HGO506/2018
ID intern unic:  375724
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 506
din  30.05.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a scutirii
de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere în conformitate
cu art.103 alin.(98) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 557
    În temeiul executării prevederilor art.103 alin.(98) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(98) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (se anexează).
    2. Agenția Proprietății Publice, în consultare cu celelalte autorităţi implicate în proces, va întreprinde, în termen de 3 luni, acțiunile necesare pentru asigurarea schimbului automatizat de date privind contractele de parteneriat public-privat înregistrate în Registrul patrimoniului public prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici

    Nr. 506. Chişinău, 30 mai 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 506
din 30 mai 2018

REGULAMENT
privind modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată
fără drept de deducere
în conformitate cu art.103 alin.(98)
din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
    1. Regulamentul privind modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(98) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 are drept scop reglementarea mecanismului de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată (în continuare – TVA) fără drept de deducere aferent mărfurilor și serviciilor importate de către parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat, incluse în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat”.
    2. Selectarea partenerilor privați pentru realizarea contractelor de parteneriat public-privat de interes național se efectuează prin concurs public, în condițiile Legii nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat.
    3. Datele referitoare la partenerii în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes național se indică în comunicatul informativ privind desemnarea cîștigătorului concursului și totalurile concursului, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Scutirea de TVA fără drept de deducere se aplică mărfurilor şi/sau serviciilor specificate în anexele la contractul în baza căruia se va efectua importul mărfurilor şi/sau serviciilor destinate executării contractului de parteneriat public-privat, înregistrat în Registrul patrimoniului public, subregistrul nr.5, ținut de Agenția Proprietății Publice, conform Hotărîrii Guvernului nr.675 din 6 iunie 2008.
    5. Drept documente confirmative pentru efectuarea importului de mărfuri și/sau servicii cu aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere ce urmează a fi prezentate Serviciului Vamal la momentul importului vor servi:
    1) scrisoarea emisă pe blanchetă oficială de către partenerul public, care conține:
    a) denumirea proiectului de parteneriat public-privat, cu referință la faptul că acesta este inclus în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse partenertiatului public-privat”;
    b) denumirea partenerului care va efectua importul;
    c) numărul și data facturii fiscale (invoice) în baza căreia se va efectua importul;
    d) valoarea și cantitatea mărfurilor importate;
    2) confirmarea eliberată de Agenţia Proprietăţii Publice, precum că contractul de parteneriat public-privat este înregistrat în Registrul patrimoniului public, subregistrul nr.5, ținut de Agenția Proprietății Publice, conform Hotărîrii Guvernului nr.675 din 6 iunie 2008.
    6. Dacă în urma realizării controlului se depistează că mărfurile importate cu aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere nu au fost utilizate pentru realizarea contractelor de parteneriat public-privat de interes național, TVA se achită de partener pe principii generale, cu aplicarea sancțiunilor și penalităților conform legislației.