HGM550/2018
ID intern unic:  375905
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 550
din  13.06.2018
cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al
Sistemului informațional automatizat de gestionare
și eliberare a actelor permisive
Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209     art Nr : 597
    MODIFICAT
   
HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                      Chiril Gaburici

    Nr. 550. Chişinău, 13 iunie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.550
din 13 iunie 2018

CONCEPTUL TEHNIC
al Sistemului informațional automatizat de gestionare
și eliberare a actelor permisive

INTRODUCERE
    1. Necesitatea ghișeului de gestionare și eliberare a actelor permisive este generată de complexitatea actuală a procesului de eliberare a actelor permisive, ceea ce creează o povară semnificativă pentru antreprenori la obținerea acestora. Procesul de eliberare a actelor permisive este foarte diferit în funcție de autoritatea publică emitentă; procedurile de eliberare a actelor permisive nu sînt standardizate pentru toate instituțiile de stat și nu există mecanisme pentru a asigura transparența întregului proces de eliberare a actelor permisive.
    2. Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), propus în prezentul Concept, va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atît pentru antreprenori, cît și pentru autoritățile publice emitente. Se propune ca toate autoritățile publice care eliberează acte permisive să utilizeze un singur sistem informațional pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a actelor permisive, comunicare și schimb de informații între autoritățile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor și eliberare a actelor permisive. Autoritățile publice care în prezent gestionează procesul de eliberare a actelor permisive prin intermediul sistemelor informaționale vor elabora interfețe electronice compatibile cu sistemul informațional propus pentru a permite depunerea cererilor în format electronic.
    3. SIA GEAP va servi drept bază pentru ghișeul unic de eliberare a actelor permisive și va integra cele mai moderne instrumente de tehnologii informaționale pentru ca antreprenorii să economisească timp, bani și eforturi administrative la solicitarea și obținerea actelor permisive. SIA GEAP va servi drept punct central pentru interconectarea autorităților publice și coordonarea activităților lor, astfel ca instituțiile să poată face schimb de informații pentru a minimiza cantitatea de informații care trebuie să fie prezentate de solicitanți în vederea obținerii actelor permisive.
    4. Utilizarea unui sistem informațional unic pentru gestionarea și eliberarea actelor permisive, în afară de beneficiile și funcțiile menționate mai sus, va permite stabilirea unui mecanism pentru monitorizarea performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și identificarea soluțiilor de optimizare în vederea îmbunătățirii și facilitării emiterii actelor permisive.
    5. Prezentul Concept descrie scopul, obiectivele, funcțiile, arhitectura SIA GEAP, precum și stabilește posesorul, deținătorul, operatorul, furnizorii de date și utilizatorii acestuia.
    6. SIA GEAP asigură funcționarea mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive, stabilit în Hotărîrea Guvernului nr.753 din 14 iunie 2016.
    61. SIA GEAP propus în prezentul Concept va servi și ca platformă pentru a realiza prevederile legale de instituire a unei resurse informaționale în domeniul comerțului și a ghișeului unic pentru depunerea notificării privind inițierea activității de comerț (în continuare – NIAC), va contribui la facilitarea procesului de depunere a NIAC atît pentru persoane, cît şi pentru autoritățile publice locale. Se propune ca toate autoritățile publice locale să utilizeze un singur sistem informaţional pentru gestionarea procesului de recepționare a NIAC și a cererilor de eliberare a actelor permisive, comunicare şi schimb de informaţii între autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor şi recepționare a NIAC și eliberare a confirmării de recepționare a NIAC. Autoritățile emitente de acte permisive/autoritățile publice locale care utilizează în procesul de gestionare a actelor permisive/NIAC alt fel de sisteme informaționale (proprii), în cazul în care vor decide păstrarea acestora, vor implementa soluții compatibile cu SIA GEAP pentru a permite depunerea NIAC/cererilor în format electronic, operarea cu alte obiecte informaționale și stocarea lor în Registrul actelor permisive (în continuare – RAP), în vederea asigurării utilizării SIA GEAP ca platformă unică în acest sens.
   
[Pct.61 introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    62. SIA GEAP va servi drept bază pentru ghişeul unic de gestionare a NIAC şi va integra cele mai moderne instrumente de tehnologii informaţionale pentru ca antreprenorii să economisească timp, bani şi eforturi administrative la depunerea NIAC, solicitarea şi obţinerea actelor permisive aferente. SIA GEAP va servi drept punct central pentru interconectarea autorităților publice locale şi coordonarea activităţilor lor, astfel ca instituţiile și entitățile implicate să poată face schimb de informaţii pentru a minimiza cantitatea de informaţii livrată de deponenți/solicitanţi în vederea obţinerii actelor permisive.
   
[Pct.62 introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    63. Utilizarea unui sistem informaţional unic pentru depunerea şi gestionarea NIAC, în afară de beneficiile şi funcţionalitățile menţionate mai sus, va permite stabilirea unui mecanism pentru monitorizarea performanţei autorităţilor publice locale în procesul de gestionare a NIAC şi identificarea soluţiilor de optimizare în vederea îmbunătăţirii şi facilitării gestionării NIAC.
    [Pct.63 introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
DISPOZIȚII GENERALE
    7. SIA GEAP reprezintă totalitatea mijloacelor software, hardware şi infrastructurii utilizatorului destinate pentru procesarea informaţiei și formarea resursei informaţionale cu privire la eliberarea actelor permisive.
    8. SIA GEAP formează resursa informațională RAP.
    [Pct.8 modificat prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    9. Noțiunile principale utilizate în prezentul Concept semnifică următoarele:
    act permisiv – document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestînd învestirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități. Actul permisiv poate avea denumirea de licență, autorizație, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, atestat de calificare;
    autoritate emitentă – orice structură organizatorică sau organ public, instituite prin lege sau printr-un alt act normativ, precum și instituțiile subordonate lor, învestite cu funcții de reglementare și/sau de control, care acționează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sînt asimilate autorităților publice persoanele juridice de drept privat care exercită atribuții de putere publică sau care utilizează domeniul public, împuternicite să presteze un serviciu de interes public;
    administrator – persoană împuternicită de subiecţii raporturilor juridice ai SIA GEAP în vederea mentenanței funcționalităților SIA GEAP
    [Pct.9 noțiunea introdusă prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    cabinet personal – spațiu virtual în cadrul SIA GEAP care înglobează toate funcționalitățile și documentele relevante pentru solicitantul de acte permisive;
    cerere pentru obținerea actelor permisive – document perfectat de către persoanele fizice sau juridice prin care se solicită obținerea actului permisiv;
    deponent NIAC – persoană fizică sau juridică care depune NIAC”
    [Pct.9 noțiunea introdusă prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    serviciu de tip front office – serviciu care reprezintă interacțiunile directe cu clientul, precum întîlnirile de consultare, recepționarea cererilor, prezentările, consultările telefonice, e-mailurile, serviciile online etc.;
    solicitantul pentru obținerea actului permisiv (solicitantul) – persoană fizică sau juridică care solicită obținerea actului permisiv;
    ASP – Instituția publică „Agenția Servicii Publice;
    NIAC (notificare privind iniţierea activităţii de comerţ) – document recepționat de SIA GEAP prin care autoritatea recepționară constată unele fapte juridice şi notificarea întrunirii condiţiilor stabilite de lege de către deponent, atestînd asumarea de către acesta a unei serii de drepturi şi de obligații privind iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de comerț.
   
[Pct.9 noțiunea introdusă prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    10. SIA GEAP înglobează posibilităţile funcţionale de gestionare a fluxurilor documentare, schimbul de informaţii, funcţiile de înştiinţare, depozitare a datelor şi aplicare online, necesare pentru solicitarea şi eliberarea actelor permisive, pentru depunerea și gestionarea NIAC sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.
    [Pct.10 în redacția HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    11. RAP este un registru cu acces public, care se ţine în scopul înregistrării actelor menționate la pct. 10, precum şi pentru a asigura informarea şi obţinerea extraselor din acesta de către autorităţile publice, persoanele fizice şi agenții economici din Republica Moldova. RAP va fi parte integrantă a resurselor informaţionale de stat.
   
[Pct.11 în redacția HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    12. SIA GEAP va pune la dispoziţia solicitanţilor următoarele servicii:
    1) în domeniul actelor permisive:
    a) obţinerea actelor permisive prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.gov.md;
    b) asigurarea accesului la toate informaţiile necesare pentru obţinerea actelor permisive;
    c) depunerea online a cererii pentru obţinerea actelor permisive;
    d) depunerea online a cererii pentru obţinerea documentelor necesare pentru actele permisive;
    e) achitarea online a taxelor pentru obţinerea actelor permisive;
    f) schimbul electronic de informaţii legate de actele permisive între autorităţi şi sistemele lor TI;
    g) semnarea electronică a documentelor;
    2) în domeniul NIAC:
    a) depunerea online a NIAC prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.gov.md;
    b) asigurarea accesului la toate informaţiile necesare pentru depunerea NIAC;
    c) depunerea online a cererii pentru obţinerea actelor permisive lipsă sau a oricăror alte documente prevăzute de lege necesare NIAC;
    d) depunerea online a documentelor necesare pentru NIAC;
    e) achitarea online a taxelor pentru depunerea NIAC și obţinerea actelor permisive;
    f) schimbul electronic de informaţii legate de actele permisive între autorităţi şi sistemele lor TI;
    g) semnarea electronică a documentelor;
    h) stocarea informaţiilor despre NIAC și actele permisive lipsă.
   
