. Documentele menţionate la pct. 71 sbpct. 4)-6) se prezintă de către emitent în cazul în care deţinătorii de obligaţiuni nu s-au prezentat şi/sau nu au indicat emitentului modul de primire a mijloacelor aferente stingerii obligaţi-unilor deţinute.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12