HGC549/2018
ID intern unic:  375961
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 549
din  13.06.2018
cu privire la constituirea, organizarea
și funcționarea Agenției de Mediu
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 603
    În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art.14 alin.(7), și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, art. 291 alin. (3) din Legea nr. 1515-XI din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. CX alin. (4) din Legea nr. 185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 632), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, instituirea Agenției de Mediu – autoritate administrativă subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    2. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Mediu, conform anexei nr. 1;
    2) Structura organizatorică a Agenţiei de Mediu, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Agenţiei de Mediu, conform anexei nr. 3;
    4) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    3. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei de Mediu în număr de 136 de unităţi, inclusiv 7 unități de personal de deservire tehnică și 48 de unități de personal de specialitate, cu un fond anual de retribuire a muncii conform cadrului normativ în vigoare.
    4. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea prezentei hotărîri, va desfășura concursul public privind selectarea directorului Agenției de Mediu, care, în termen de 10 zile lucrătoare de la numirea în funcție, va aproba statul de personal și va iniția procesul de angajare a personalului în cadrul Agenției.
    5. Se transmit Agenției de Mediu 10 unități de personal din contul statelor de personal ale Agenției „Apele Moldovei”, 2 unități de personal din contul statelor de personal ale Agenției „Moldsilva”, 1 unitate de personal din contul statelor de personal ale Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, 46 de unități de personal din contul statelor de personal ale Inspectoratului Ecologic de Stat, 77 de unități de personal din contul statelor de personal ale Instituției Publice „Serviciul Hidrometeorologic de Stat”.
    6. Conducătorii autorităților/instituțiilor publice menționate la pct. 5 din prezenta hotărîre, în termen de 10 zile de la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri vor aproba modificările corespunzătoare ale statelor de personal și le vor prezenta Cancelariei de Stat pentru avizare.
    7. Personalul angajat în funcţiile preluate de Agenția de Mediu, bugetul pentru anul 2018 stabilit pentru acesta, dar și bunurile materiale gestionate de aceștia  se transferă conform prevederilor legislaţiei muncii și Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.
    8. Disponibilizarea salariaţilor care refuză transferul în cadrul Agenției de Mediu  se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
    9. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va înainta Ministerului Finanțelor propuneri de redistribuire a alocațiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017  în legătură cu transmiterea către Agenția de Mediu a unităților de personal și a bunurilor materiale corespunzătoare.
    10. Agenţia Servicii Publice, la cererea titularului de drept, va opera modificările necesare în Registrul bunurilor imobile și în Registrul de stat al unităților de drept în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    11. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                               Liviu Volconovici

    Nr. 549. Chişinău, 13 iunie 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernulu nr. 549
din 13 iunie 2018