[Pct.12 în redacția HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    13. Obiectivele SIA GEAP sînt:
    1) crearea unui punct unic de acces prin intermediul portalului serviciilor publice destinat depunerii cererilor pentru obținerea actelor permisive de către solicitanți;
    2) minimizarea numărului de documente necesare pentru depunerea cererii de obținere a actelor permisive;
    3) minimizarea interacțiunii fizice între solicitanții actelor permisive și autoritățile publice în procesul de eliberare a actelor permisive;
    4) validarea datelor prezentate de solicitanții actelor permisive şi minimizarea volumului de date care trebuie prezentat în procesul de solicitare a actelor permisive, prin realizarea interoperabilității şi schimbului de date cu sistemele informaționale ale autorităților publice;
    5) standardizarea proceselor de eliberare a actelor permisive și crearea unui mecanism pentru monitorizarea performanței procesării și emiterii actelor permisive de către autoritățile publice responsabile și a angajaților autorităților emitente de acte permisive implicați în acest proces;
    6) stabilirea unui singur mecanism de monitorizare a conformării cu termenele pentru emiterea actelor permisive;
    7) instituirea unui mecanism pentru ca solicitanții actelor permisive să poată urmări evoluția cererilor;
    8) contribuirea la eliminarea emiterii actelor permisive pe hîrtie necesare pentru utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, oferind acces online la informațiile despre actele permisive emise;
    9) crearea interfeței automate pentru publicarea datelor pe portalul guvernamental al datelor deschise (www.date.gov.md).
    14. Principiile de bază ale SIA GEAP sînt următoarele:
    1) principiul legitimității, potrivit căruia funcțiile și operațiile efectuate de utilizatori sînt legale și conforme cu drepturile omului și legislația națională;
    2) principiul autenticității datelor, care presupune că informațiile păstrate pe dispozitive de stocare a datelor sau pe suport de hîrtie corespund stării reale a obiectelor din SIA GEAP;
    3) principiul identificării, conform căruia pachetelor informaționale li se atribuie un cod de clasificare la nivel de sistem, prin care este posibilă identificarea univocă și raportarea la acestea;
    4) principiul temeiniciei datelor, care prevede că introducerea datelor în SIA GEAP se efectuează doar în baza înscrierilor din documentele acceptate ca surse de informații;
    5) principiul auditului sistemului, care presupune înregistrarea informației despre schimbările ce au loc pentru a face posibilă reconstituirea istoriei unui document sau starea acestuia la o etapă anterioară;
    6) principiul independenței de platforma software, conform căruia SIA GEAP poate fi construit pe baza modulelor elaborate la comandă sau a produselor software existente. Conceptul nu limitează în niciun fel abordarea dezvoltării sistemului atît timp cît sînt satisfăcute nevoile identificate și se acordă cea mai mare valoare pentru prețul oferit;
    7) principiul accesibilității și integrabilității, care presupune că SIA GEAP, chiar dacă oferă funcționalități multiple, este construit ca un element integral și folosit de utilizatori prin intermediul unei interfețe unice. Mai mult decît atît, acest principiu prevede că expansiunea și dezvoltarea sistemului se vor face prin protocoale și puncte de conexiune proiectate din start;
    8) principiul confidențialității informației, care prevede răspunderea personală, în conformitate cu legislația în vigoare, a colaboratorilor responsabili de prelucrarea informației în SIA GEAP pentru utilizarea și difuzarea neautorizată a acesteia;
    9) principiul compatibilității, conform căruia SIA GEAP trebuie să fie compatibil cu sistemele existente atît în țară, cît și peste hotare;
    10) principiul orientării spre utilizator, potrivit căruia structura, conținutul, mijloacele de acces și navigarea sînt orientate spre utilizatori;
    11) principiul extensibilității, conform căruia componentele SIA GEAP oferă facilități de ajustare și extindere a funcționalităților existente pentru conformare la necesitățile în continuă schimbare ale domeniului;
    12) principiul dezvoltării progresive, potrivit căruia elaborarea sistemului și modificarea permanentă a componentelor sale se efectuează în conformitate cu tehnologiile informaționale avansate;
    13) principiul consecutivității, care presupune elaborarea și implementarea proiectului pe etape;
    14) principiul eficienței funcționării, care presupune optimizarea raportului dintre calitate și cost;
    15) principiul utilizării standardelor deschise, care se aplică pentru a asigura atît interoperabilitatea cu sistemele externe, cît și păstrarea informației, în conformitate cu normele în vigoare;
    16) principiul securității informaționale, care presupune asigurarea nivelului dorit de integritate, exclusivitate, accesibilitate și eficiență a protecției datelor împotriva pierderii, denaturării, distrugerii și utilizării neautorizate. Securitatea sistemului presupune rezistența la atacuri și protecția caracterului secret, a integrității și pregătirii pentru lucru atît a SIA GEAP, cît și a datelor acestuia.
CADRUL NORMATIV AL SIA GEAP
    15. Cadrul legal al SIA GEAP este format din legislația națională, tratatele și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte. În special s-a ținut cont de cadrul legal în domeniul de profil și de cadrul legal în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Crearea și funcționarea SIA GEAP va fi reglementată de următoarele acte normative:
    1) Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;
    2) Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică;
    3) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
    4) Ordinul ministrului dezvoltării informaționale nr. 78 din 1 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Procesele ciclului de viață al software-ului” RT 38370656 - 002:2006;
    5) Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
    6) Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    7) Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
    8) Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător;
    9) Hotărîrea Guvernului nr. 546 din 20 iulie 2011 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și operarea modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului”;
    10) Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
    11) Hotărîrea Guvernului nr.329 din 28 mai 2012 „Cu privire la Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”;
    12) Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 24 aprilie 2013 „Cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”;
    13) Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31 octombrie 2013 „Cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”;
    14) Hotărîrea Guvernului nr.1090 din 31 decembrie 2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)”;
    15) Hotărîrea Guvernului nr.128 din 20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”;
    16) Hotărîrea Guvernului nr.405 din 2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)”;
    17) Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 2 iunie 2014 „Cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate”;
    18) Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;
    19) Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 25 august 2014 „Pentru aprobarea Concepției privind principiile datelor guvernamentale deschise”;
    20) Hotărîrea Guvernului nr. 708 din 28 august 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)”;
    21) Hotărîrea Guvernului nr. 717 din 29 august 2014 „Privind platforma guvernamentală de registre și acte permisive (PGRAP)”;
    22) Ordinul Cancelariei de Stat nr. 305 din 9 septembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Acordului-tip și a Contractului-tip privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”;
    23) Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior;
    24) Legea nr. 153/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
    [Pct.15 modificat prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
SPAȚIUL FUNCȚIONAL AL SIA GEAP
    16. Funcțiile de bază ale SIA GEAP sînt următoarele:
    1) Formarea resursei informaționale
    Funcțiile de bază la formarea resursei informaționale a sistemului sînt: punerea la evidență inițială, actualizarea datelor și radierea din evidență a obiectelor informaționale (schimbarea statutului obiectului). Acestea sînt realizate în funcţie de îndeplinirea anumitor scenarii de bază:
    a) punerea la evidență inițială a obiectelor informaționale se realizează după adoptarea deciziei de către registrator de a include obiectul în registru. În acest caz, fiecărui obiect informațional i se atribuie un identificator unic (cu excepția obiectelor informaționale împrumutate), care rămîne neschimbat pe toată perioada existenței obiectului în registru, iar în baza de date a sistemului se introduc date despre obiectul de evidență în cantitatea stabilită;
    b) actualizarea datelor SIA GEAP constă în actualizarea sistematică a băncii de date a sistemului în cazul modificării sau completării atributelor obiectelor de evidență. Toate modificările se păstrează în ordine cronologică;
    c) radierea din evidență a obiectului informațional constă în modificarea statutului obiectului (inclusiv transferul datelor despre obiectul evidenței în arhivă la sfîrșitul ciclului de viață), în baza deciziei registratorului la survenirea anumitor evenimente, prin inserarea unei note speciale, fapt care nu implică excluderea fizică a datelor despre obiectul respectiv din registru.
    Informația se introduce în SIA GEAP numai în baza deciziei registratorului, în prezența documentelor justificative sau a informației primite din alte sisteme informaţionale automatizate, care confirmă veridicitatea informațiilor cu referire la documentul sau resursa informațională în temeiul căreia a fost actualizată informația.
    2) Organizarea asigurării informaționale
    Informația din banca de date a RAP este pusă la dispoziția conducerii şi subdiviziunilor interesate ale ASP, precum și în cadrul schimbului informațional între participanții SIA GEAP. Fiecare participant este obligat să utilizeze informația numai în scopuri legale.
    Nivelul de acces al utilizatorului la informația solicitată din SIA GEAP este stabilit de legislație, în funcţie de statutul său juridic și regimul juridic al informației. Procedura și tipul informației furnizate utilizatorilor vor fi stabilite în Regulamentul cu privire la ținerea Registrului actelor permisive și de alte acte normative elaborate în comun de deținătorul și posesorul SIA GEAP.
    3) Asigurarea securității și protecției informației
    Asigurarea securității și protecției informației la toate etapele de colectare, depozitare și utilizare a resurselor informaționale ce țin de eliberarea actelor permisive în Republica Moldova se efectuează în conformitate cu cerinţele standardului SM ISO CEI 27001.
    4) Asigurarea calității informației
    Asigurarea calității informației se efectuează prin crearea şi menținerea componentelor sistemului de calitate, bazate pe principiul abordării de proces în conformitate cu cerinţele standardului SM SR EN ISO 9001.
    5) Asigurarea multilaterală a funcționării SIA GEAP
    Asigurarea multilaterală și multidimensională a funcționării SIA GEAP presupune o interacțiune și integrare cu alte sisteme informaționale de stat sau servicii electronice guvernamentale.
    17. În procesul funcționării SIA GEAP vor fi realizate funcții specifice, grupate în contururi funcționale speciale.
    18. Conturul funcțional de interacțiune informațională a tuturor participanților SIA GEAP – „ADMINISTRARE ȘI MONITORIZARE” – prezintă un subsistem integrat de control și monitorizare a formării și utilizării resursei informaționale la evidența actelor permisive.
    Conturul respectiv include următoarele funcții:
    a) asigurarea integrității logice a SIA GEAP;
    b) administrarea bazelor de date ale SIA GEAP;
    c) elaborarea și mentenanța ghidurilor de sistem și a clasificatoarelor;
    d) delimitarea drepturilor de acces pentru utilizatori, introducerea unui sistem de parole;
    e) monitorizarea actelor permisive și a documentelor de însoțire;
    f) asigurarea securității, protecției și integrității informației în sistem conform cerințelor standardelor naționale SM EN ISO/IEC 27001:2017 „Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe”;
    g) asigurarea respectării cerințelor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    1) Conturul funcțional „ACT PERMISIV” include funcții de evidență a:
    a) deciziilor de eliberare a actului permisiv;
    b) actelor permisive emise;
    c) deciziilor de refuz de eliberare a actului permisiv;
    d) deciziilor de suspendare a actului permisiv.
    2) Conturul funcțional „PARTICIPANȚI AI SISTEMULUI” include funcții de evidență a:
    a) solicitanților actelor permisive;
    b) autorităților emitente;
    c) autorităților/entităților implicate în emiterea actelor permisive;
    d) deponenților NIAC.
    [Pct.18 subpct.2) modificat prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    3) Conturul funcțional „DOCUMENTE” include funcții de evidență a:
    a) documentelor de intrare în SIA GEAP;
    b) documentelor tehnologice ale SIA GEAP (inclusiv tehnice);
    c) documentelor de ieșire ale SIA GEAP.
    4) Conturul funcţional „NIAC” include funcţii de evidenţă a:
    a) NIAC;
    b) actelor permisive lipsă aferente NIAC;
    c) deciziilor de refuz de recepționare a NIAC;
    d) deciziilor de suspendare a NIAC;
    e) notificărilor de încetare a NIAC;
    f) modificărilor datelor din NIAC;
    g) refuzului (temeiurilor) de acceptare a NIAC;
    h) înștiințărilor de recepționare a NIAC.
    [Pct.18 subpct.4) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
PLATFORMA ORGANIZAȚIONALĂ A SIA GEAP
    19. Funcțiile de bază privind formarea și exploatarea SIA GEAP sînt repartizate între:
    1) posesorul SIA GEAP;
    2) deținătorul SIA GEAP;
    3) registratorii SIA GEAP.
    20. Posesorul SIA GEAP este Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    21. Deținătorul SIA GEAP este Agenția Servicii Publice, care, în baza contractelor încheiate cu posesorul și în conformitate cu Regulamentul cu privire la ținerea Registrului actelor permisive, va asigura mentenanța acestuia.
    22. Registratorii SIA GEAP sînt autoritățile administrației publice locale, conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior, autorităţile emitente de acte permisive, indicate în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător (în continuare – Nomenclator), aprobat prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care introduc datele prevăzute la pct. 30, în legătură cu eliberarea actelor permisive indicate în Nomenclator și în legătură cu operarea NIAC sau cu alte acte/documente pe platforma SIA GEAP.
    [Pct.22 în redacția HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
DOCUMENTELE SIA GEAP
    23. În cadrul SIA GEAP sînt folosite următoarele tipuri de documente:
    1) documente de intrare, ce reprezintă baza pentru introducerea datelor în sistem;
    2) documente de ieșire, obținute în urma funcționării sistemului;
    3) documente tehnologice.
    24. Documentele de intrare sînt următoarele:
    1) cereri;
    2) rapoarte de încercări de laborator;
    3) anexe la cereri;
    4) documente scanate în format PDF, JPG necesare în procesul de solicitare a actului permisiv sau a altor acte/documente;
    5) NIAC.
    [Pct.24 în redacția HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    25. Documentele de ieşire sînt următoarele:
    1) acte permisive;
    2) decizia de eliberare a actului permisiv;
    3) decizia de refuz de eliberare a actului permisiv;
    4) rapoarte ce conţin informaţii despre actul permisiv/NIAC;
    5) rapoarte statistice privind NIAC și actele permisive solicitate/emise;
    6) notificare (de admitere, de refuz);
    7) înştiinţarea de recepţionare a NIAC;
    8) înştiinţarea privind refuzul de recepţionare a NIAC;
    9) notificarea de încetare a NIAC;
    10) notificarea de modificare a datelor din NIAC.
   
