HGM504/2018
ID intern unic:  375722
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 504
din  30.05.2018
cu privire la Premiul Național
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 555
    MODIFICAT
   
HG267 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.300; în vigoare 30.06.19


    În temeiul prevederilor art.7 lit.q) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art.412) şi în scopul aprecierii de către Guvern a abordării inovative, perseverenței și abnegaţiei în activitate, a contribuţiei substanţiale cu impact considerabil la dezvoltarea societății, ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului, la promovarea principiilor morale/umanitare, precum și la consolidarea valorilor, patrimoniului şi imaginii Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Premiul Naţional.
    2. Se aprobă Regulamentul cu privire la Premiul Naţional, conform anexei nr.1.
    3. Se instituie Comisia pentru decernarea Premiului Naţional şi se aprobă componenţa ei nominală, conform anexei nr.2.
    4. Se stabileşte că: 
    1) Premiul Naţional constă din diplomă, medalie şi recompensă bănească în valoare de 100 mii lei;
    2) Guvernul decernează anual pînă la 10 premii naţionale în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenţei.
    5. Mijloacele financiare aferente acoperirii cheltuielilor legate de decernarea Premiului Naţional se planifică anual în bugetul Cancelariei de Stat, conform Legii bugetului de stat pentru anul respectiv.
    6. Se stabilește că în anul 2018 concursul pentru selectarea candidaților/colectivelor de candidați la Premiul Național se va desfășura conform etapelor prevăzute la pct.13 din Regulament, după cum urmează: a) etapa I – luna mai; b) etapa a II-a – lunile iunie-iulie; c) etapa a III-a – luna iulie; d) etapa  a IV-a  – lunile iulie-august; e) etapa a V-a – luna august.
    7. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 399 din 12 iunie 2012 „Cu privire la Premiul Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art. 441), cu modificările şi completările ulterioare.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                        Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 504. Chişinău, 30 mai 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 504
din 30 mai 2018
REGULAMENT
cu privire la Premiul Naţional
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Premiul Naţional se acordă pentru:
    1) cercetări ştiinţifice care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei, publicaţii, produse, procese şi servicii noi cu potenţial înalt socioeconomic şi pentru promovarea imaginii ştiinţei naţionale pe plan internaţional;
    2) proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a tehnologiilor noi şi inovative, destinate soluţionării provocărilor societale şi care au un impact socioeconomic pozitiv;
    3) produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra patrimoniului cultural naţional şi internaţional, care au primit aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale pe plan internaţional;
    4) elaborarea noilor tehnici pentru dezvoltarea performanţei sportive,  contribuţie la promovarea sportului pe plan naţional şi internaţional;
    5) abordare inovativă aplicată în soluționarea problemelor stringente, cu impact semnificativ pentru comunitate/societate;
    6) perseverență și abnegaţie în promovarea principiilor morale/umanitare, prin formarea modelelor de responsabilitate socială.
    2. Premiul Naţional are caracter personal și se decernează:
    1) unui singur laureat;
    2) colectivului laureat, dacă se constată implicarea decisivă a mai multor persoane la elaborarea/realizarea unei lucrări/activități.
    3. În cazul decernării Premiului Naţional unui colectiv laureat, diplomă şi medalie se acordă fiecărui membru al colectivului, iar recompensa bănească se împarte egal între laureaţi.
II. COMISIA PENTRU DECERNAREA PREMIULUI
NAȚIONAL