REGULAMENT
cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției de Mediu (în continuare – Regulament) reglementează statutul juridic, misiunea,  domeniile de activitate, funcțiile de bază, atribuțiile principale și drepturile acesteia, precum și organizarea activității acesteia.
    2. Agenţia de Mediu (în continuare – Agenție) este autoritate administrativă subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare – Minister), responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
     3. Agenţia este persoană juridică de drept public, dispune de denumire proprie,  de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie. Sediul Agenţiei este stabilit în mun. Chişinău. În cadrul Agenţiei funcționează subdiviziuni teritoriale desconcentrate fără personalitate juridică, gestionate direct de către aparatul central al Agenției, cu efectuarea cheltuielilor financiare pentru întreţinerea acestora.
    4. Finanțarea şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei se efectuează din contul bugetului de stat.
    5.  În activitatea sa, Agenţia se conduce de Constituția și legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinele şi dispoziţiile ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, precum şi de prezentul Regulament.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUȚIILE PRINCIPALE
ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
    6. Agenția are misiunea de a asigura implementarea politicii de protecție a mediului, obținînd cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi alocațiile bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    7. Agenţia realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii de activitate:
    1) prevenirea poluării mediului;
    2) protecția aerului atmosferic și schimbările climatice;
    3) protecția și reglementarea utilizării resurselor de apă;
    4) protecția și reglementarea utilizării regnului animal și regnului vegetal, a resurselor biologice acvatice;
    5) conservarea biodiversităţii și managementul ariilor naturale protejate de stat;
    6) managementul deşeurilor;
    7) biosecuritatea.
    8.  Funcțiile de bază ale Agenției sînt:
    1) asigurarea implementării documentelor de politici publice și a legislației privind protecția mediului atît la nivel național, cît și local;
    2) acordarea suportului tehnic Ministerului la fundamentarea proiectelor de documente de politici publice și de acte normative în domeniul protecției mediului;
    3) reglementarea și autorizarea activităților cu impact asupra calității mediului, eliberînd persoanelor fizice și juridice acte permisive pentru practicarea activităților de întreprinzător cu impact asupra mediului (autorizații, acorduri de mediu, permise, certificate, notificări, avize și coordonări), prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
    4) realizarea monitoringului calității factorilor de mediu (monitoringul calității apei, aerului, solului, monitoringul forestier și al ariilor naturale protejate de stat, monitoringul stării și folosinței resurselor de apă și de sol, monitoringul regnului vegetal și regnului animal, monitoringul pescuitului, monitoringul stării subsolului, monitoringul poluării aerului, monitoringul geologic, monitoringul poluării mediului) în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informaţii privind calitatea mediului, dezvoltării sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției mediului, precum și în scopul elaborării și publicării Raportului naţional privind starea mediului în Republica Moldova;
    5) crearea și administrarea cadastrelor și registrelor speciale, administrarea sistemului informaţional și de date pentru domeniile sale de activitate și asigurarea accesului publicului la informaţia despre mediu.
    9. Agenția are următoarele atribuții principale:
    1) în domeniul prevenirii poluării mediului:
    a) asigură implementarea legislației naționale privind evaluarea strategică de mediu, evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice și private, privind expertiza ecologică de stat, monitorizează și raportează periodic Ministerului despre stadiul realizării acesteia, prezintă propuneri de modificare şi completare a legislației respective;
    b) participă la procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară de mediu în domeniul prevenirii și controlului integrat al poluării și în domeniul controlului asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase, asigurînd ulterior implementarea legislației adoptate în domeniile respective;
    c) implementează prevederile documentelor de politici și ale tratatelor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte în domeniul prevenirii poluării mediului, elaborează și prezintă Ministerului informații cu privire la realizarea acestora;
    d) asigură implementarea procedurii de evaluare strategică de mediu, acordă consultări, examinează raportul privind evaluarea strategică de mediu, proiectele de planuri și programe de nivel local și național, inclusiv cele sectoriale și intersectoriale și prezintă Ministerului propuneri pentru avizul de mediu eliberat la aceste documente; 
    e) asigură implementarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activităților planificate privind construcţia de obiecte noi, extinderea, reconstrucţia, modernizarea, reprofilarea, planificarea construcțiilor și/sau a unor genuri noi de activitate privind dobîndirea sau utilizarea resurselor naturale, eliberează acordul de mediu, suspendă, retrage sau prelungește valabilitatea acestuia;