[Pct.25 în redacția HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    26. Documentele tehnologice sînt următoarele:
    1) documente ce conțin informații privind înregistrarea afacerii;
    2) documente ce conțin informații cadastrale;
    3) documente ce conțin informații privind obligațiunile fiscale ale contribuabilului;
    4) documente ce conțin informații privind înregistrarea contribuabilului;
    5) documente de confirmare a plăților la bugetul asigurărilor sociale;
    6) documente de confirmare a plăților către fondul de asigurări medicale;
    7) documente ce conțin informații cu privire la înregistrarea de produse biologice;
    8) documente ce conțin informații cu privire la utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților;
    9) documente ce conțin informații privind certificatele sanitar-veterinare eliberate;
    10) documente ce conțin informații privind certificatele fitosanitare eliberate;
    11) documente ce conțin informații privind autorizațiile sanitare eliberate pentru funcționarea întreprinderii;
    12) documente ce conțin informații privind licențele eliberate;
    13) documente ce conțin alte informații necesare pentru eliberarea actelor permisive, care vor fi identificate în procesul de adăugare a actelor permisive în sistemul SIA GEAP;
    14) lista cu istoricul (log-ul) activităților aferente solicitărilor de acte permisive.
RESURSA INFORMAȚIONALĂ
    27. Resursa informațională a SIA GEAP este reprezentată de un ansamblu de obiecte informaționale şi interacțiunea acestora. Fiind determinate de destinația SIA GEAP, obiectele informaționale sînt următoarele:
    1) solicitantul:
    persoană fizică – obiect informațional împrumutat din Registrul de stat al populației;
    unitate de drept – obiect informațional împrumutat din Registrul de stat al unităților de drept;
    2) autoritatea emitentă – autoritate/entitate implicată la emiterea actelor permisive;
    3) documentul care se clasifică în:
    cerere – document privind solicitarea unui act permisiv care se completează de către solicitant în format electronic sau pe suport de hîrtie;
    notificare de acceptare – mesaj emis de către SIA GEAP adresat solicitantului, ce conține informații referitoare la acceptarea cererii privind solicitarea unui act permisiv;
    notificare de refuz – mesaj emis de către SIA GEAP ce conține informații referitoare la refuzul cererii privind solicitarea unui act permisiv, specificînd motivul refuzului;
    notificare privind o nouă cerere – mesaj emis de către SIA GEAP adresat utilizatorului autorității publice responsabil de prelucrarea datelor și emiterea actului permisiv, ce conține informații privind înregistrarea unei noi cereri;
    notificare privind statutul cererii – mesaj emis de către SIA GEAP adresat solicitantului, ce conține informații privind statutul cererii pe care a depus-o;
    act permisiv emis – document emis de SIA GEAP prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestînd învestirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități;
    raport de încercări de laborator – document emis de către laborator, ce conține informații referitoare la testările de laborator efectuate relevante unei cereri în care se solicita actul permisiv;
    raport statistic – document generat de către SIA GEAP, care reflectă sinteza datelor stocate în SIA GEAP, organizate conform unei anumite structuri;
    înştiinţare de recepţionare a NIAC – mesaj electronic emis de către SIA GEAP pe adresa electronică specificată de deponent, pentru confirmarea recepționării NIAC. Înștiințarea de recepționare a NIAC recepționată în regim online va fi emisă în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în temeiul art. 16 alin. (3) din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior;
    înștiințare privind refuzul de recepționare a NIAC – mesaj emis de către SIA GEAP ce conține informații referitoare la refuzul de recepționare a NIAC sau a cererii privind solicitarea unui act permisiv lipsă, cu specificarea motivului refuzului;
    notificare privind o nouă NIAC – mesaj emis de către SIA GEAP adresat utilizatorului autorităţii publice responsabil de prelucrarea datelor privind NIAC sau un act permisiv lipsă;
    notificare privind statutul NIAC – mesaj emis de către SIA GEAP adresat deponentului, ce conţine informaţii privind statutul NIAC;
    notificare privind iniţierea activităţii de comerţ (NIAC) depusă – document electronic sau imprimat conform unui model prestabilit, recepționat de SIA GEAP căruia i se atribuie un număr unic, care va servi drept identificator al NIAC pe parcursul întregului flux de procesare și stocare;
    notificare de încetare a NIAC – document prin care deponentul, prin intermediul SIA GEAP, notifică încetarea activității de comerț în baza unei NIAC conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior sau acțiune a operatorului în baza cererii scrise a deponentului/solicitantului;
    notificare de modificare a datelor din NIAC – document prin care deponentul, prin intermediul SIA GEAP, notifică modificarea datelor unei NIAC conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior sau acțiune a operatorului în baza cererii scrise a deponentului/solicitantului.
    [Pct.27 subpct.3) modificat prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    4) evenimentul (obiect informațional intersistemic).
    Obiectele informaționale împrumutate – „persoana fizică” și „unitate de drept” – sînt inițial înregistrate și identificate în alte sisteme, respectiv Registrul de stat al populației și Registrul de stat al unităților de drept, pentru care nemijlocit în SIA GEAP se mențin numai numerele de identificare (IDNP sau IDNO) – în acest caz nu se admite modificarea identificatorului. Toate datele suplimentare necesare sînt accesibile din Registrul de stat al populației sau Registrul de stat al unităților de drept, iar în caz de necesitate – pot fi completate.
    28. În SIA GEAP se utilizează următorii identificatori ai obiectelor informaționale:
    1) identificator al obiectului informațional care se referă la „persoana fizică” este numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
    2) identificator al obiectului informațional care se referă la „unitatea de drept” este numărul de identificare de stat al unității de drept (IDNO) din Registrul de stat al unităților de drept;
    3) identificator al obiectului informațional „act permisiv emis” este codul unic de identificare, generat și atribuit de SIA GEAP, care are următoarea structură:
    ”PERMIT”+YYMMDDNNNN, unde:
    YY – ultimele cifre ale anului curent;
    MM – luna exprimată în cifre;
    DD – data exprimată în cifre;
    NNNN – numărul de ordine al documentului act permisiv emis de sistem, conform înregistrării pentru ziua respectivă;
    4) identificator al obiectului informațional „cerere” este numărul unic generat și atribuit de SIA GEAP, care are următoarea structură:
    ”CERERE”+YYMMDDNNNN, unde:
    YY – ultimele cifre ale anului curent;
    MM – luna exprimată în cifre;
    DD – data exprimată în cifre;
    NNNN – numărul de ordine al solicitării, conform înregistrării pentru ziua respectivă;
    5) identificator al obiectului informațional „notificare de acceptare” este numărul generat și atribuit de SIA GEAP, care are următoarea structură:
    ”NOTIF_ACCEPT”+YYMMDDNNNN, unde:
    YY – ultimele cifre ale anului curent;
    MM – luna exprimată în cifre;
    DD – data exprimată în cifre;
    NNNN – numărul de ordine al notificării de acceptare, conform înregistrării pentru ziua respectivă;
    6) identificator al obiectului informațional „notificare de refuz” este numărul notificării generate și atribuite de SIA GEAP, care are următoarea structură:
    ”NOTIF_REFUZ”+YYMMDDNNNN, unde:
    YY – ultimele cifre ale anului curent;
    MM – luna exprimată în cifre;
    DD – data exprimată în cifre;
    NNNN – numărul de ordine al notificării de refuz, conform înregistrării pentru ziua respectivă;
    7) identificator al obiectului informațional „notificarea privind o nouă cerere” este codul unic de identificare, generat și atribuit de SIA GEAP, care are următoarea structură:
    ”NOTIF_CERERE_NOUA”+YYMMDDNNNN, unde:
    YY – ultimele cifre ale anului curent;
    MM – luna exprimată în cifre;
    DD – data exprimată în cifre;
    NNNN – numărul de ordine al notificării privind o nouă cerere, conform înregistrării pentru ziua respectivă;
    8) identificator al obiectului informațional „notificarea privind statutul cererii” este codul unic de identificare, generat și atribuit de SIA GEAP, care are următoarea structură:
    ”NOTIF_STATUT”+YYMMDDNNNN, unde:
    YY – ultimele cifre ale anului curent;
    MM – luna exprimată în cifre;
    DD – data exprimată în cifre;
    NNNN – numărul de ordine al notificării privind o statutul cererii, conform înregistrării pentru ziua respectivă;
    9) identificator al obiectului informațional „raport de încercări laborator” este codul unic de identificare, generat și atribuit de SIA GEAP, care are următoarea structură:
    ”RAPORT_LABORATOR”+YYMMDDNNNN, unde:
    YY – ultimele cifre ale anului curent;
    MM – luna exprimată în cifre;
    DD – data exprimată în cifre;
    NNNN – numărul de ordine al documentului raport de încercări de laborator încărcat în sistem, conform înregistrării pentru ziua respectivă;
    10) identificator al obiectului informațional „raport statistic” este codul unic de identificare, generat și atribuit de SIA GEAP, care are următoarea structură:
    „Titlul raportului” + YYMMDDHHLLSS, unde:
    YY – ultimele cifre ale anului curent;
    MM – luna, exprimată în cifre;
    DD – data exprimată în cifre;
    HH – ora generării raportului;
    LL – timpul generării raportului în minute;
    SS – timpul generării raportului în secunde.
    11) identificator al obiectului informaţional „NIAC” este codul unic de identificare, generat şi atribuit de SIA GEAP, care are următoarea structură:
    „P00001/2018”, unde:
    P – (tip permit);
    00001 – număr;
    2018 – anul emiterii.
    [Pct.28 subpct.11) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    29. În SIA GEAP se utilizează următoarele scenarii de bază:
    1) depunerea cererilor prin intermediul portalului serviciilor publice
    Prezentul scenariu este utilizat de către solicitanții de acte permisive care au acces la Internet și se pot autentifica pe portal prin sistemul MPass. Solicitanții sînt scutiţi de vizitarea autorităților publice responsabile de eliberarea actelor permisive și pot să prezinte cererea în format electronic și să anexeze toate documentele necesare, de asemenea, în format electronic. Solicitantul de acte permisive va efectua următorii pași:
    a) accesarea portalului serviciilor publice: www.servicii.gov.md;
    b) autentificarea în SIA GEAP prin intermediul MPass, folosind certificatul electronic;
    c) parcurgerea listei de acte permisive și selectarea documentului necesar;
    d) completarea formularului electronic cu informațiile necesare (formularul va conține, de asemenea, lista de documente care urmează a fi anexate la cerere prin ataşare. În cazul depunerii cererii pentru prelungirea actului permisiv, solicitantul selectează opțiunea de prelungire a actului permisiv în formularul cererii și indică informația despre actul permisiv pentru care se solicită prelungirea);
    e) anexarea documentelor necesare;
    f) în cazul în care solicitantul nu anexează unele documente necesare, acesta va depune cererea pentru obținerea documentelor necesare (etapele pentru solicitarea documentelor lipsă sînt descrişi în scenariul dedicat acestei funcționalități);
    g) achitarea taxei pentru obținerea actelor permisive cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) sau prin transfer bancar. După efectuarea plății, SIA GEAP va primi confirmarea de plată prin MPay sau, în caz contrar, specialistul responsabil din cadrul autorității emitente va verifica faptul efectuării plății prin alte mijloace (cum ar fi verificarea contului bancar);
    h) după ce toate documentele vor fi atașate și formularul de cerere completat, solicitantul va putea salva cererea cu statut de „proiect” sau o va putea semna electronic și trimite spre executare autorității publice responsabile;
    i) SIA GEAP va genera un număr unic al cererii, care va servi drept identificator unic pe parcursul întregului flux de solicitare și eliberare a actului permisiv;
    j) autoritatea publică responsabilă va primi notificarea prin e-mail sau SIA GEAP cu privire la cererea nouă intrată în sistem;
    k) SIA GEAP va genera certificatul constatator privind confirmarea depunerii cererii;
    2) depunerea cererilor prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale ASP
    Posibilitatea de a depune cererea prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale ASP va fi disponibilă solicitanților care nu au posibilitatea de a face solicitare prin intermediul Portalului serviciilor publice și nu doresc să viziteze birourile autorităților publice care emit actele permisive. Prezentul scenariu va fi valabil pentru cererile la autoritățile publice care nu vor avea birouri teritoriale, ceea ce face costisitoare deplasarea în scopul depunerii cererilor. Conform prezentului scenariu, subdiviziunile teritoriale ale ASP vor reprezenta serviciul de tip „front office” și punctul de interacțiune între solicitanții actelor permisive și autoritățile emitente de acte permisive. Solicitanții vor vizita subdiviziunile teritoriale ale ASP pentru a depune cererile care vor fi digitalizate și depuse electronic pentru procesare de către autoritățile publice responsabile. Mai jos sînt enumerați pașii pentru scenariul propus:
    a) solicitantul vizitează subdiviziunile teritoriale ale ASP;
    b) specialistul ASP oferă asistență solicitantului la completarea corectă a cererii pe suport de hîrtie (în cazul depunerii cererii pentru prelungirea actului permisiv, solicitantul perfectează formularul cererii de prelungire a actului permisiv și completează informația privind actul permisiv pentru care se solicită prelungirea­);
    c) solicitantul completează cererea pe hîrtie, semnează cererea;
    d) solicitantul prezintă copii pe suport de hîrtie sau originalele documentelor necesare pentru a fi atașate la cerere;
    e) specialistul se autentifică în SIA GEAP prin intermediul MPass;
    f) specialistul subdiviziunii teritoriale ale ASP completează cererea și anexează documentele scanate din SIA GEAP în numele solicitantului și semnează cererea folosind semnătura electronică. Cererea este semnată electronic de către reprezentantul subdiviziunii teritoriale ale ASP pentru a autentifica că versiunea electronică a cererii și documentele scanate corespund documentelor pe suport de hîrtie depuse și semnate de solicitant;
    g) în cazul în care solicitantul nu anexează unele din documentele necesare, acesta va depune cererea pentru obținerea documentelor necesare (etapele pentru solicitarea documentelor lipsă sînt descrise în scenariul dedicat acestei funcționalități). Dacă solicitantul nu anexează unele din documentele necesare pentru obținerea actului permisiv, ASP asigură procedura de completare a cererii(lor) de obținere doar a documentului (lor) care țin de competența sa; în caz contrar, va surveni refuzul de primire a cererii;
    h) după completarea cererii, SIA GEAP generează factura de plată pentru achitarea taxei pentru actele permisive. Specialistul ASP va înmîna factura de plată solicitantului;
    i) solicitantul va achita factura la sediul băncii, la terminalele de încasare instalate în locuri publice, la subdiviziunile teritoriale ale ASP, prin Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) sau prin transfer bancar;
    j) după efectuarea plății, SIA GEAP va primi confirmarea plății;
    k) cererea poate fi salvată cu statut de „proiect”, în cazul în care nu este finalizată, și va fi transmisă mai tîrziu;
    l) în cazul în care cererea este completă, specialistul ASP va depune cererea la autoritatea publică responsabilă de procesare și executare. Originalele cererilor (pe suport de hîrtie) vor fi transmise o dată pe lună pe adresa autorității publice responsabile de eliberarea actului permisiv;
    m) SIA GEAP va genera un număr unic al cererii, care va servi drept identificator unic pe parcursul întregului flux de solicitare și eliberare a actului permisiv;
    n) autoritatea publică responsabilă va primi notificarea prin e-mail sau SIA GEAP cu privire la cererea nouă intrată în sistem;
    o) în cazul în care cererea nu este îndeplinită corect sau conține date neveridice ori documente neautentice, reprezentantul autorității publice va refuza acceptarea cererii. Solicitantul va fi notificat cu privire la respingerea cererii;
    3) depunerea cererilor la sediul autorității publice responsabile pentru eliberarea actului permisiv
    Prezentul scenariu va fi utilizat atunci cînd solicitanții vor vizita autoritățile publice emitente pentru a solicita eliberarea actelor permisive. Acest scenariu implică solicitarea actelor permisive prin SIA GEAP în vederea standardizării procedurii de solicitare, procesare, facilitare a schimbului de date între autorități și pentru asigurarea transparenței întregului proces de solicitare și eliberare a actelor permisive.
    Scenariul de solicitare a obținerii actelor permisive la sediul autorităților publice emitente implică următoarele etape:
    a) solicitantul vizitează sediul autorității publice;
    b) reprezentantul autorității publice oferă asistență solicitantului la completarea corectă a cererii pe suport de hîrtie;
    c) solicitantul completează cererea pe hîrtie și semnează cererea (în cazul depunerii cererii pentru prelungirea actului permisiv, solicitantul perfectează formularul cererii de prelungire a actului permisiv și completează informația privind actul permisiv pentru care se solicită prelungirea);
    d) solicitantul prezintă copiile pe suport de hîrtie sau originalele documentelor necesare pentru a fi anexate la cerere;
    e) reprezentantul autorității publice se autentifică în SIA GEAP prin intermediul MPass;
    f) reprezentantul autorității publice completează cererea, anexează documentele scanate în SIA GEAP și semnează cererea folosind semnătura electronică. Cererea este semnată electronic de către specialistul autorității emitente de acte permisive pentru a autentifica că versiunea electronică a cererii și documentele scanate corespund documentelor pe suport de hîrtie depuse și semnate de solicitant;
    g) în cazul în care solicitantul nu anexează unele documente care trebuie să fie atașate, acesta va putea solicita asistență pentru obținerea documentelor necesare prin SIA GEAP. Cererea va fi salvată cu statut de „proiect” pînă cînd vor fi obținute toate documentele necesare (etapele pentru solicitarea documentelor / atașamente lipsă este descris în scenariul dedicat acestei funcționalități);
    h) după completarea cererii, SIA GEAP va genera factura de plată pentru achitarea taxei pentru actele permisive, după caz;
    i) reprezentantul autorității publice va înmîna factura de plată solicitantului;
    j) solicitantul va achita factura la sediul băncii, la terminalele de încasare instalate în locuri publice, la subdiviziunile teritoriale ale ASP, prin Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), prin transfer bancar sau în numerar la casieria autorității emitente a actului permisiv;
    k) după efectuarea plății SIA GEAP va primi confirmarea plății care va fi accesibilă pentru specialistul autorității emitente de acte permisive;
    l) cererea va putea să fie salvată cu statut de „proiect”, în cazul în care nu este finalizată, și va fi transmisă mai tîrziu;
    m) în cazul în care cererea este completă, reprezentantul autorității publice va depune cererea la autoritatea publică responsabilă de procesare și executare;
    n) SIA GEAP va genera un număr unic al cererii, care va fi folosit de către solicitant pentru a monitoriza statutul cererii prin conectarea la SIA GEAP prin intermediul Portalului serviciilor publice;
    o) autoritatea publică responsabilă va primi, prin e-mail sau SIA GEAP, notificarea cu privire la cererea nouă intrată în sistem;
