HGO557/2018
ID intern unic:  375970
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 557
din  18.06.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare,
transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport
în procesul de constatare a contravenţiilor

Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 609
    În scopul executării prevederilor art. 439 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor, conform anexei nr.1;
    2) Taxele pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de transport şi de depozitare a acestora la parcările speciale sau la subdiviziunile Poliției, conform anexei nr.2.
    2. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Economiei și Infrastructurii vor întreprinde măsurile necesare pentru implementarea prevederilor Regulamentului menționat.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                     Alexandru Jizdan
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                       Chiril Gaburici

    Nr. 557. Chişinău, 18 iunie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 557
din 18 iunie 2018

REGULAMENT
privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire
a mijloacelor de transport în procesul
de constatare a contravenţiilor
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în cazurile prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.
    2. Prin ridicarea mijloacelor de transport se urmăreşte asigurarea securităţii publice şi respectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a interesului public.
    3. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
    ridicarea şi aducerea mijloacelor de transport la parcare – evacuarea (strămutarea) forţată a mijlocului de transport de la locul iniţial cu ajutorul mijloacelor speciale şi reamplasarea acestuia la parcarea specială sau pe teritoriul subdiviziunii specializate ori teritoriale a Poliţiei;
    parcare specială – parcare cu pază ce corespunde cerințelor Regulamentului cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 19 iunie 1998, şi asigură depozitarea mijlocului de transport şi recuperarea acestuia de către proprietar, posesor sau reprezentantul acestora doar cu permisiunea subdiviziunii specializate ori teritoriale a Poliţiei din care face parte agentul constatator care a dispus ridicarea acestuia;
    restituirea mijlocului de transport – predarea mijlocului de transport reţinut proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor;
    îmbarcare – acţiunea de urcare a mijlocului de transport de pe platforma drumului şi amplasarea acestuia pe platforma autovehiculului special;
    debarcare – acţiunea de coborîre a mijlocului de transport de pe platforma autovehiculului special şi amplasarea acestuia la sol, în parcarea specială sau pe teritoriul subdiviziunii specializate ori teritoriale a Poliţiei.
Capitolul II
CAZURILE ŞI MODUL DE RIDICARE
A MIJLOACELOR
DE TRANSPORT
    4. Mijlocul de transport al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este ridicat şi, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, este adus la parcarea specială sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei cea mai apropiată de locul constatării contravenţiei.
    5. Mijlocul de transport poate fi adus la parcarea specială sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei în cazul în care:
    1) conducătorul auto a fost înlăturat de la conducere;
    2) staţionarea mijlocului de transport poate genera un pericol iminent pentru interesul public.
    6. Înlăturarea conducătorului auto de la conducerea mijlocului de transport, precum și constatarea staţionării mijloacelor de transport care prezintă pericol iminent pentru interesul public, cu dispunerea ridicării și aducerii mijlocului de transport la parcarea specială sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei cea mai apropiată de locul constatării contravenţiei, ţine de competenţa agenţilor constatatori stabiliți în art. 400 alin. (2) din Codul contravenţional al Republicii Moldova.
    7. Ridicarea mijloacelor de transport staționate, care prezintă pericol iminent pentru interesul public poate fi aplicată în cazul în care mijlocul de transport creează obstacole pentru circulaţia mijloacelor de transport cu regim prioritar de circulație, precum și a mijloacelor de transport ale serviciilor depanare ale reţelelor de gaze naturale, reţelelor termice şi electrice de contact, serviciilor de salubrizare spre locul intervenției.
    8. În cadrul măsurilor de asigurare a ordinii și securității publice pe itinerarul de deplasare, precum și la obiectivele vizitate de delegațiile aflate în vizită oficială în Republica Moldova, agenţii constatatori sînt în drept de a dispune aplicarea măsurii de ridicare a mijlocului de transport de pe itinerarul de deplasare și reamplasarea lui în cel mai apropiat loc de unde a fost efectuată ridicarea mijlocului de transport, fără a cauza impedimente pentru circulaţie, fapt despre care urmează a fi anunţat conducătorul auto, în ordinea stabilită la pct. 15. În cazul menționat, procedura de ridicare a mijloacelor de transport se achită din bugetul statului.
    9. Reţinerea şi aducerea la parcarea specială a mijlocului de transport staţionat neregulamentar nu se aplică în cazul autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie implicate în activităţi operative, precum şi a altor categorii de vehicule asupra cărora, în conformitate cu Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13  mai 2009, nu se extinde acţiunea indicatoarelor de interzicere a staţionării.
    10. Asigurarea executării procesului de ridicare, transportare, depozitare, precum şi de restituire ulterioară a mijloacelor de transport ridicate se realizează de către Î.S. „Servicii Pază a MAI” contra plată, în baza dispoziţiei (verbale, scrise sau prin intermediul rețelelor de comunicație electronice) a agentului constatator, în condiţiile prezentului Regulament.
    11. Faptul ridicării şi aducerii mijlocului de transport la parcarea specială,  cu informarea imediată a serviciului de gardă al subdiviziunii teritoriale a Poliției se consemnează într-un proces-verbal (anexa nr.1), în care se indică:
    1) tipul, modelul mijlocului de transport, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele și deteriorările lui vizibile;
