HGO501/2018
ID intern unic:  375719
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 501
din  29.05.2018
pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea
evidenței și transmiterea datelor și informațiilor
despre deșeuri și gestionarea acestora
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 552     Data intrarii in vigoare : 01.09.2018
    În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 209 din  29 iulie  2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.459-471, art. 916), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 3 luni de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                         Liviu Volconovici

    Nr. 501. Chişinău, 29 mai 2018.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.501
din 29 mai 2018

INSTRUCȚIUNE
cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor
și informațiilor despre deșeuri
și gestionarea acestora
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezenta Instrucțiune stabilește modul de ținere a evidenței și de transmitere a datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 209 din  29 iulie 2016 privind deșeurile.
    2. Prezenta Instrucțiune stabilește:
    1) responsabilitățile deținătorilor de deșeuri pentru pregătirea și prezentarea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;
    2) clasificarea și modalitatea de administrare a datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora; 
    3) managementul datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;
    4) procedurile de monitorizare, conformare și aplicare.
II. RESPONSABILITĂȚILE DEȚINĂTORILOR DE
DEȘEURI PENTRU PREGĂTIREA ȘI PREZENTAREA
DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DESPRE DEȘEURI

ȘI GESTIONAREA ACESTORA
    3. În corespundere cu art. 2 pct. 12) din Legea privind deșeurile, acțiunea prezentei Instrucțiuni se extinde asupra deținătorilor de deșeuri, indiferent de genul de activitate, tipul de proprietate, forma juridică de organizare și de sursa de finanțare, după cum urmează:
    1) entitățile a căror activitate generează deșeuri (producătorii de deșeuri), în corespundere cu prevederile art. 32 din Legea privind deșeurile;
    2) entitățile care colectează, în bază de contract, deșeurile generate de alte entități (populație, unități comerciale și instituții), în corespundere cu prevederile art. 11 lit. g) și art. 32 din Legea privind deșeurile; 
    3) deținătorii autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, în corespundere cu prevederile art. 25 din Legea privind deșeurile;
    4) unităţile şi întreprinderile care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare, conform art. 27 din Legea privind deșeurile;
    5) agenții sau brokerii de deșeuri.
    4. Pentru facilitarea raportării datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, deținătorii de deșeuri trebuie:
    1) să țină lunar evidența cronologică a cantității, naturii și originii deșeurilor generate/recepționate pe același amplasament, completînd cîte un fișier aparte pentru fiecare categorie de deșeuri pe care le generează/ recepționează, conform formularului nr. 1 și cerințelor specificate în anexa nr.1; 
    2) să raporteze anual Agenției de Mediu cantitatea totală a fiecărei categorii de deșeuri pe care le generează/recepționează/colectează, precum și informațiile cu privire la gestionarea acestora, pînă la data de 30 aprilie a anului ce urmează după anul gestionar, în conformitate cu formularul nr. 2 și cerințele enumerate în anexa nr. 2, în cazul în care generează mai mult de 50 kg de deșeuri periculoase sau mai mult de 1 tonă de deșeuri ce nu sînt periculoase; 
    3) să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis Agenției de Mediu.
    5. Persoanele fizice sînt scutite de cerințele specificate la pct. 4.
    6. Întreprinderile mici și mijlocii, instituțiile sau alte entități ale căror deșeuri sînt colectate de către autoritățile administrației publice locale, prin intermediul operatorilor de gestionare a deșeurilor municipale, sînt scutite de cerințele menţionate la pct. 4.
    7. Pentru ca datele transmise de către deținătorii de deșeuri specificaţi în pct. 3 să fie comparabile, acestea trebuie să corespundă principiilor de exhaustivitate, consecvență şi credibilitate, fiind complete, sigure și avînd la bază aceleași criterii de formare.
    8.  Entitățile responsabile de evidența și gestionarea deșeurilor păstrează evidența acestora pentru 12 luni, în cazul deșeurilor nepericuloase, și pentru 3 ani, în cazul celor periculoase, cu excepția unităților și întreprinderilor de transport de deșeuri periculoase, care trebuie să o păstreze timp de cel puțin 12 luni, oferind aceste înregistrări autorității de reglementare, la cerere.
    9. Informația privind cantitatea și categoriile de  deșeuri colectate și tratate de către sistemele colective sau individuale, stabilite pentru punerea în aplicare a principiului responsabilității extinse a producătorului, la fel va fi raportată în Sistemul informaţional automatizat „Managementul deşeurilor”, procedura de raportare fiind stabilită prin actele normative privind gestionarea categoriilor de deșeuri ce cad sub incidența principiului responsabilității extinse a producătorului, aprobate de Guvern.
III. CLASIFICAREA DEȘEURILOR ȘI MODALITATEA
DE ADMINISTRARE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR
DESPRE DEȘEURI ȘI GESTIONAREA ACESTORA