    4) scenariul pentru obținerea documentelor lipsă constă din următoarele etape:
    a) utilizatorul (solicitantul, funcționarul oficiului poștal, reprezentantul autorității publice) completează cererea de obținere a documentului permisiv;
    b) formularul de cerere deschide lista documentelor care trebuie să fie anexate la cerere;
    c) pentru fiecare document care urmează să fie anexat, utilizatorul poate atașa documentul electronic (scanat) sau poate să solicite documentul prin apăsarea butonului „Solicită”, funcție disponibilă pentru fiecare document din listă;
    d) după apăsarea butonului „Solicită”, se deschide noul formular de cerere și utilizatorul completează cererea pentru obținerea documentului necesar. Procesul de completare a cererii și de achitare a taxei pentru obținerea documentului este similar cu procesul standard de depunere a cererilor primare descrise în scenariile de mai sus;
    e) în cazul în care nu sînt atașate toate documentele, cererea este salvată cu statut de „proiect”, iar solicitantul poate continua completarea cererii mai tîrziu, cînd va obține toate documentele necesare;
    f) după obținerea documentelor necesare, solicitantul accesează cabinetul personal și deschide proiectul cererii;
    g) anexează documentele necesare;
    5) analiza și procesarea cererii de către autoritatea publică responsabilă de eliberarea actelor permisive
    După ce cererea este completată și depusă la autoritatea publică responsabilă, aceasta este examinată și analizată de către un specialist responsabil pentru analizarea și procesarea cererilor. Specialistul responsabil de la autoritatea publică va primi o notificare prin e-mail sau prin intermediul SIA GEAP privind noile cereri primite. Cererea va fi înregistrată în registrul documentelor de intrare, care va fi pe suport de hîrtie sau electronic (componentă a SIA GEAP) și va fi lansat procesul de analiză și procesare a cererilor. Prezentul scenariu va avea loc în toate autoritățile publice responsabile pentru eliberarea actelor permisive. Mai jos sînt descriși pașii pentru scenariul propus:
    a) persoana responsabilă de recepționarea cererilor din cadrul autorității publice responsabile de eliberarea actelor permisive primește notificarea prin e-mail sau în cadrul SIA GEAP privind noile cereri de eliberare a actelor permisive;
    b) cererea este transmisă spre executare specialistului responsabil din cadrul autorității publice prin intermediul SIA GEAP sau pe suport de hîrtie prin imprimarea cererii și a documentelor anexate;
    c) specialistul responsabil examinează cererea și setul de documente atașate. În cazul în care cererea nu este completată corect sau conține date neveridice ori documente neautentice, specialistul de la autoritatea publică responsabilă de eliberarea actelor permisive refuză cererea, completează justificarea refuzului și trimite notificarea cu privire la respingerea cererii solicitantului;
    d) dacă cererea este acceptată, specialistul responsabil efectuează validarea electronică suplimentară a datelor din formularul de cerere și a documentele anexate. El/ea folosește SIA GEAP pentru a primi date din sistemele informaționale ale altor autorități publice sau utilizează accesul direct pentru a accesa informațiile necesare;
    e) specialistul responsabil este notificat prin SIA GEAP privind achitarea facturii;
    f) dacă toate datele sînt corecte și solicitantul îndeplinește toate criteriile necesare pentru eliberarea documentului permisiv, specialistul completează formularul documentului permisiv în cadrul SIA GEAP sau pe suport de hîrtie;
    g) documentul pe suport de hîrtie este transmis conducerii autorităţii pentru adoptarea deciziei și semnare;
    h) documentul în format electronic este transmis conducerii pentru adoptarea deciziei și semnare electronică;
    i) după adoptarea deciziei semnate electronic, specialistul responsabil de procesarea cererii marchează statutul actului permisiv în „Eliberat” și notifică specialistul responsabil de eliberarea/livrarea/înmînarea actelor permisive cu privire la finalizarea documentului;
    j) în cazul recepționării cererii privind prelungirea actului permisiv, specialistul responsabil examinează cererea și documentele anexate, accesează în sistem dosarul actului permisiv pentru care este solicitată prelungirea și actualizează actul permisiv și dosarul acestuia cu informația și documentele actualizate;
    k) specialistul responsabil de eliberare/livrare/înmînare notează în SIA GEAP finalizarea procesului de eliberare a actului permisiv. Actul permisiv pe suport de hîrtie este scanat și introdus în SIA GEAP (în cazul prelungirii actului permisiv, specialistul actualizează informația în SIA GEAP și modifică statutul actului permisiv în „Prelungit”, indicînd termenul de valabilitate);
    l) SIA GEAP notifică solicitantul prin email și cabinetul personal cu privire la finalizarea procesării actului permisiv;
    m) în cazul în care solicitantul nu este un utilizator al SIA GEAP și cererea a fost depusă pe suport de hîrtie, prin poștă sau la sediul autorității publice emitente, SIA GEAP notifică specialistul ASP sau specialistul din cadrul autorităţii publice care a primit cererea despre finalizarea analizei cererii. Eliberarea actului permisiv pe suport de hîrtie poartă un caracter opțional. În cazul în care solicitantul cere eliberarea documentului (rezultatului serviciului) pe suport de hîrtie, fapt despre care se face mențiune în cererea de acordare a serviciului, autoritatea publică care a eliberat documentul transmite acestuia (în original, pe blancheta tipizată) pe adresa ASP pentru eliberare ulterioară.
    n) actul permisiv este înmînat solicitantului. În cazul în care solicitantul a cerut livrarea actelor permisive la sediul său, autoritatea publică trimite actele permisive prin serviciul poștal sau alte servicii de livrare la sediul solicitantului;
    o) instituția care a eliberat actul permisiv înregistrează în SIA GEAP faptul emiterii actului permisiv;
    p) actul permisiv este stocat electronic în dosarul personal electronic al solicitantului în cadrul SIA GEAP;
    q) dacă orice altă autoritate publică solicită informații cu privire la actul permisiv eliberat, informațiile referitoare la actul permisiv respectiv vor putea să fie accesate din SIA GEAP prin platforma de interoperabilitate MConnect;
    6) scenariul pentru interacțiunea cu laboratoarele implicate în eliberarea actelor permisive
    Prezentul scenariu este conceput pentru a facilita interacțiunea dintre solicitant și laboratoarele implicate în efectuarea încercărilor de laborator necesare pentru eliberarea actelor permisive. Scopul este de a minimiza vizitele solicitantului la laboratoare. După ce probele pentru efectuarea încercărilor de laborator sînt prezentate la laborator și încercările necesare sînt efectuate, rezultatele încercărilor de laborator sînt transmise electronic autorităților publice responsabile pentru emiterea actelor permisive. Scenariul constă din următoarele etape:
    a) după completarea cererii pentru obținerea actelor permisive, solicitantul depune cererea, efectuează plata și primește numărul de identificare unic pentru cerere (ID);
    b) solicitantul sau inspectorul care a colectat probele pentru încercări expediază probele la laboratorul de specialitate;
    c) solicitantul sau inspectorul care a colectat probele pentru încercări marchează probele cu numărul unic de identificare (ID) al cererii pentru a-l atribui încercărilor de laborator corespunzătoare formularului cererii depuse;
    d) solicitantul sau inspectorul care a colectat probele pentru încercări completează un formular în laborator și indică numărul unic de identificare, adresa poștală și de e-mail la care vor fi livrate rezultatele încercărilor de laborator;
    e) după ce sînt obținute rezultatele încercărilor de laborator, raportul de încercări se semnează electronic și se introduce în sistemul SIA GEAP, avînd o interfață și rol de utilizator în cadrul SIA GEAP destinat laboratoarelor. Raportul de încercări se introduce în sistem utilizînd numărul unic de identificare (ID), care atribuie raportul anexat la dosarul corespunzător cererii. În cazul în care laboratorul nu utilizează SIA GEAP, rapoartele de încercări sînt expediate prin poștă, e-mail sau fax la autoritatea responsabilă pentru eliberarea actului permisiv în cauză, care îl atașează la formularul /dosarul cererii corespunzătoare, folosind numărul unic de identificare (ID);
    f) persoana responsabilă din autoritatea publică analizează și examinează formularul de cerere și documentele anexate, care includ, de asemenea, raportul privind rezultatele încercărilor de laborator;
    7) scenariul pentru depunerea actelor permisive la autoritățile publice care solicită acte permisive
    Prezentul scenariu constă din următoarele etape:
    a) în cazul în care solicitantul completează cererea de eliberare a actului permisiv, acesta indică autoritatea publică și adresa unde actul permisiv trebuie să fie prezentat după emitere;
    b) în cazul în care autoritatea publică este un utilizator al SIA GEAP, autoritatea publică primește o notificare privind faptul eliberării actului permisiv şi are acces la actele permisive eliberate pentru un solicitant concret;
    c) în cazul în care autoritatea publică nu va folosi SIA GEAP, actul permisiv va fi trimis de către autoritatea emitentă prin poștă, e-mail sau alt serviciu de livrare;
    d) toate actele permisive eliberate prin intermediul SIA GEAP vor fi stocate în SIA GEAP și orice altă autoritate publică învestită cu drepturi stabilite expres prin lege va putea accesa informațiile cu privire la actele permisive eliberate, inclusiv formularul de cerere, documentele anexate, rapoartele de încercări de laborator. Nivelul și drepturile de acces la informațiile cu privire la actele permisive vor fi stabilite de către administratorul SIA GEAP.
    Acestea sînt scenariile de bază în cadrul SIA GEAP utilizate pentru emiterea actelor permisive. La etapa elaborării a cerințelor funcționale și nonfuncționale detaliate, procesele de lucru și scenariile vor fi descrise mai detaliat. SIA GEAP servește ca punct de plecare în dezvoltarea platformei tehnice pentru implementarea ghișeului unic național;
    8) scenariul privind suspendarea, reluarea valabilității actului permisiv se declanșează de către specialistul responsabil din cadrul autorităţii emitente a actului permisiv
    Prezentul scenariu constă din următoarele etape:
    a) SIA GEAP notifică specialistul din cadrul autorității emitente despre necesitatea de a accesa dosarul actului permisiv;
    b) specialistul din cadrul autorităţii emitente a actului permisiv accesează dosarul actului permisiv în SIA GEAP și accesează actul permisiv;
    c) pentru suspendarea sau reluarea valabilităţii actului permisiv, specialistul modifică statutul actului permisiv în „Suspendat” sau „Activ” și anexează documentele necesare în baza cărora (data și numărul deciziei) se efectuează suspendarea sau reluarea valabilității actului permisiv. Statutul actului permisiv se modifică doar după aprobarea conducerii autorităţii;
    d) conducerea autorităţii este notificată privind modificarea statutului actului permisiv;
    e) conducerea autorităţii aprobă schimbarea statutului;
    f) SIA GEAP notifică beneficiarul/posesorul actului permisiv despre schimbarea statutului actului permisiv.
    9) scenariul privind retragerea actului permisiv constă din următoarele etape:
    a) SIA GEAP notifică specialistul din cadrul autorității emitente despre necesitatea de a accesa dosarul actului permisiv;
    b) specialistul din cadrul autorităţii emitente a actului permisiv accesează dosarul actului permisiv în SIA GEAP și accesează actul permisiv;
    c) pentru retragerea actului permisiv, specialistul modifică statutul actului permisiv în „Retras” și anexează documentele necesare (data și numărul deciziei) în baza cărora se efectuează retragerea actului permisiv. Statutul actului permisiv se modifică doar după aprobarea conducerii autorităţii;
    d) conducerea autorităţii este notificată privind modificarea statutului actului permisiv;
    e) conducerea autorităţii aprobă schimbarea statutului;
    f) SIA GEAP notifică beneficiarul/posesorul actului permisiv despre schimbarea statutului actului permisiv.
    10) scenariul privind declararea actului permisiv ca fiind nevalabil constă din următoarele etape:
    a) SIA GEAP notifică specialistul din cadrul autorității emitente despre necesitatea de a accesa dosarul actului permisiv;
    b) specialistul autorității emitente modifică actului permisiv în „Nevalabil”. Schimbarea statutului se afișează în interfața publică al SIA GEAP;
    c) posesorul actului permisiv este notificat privind schimbarea statutului.
    11) scenariul privind suspendarea termenului stabilit are loc dacă după recepționarea cererii se constată că aceasta este incompletă, autoritatea emitentă suspendă curgerea termenului stabilit de lege pentru eliberarea/prelungirea/reperfectarea actului permisiv solicitat
    Acest scenariu constă din următoarele etape:
    a) SIA GEAP notifică specialistul din cadrul autorității emitente despre necesitatea de a accesa dosarul actului permisiv;
    b) specialistul responsabil pentru procesarea cererii accesează cererea în format electronic în SIA GEAP;
    c) specialistul examinează cererea și documentele anexate, suspendă termenul, indică cauza suspendării;
    d) SIA GEAP notifică solicitantul despre suspendare, informează despre cerințele prevăzute de lege care nu sînt îndeplinite și indică expres ce trebuie să prezinte și/sau să efectueze solicitantul pentru ca cererea să poată fi procesată.
    e) SIA GEAP notifică conducerea autorităţii responsabile pentru eliberarea actului permisiv despre suspendarea termenului de eliberare/prelungire/reperfectare a actului permisiv solicitat;
    f) solicitantul completează formularul cererii cu informația care demonstrează efectuarea acțiunilor stabilite de lege și/sau prezintă informația necesară pentru ca autoritatea emitentă să poată procesa cererea în cauză;
    g) după expirarea termenului suspendării, SIA GEAP reia cronometrarea termenului de valabilitate de la data suspendării (inclusiv), care va continua în limitele stabilite de lege pentru eliberarea actului permisiv;
    h) SIA GEAP notifică solicitantul și conducerea autorităţii despre reluarea termenului suspendat.
    12) scenariul privind aprobarea tacită a actului permisiv:
    a) solicitantul solicită actul permisiv prin intermediul SIA GEAP sau prin intermediul funcționarului de la ghișeul ASP;
    b) cererea solicitantului este transmisă spre executare specialistului responsabil din cadrul autorității publice prin intermediul SIA GEAP sau pe suport de hîrtie prin imprimarea cererii și a documentelor anexate;
    c) termenul pentru prelucrarea solicitării actului permisiv expiră și SIA GEAP notifică specialistul responsabil și conducerea autorităţii despre faptul că termenul expiră și solicitarea de eliberare a actului permisiv se va considera aprobată tacit, în cazul în care aceștia nu vor reacționa în următoarele 24 de ore;
    d) în cazul expirării termenului pentru prelucrarea solicitării, SIA GEAP notifică specialistul responsabil, conducerea instituției publice și solicitantul despre faptul că termenul pentru prelucrarea solicitării a expirat și că aceasta se consideră acceptată tacit;
    e) SIA GEAP stochează înregistrează cererea solicitantului ca fiind aprobată tacit, generînd pentru aceasta și un număr unic de identificare.
    13) scenariul privind reperfectarea actului permisiv apare în cazul în care parvin evenimente cum ar fi: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre actul permisiv, obiectul actului și titular
    a) solicitantul accesează portalul serviciilor publice sau solicită, prin intermediul ghișeului ASP, serviciul de reperfectare a actului permisiv pe care îl deține;
    b) cererea solicitantului, inclusiv documentele anexate la cerere, sînt transmise spre executare specialistului responsabil din cadrul autorității emitente responsabile prin intermediul SIA GEAP;
    c) SIA GEAP notifică specialistul din cadrul autorității emitente despre apariția unei noi sarcini setată spre executare de către acesta;
    d) specialistul din cadrul autorității emitente responsabile examinează dosarul și emite o decizie privind reperfectarea actului permisiv (dacă în decurs de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a actului permisiv şi a documentelor anexate la cerere specialistul din cadrul autorității emitente nu ia nicio decizie privind cererea, se declanșează scenariul aprobării tacite);
    e) SIA GEAP notifică solicitantul despre decizia emisă;
    f) specialistul din cadrul autorității emitente înregistrează actul permisiv reperfectat în Registrul actelor permisive al SIA GEAP;
    g) SIA GEAP notifică solicitantul despre actul permisiv reperfectat.
    14) scenariul privind depunerea NIAC prin intermediul portalului serviciilor publice (online)
    Prezentul scenariu este utilizat de către deponenți care au acces la Internet şi se pot autentifica pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice prin intermediul serviciului MPass, utilizînd instrumentele disponibile. Deponenții sînt scutiţi de vizitarea autorităţilor publice responsabile de eliberarea actelor permisive şi pot să depună NIAC în format electronic, cu anexarea documentelor necesare, de asemenea, în format electronic.
    Depunerea NIAC implică următorii pași:
    a) accesarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.gov.md sau a ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive (SIA GEAP, https://actpermisiv.gov.md) al serviciului Notificare privind inițierea activității de comerț;
    b) autentificarea în SIA GEAP prin intermediul serviciului MPass, folosind unul din instrumentele disponibile;
    c) parcurgerea listei de autorități publice locale și acte permisive, după caz, şi selectarea autorității publice locale necesare;
    d) completarea formularului electronic cu informaţiile necesare. Formularul conţine, de asemenea, lista de documente care urmează a fi anexate la cerere prin ataşare, după caz. În cazul notificării pentru încetarea sau modificarea NIAC, solicitantul selectează opţiunea din dosarul aferent NIAC şi indică informaţiile necesare;
    e) anexarea documentelor necesare, după caz;
    f) în cazul în care deponentul nu dispune de unele acte (acte permisive, alte acte sau documente) necesare pentru anexare la NIAC, acesta depune cererea pentru obţinerea acestora prin intermediul SIA GEAP, în cazul în care aceste funcționalități sînt disponibile (etapele pentru solicitarea actelor lipsă sînt descrise în continuare);
    g) achitarea taxei pentru obţinerea actelor permisive prin intermediul serviciului MPay, prin transfer bancar sau depunere de numerar. După efectuarea plăţii, SIA GEAP primește confirmarea de plată prin serviciul MPay sau, în caz contrar, specialistul responsabil din cadrul autorităţii emitente verifică faptul efectuării plăţii prin alte mijloace (cum ar fi verificarea contului bancar sau a ordinului de încasare a numerarului);
    h) după ce toate documentele necesare sînt ataşate şi formularul este completat, deponentul poate să salveze NIAC cu statut de „proiect” sau o poate semna electronic şi trimite spre examinare autorităţii publice locale responsabile, fiind informat despre recepționare printr-o înștiințare de recepționare;
    i) SIA GEAP generează un număr unic de înregistrare al NIAC. Numărul unic va servi drept identificator unic pe parcursul întregului flux de procesare a NIAC;
    j) autoritatea publică locală/autoritatea publică emitentă de acte permisive lipsă responsabilă primește înștiințarea cu privire la NIAC nouă intrată în sistem prin SIA GEAP și/sau e-mail, după caz;
    k) în cazul solicitării de acte permisive lipsă, SIA GEAP generează certificatul constatator privind confirmarea depunerii cererii;
    l) în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării NIAC, autoritatea publică locală are dreptul să emită prin SIA GEAP refuzul de recepționare a NIAC în temeiul art. 16 alin. (3) din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior;
   