    2) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a decis ridicarea mijlocului de transport și care a organizat aducerea mijlocului de transport la parcarea specială sau pe teritoriul subdiviziunii specializate ori teritoriale a Poliţiei;
    3) temeiul de fapt şi temeiul juridic care au determinat ridicarea mijlocului de transport;
    4) denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon al persoanei care a organizat (a efectuat) aducerea mijlocului de transport la parcarea specială sau pe teritoriul subdiviziunii Poliției;
    5) adresa parcării speciale sau a subdiviziunii Poliției;
    6) data şi ora întocmirii procesului-verbal;
    7) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a luat în primire mijlocul de transport pentru depozitare;
    8) indicarea dotării tehnice şi a eventualelor deteriorări vizibile ale mijlocului de transport.
    12. Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un exemplar rămîne la persoana care a decis aducerea vehiculului la parcare, al doilea exemplar se remite persoanei care a organizat aducerea acestuia, al treilea exemplar se înmînează persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se oferă proprietarului sau posesorului vehiculului ori i se expediază recomandat la domiciliu. Agentul constatator informează neîntîrziat serviciul de gardă al Poliţiei despre aducerea vehiculului la parcare.
    13. Mijlocul de transport pasibil ridicării se sigilează de către agentul constatator în prezența a cel puțin unui martor-asistent, care, de asemenea, semnează procesul-verbal cu privire la ridicarea mijlocului de transport.
    14. Dacă în mijlocul de transport pasibil ridicării se află un pasager, inclusiv minor, sau un animal, agentul constatator va întreprinde măsurile de rigoare în vederea coborîrii acestuia din mijlocul de transport și a plasării ulterioare a acestuia în condiții de siguranță, implicînd, după caz, alte servicii competente.
    15. Conducătorul mijlocului de transport în privinţa căruia a fost aplicată procedura de ridicare a mijloacelor de transport va putea obţine informaţii despre locul de depozitare şi modul de restituire a acestora la telefonul serviciului de gardă al Poliţiei.
    16. În cazul în care conducătorul mijlocului de transport supus ridicării şi depozitării la parcarea specială sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei nu a fost identificat de către agentul constatator, acesta este obligat să depună, neîntîrziat sau pînă la încheierea programului de lucru, la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei din care face parte o sesizare cu privire la contravenţia constatată, anexînd procesul-verbal cu privire la ridicarea mijlocului de transport şi materialele aferente cauzei.
    17. Conducătorul subdiviziunii specializate ori teritoriale a Poliţiei din care face parte agentul constatator asigură luarea în evidenţă, în modul stabilit, a sesizării cu privire la contravenţia constatată şi dispune verificarea acesteia în termenul şi în modul stabilit de lege.
    18. Agentului constatator îi este interzis să urce la volanul mijlocului de transport asupra căruia a fost aplicată ridicarea ca măsură procesuală de constrîngere.
Capitolul III
CERINȚELE FAȚĂ DE ÎNTREPRINDEREA DE STAT
CARE PRESTEAZĂ SERVICII DE PARCARE SPECIALĂ
    19. Î.S. „Servicii Pază a MAI” prestează servicii de ridicare, transportare şi depozitare a mijloacelor de transport, cu asigurarea tratamentului egal, imparțial și nediscriminatoriu, în conformitate cu legislația, respectînd următoarele cerinţe:
    1) pentru activitatea de ridicare și transportare:
    a) deţine în proprietate sau în baza unui contract autovehicule specializate destinate, prin construcţie, ridicării şi transportării mijloacelor de transport, echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă şi set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de intervenţie, precum şi asigurate de răspundere civilă privind compensarea prejudiciilor produse prin deteriorarea mijloacelor de transport ridicate în procesul îmbarcării/debarcării sau transportării acestora;
    b) are în dotare şi în funcţiune mijloace de comunicaţie electronice (staţii de emisie-recepţie, telefoane mobile etc.) prin care să poată anunţa operativ unitatea de gardă a organului de poliţie şi propriul dispecerat;
    2) pentru activitatea de depozitare, deţine în proprietate sau în baza unui contract o parcare specială, cu condiţii de siguranţă necesare păstrării mijloacelor de transport.
    20. Terenul de amplasare a parcării speciale, în afară de condițiile de amenajare stabilite în pct. 7 alineatul şase din Regulamentul cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 19 iunie 1998, trebuie să fie:
    1) asigurat cu pază în regim non-stop;
    2) asigurat cu spaţiu administrativ pentru relaţii cu publicul;
    3) asigurat cu rețele de comunicație electronice.
    21. La dispoziţia agentului constatator privind ridicarea mijlocului de transport, Î.S. „Servicii Pază a MAI” este obligată să asigure, în termen rezonabil, deplasarea vehiculului specializat la faţa locului, ţinînd cont de distanța pînă la locul constatării și situaţia creată în traficul rutier.
    22. Î.S. „Servicii Pază a MAI” asigură ridicarea mijlocului de transport în condiţii de siguranţă, în conformitate cu normele procesului tehnologic corespunzător caracteristicilor tehnice ale mijlocului de transport ridicat, astfel încît acesta să nu sufere deteriorări, cu asigurarea păstrării sigiliului aplicat de agentul constatator.
    23. Imediat după ridicarea mijlocului de transport, reprezentantul Î.S. „Servicii Pază a MAI” va comunica serviciului de gardă al subdiviziunii teritoriale a Poliţiei şi propriului dispecerat informaţia despre modelul şi numărul de înmatriculare ale mijlocului de transport, precum şi adresa de la care a fost ridicat şi unde va fi depozitat.
    24. Î.S. „Servicii Pază a MAI” asigură desfăşurarea activităţii de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport ridicate în regim non-stop.
Capitolul IV
MODALITATEA DE RESTITUIRE A MIJLOACELOR
DE TRANSPORT PLASATE LA PARCAREA SPECIALĂ
SAU PE TERITORIUL SUBDIVIZIUNII SPECIALIZATE
ORI TERITORIALE A POLIȚIEI

