HGO589/2018
ID intern unic:  376194
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 589
din  21.06.2018
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea
mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru
importul hidroclorofluorocarburilor halogenate
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 647
    În temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prevederilor Regulamentului nominalizat se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                     Liviu Volconovici

    Nr. 589. Chişinău, 21 iunie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.589
din 21 iunie  2018

REGULAMENT
cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor
anuale
pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate
I. OBIECTIVUL ȘI SCOPUL
    1. Obiectivul prezentului Regulament este asigurarea realizării prevederilor Programului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 856 din 13 iulie 2016.
    2. Scopul Regulamentului constă în stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate.
II. DISPOZIȚII GENERALE
    3. Repartizarea contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate agenților economici se efectuează de către Comisia de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate (în continuare – Comisie), în baza procedurii stabilite la punctul 22.
    4. În activitatea sa, Comisia se conduce de prevederile Legii nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător, Legii nr. 852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 856 din 13 iulie 2016, Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și de prezentul Regulament.
    5. Componența nominală a Comisiei este stabilită prin ordin al conducătorului autorității centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului înconjurător (în continuare – autoritate centrală).
III. COMPONENȚA COMISIEI
    6 . Comisia are următoarea componență:
    1) secretarul de stat (în domeniul protecției mediului și resurselor naturale) al autorității centrale – președinte al Comisiei;
    2) un reprezentant al autorității centrale – secretar al Comisiei;
    3) un reprezentant al autorității centrale;
    4) un reprezentant al Oficiului „Ozon”;
    5) un reprezentant al Asociației Obștești a Frigotehniștilor din Republica Moldova.
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII COMISIEI
    7. Comisia se întrunește în ședință o dată pe an, pînă la data de 20 ianuarie a anului în curs, în scopul examinării cererilor de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate.
    8. De comun acord cu președintele Comisiei, secretarul Comisiei stabilește data și ora desfășurării ședinței și informează despre aceasta membrii Comisiei cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, prezentîndu-le agenda și materialele incluse pentru examinare.
    9. Ședințele sînt prezidate de către președintele Comisiei și se consideră deliberative în cazul participării tuturor membrilor Comisiei. În cazul imposibilității unui membru al Comisiei de a participa la ședință, instituția care l-a desemnat informează despre acest fapt secretarul Comisiei și deleagă o altă persoană pentru participare.
    10. În cadrul ședinței, Comisia repartizează agenților economici contingentele pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anul calendaristic în curs, calculate conform punctului 22.
    11. În termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței, secretarul Comisiei elaborează procesul-verbal al ședinței, care este semnat de către fiecare membru al Comisiei.
    12. În termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței, secretarul Comisiei elaborează deciziile cu privire la repartizarea contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anul în curs (în continuare – decizii) pentru fiecare solicitant în parte, în care este indicat contingentul repartizat (conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament). Fiecare decizie se emite în două exemplare.
    13. Deciziile sînt semnate de către președintele Comisiei și aprobate de către conducătorul autorității centrale, cu aplicarea ştampilei instituției. Copiile deciziilor sînt plasate pe pagina web oficială a autorității centrale.
    14. În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării deciziilor de către conducătorul autorității centrale, secretarul Comisiei expediază agenților economici cîte un exemplar al deciziei. 
    15. Evidența deciziilor se face prin Registrul de evidenţă a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate repartizate, ţinut de secretarul Comisiei. Registrul conține următoarele rubrici: anul pentru care se repartizează contingentele pentru import; cantitatea anuală permisă pentru import; denumirea agentului economic; contingentul pentru import solicitat; contingentul pentru import repartizat; numărul și data deciziei de repartizare a contingentului; numărul scrisorii de expediere a deciziei cu privire la repartizarea contingentului anual pentru import.
V. ATRIBUȚIILE MEMBRILOR COMISIEI
    16. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:
    1) stabilește data desfășurării ședinței Comisiei;
    2) convoacă și prezidează ședința Comisiei;
    3) semnează procesul-verbal al ședinței Comisiei;
    4) semnează deciziile Comisiei.
    17. Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:
    1) examinează cererile de repartizare a contingentelor anuale pentru import, prezentate de către agenții economici;
    2) solicită agenților economici prezentarea documentelor lipsă, după caz;
    3) expediază membrilor Comisiei copiile materialelor prezentate de către agenții economici;
    4) organizează ședințele Comisiei și asigură secretariatul acestora;
    5) informează agenții economici despre deciziile cu privire la repartizarea contingentelor anuale și asigură plasarea acestora pe pagina web oficială a autorității centrale;
    6) ține Registrul de evidență a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate repartizate.
    18. Membrii Comisiei au următoarele atribuții:
    1) examinează materialele expediate de către secretarul Comisiei;
    2) participă la ședințele Comisiei și la luarea deciziilor;
    3) contrasemnează procesele-verbale ale ședințelor Comisiei.
VI. DEPUNEREA CERERILOR DE REPARTIZARE
A CONTINGENTELOR ANUALE PENTRU IMPORTUL
HIDROCLOROFLUOROCARBURILOR HALOGENATE