[Pct.29 subpct.14) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    15) scenariul privind depunerea NIAC la sediul autorităţii publice locale (off-line)
    Prezentul scenariu va fi utilizat atunci cînd deponenții vor vizita autorităţile publice locale pentru depunerea NIAC și a cererilor de solicitarea a actelor permisive aferente NIAC, după caz. Acest scenariu implică depunerea NIAC în format de hîrtie la ghișeul autorității publice locale și procesarea acesteia și a cererilor de solicitare a actelor permisive aferente NIAC, după caz, de către operatorii din cadrul autorității publice locale prin SIA GEAP, în vederea standardizării procedurii de solicitare, procesare, facilitare a schimbului de date între autorităţi şi a asigurării transparenţei întregului proces de solicitare şi eliberare a actelor permisive.
    Scenariul privind depunerea NIAC la sediul autorității publice locale și solicitarea obţinerii actelor permisive la sediul autorităţilor publice locale, după caz, implică următoarele etape:
    a) solicitantul vizitează sediul autorității publice locale;
    b) reprezentantul autorității publice locale acordă deponentului asistenţă la completarea corectă a NIAC pe suport de hîrtie sau direct în sistem;
    c) după completare și imprimare, deponentul aplică pe formularul NIAC o semnătură olografă. În situațiile în care sînt respectate toate cerințele legale, utilizatorul autorității publice locale semnează electronic NIAC, iar SIA GEAP generează un număr unic de evidență și înștiințarea de recepționare (în cazul depunerii solicitării pentru încetarea sau modificarea NIAC, solicitantul depune o cerere în formă liberă, cu semnătură olografă, care conține informația relevantă, urmată de operarea de către utilizatorul din cadrul autorității publice locale în SIA GEAP a modificărilor necesare);
    d) deponentul/solicitantul prezintă actele necesare NIAC pe suport de hîrtie în original sau copiile de pe acestea ori pe un purtător electronic de date (originalele pot fi scanate de către utilizatorul din cadrul autorității publice locale). Actele sau informațiile (datele) privind actele care pot fi obținute prin intermediul SIA GEAP vor fi solicitate prin intermediul SIA GEAP, utilizatorul din cadrul autorității publice locale acordînd asistența necesară deponentului/solicitantului, acționînd aici în calitate de „front office”, sau vor fi prezentate pe suport de hîrtie, dacă au fost obținute anterior;
    e) reprezentantul autorității publice locale se autentifică în SIA GEAP prin intermediul serviciului MPass (semnăturii electronice) la orice etapă necesară;
    f) reprezentantul autorității publice locale completează NIAC și cererea de eliberare a actului permisiv lipsă, anexează documentele scanate sau indică datele de identificare ale actelor în SIA GEAP şi semnează NIAC și/sau cererea de eliberare a actelor permisive lipsă, după caz, folosind semnătura sa electronică. NIAC sau cererea se semnează electronic de către specialistul autorității publice locale pentru a autentifica că versiunea electronică a NIAC, a cererii şi a documentelor scanate sau obținute întru-un alt mod corespund documentelor depuse şi semnate de deponent/solicitant. Temei pentru depunerea cererilor de către autorității publice locale către autoritățile emitente de acte permisive lipsă în numele deponentului/solicitantului va servi acordul în scris al deponentului/solicitantului, consfințit prin înscrierea sintagmei „acte suplimentare necesare” în compartimentul „Anexe” din formularul NIAC, cu aplicarea semnăturii olografe sub aceasta;
    g) în cazul în care deponentul aplică pe NIAC semnătura olografă, dar nu anexează actele permisive obligatorii desfășurării activității de comerț din NIAC și nu solicită completarea cererii de eliberare a actului permisiv lipsă, reprezentantul autorităţii publice semnează electronic NIAC, iar SIA GEAP generează înștiințarea de recepționare a NIAC, cu remiterea NIAC autorităților emitente de acte permisive lipsă pentru respectarea termenului menționat la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior;
    h) după completarea NIAC sau a cererii, SIA GEAP generează factura de plată pentru achitarea taxei pentru NIAC sau actele permisive, după caz;
    i) reprezentantul autorității publice locale înmînează factura de plată deponentului/solicitantului;
    j) deponentul/solicitantul achită factura la sediul băncii, la terminalele de încasare instalate în locuri publice, la subdiviziunile teritoriale ale ASP, prin serviciul MPay, prin transfer bancar sau în numerar;
    k) după efectuarea plăţii, SIA GEAP primește confirmarea plăţii, care va fi accesibilă pentru specialistul autorităţii emitente de acte permisive, în caz contrar acesta din urmă va verifica ordinul de încasare;
    l) NIAC poate să fie salvată cu statut de „proiect”, în cazul în care nu este finalizată prin semnătura olografă a deponentului sau în cazul în care serviciul nu este achitat, şi va fi transmisă mai tîrziu, caz în care SIA GEAP nu va genera număr de înregistrare;
    m) în cazul în care cererea de eliberare a actelor permisive lipsă este completă, reprezentantul autorității publice locale o remite, prin intermediul SIA GEAP, la autoritatea publică responsabilă de eliberarea actului permisiv;
    n) SIA GEAP generează un număr unic de înregistrare al NIAC și al cererii de eliberare a actului permisiv lipsă, după caz, la introducerea acesteia în sistem de către utilizatorul din cadrul autorității publice locale. Numărul unic al NIAC și al cererii, după caz, va fi folosit de către autoritatea publică locală pentru a monitoriza statutul NIAC și al cererii prin SIA GEAP;
    o) autoritatea publică emitentă implicată primește, prin SIA GEAP și/sau prin e-mail, NIAC și/sau cererea nouă intrată în sistem;
   