    10. Producătorii și deținătorii de deșeuri menționați la pct. 3 vor atribui fiecărui tip de deșeu generat (recepționat/colectat)  un cod complet, format din 6 cifre, în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018.
    11. Clasificarea deșeurilor se realizează ţinînd cont de prevederile pct. 3-5 din Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018.
    12. În caz de incertitudine  privind clasificarea deșeului, încadrarea acestuia  se realizează de către Agenția de Mediu,  în baza analizei originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante, în conformitate cu art. 7 alin. (5) și (6) din Legea privind deșeurile. Costul analizelor este achitat de către deținătorii de deșeuri.
    13. Deșeul care este clasificat ca fiind periculos, potrivit anexei nr. 3 la Legea privind deșeurile, nu poate fi  reclasificat. 
    14. Prin derogare de la pct. 13,  deținătorul de deșeuri poate solicita Agenției de Mediu reclasificarea deșeului, inclusiv din cauza unei erori în clasificarea anterioară, cu prezentarea justificărilor de rigoare (analize de laborator),  în cazul în care:
    1) deșeul se încadrează în altă categorie, în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018; sau
    2) deșeul nu mai posedă proprietățile periculoase inițiale, care au determinat ca acesta să fie clasificat periculos, în conformitate cu proprietățile enumerate în anexa nr. 3 la Legea privind deșeurile; sau
    3) a intervenit o modificare în definiția „deșeurilor periculoase”, care a determinat ca  deșeul să nu se mai încadreze în categoria celor periculoase.
    15. Deținătorul de deșeuri care solicită reclasificarea deșeului în conformitate cu pct.14 prezintă Agenției de Mediu justificarea acestei modificări, însoţită de raportul privind datele și informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora, care va conține modificarea solicitată  (reclasificarea deșeului). 
    16. Deținătorii de deșeuri periculoase  responsabili pentru ținerea evidenței acestora vor încadra fiecare tip de deșeu periculos, indicînd codul Y specificat în formularul nr.1 din anexa nr.1.
IV. MANAGEMENTUL DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR
DESPRE DEȘEURI ȘI GESTIONAREA ACESTORA

    17.  Operatorii care gestionează deșeurile municipale vor raporta anual Agenției de Mediu:
    1) datele și informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora pe care le primesc de la deținătorii de deșeuri;
    2) denumirea şi codul localităţii, conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova  – CUATM (cu specificarea profilului teritorial, inclusiv rural/urban);
    3) numărul populației și numărul gospodăriilor care beneficiază de salubrizare (cu specificarea profilului teritorial, inclusiv rural/urban).
    18. Autoritățile administrației publice locale vor actualiza datele și informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora în vederea:
    1) identificării deficiențelor în datele și informațiile prezentate;
    2) utilizării datelor și informațiilor prezentate pentru monitorizarea performanțelor de gestionare a deșeurilor, a politicilor de dezvoltare și de planificare a noilor inițiative, precum și pentru  promovarea altor inițiative de protecție a mediului.
    19. Datele și informațiile privind deșeurile și gestionarea acestora vor fi publicate periodic pe pagina web oficială a Agenției de Mediu.
V.  PROCEDURILE DE MONITORIZARE,
CONFORMARE ȘI APLICARE
    20. Agenția de Mediu notifică Inspectoratul pentru Protecția Mediului cu privire la deficiențele în datele și informațiile recepţionate de la deținătorii de deșeuri.
    21. Agenția de Mediu solicită, în formă scrisă, ca deținătorii de deșeuri să corecteze deficiențele din rapoartele de evidență a datelor și informațiilor cu privire la deșeuri și gestionarea acestora pe care le-au prezentat. 
    22. Deținătorii de deșeuri lichidează deficiențele identificate în raportul de evidență privind datele și informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora timp de 14 zile lucrătoare de la recepţionarea solicitării scrise prevăzute în pct. 21.
    23. Nerespectarea prevederilor privind ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora atrage după sine răspundere disciplinară, contravențională, penală sau civilă, după caz.

    anexa nr.1

    anexa nr.2