    f) efectuează expertiza ecologică de stat a documentației de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea, modernizarea, reprofilarea, conservarea, demolarea şi lichidarea obiectelor, care nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului și eliberează avizul expertizei ecologice, suspendă, retrage sau prelungește valabilitatea acestuia;
    g) aprobă planurile de măsuri elaborate de operatorii economici în vederea reducerii poluării mediului înconjurător;
    h) participă la instituirea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;
    i) asigură inventarierea periodică a instalațiilor care cad sub incidența schemei autorizației  integrate de mediu;
    j) examinează cazurile de avarii şi situaţiile ecologice excepţionale;
    k) administrează la nivel național Registrul poluanților emiși și transferați;
    l) efectuează inventarierea, paşaportizarea și monitoringul surselor de poluare a mediului;
    m) asigură realizarea inventarelor de emisii industriale;
    2) în domeniul protecției aerului atmosferic și schimbărilor climatice:
    a) asigură implementarea legislației naționale privind calitatea și protecția aerului atmosferic, privind limitarea emisiilor anumitor poluanți atmosferici, privind protecția stratului de ozon, monitorizează și raportează periodic Ministerului despre stadiul realizării acesteia, prezintă propuneri de modificare şi completare a legislației respective;
    b) participă la procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară de mediu în domeniul calității și protecției aerului atmosferic, al limitării emisiilor anumitor poluanți atmosferici, al protecției stratului de ozon, al calității motorinei și benzinei, asigurînd ulterior implementarea legislației adoptate în domeniile respective;
    c) implementează prevederile documentelor de politici și ale tratatelor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte în domeniul calității și protecției aerului atmosferic și a stratului de ozon, în domeniul reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră și adaptării la schimbările climatice, elaborează și prezintă Ministerului informații cu privire la realizarea acestora;
    d) stabilește valorile-limită pentru emisiile poluanților în aerul atmosferic în funcție de gradul de poluare existent, precum și metodele de măsurare ale acestora;
    e) eliberează persoanelor fizice și juridice autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la sursele fixe, suspendă, retrage sau prelungește valabilitatea acesteia;
    f) eliberează persoanelor fizice și juridice autorizația pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al produselor și al echipamentului care conțin asemenea substanțe, suspendă, retrage sau prelungește valabilitatea acesteia;
    g) creează și asigură funcționarea sistemului de monitoring al calității și poluării aerului atmosferic;
    h) asigură funcționarea laboratorului pentru calitatea aerului și radioactivitatea mediului, efectuează măsurări, analize și investigații ecologice privind aerul atmosferic;
    i) acordă suport Ministerului la elaborarea instrucțiunilor, metodelor şi procedurilor utilizate pentru monitoringul calităţii aerului atmosferic;
    j) participă în cadrul activității Comisiei naționale pentru schimbări climatice;
    k) asigură implementarea sistemului de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră;
    l) realizează colectarea, centralizarea, validarea și prelucrarea datelor și a informațiilor pentru elaborarea inventarelor și rapoartelor de emisii de poluanți atmosferici și de gaze cu efect de seră;
    m) elaborează inventarele naționale de emisii de poluanţi în atmosferă în conformitate cu prevederile Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi și le prezintă Ministerului;
    n) asigură colectarea și prelucrarea datelor privind importul și consumul de substanțe care distrug stratul de ozon, acordă suport tehnic Ministerului la elaborarea Raportului privind consumul acestor substanțe în conformitate cu cerințele Convenției de la Viena pentru protecția stratului de ozon;
    o) acordă suport tehnic Ministerului la elaborarea comunicărilor naționale și a raportului bianual, conform prevederilor Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbările climatice;
    p) administrează resursele și sistemele informaționale de stat în domeniul aerului în limitele competenței stabilite de legislație;
    3) în domeniul protecției și reglementării utilizării resurselor de apă:
    a) participă la implementarea legislației naționale privind calitatea și protecția resurselor de apă de suprafață și subterane, prezintă propuneri de modificare şi completare a legislației respective;
    b) participă la procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară de mediu în domeniul calității apelor;
    c) participă la implementarea prevederilor documentelor de politici și a tratatelor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte în domeniul calității și protecției apelor;
    d) stabilește valorile-limită pentru emisiile poluanților în apele de suprafață în funcție de gradul de poluare existent, precum și metodele de măsurare ale acestora;