[Pct.29 subpct.15) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    16) scenariul pentru obţinerea documentelor lipsă la NIAC constă din următoarele etape:
    a) utilizatorul din cadrul autorității publice locale completează cererea de obţinere a actului permisiv lipsă, o imprimă, iar solicitantul aplică pe cererea pe suport hîrtie semnătura olografă;
    b) formularul de cerere deschide lista documentelor care trebuie să fie anexate la cerere;
    c) pentru fiecare act care urmează să fie anexat, utilizatorul poate ataşa actul electronic (scanat) sau poate să îl solicite prin utilizarea funcționalităților disponibile;
    d) după apăsarea butonului „Solicită” se deschide noul formular de cerere şi utilizatorul completează cererea pentru obţinerea documentului necesar. Procesul de completare a cererii şi de achitare a taxei pentru obţinerea documentului este similar cu procesul standard de depunere a cererilor primare descrise în scenariile generale ale SIA GEAP pentru actele permisive, deponentul/solicitantul urmînd să prezinte proba achitării serviciului, în cazul în care acest serviciu este taxat;
    e) în cazul în care nu sînt ataşate toate documentele, cererea este salvată cu statut de „proiect”, iar solicitantul/utilizatorul din cadrul autorității publice locale poate continua completarea cererii mai tîrziu, cînd va obţine toate documentele necesare completării cererii;
    f) după obţinerea documentelor necesare, solicitantul/utilizatorul din cadrul autorității publice locale accesează cabinetul personal şi deschide proiectul respectiv;
    g) solicitantul/utilizatorul din cadrul autorității publice locale anexează documentele necesare pentru obținerea NIAC sau a altui act permisiv, după caz;
   