    19. Cererile de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anul în curs sînt depuse de către agenții economici în perioada 1­–31 decembrie a anului precedent, pe adresa cancelariei autorității centrale.
    20. Agenții economici prezintă în mod obligatoriu următoarele acte:
    1) formularul-tip de cerere (conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament), care include: denumirea agentului economic; titlul activității; forma juridică de organizare; adresa juridică; IDNO-ul; numele și prenumele persoanei de contact; numărul de telefon; adresa poștală și electronică; cantitatea de hidroclorofluorocarburi halogenate solicitată pentru import, care nu trebuie să depășească cantitatea pentru care este prezentată argumentarea necesității (conform punctului 20 subpunctul 2));
    2) argumentarea în scris a necesității volumului total de hidroclorofluorocarburi halogenate solicitat pentru import. Argumentarea se face prin prezentarea copiilor, autentificate prin ștampila și semnătura agentului economic, de pe contractele încheiate între importator și utilizatorii finali pentru montarea, instalarea și deservirea echipamentelor frigorifice și de condiționare a aerului care conțin hidroclorofluorocarburi halogenate și/sau a copiilor de pe documentele ce dovedesc proprietatea importatorului asupra echipamentelor frigorifice și de condiționare a aerului care conțin hidroclorofluorocarburi halogenate și care, respectiv, trebuie deservite.
    21. Cererile de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate depuse de către agenții economici care corespund cerințelor stipulate în punctul 20 sînt admise spre examinare. În cazul prezentării pachetului incomplet de documente, secretarul Comisiei informează despre acest fapt agentul economic în termen de 2 zile lucrătoare (telefonic sau prin e-mail) și solicită prezentarea documentelor lipsă, specificate în punctul 20, în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul neprezentării documentelor solicitate, cererea nu este admisă spre examinare, fapt despre care agentul economic este informat în scris în termen de 3 zile lucrătoare.
VII. MECANISMUL DE CALCUL AL CONTINGENTELOR ANUALE
PENTRU IMPORTUL
HIDROCLOROFLUOROCARBURILOR
HALOGENATE

    22. Contingentul anual pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate se calculează și se repartizează ținînd cont de cantitatea anuală permisă pentru import, stabilită pentru fiecare an în parte în Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040, după următoarea formulă:
    contingentul repartizat = cantitatea solicitată x coeficient,
    unde cantitatea solicitată este indicată în cererea agentului economic, iar coeficientul este calculat după următoarea formulă:
                           cantitatea anuală permisă de import
    coeficient = --------------------------------------------,
                                cantitatea totală solicitată
    unde cantitatea totală solicitată reprezintă suma cantităților solicitate, indicate în cererile agenților economici.
    23. La stabilirea contingentului anual pentru import nu se va lua în calcul volumul de hidroclorofluorocarburi halogenate a cărui necesitate nu a fost justificată prin argumentarea stabilită la punctul 20 subpunctul 2).
VIII. PROCEDURA DE CONTESTARE
A DECIZIILOR COMISIEI
    24. În cazul în care agentul economic nu este de acord cu decizia Comisiei, acesta este în drept să depună o cerere prealabilă pe adresa cancelariei autorității centrale, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, prin care va solicita revocarea, integrală sau parțială, a acesteia.
    25. Cererea prealabilă este examinată în termen de 30 de zile lucrătoare de către Comisie, care este în drept să o respingă argumentat sau să o admită și, după caz, să revoce sau să modifice decizia.
    26. În cazul respingerii cererii prealabile sau admiterii parţiale a acesteia, agentul economic, dacă se consideră vătămat, prin decizia Comisiei, într-un drept al său recunoscut de lege sau dacă nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanța de contencios administrativ competentă pentru anularea, integrală sau parțială, a deciziei Comisiei.

    anexa nr.1

    anexa nr.2