    25. Restituirea de la parcarea specială a mijlocului de transport ridicat în conformitate cu prezentul Regulament se efectuează doar cu permisiunea subdiviziunii specializate ori teritoriale a Poliţiei din care face parte agentul constatator, eliberată imediat după înlăturarea temeiurilor pentru ridicarea mijlocului de transport.
    Cheltuielile pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de transport şi de depozitare a acestora la parcările speciale sau la subdiviziunile Poliției, conform tarifelor aprobate de Guvern, se achită de către persoana în privința căreia a fost pornit procesul contravențional în cadrul căruia a fost ridicat mijlocul de transport.
    Restituirea mijlocului de transport proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor legal se efectuează în baza actului de proprietate sau a altui act din care rezultă dreptul persoanei asupra mijlocului de transport.
    26. La solicitarea proprietarului, posesorului sau a reprezentantului acestora, agentul constatator care a dispus ridicarea mijlocului de transport sau, după caz, ofiţerul serviciului de gardă al subdiviziunii specializate ori teritoriale a Poliţiei din care face parte acesta verifică decizia agentului constatator din partea rezolutivă a procesului-verbal cu privire la contravenție (de expediere în instanța de judecată, de sancționare sau de încetare a procesului), conform căreia va elibera permisiunea în scris de restituire a mijlocului de transport ridicat.
    27. Perioada de depozitare a mijlocului de transport ridicat se estimează în ore şi jumătăţi de oră de la momentul plasării acestuia la parcarea specială sau la subdiviziunea Poliției. Plata pentru depozitarea mijlocului de transport ridicat se încasează pentru fiecare oră şi jumătate de oră împlinită de aflare a acestuia în parcarea specială sau la subdiviziunea Poliției.
    28. Accesul proprietarului, posesorului sau al reprezentantului acestora la mijlocul de transport ridicat se efectuează în prezenţa persoanei responsabile de păstrarea acestuia.
    29. Î.S. „Servicii Pază a MAI” ţine evidenţa mijloacelor de transport ridicate în conformitate cu instrucţiunile aprobate de către Ministerul Afacerilor Interne, cu informarea concomitentă a subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei.
    30. În situaţia în care a fost întocmit procesul-verbal de ridicare a mijlocului de transport şi a fost începută procedura de ridicare, iar în acest moment proprietarul, posesorul sau reprezentantul lor se prezintă la mijlocul de transport ridicat, mijlocul de transport poate fi restituit doar după achitarea taxei pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de transport prevăzute în anexă. În acest caz, în procesul-verbal de ridicare a mijlocului de transport se va consemna faptul restituirii mijlocului de transport proprietarului, posesorului sau reprezentantului acestora.
    În cazul în care parametrii geometrici ai drumului sau condiţiile traficului rutier nu permit debarcarea mijlocului de transport la locul ridicării, restituirea mijlocului de transport se va realiza pe un sector apropiat care permite efectuarea în siguranţă a acestei operaţiuni.
    31. La momentul restituirii mijlocului de transport ridicat, proprietarul, posesorul sau reprezentatul acestora îl va examina, inclusiv integritatea sigiliului aplicat de agentul constatator, în vederea depistării eventualelor deteriorări în procesul ridicării, transportării sau depozitării acestuia. Examinarea mijlocului de transport pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă se va efectua în locuri special amenajate, cu iluminare artificială corespunzătoare.
    În cazul depistării deteriorării integrităţii mijlocului de transport sau a sigiliului aplicat de agentul constatator, proprietarul, posesorul mijlocului de transport sau reprezentantul lor va informa fără întîrziere subdiviziunea Poliţiei din care face parte agentul constatator și Î.S. „Servicii Pază a MAI”. 
    32. Deteriorările, cu excepţia cazurilor de încălcare a integrităţii şi de pătrundere nesancţionată în mijlocul de transport ce prezintă semne de infracţiune, se consemnează într-un proces-verbal de examinare tehnică a mijlocului de transport, semnat de proprietarul, posesorul sau reprezentantul acestora şi reprezentantul subdiviziunii Poliţiei, care serveşte drept temei pentru înaintarea ulterioară a reclamaţiilor către subdiviziunea Poliţiei.