[Pct.29 subpct.16) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    17) scenariul privind analiza şi procesarea cererii de către autoritatea publică responsabilă de eliberarea actelor permisive în cazul NIAC:
    a) prezentului scenariu i se aplică procedura generală pentru actele permisive;
    b) autoritățile publice emitente de acte permisive vor informa, prin SIA GEAP, autoritatea publică locală corespondentă privind decizia respectivă;
   
[Pct.29 subpct.17) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    18) scenariul privind modificarea/suspendarea/încetarea NIAC se declanşează de către specialistul responsabil din cadrul autorităţii recepționare/emitente a actului permisiv
    Prezentul scenariu constă din următoarele etape:
    a) în baza autosesizării sau notificării SIA GEAP, specialistul din cadrul autorităţii recepționare/emitente decide privind necesitatea de a accesa dosarul NIAC;
    b) specialistul din cadrul autorităţii recepționare/emitente a NIAC accesează dosarul NIAC în SIA GEAP şi accesează NIAC respectivă;
    c) statutul actului permisiv se modifică doar după aprobarea conducerii autorităţii notificate în acest sens, care decide privind modificarea statutului actului permisiv:
    - aprobă schimbarea statutului NIAC prin semnarea opțiunii respective (semnătură olografă sau digitală, în funcție de procedura stabilită);
    - refuză schimbarea statutului NIAC prin semnarea opțiunii respective (semnătură olografă sau digitală, în funcție de procedura stabilită), cu indicarea temeiurilor legale;
    d) pentru modificarea/suspendarea/încetarea NIAC, specialistul modifică statutul actului în „Suspendat”, „Activ”, „Nevalabil” sau „Modificat” şi anexează documentele necesare (data şi numărul deciziei/actului) în baza cărora se efectuează modificarea/suspendarea/încetarea NIAC;
    e) SIA GEAP notifică beneficiarului/posesorului NIAC schimbarea statutului;
   
[Pct.29 subpct.18) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    19) scenariul privind aprobarea tacită a actului permisiv în cazul NIAC:
    a) aprobarea tacită pentru actele permisive lipsă solicitate de către deponentul NIAC prin intermediul autorității publice locale utilizînd SIA GEAP survine în baza Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, precum și a scenariilor de mai sus aplicabile. Certificatul constatator prevăzut de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător va fi emis pe adresele electronice ale deponentului NIAC (solicitant pentru actele permisive lipsă) și autorității publice locale corespunzătoare.
    [Pct.29 subpct.19) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    30. Obiectele informaționale reprezintă totalitatea de date care le caracterizează:
    1) datele despre obiectul informațional „persoană fizică”:
    a) IDNP;
    b) datele personale de identificare a persoanei:
    numele;
    prenumele;
    c) date privind domiciliul şi/sau reşedinţa;
    d) datele de contact (număr telefon, e-mail);
    2) datele despre obiectul informațional „unitate de drept”:
    a) IDNO;
    b) denumirea;
    c) adresa juridică;
    d) datele de contact (telefon, email);
    e) tipul persoanei juridice (solicitant/autoritatea emitentă);
    3) date privind obiectul informațional „act permisiv”:
    a) ID – numărul de identificare;
    b) tipul actului permisiv;
    c) titlu;
    d) data și ora emiterii actului;
    e) IDNO al autorității emitente;
    f) IDNO al autorității/entității implicate;
    g) IDNP al persoanei care a emis actul permisiv;
    h) ID al cererii privind solicitarea actului permisiv;
    i) IDNP/IDNO al solicitantului;
    j) perioada de valabilitate a actului permisiv;
    k) genul de activitate;
    4) date privind obiectul informațional „cerere”:
    a) ID – numărul de identificare;
    b) titlu;
    c) data și timpul depunerii cererii;
    d) IDNO/IDNP al solicitantului;
    e) tipul actului permisiv solicitat;
    f) IDNO al autorității emitentă
    g) IDNP al specialistului ASP care a înregistrat cererea (dacă e cazul);
    h) statut (proiect, semnat, trimis, executat);
    i) termenul-limită de procesare a cererii și emitere a actului permisiv;
    j) alte documente necesare pentru eliberarea actului permisiv (anexe la cerere);
    k) ID al deciziei de emitere sau refuz pentru actul permisiv;
    5) date privind obiectul informațional „notificare de acceptare”:
    a) ID – număr de identificare;
    b) data și timpul emiterii notificării;
    c) ID cererea privind solicitarea actului permisiv;
    d) solicitantul (IDNP sau/și IDNO) căruia îi este adresată notificarea de acceptare;
    e) ID al autorității emitente;
    6) date privind obiectul informațional `notificarea de refuz”:
    a) ID – număr de identificare;
    b) data şi ora emiterii notificării;
    c) ID al cererii privind solicitarea actului permisiv;
    d) solicitantul (IDNP sau/și IDNO) căruia îi este adresată notificarea de refuz;
    7) date privind obiectul informațional „notificarea privind statutul cererii”:
    a) ID – număr de identificare;
    b) data și timpul emiterii notificării;
    c) ID al cererii privind solicitarea actului permisiv;
    d) solicitantul (numele, prenumele, IDNP, sau/și IDNO) căruia îi este adresată notificarea privind statutul cererii;
    e) IDNO al autorității emitente;
    f) date privind statutul cererii (proiect, semnat, trimis, executat);
    g) date privind statutul precedent al cererii (proiect, semnat, trimis, executat);
    h) date privind statutul următor (proiect, semnat, trimis, executat), conform fluxului privind obținerea actului permisiv solicitat.
    8) date privind obiectul informațional „raportul încercărilor de laborator”:
    a) ID – numărul de identificare;
    b) tipul raportului;
    c) titlul raportului;
    d) data și ora înregistrării raportului;
    e) data și ora efectuării testărilor de laborator;
    f) IDNO al laboratorului care a efectuat testarea;
    g) IDNP al persoanei responsabile care a întocmit raportul de încercări de laborator;
    h) ID al cererii privind solicitarea actului permisiv;
    i) IDNP/IDNO solicitant;
    j) rezultatul sau concluziile încercărilor de laborator (mențiune în sistem, document Word sau PDF);
    9) date privind obiectul informațional „raport statistic”:
    a) ID – numărul de identificare;
    b) tipul raportului;
    c) titlul raportului;
    d) data și ora înregistrării;
    e) IDNP al autorului raportului;
    f) perioada selectată de raportare;
    10) date privind evenimentul:
    a) ID al evenimentului;
    b) tipul evenimentului;
    c) statutul;
    d) data şi ora înregistrării evenimentului;
    e) IDNP/IDNO al persoanei ce a inițiat evenimentul;
    f) codul oficiului ASP;
    g) datele primite din alte SIA;
    h) tipul deciziei luate;
    i) IDNP/IDNO al persoanei ce a luat decizia.
    11) date privind obiectul informaţional „notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ depusă (NIAC)”:
    a) ID – numărul de identificare;
    b) titlu;
    c) data şi timpul depunerii;
    d) IDNO/IDNP al deponentului;
    e) domiciliul deponentului;
    f) date de contact: telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail (obligatoriu în cazul operării online);
    g) IDNO al autorității publice locale;
    h) IDNP sau datele de identificare electronice (serviciile MPass/MSign), după caz, ale utilizatorului autorității publice locale care operează NIAC;
    i) statut (proiect, recepționat, refuzat, executat);
    j) termenul-limită de procesare a NIAC, după caz;
    k) alte documente necesare pentru operarea NIAC (actul permisiv, anexe etc.);
    l) pentru unitatea comercială – locul de vînzare (adresa, tipul (codul CAEM), suprafața comercială (m2));
    m) pentru unităţile de alimentaţie publică – capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane), inclusiv la terasă (numărul de locuri/persoane);
    n) comercializarea producţiei alcoolice, comercializarea berii, comercializarea produselor din tutun, desfăşurarea comerţului ambulant, comercializarea prin intermediul unităţii mobile, comercializarea prin aparat comercial (cu opțiunea Da/Nu);
    o) date privind unitatea mobilă (tipul, lungimea, lățimea, înălțimea);
    p) date privind comercializarea prin aparat comercial (numărul de aparate, lungimea, lățimea, înălțimea);
    q) anexe (cîmp deschis sau sintagma privind solicitarea de acte permisive lipsă);
    r) declarația de proprie răspundere și asumarea de obligații;
   
[Pct.30 subpct.11) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    12) date privind obiectul informaţional „înştiinţare de recepţionare a NIAC”:
    a) ID – număr de identificare al NIAC;
    b) data şi timpul emiterii înștiințării;
    c) deponentul (IDNP sau/şi IDNO) căruia îi este adresată înștiințarea;
    d) ID al autorităţii recepționare;
   
[Pct.30 subpct.12) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    13) date privind obiectul informaţional „înștiințare privind refuzul de recepționare a NIAC”:
    a) ID – număr de identificare al NIAC;
    b) data şi ora emiterii înștiințării;
    c) deponentul (IDNP sau/şi IDNO) căruia îi este adresată notificarea de refuz;
    d) argumentarea (menţiune în sistem, document Word sau PDF);
   
[Pct.30 subpct.13) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    14) date privind obiectul informaţional „notificare privind statutul NIAC”:
    a) ID – număr de identificare al NIAC;
    b) data şi timpul emiterii notificării;
    c) deponentul (numele, prenumele, IDNP sau/şi IDNO) căruia îi este adresată notificarea privind statutul cererii;
    d) IDNO al autorităţii recepționare;
    e) date privind statutul NIAC (proiect, recepționat, refuzat, executat);
   
[Pct.30 subpct.14) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    15) date privind obiectul informaţional „notificarea de încetare a NIAC” – conțin datele din subpunctul 11);
   