    e) eliberează persoanelor fizice și juridice autorizația de mediu pentru folosința specială a apei, suspendă, retrage sau prelungește valabilitatea acesteia;
    f) creează și asigură funcționarea sistemului de monitoring al calității apelor de suprafață și subterane;
    g) asigură funcționarea laboratorului pentru calitatea apelor și efectuează măsurări, analize și investigații ecologice privind apele de suprafață și subterane;
    h) acordă suport tehnic Ministerului la elaborarea programelor de monitorizare a stării şi a folosinţei apelor de suprafață și subterane, precum și asigură implementarea acestora;
    i) administrează resursele și sistemele informaționale de stat în domeniul apelor, în limitele competenței stabilite de legislație;
    4) în domeniul protecției  și reglementării utilizării regnului animal și regnului vegetal, a resurselor biologice acvatice:
    a) asigură implementarea legislației naționale în domeniul utilizării și protecției regnului animal și regnului vegetal, a resurselor biologice acvatice, monitorizează și raportează periodic Ministerului despre stadiul realizării acesteia, prezintă propuneri de modificare şi completare a legislației respective;
    b) participă la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară de mediu în domeniul utilizării și protecției regnului animal și regnului vegetal, a resurselor biologice acvatice, asigurînd ulterior implementarea legislației adoptate în domeniile respective;
    c) implementează prevederile documentelor de politici și ale tratatelor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte în domeniul utilizării și protecției regnului animal și regnului vegetal, a resurselor biologice acvatice, elaborează și prezintă Ministerului informații cu privire la realizarea acestora;
    d) înființează și înregistrează colecțiile de animale și plante din flora și fauna sălbatică și ține registrul de stat al acestor colecții;
    e) reglementează activitățile de protecție și gestionare a obiectelor regnului animal și regnului vegetal, a resurselor biologice acvatice, a fondului forestier și cinegetic, a vegetației forestiere din afara fondului forestier;
    f) eliberează persoanelor fizice și juridice autorizația pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, autorizația pentru dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului și pescuitului, autorizația pentru tăieri în fondul forestier și în afara fondului forestier, acordurile pentru importul și exportul de plante și animale sălbatice, permisele și certificatele privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES),  suspendă, retrage sau prelungește valabilitatea acestora;
    g) eliberează autorizația pentru  folosinţa specială a animalelor sau plantelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova;
    h) participă în cadrul activității Consiliului ihtiologic;
    i) reglementează activitățile de pescuit comercial, sportiv, amator și de agrement;
    j) atribuie cotele de pescuit comercial și eliberează permise pentru pescuit;
    k) implementează măsurile necesare pentru creşterea potenţialului biologic al resurselor piscicole, popularea bazinelor piscicole cu specii noi, prevenirea şi combaterea epizootiilor, dăunătorilor şi influenţei negative de orice provenienţă  asupra  resurselor piscicole;
    l) creează și asigură funcționarea sistemului de monitoring al obiectelor regnului animal și regnului vegetal, al resurselor biologice acvatice;
    m) administrează resursele și sistemele informaționale de stat privind regnul animal și regnul vegetal, privind resursele biologice acvatice în limitele competenței stabilite de legislație;
    5) în domeniul conservării biodiversităţii și managementului ariilor naturale protejate de stat:
    a) asigură implementarea legislației naționale în domeniul conservării biodiversității și managementului ariilor naturale protejate de stat, monitorizează și raportează periodic Ministerului despre stadiul realizării acesteia, prezintă propuneri de modificare şi completare a legislației respective;
    b) participă la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară de mediu în domeniul conservării biodiversității și managementului ariilor naturale protejate de stat, asigurînd ulterior implementarea legislației adoptate în domeniile respective;
    c) implementează prevederile documentelor de politici și ale tratatelor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte în domeniul conservării biodiversității și managementului ariilor naturale protejate de stat, elaborează și prezintă Ministerului informații cu privire la realizarea acestora;
    d) implementează măsuri de conservare a speciilor de floră și faună periclitate sau pe cale de dispariție;
    e) implementează planurile de management pentru ariile naturale protejate de stat;
    f) reglementează activitățile în cadrul fondului ariilor naturale protejate de stat;
    g) atribuie în administrare ariile naturale protejate de stat, monitorizează și raportează despre performanța în activitatea de administrare a acestora;
    h) elaborează și prezintă autorităților responsabile propuneri pentru delimitarea ariilor naturale protejate de stat, propuneri de extindere a suprafețelor acestora;
    i) creează și asigură funcționarea sistemului de monitoring al ariilor naturale protejate de stat;
    j) administrează resursele și sistemele informaționale de stat în domeniul ariilor naturale protejate de stat, în limitele competenței stabilite de legislație;