    anexa

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 557
din 18 iunie 2018

TAXE
pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de
transport şi de depozitare a acestora la parcarea specială

sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei

    1. Pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de transport se stabilesc următoarele taxe:
    1) în perimetrul municipiilor Chişinău, Bălţi şi al centrelor raionale –ciclomotoare, motociclete, autoturisme, remorci de autoturism –250,0 lei/1 transportare;
    2) în perimetrul municipiilor Chişinău, Bălţi şi al centrelor raionale –autobuze, autocamioane, remorci de autocamion – 250,0 lei/1 transportare;
    3) în suburbiile municipiilor Chişinău, Bălţi şi ale centrelor raionale –ciclomotoare, motociclete, autoturisme, remorci de autoturism – 300,0  lei/1 transportare;
    4) în suburbiile municipiilor Chişinău, Bălţi şi ale centrelor raionale – autobuze, autocamioane, remorci de autocamion – 350,0 lei/1 transportare;
    5) în afara municipiilor Chişinău, Bălţi şi ale centrelor raionale –ciclomotoare, motociclete, autoturisme, remorci de autoturism – 7 lei/km;
    6) în afara municipiilor Chişinău, Bălţi şi ale centrelor raionale – autobuze, autocamioane, remorci de autocamion – 10 lei/km.
    2. Pentru serviciile de depozitare la parcările speciale sau la subdiviziunile de poliție a mijloacelor de transport ridicate se stabilesc următoarele taxe:
    1) autoturisme, remorci de autoturism:
    - depozitarea pe un termen de pînă la 5 zile – 15,0 lei/ora;
    - depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 200,0 lei/24 ore;
    2) autobuze:
    - depozitarea pe un termen de pînă la 5 zile – 20,0 lei/ora;
    - depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 360,0 lei/24 ore;
    3) autocamioane, remorci cu lungimea mai mare de 7 m:
    - depozitarea pe un termen de pînă la 5 zile – 40,0 lei/ora;
    - depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 700,0 lei/24 ore;
    4) ciclomotoare, motociclete:
    - depozitarea pe un termen de pînă la 5 zile – 15,0 lei/ora;
    - depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 200,0 lei/24 ore.