[Pct.30 subpct.15) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    16) date privind obiectul informaţional „notificarea de modificare a datelor din NIAC” – conțin datele din subpunctul 11).
    [Pct.30 subpct.16) introdus prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]   
    31. Pentru a asigura autenticitatea și pentru a reduce volumul de informații stocate în sistem, va fi utilizat sistemul de clasificatoare. Clasificatoarele vor fi grupate în internațional, național și departamental.
    Astfel, se vor folosi cel puțin următoarele clasificatoare naționale:
    11) CUATM – Clasificatorul unităților administrativ-teritoriale;
    12) CTP – Clasificatorul tipurilor de proprietate;
    13) CFOJ – Clasificatorul formelor organizațional-juridice ale agenților economici;
    14) CAEM-2 – Clasificatorul activităților economice.
    32. Clasificatoarele departamentale vor fi elaborate și utilizate în cadrul SIA GEAP numai în absența clasificatoarelor naționale și internaționale aprobate.
    33. Pentru asigurarea formării corecte a resursei informaționale a SIA GEAP va fi necesară organizarea accesului la resursele informaționale a următoarelor sisteme informaționale automatizate:
    1) Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al unităților de drept”, care conține date despre toate categoriile de unități de drept, constituite în bază legală – în scopul preluării și validării datelor despre persoanele juridice privind corectitudinea combinațiilor de IDNO, denumire, cod CUATM, cod CAEM etc. necesară înregistrărilor, modificărilor sau radierilor (care conțin date despre persoane juridice);
    2) Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al populației”, care include date despre persoanele fizice – în vederea preluării și validării înregistrărilor, modificărilor sau radierilor (care conțin date despre persoane fizice) și a verificării acestora privind corectitudinea combinațiilor de IDNP, nume, prenume, act de identitate;
    3) sursele informaționale automatizate ale ASP, care conțin date despre bunurile imobile – pentru validarea înregistrărilor privind corectitudinea combinațiilor de număr cadastral, adresă/amplasare a bunului imobil etc.;
    4) Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale şi al adreselor”, care cuprinde date cu privire unitățile teritorial-administrative, străzi, clădiri, amplasarea imobilelor etc.;
    5) Sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului” – în vederea obținerii informației fiscale despre persoanele fizice sau juridice care solicită actul permisiv;
    6) Registrul de stat al transporturilor – în vederea obținerii informației tehnice, economice și juridice privind mijloacele transportului auto, tractoare, mașini și mecanisme speciale de construcții rutiere, de ameliorare și agricole, remorci pentru acestea, nave ale flotei maritime, agregate staționare și mobile, care funcționează în baza motoarelor cu ardere internă și alte agregate numerotate, precum și despre deținătorii acestora;
    7) Registrul de stat al conducătorilor de vehicule – în vederea obținerii informațiilor despre conducătorii mijloacelor de transport, persoanelor care obțin acte de conducere, a agenților economici care se ocupă de pregătirea și instruirea conducătorilor, eliberarea documentelor acestora;
    8) sursele informaționale automatizate ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, care oferă informații privind faptul confirmării plăților la bugetul asigurărilor sociale;
    9) sursele informaționale automatizate ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, care oferă informații privind faptul confirmării plăților către fondul de asigurări medicale;
    10) sursele informaționale automatizate ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care oferă informații cu privire la înregistrarea de produse biologice, informații cu privire la utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, informații privind certificatele sanitar-veterinare eliberate;
    11) serviciile guvernamentale de platformă sînt utilizate pentru executarea funcționalităților specifice ale SIA GEAP. Serviciile guvernamentale de platformă utilizate pentru funcționarea SIA GEAP sînt:
    a) Serviciul electronic de autentificare și control al accesului MPass – în vederea autentificării utilizatorilor în sistem;
    b) Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign);
    c) Serviciul guvernamental de plăți electronice MPay – în vederea efectuării și verificării plăților, unde este cazul;
    d) Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog).
    34. Interoperabilitatea dintre sistemele informaționale se asigură prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate „MConnect”, utilizînd servicii web și standarde/protocoale securizate precum SOAP, HTTPS etc.
    SPAȚIUL TEHNOLOGIC AL SIA GEAP
    35. Infrastructura tehnică a SIA GEAP va fi plasată în cadrul platformei tehnologice guvernamentale MCloud. Spațiul funcțional al SIA GEAP va cuprinde toate serviciile și infrastructura hard oferită de proprietarul platformei MCloud, cum ar fi PaaS și IaaS.
    36. Arhitectura SIA GEAP va fi arhitectură software orientată spre servicii (SOA – Service Oriented Archiecture), ceea ce permite ca SIA GEAP să fie integrat cu toate serviciile guvernamentale existente: MPay, MSign, MPass, MNotify, precum și cu alte sisteme informaționale ale altor autorități publice.
    37. Datorită faptului că interfața de client al SIA GEAP va servi navigatorul (browser) web, nu vor fi necesare resurse hardware și software adăugătoare semnificative.
    38. Platforma tehnologică a SIA GEAP:
    1) asigură formate unice de prezentare a datelor și protocoale comune de schimb de date;
    2) oferă mecanisme de asigurare a concordanței bazelor de date ale SIA GEAP cu cele ale sistemelor informaționale ale altor autorități publice. Concordanța este respectată în termeni de clasificatoare, nomenclatoare, completitudine etc.;
    3) pune la dispoziția dezvoltatorilor de software un cadru formal și metodologic propice creării și implementării sistemului de management al securității informaționale.
    39. Produsele program și echipamentele SIA GEAP trebuie să satisfacă următoarele cerințe:
    1) asigură posibilitatea stocării unor volume mari de informații;
    2) asigură posibilitatea extinderii funcționale și a puterii de calcul (extensibilitate și scalabilitate);
    3) susține prelucrarea distribuită a datelor, accesul la resurse atît în rețeaua locală, cît și în Internet;
    4) utilizează un sistem unic de clasificare și codificare;
    5) funcționează pe diferite platforme hardware;
    6) asigură fiabilitate înaltă;
    7) asigură consistența și plenitudinea informației;
    8) susține posibilitatea de modernizare în procesul de exploatare.
    40. Posesorul și deținătorul SIA GEAP vor asigura găzduirea acestuia pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud).
ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE A SIA GEAP
    41. Esența securității informaționale a SIA GEAP constă în următoarele.
    1) prin securitate informațională se înțelege protecția resurselor și a infrastructurii informaționale a SIA GEAP împotriva acțiunilor premeditate sau accidentale cu caracter natural sau artificial, care au ca rezultat cauzarea prejudiciului participanților la procesul de schimb informațional;
    2) noțiunea de securitate informațională a SIA GEAP include o serie de termeni cum ar fi: măsuri, politici, tehnologii, puncte de control, structură organizațională, atribuții și funcții în sistem. Este necesară identificarea acestor mijloace de control pentru a asigura securitatea informațională și pentru a le implementa în SIA GEAP;
    3) colectarea, prelucrarea, stocarea și furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    4) pentru a atinge un nivel sporit al securității informaționale trebuie să se țină cont de cele două părți componente ale acesteia – securitatea fizică și securitatea informațională:
    a) securitatea fizică se referă la protejarea infrastructurii fizice a SIA GEAP, a utilizatorilor sistemului și a componentelor fizice (puncte de acces în incinta clădirilor, acces la calculatoare, imprimante) prin aplicarea tuturor măsurilor de securitate;
    b) securitatea informațională presupune protejarea informației prin aplicarea unor măsuri de securizare la nivel logic, prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Aceasta include programele antivirus, delimitarea logică a subrețelelor, firewall, controlul asupra folosirii programelor piratate, evidența și actualizarea licențelor produselor software.
    42. Pericolul informațional reprezintă un eveniment sau o acțiune posibilă, orientată spre cauzarea unui prejudiciu resurselor sau infrastructurii informaționale. Principalele pericole pentru securitatea informațională a SIA GEAP sînt:
    1) colectarea și utilizarea ilegală a informației;
    2) încălcarea tehnologiei de prelucrare a informației;
    3) implementarea în produsele software și hardware a componentelor care realizează funcții neprevăzute în documentația care însoțește aceste produse;
    4) elaborarea și răspîndirea programelor ce pot afecta funcționarea normală a sistemelor informaționale și de comunicații, precum și a sistemelor de protecție a informației;
    5) nimicirea, deteriorarea, suprimarea radioelectronică sau distrugerea mijloacelor hardware și/sau software de prelucrare a informației;
    6) compromiterea credențialelor, a cheilor și a mijloacelor de protecție criptografică a informației;
    7) scurgerea de informație prin canale tehnice;
    8) implementarea dispozitivelor electronice de interceptare a informației în mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare și transmitere a datelor prin canalele de comunicații, precum și în încăperile de serviciu ale registratorilor sistemului;
    9) nimicirea, deteriorarea, distrugerea sau sustragerea suporturilor de informație mecanice sau de alt tip;
    10) tentativele de interceptare a informației în rețelele locale ale registratorilor sistemului și în liniile de comunicații, decodificarea ei și impunerea informației false;
    11) utilizarea tehnologiilor informaționale necertificate, a mijloacelor de protecție a datelor, a mijloacelor de informatizare și comunicații la crearea și dezvoltarea infrastructurii informaționale;
    12) accesul neautorizat la resursele informaționale care se află în băncile și bazele de date;
    13) încălcarea restricțiilor legale ce țin de răspîndirea informației.
    43. SIA GEAP prevede următoarele cerințe și sarcini privind asigurarea securității informaționale:
    1) securitatea informațională trebuie să se conformeze cerințelor legislației, precum și standardelor internaționale care nu contravin legii și permit sporirea gradului de securitate;
    2) securitatea informațională trebuie să asigure:
    a) confidențialitatea informației, care presupune limitarea accesului la informație al persoanelor fără drepturi și împuterniciri corespunzătoare;
    b) integritatea logică a informației, adică prevenirea introducerii, modificării, copierii, actualizării și nimicirii neautorizate a informației;
    c) integritatea fizică a informației;
    d) protecția infrastructurii informaționale împotriva deteriorării și încercărilor de modificare a funcționării.
    44. Pentru îndeplinirea sarcinilor privind asigurarea securității informaționale și a protecției datelor cu caracter personal în SIA GEAP, se utilizează următoarele mecanisme:
    1) autentificarea și autorizarea utilizatorilor prin intermediul serviciului MPass și mijloacele proprii ale SIA GEAP;
    2) managementul accesului;
    3) înregistrarea acțiunilor și auditul prin utilizarea serviciului MLog.
    45. Controlul riguros asupra acțiunilor care au loc în SIA GEAP pentru a putea depista, la o fază timpurie, unele încercări de a accesa date confidențiale sau de a aduce un prejudiciu premeditat sau accidental integrității informației se realizează prin intermediul jurnalizării evenimentelor. Setul de acțiuni supuse monitorizării poate fi extins de către administratorul SIA GEAP.
    46. Toate înregistrările privind acțiunile utilizatorilor în sistem, precum și acțiunile care provin din exteriorul SIA GEAP devin subiect al unei analize detaliate în cazul depistării unor nereguli sau tentative de corupere sau acces neautorizat la datele din SIA GEAP.
    47. Jurnalizarea evenimentelor în SIA GEAP se efectuează prin mijloace proprii, precum și prin integrarea cu serviciul MLog.