    6) în domeniul managementului deșeurilor:
    a) asigură implementarea legislației naționale în domeniul deșeurilor, monitorizează și raportează periodic Ministerului despre stadiul realizării acesteia, prezintă propuneri de modificare şi completare a legislației respective;
    b) participă la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară de mediu în domeniul deșeurilor, asigurînd ulterior implementarea legislației adoptate;
    c) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor, a programelor speciale de prevenire şi pronosticare a formării deşeurilor, precum şi de combatere şi lichidare a focarelor de stocuri de deşeuri periculoase și asigură implementarea acestora;
    d) implementează prevederile tratatelor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte în domeniul deșeurilor şi transportării peste frontieră a acestora, elaborează și prezintă Ministerului informații cu privire la realizarea acestora;
    e) asigură implementarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor;
    f) asigură stabilirea ţintelor de colectare separată şi reciclare pentru deşeurile de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului și monitorizează nivelul de atingere a acestora;
    g) asigură inventarierea, investigarea, evaluarea riscului și remedierea zonelor în care solul și subsolul sînt contaminate cu deșeuri;
    h) reglementează activitățile de gestionare și transportare a deșeurilor;
    i) eliberează persoanelor fizice și juridice autorizaţia de mediu pentru gestionarea deşeurilor, inclusiv pentru dotarea şi disponibilitatea permanentă a instalaţiilor portuare,  suspendă, retrage sau prelungește valabilitatea acesteia;
    j) eliberează autorizația pentru exportul/tranzitul deșeurilor, suspendă, retrage sau prelungește valabilitatea acesteia;
    k) eliberează documentele de notificare la transportarea peste frontieră a deşeurilor;
    l) creează și asigură funcționarea sistemului de monitoring al deșeurilor;
    m) asigură funcționarea Laboratorului pentru deșeuri și a Laboratorului pentru calitatea solului, efectuează măsurări, analize și investigații ecologice privind compoziția deșeurilor și privind calitatea solului;
    n) realizează colectarea, centralizarea, validarea și prelucrarea datelor și a informațiilor în domeniul gestionării deșeurilor și asigură ţinerea Sistemului informațional privind  managementul deșeurilor și a Listei deșeurilor;
    7) în domeniul biosecurității:
    a) asigură implementarea legislației naționale privind organismele modificate genetic, monitorizează și raportează periodic Ministerului despre stadiul realizării acesteia, prezintă propuneri de modificare şi completare a legislației respective;
    b) participă la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară de mediu privind organismele modificate genetic, asigurînd ulterior implementarea legislației adoptate;
    c) implementează prevederile documentelor de politici și ale tratatelor internaționale privind biosecuritatea la care Republica Moldova este parte, elaborează și prezintă Ministerului informații cu privire la realizarea acestora;
    d) participă în cadrul activității Comisiei Naționale pentru securitate biologică;
    e) reglementează activitățile în domeniul organismelor modificate genetic;
    f) primeşte, gestionează şi evaluează conţinutul tehnic al dosarelor de notificare şi autorizare a  organismelor  modificate genetic;
    g) eliberează persoanelor fizice și juridice autorizația pentru importul organismelor vii modificate genetic pentru utilizare în scopuri științifice și/sau diseminare în mediu, suspendă, retrage sau prelungește valabilitatea acesteia;
    h) colaborează cu notificatorul, cu Ministerul, cu Comisia pentru securitate biologică şi cu autorităţile cu responsabilităţi în domeniu, în cazuri de urgenţă și de accidente în domeniul organismelor modificate genetic, pentru minimizarea riscului asupra mediului şi sănătăţii umane sau pentru aplicarea clauzei de salvgardare;
    8)  alte atribuţii ce reies din funcțiile de bază:
    a) acordă suport tehnic Ministerului la elaborarea normativelor ecologice, a metodologiilor de calcul al prejudiciului cauzat mediului, a mecanismelor economice în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale;
    b) coordonează programele și planurile locale de acţiuni pentru protecţia mediului, elaborate de către autoritățile administrației publice locale, şi monitorizează implementarea acestora;
    c) participă la consolidarea sistemului statistic de mediu, a sistemului indicatorilor de mediu și ai dezvoltării durabile;
    d) participă la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale de asistență tehnică și investiționale în domeniul protecției mediului, în temeiul delegării de către Minister a acestei atribuții;
    e) asigură funcţionalitatea ghişeului unic de eliberare a actelor permisive, întocmeşte, actualizează şi menţine registrul actelor permisive și registrul titularilor actelor permisive;
    f) asigură autorităţile administraţiei publice, persoanele fizice şi juridice, societatea civilă cu informaţii privind calitatea mediului, nivelul de poluare, starea resurselor naturale, prin publicarea tuturor rapoartelor şi analizelor elaborate pe pagina web oficială a Agenţiei;