    4. Comisia pentru decernarea Premiului Naţional (în continuare – Comisie) asigură organizarea și coordonarea procesului de desfășurare a concursului pentru selectarea candidaților/colectivelor de candidați, prezentînd Guvernului propunerile privind nominalizarea laureaților/colectivelor laureate.
    5. Comisia îşi desfăşoară activitatea permanent în baza principiilor legalităţii, transparenţei și integrității profesionale.
    6. Funcțiile de bază ale Comisiei sînt:
    1) organizarea concursului pentru selectarea candidaților/colectivelor de candidați la Premiul Național;
    2) formarea și aprobarea componenței nominale a grupurilor de experţi pe domenii, după caz, pe subdomenii, pentru evaluarea dosarelor corespunzătoare înaintate la concurs, conform anexei nr.2;
    3) examinarea concluziilor grupurilor de experţi;
    4) prezentarea la Guvern a propunerilor privind nominalizarea laureaților/ colectivelor laureate ale Premiului Național;
    5) cooperarea și comunicarea cu părțile interesate, în limitele competenței sale;
    6) formularea propunerilor privind eficientizarea concursului pentru selectarea candidaților/colectivelor de candidați la Premiul Național;
    7) îndeplinirea altor sarcini conexe activității stabilite și/sau delegate de către Guvern.
    7. Comisia se constituie cu respectarea principiului de reprezentativitate a autorităţilor publice centrale, mediului academic și societății civile.
    8. Componența nominală a Comisiei se actualizează anual. În activitatea Comisiei nu se admite reprezentarea membrilor de către persoane terțe.
    9. Membrii Comisiei nu pot candida şi nu pot desemna candidaţi la Premiul Naţional pe perioada deţinerii mandatului.
    10. Ședinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor acesteia. Ședințele se consemnează în procese-verbale validate prin semnăturile preşedintelui şi secretarului Comisiei.
    11. Comisia emite decizii, în limitele competenței sale, cu votul majorității simple.
    12. Lucrările de secretariat ale Comisiei se asigură de către Cancelaria de Stat.
III. ETAPELE CONCURSULUI
    13. Concursul pentru selectarea candidaților/colectivelor de candidați la Premiul Național se desfășoară anual în mai multe etape, după cum urmează:
    1) etapa I – publicarea anunțului privind demararea concursului (martie);
    2) etapa  a II-a – înaintarea scrisorilor de recomandare a candidaților/ colectivelor de candidați la concursul pentru decernarea Premiului Naţional de către persoane notorii și/sau autoritățile abilitate (martie-aprilie);
    3) etapa a III-a – examinarea scrisorilor de recomandare/nominalizare și promovarea candidaților/colectivelor de candidați în următoarea etapă, conform criteriilor și cerințelor stabilite de prezentul Regulament (mai);
    4) etapa a IV-a – perfectarea și depunerea dosarelor de către candidații/colectivele de candidați care au fost promovați la etapa respectivă conform procedurii stabilite de prezentul Regulament (iunie);
    5) etapa a V-a – evaluarea dosarelor candidaţilor/colectivelor de candidaţi, desfășurarea procedurii de selectare, prezentînd Guvernului propunerile privind nominalizarea laureaților (iulie-august).
    14. Comisia asigură comunicarea la toate etapele prin intermediul mass-mediei, surselor scrise şi electronice cu acoperire naţională, în special prin utilizarea paginii web a Cancelariei de Stat.
    15.  Comisia asigură emiterea și publicarea anunțului privind demararea concursului anual, cu specificarea condițiilor și termenelor de referință pentru prezentarea scrisorilor de recomandare/nominalizare a candidaților/colectivelor de candidați în conformitate cu prezentul Regulament.
    16.  Scrisorile de recomandare a candidaților/colectivelor de candidați se depun în termenul stabilit la secretariatul Comisiei sau pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat, la rubrica destinată concursului pentru decernarea Premiului Național, conform anexei nr.1.
    17. În calitate de candidați/colective de candidați la concursul pentru decernarea Premiului Național pot fi recomandate persoane ale căror rezultate ale activității sînt cunoscute de cel puțin un an publicului larg și specialiștilor din domeniu.
    18. La concursul pentru decernarea Premiului Naţional nu se admit persoanele care deţin Premiul Naţional sau Premiul de Stat, precum şi lucrările sau părţile acestora premiate în cadrul ediţiilor anterioare ale Premiului Naţional sau ale Premiului de Stat.
    19. Comisia examinează scrisorile de recomandare a candidaților/colectivelor de candidați privind respectarea condițiilor și termenelor de referință prestabilite și, prin decizie, nominalizează candidații care au fost promovaţi la următoarea etapă, cu difuzarea/plasarea anunțului.
