HCNPFC26/10/2018
ID intern unic:  376086
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 26/10
din  11.06.2018
referitor la modificarea și completarea Hotărârii CNPF nr.26/15
din 07.07.2011 privind forma şi conţinutul rapoartelor specializate
ale asigurătorilor (reasigurătorilor)
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 985     Data intrarii in vigoare : 01.07.2018
    În temeiul prevederilor art.39 alin.(5) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr.47–49, art.213), art.11 alin.(4) din Legea contabilităţii nr.113/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), art.8 lit.b) și lit.i), art.21 alin.(1) și art.22 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), cu modificările și completările ulterioare,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    I. Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/15 din 07.07.2011 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.135-138 art.1147), se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu punctele 31 și 32 cu următorul cuprins:
     „31. Se aprobă forma și conținutul Raportului privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin intermediari, Raportului privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin brokeri de asigurare și/sau reasigurare și Raportului privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin agenți de asigurare, conform anexei nr.4.
    32. Se aprobă forma și conținutul Raportului privind asigurarea construcțiilor, conform anexei nr.5.”.
    2. Punctul 4 se completează la final cu textul „ ,iar  rapoartele specificate la  punctele 31 și 32 se vor prezenta trimestrial – până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual – până la data de 1 martie a anului următor celui de gestiune.”.
    3. În Anexa nr.1, cuvântul „soluționate” se modifică cu cuvântul „achitate”.
    4. Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    5. Se completează cu Anexa nr.4 și Anexa nr.5 cu următorul cuprins:


    anexa nr.4

    anexa nr.5

    II. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la 01.07.2018, cu excepţia punctului 32 care va intra în vigoare la 01.01.2019.


    PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE
    A PIEŢEI FINANCIARE                                                  Valeriu CHIŢAN

    Nr. 26/10. Chişinău, 11 iunie 2018.