    g) elaborează (trimestrial, anual sau o altă perioadă determinată) şi publică pe pagina web oficială rapoartele şi analizele statistice privind mediul înconjurător;
    h) elaborează o dată la patru ani și publică pe pagina web oficială a Agenției Raportul privind starea mediului în Republica Moldova;
    i) elaborează rapoartele în formatele stabilite de către Agenția Europeană de Mediu, EUROSTAT, de către secretariatele convențiilor și protocoalelor în domeniul protecției mediului la care Republica Moldova este parte, și le prezintă Ministerului;
    j) asigură accesul publicului la informația despre mediu, consultarea și participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;
    k) acordă autorităţilor publice și societății civile consultaţii şi asistență metodologică în domeniul protecției mediului;
    l) organizează, în limitele competenţei, instruiri, seminare, conferințe cu privire la implementarea legislației în domeniul protecției mediului, a măsurilor din planurile și programele de mediu, cu privire la elaborarea proiectelor de mediu, rapoartelor statistice și altor documente în domeniu;
    m) implementează activități de conștientizare și educație ecologică a  populației;
    n) organizează și participă la acțiuni și evenimente de promovare a măsurilor în domeniul mediului, cu antrenarea societății civile în cadrul acestora.
    10. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să înainteze propuneri de perfecţionare a actelor normative din domeniile de activitate;
    2) să participe la elaborarea şi realizarea unor proiecte şi programe în domeniile de activitate;
    3)  să stabilească relaţii şi să colaboreze cu agenţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale în temeiul delegării de către Minister a acestei atribuții;
    4) să organizeze şedinţe de lucru, seminare sau conferinţe cu tematici în domeniile de activitate;
    5) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi pentru executarea atribuţiilor sale, informaţii de la autoritățile publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii şi instituţii, agenții economici care activează în domenii ce ţin de activitatea sa sau care sînt generatori de poluanți;
    6) să beneficieze de acces la bazele de date oficiale publice în domeniul informației statistice, financiare, fiscale, economice, juridice, metrologice etc., conform prevederilor legislației;
    7) să acorde servicii contra plată în domeniile sale de activitate, conform nomenclatorului serviciilor contra plată, metodologiei de calcul şi cuantumului tarifelor la serviciile prestate, aprobate de către Guvern.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    11. Agenţia este condusă de director, numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţia publică, în condiţiile legii, de către ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.
    12. Directorul este asistat de doi directori adjuncţi, numiți în funcţie publică şi eliberați sau destituiți din funcţia publică de către ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, la propunerea directorului Agenţiei.
    13. Directorul Agenţiei îndeplinește următoarele atribuții:
    1) organizează şi conduce activitatea Agenţiei;
    2) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale desconcentrate ale Agenției;
    3) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei;
    4) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi control, precum şi poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenţiei şi a patrimoniului public aflat în gestiune;
    5) stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi ai Agenţiei;
    6) semnează actele pe subiectele ce ţin de activitatea Agenției;
    7) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Agenție, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    8) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    9) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei, în condiţiile legii;
    10) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare ale Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii şi efectivului-limită stabilite de Guvern;
    11) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;
    12) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru angajaţii Agenţiei şi verifică executarea acestora;
    13) exercită alte atribuţii corespunzător cu funcţiile atribuite, în conformitate cu prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.
    14. Directorul, directorii adjuncţi, şefii subdiviziunilor structurale și teritoriale, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunii.
    15. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul. În lipsa directorului, dreptul la semnătură îi revine unuia dintre directorii adjuncţi, desemnat de director. În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Agenţiei, în temeiul ordinului directorului. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    16. Prin ordin al directorului Agenției, pot fi înființate comisii şi grupuri de lucru pentru realizarea funcțiilor și atribuțiilor în domeniile de activitate. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii, reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile.
    17. Agenţia colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă, cu agenţiile externe similare, inclusiv cu Agenţia Europeană de Mediu.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 549
din 13 iunie 2018