    20. Candidaţii care au fost promovaţi la etapa a III-a a concursului depun dosarele la secretariatul Comisiei.
    21. Dosarul candidatului/colectivului de candidați conține:
    1) curriculum vitae (CV);
    2) lista publicațiilor (pentru cărțile publicate în Republica Moldova se va indica ISBN-ul);
    3) lucrările ştiinţifice/de creaţie (monografii, broșuri, pliante);
    4) operele literare publicate şi înregistrate la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova;
    5) copiile brevetelor de invenții și patentelor cu descrierea acestora;
    6) informația despre contribuția personală (în cazul colectivelor de candidați);
    7) adnotarea rezumativă a lucrării sau a contribuției generale, care se semnează de fiecare candidat (indicii tehnico-economici, rezultatele transpunerii în practică, opiniile publicului, criticilor literari și de artă etc.);
    8) rezultatele implementării tehnologiilor, materialelor şi tehnicii noi;
    9) efectul/impactul economic/social/cultural al implementării/activității;
    10) materiale ilustrative aferente (imprimări audio/video, imagini, scheme, hărți etc.);
    11) referințe la sursele publice pentru documentarea asupra rezultatelor activității;
    12) alte materiale/informații de apreciere a candidatului/colectivului de candidați (indici de citare ISI sau Scopus, procese-verbale, decizii, recenzii, recomandări, distincții, diplome etc.).
    22. Lucrările ştiinţifice trebuie să fie prezentate în original, iar candidatul/colectivul de candidați la Premiul Naţional trebuie să deţină calitatea de autor sau coautor al acestora.
    23. Una şi aceeaşi persoană nu poate fi inclusă concomitent în componenţa mai multor colective de candidați pretendenţi la Premiul Naţional.
    24. Dosarele candidaților depuse după termenul-limită stabilit nu se examinează de către Comisie.
    25. Pentru examinarea dosarelor înaintate la concurs, Comisia va institui grupuri de experţi pe domenii/subdomenii. Numărul de grupuri de experţi se stabileşte în funcţie de profilul şi numărul dosarelor înaintate la concurs în cadrul fiecărui domeniu/subdomeniu. Experții nu sînt remunerați pentru activitatea în cadrul grupurilor.
    26. Grupurile de experţi vor completa formularul de expertizare, conform anexei nr.2.
    27. În şedinţa de selectare a candidaţilor pentru decernarea Premiului Naţional, Comisia examinează toate materialele referitoare la candidaţi, precum şi concluziile grupurilor de experţi.
    28. În procesul de evaluare a dosarelor, Comisia poate solicita autorităţilor competente expertiza privind autenticitatea lucrărilor depuse la concurs.
    29. Procedura de votare este secretă. Premiul Naţional se decernează candidatului/colectivului de candidaţi care a obţinut 50+1 din voturile membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.
    30. În cazul în care numărul candidaţilor/colectivelor de candidaţi care au acumulat numărul necesar de voturi pentru decernarea Premiului Naţional este mai mare de 10, atunci se organizează turul doi de votare.
    31. În cadrul turului doi, din numărul celor care au obţinut 50+1 din voturi se aleg primii/primele 10 candidaţi/colective de candidaţi cu numărul cel mai mare de voturi obţinute.
    32. Decizia Comisiei se înaintează Guvernului spre aprobarea laureaților/colectivelor laureate ai/ale Premiului Național.
    33. Materialele referitoare la decernarea Premiului Naţional se păstrează în arhiva Cancelariei de Stat.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

 Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 504
din 30 mai 2018

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional

FILIP Pavel
Prim-ministru, președinte al Comisiei
BABUC Monica
ministrul educației, culturii și cercetării, vicepreședinte al Comisiei
PALII Lilia
secretar general al Guvernului, secretar al Comisiei
GABURICI Chiril
ministru al economiei și infrastructurii
RADU Silvia
ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
TIGHINEANU Ion
președinte al Academiei de Științe a Moldovei
BOLOCAN Lilia
director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
JURAVSCHI Nicolae
președinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova
BODRUG-LUNGU Valentina
președinte al Organizației neguvernamentale „GENDER-CENTRU”
BOSTAN Viorel
rector al Universității Tehnice din Moldova
GROPPA Stanislav
academician
SUCEVEANU Arcadie
președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
COZUB Alexandru
director artistic al Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”
    [Anexa nr.2 modificată prin HG267 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.300; în vigoare 30.06.19]