OMSMPMS660/2018
ID intern unic:  375729
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 660
din  25.05.2018
cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 790
    MODIFICAT
    RMO183 din 08.06.18, MO183-194/08.06.18 pag.252    În temeiul prevederilor art.15 din Legea nr. 102 din 9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale, pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 14 noiembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune şi aflate în utilizare, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017, precum şi în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 30 din 12 ianuarie 2018 cu privire la procedurile specifice de verificare periodică a dispozitivelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la data de 23 februarie 2018,
ORDON:
    1. Se recunoaște Organismul de Inspecție Direcția Metrologică Aplicată din cadrul ÎS ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” pentru efectuarea verificărilor periodice a dispozitivelor medicale definite în anexele nr.1 - nr.3 la Certificatul de Acreditare nr. OI-008 din 18.05.2018 emis de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC prin Decizia nr. 74 din 17.05.2018.
    [Pct.1 modificat prin RMO183 din 08.06.18, MO183-194/08.06.18 pag.252]
    2. A plasa prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    3. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin a pune în sarcina Serviciului politici medicamente și dispozitive medicale.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
    MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE                              Svetlana CEBOTARI

    Nr. 660. Chişinău, 25 mai 2018.