STRUCTURA
organizatorică a Agenţiei de Mediu

    Conducerea
    Serviciul audit intern
    Direcția management instituțional
    Serviciul juridic
    Serviciul financiar-administrativ
    Serviciul resurse umane
    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
    Serviciul managementul documentelor
    Direcția implementare politici de mediu
    Direcția monitoringul calității mediului 
    Direcția monitoringul resurselor naturale
    Direcția evaluarea de mediu și expertiză ecologică
    Direcția reglementare și acte permisive de mediu
    Direcția management informațional integrat de mediu
    Secția mecanisme economice de mediu
    Serviciul informații de mediu, educație și conștientizare ecologică
    Serviciul instruire și consiliere de mediu
    Laborator de referință de mediu (cu statut de Direcție generală) 
    Laborator pentru calitatea aerului  (cu statut de direcție în componența direcției generale)
    Laborator pentru calitatea apei (cu statut de direcție în componența direcției generale)
    Laborator pentru calitatea solului (cu statut de direcție în componența direcției generale)
    Laborator pentru deșeuri (cu statut de direcție în componența direcției generale)
    Laborator pentru radioactivitatea mediului (cu statut de direcție în componența direcției generale)
    Serviciul operativ de investigații ecologice (cu statut de direcție în componența direcției generale)
    Subdiviziuni teritoriale
    Agenția de Mediu Nord (cu statut de direcție)
    Agenția de Mediu Sud (cu statut de direcție)

    anexa nr.3

 Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 549
din 13 iunie 2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 401 din 3 aprilie 2003 „Despre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67-69, art. 423), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice caz gramatical,  se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 2, cifra „353” se substituie cu cifra „276”;
    3) la punctul 5, textul „prim-vicedirector şi un vicedirector, numiţi şi eliberaţi” se substituie cu textul „director adjunct, numit şi eliberat”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 33, art. 204), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cifra „22” se substituie cu cifra „20”;
    2) în anexa nr. 2, poziția „Serviciul analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor publice” se exclude.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 882 din 22 octombrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,  nr. 325-332,  art. 950) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cifra „40” se substituie cu cifra „30”;
    2) în anexa nr. 1:
    a) la punctul 2, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    b) la punctul 4, cuvintele „ministrului mediului” se substituie cu cuvintele „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”;
    c) la punctul 12, cuvîntul „ , secții” se exclude;
    3) în anexa nr. 2, poziția „Direcţia economie, finanţe şi evidenţă contabilă” se substituie cu poziția „Serviciul financiar-administrativ”, iar cuvîntul „Secția” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „Serviciul”.
    4. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.266 din 9 martie 2016 „Cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,  nr. 59-67,  art. 302), cu modificările ulterioare, pozițiile:
„Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură
Secţii/servicii teritoriale

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”

Subdiviziuni teritoriale
Ministerul Mediului
Inspectoratul Ecologic de Stat
Agenţii/inspecţii teritoriale
Serviciul Piscicol
Inspecţii teritoriale”
 

    se substituie cu pozițiile:

 
„Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

Oficii teritoriale

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”

Subdiviziuni teritoriale
Agenția de Mediu
Subdiviziuni teritoriale

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Inspecţii teritoriale”.