HGM610/2018
ID intern unic:  376269
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 610
din  03.07.2018
pentru aprobarea Regulamentului Guvernului
Publicat : 04.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 245     art Nr : 664
    MODIFICAT
   
HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19    În temeiul art. 7 lit. a) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul Guvernului (se anexează).
    2. Cancelaria de Stat, în comun cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” și Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, va întreprinde măsurile necesare pentru implementarea, în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte ale Guvernului, a soluțiilor tehnico-tehnologice în conformitate cu prevederile cadrului normativ în acest domeniu.
    3. Prevederile capitolului V din Regulamentul Guvernului se aplică începînd cu data intrării în vigoare a Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 34 din 17 ianuarie 2001 „Despre aprobarea Regulamentului Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 8-10, art. 73), cu modificările și completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Nr. 610. Chişinău, 3 iulie 2018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 610 din 3 iulie 2018

REGULAMENTUL GUVERNULUI
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. În conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern și cu alte legi, Regulamentul Guvernului (în continuare – Regulament) stabilește modul de organizare și funcționare a Guvernului, inclusiv cadrul organizatoric al activității Guvernului în ansamblu și a membrilor Guvernului în particular, modul de organizare și desfășurare a ședințelor Guvernului, actele Guvernului și ale Prim-ministrului, procedura de elaborare și promovare a proiectelor de acte ale Guvernului, de monitorizare și control al executării sarcinilor de către ministere, alte autorități administrative centrale, raporturile Guvernului cu acestea, precum și cu Parlamentul, Președintele Republicii Moldova, Banca Națională a Moldovei, Curtea de Conturi și Procuratura Generală.
    2. Guvernul este autoritatea publică care reprezintă și exercită puterea executivă în Republica Moldova direct și/sau prin intermediul ministerelor, al altor autorități administrative centrale și al structurilor organizaționale din sfera de competență a acestora, precum și prin colaborarea cu autoritățile administrației publice locale.
    3. Guvernul este organ colegial care realizează misiunea și funcțiile sale prin adoptarea de acte decizionale în cadrul ședințelor, organizate în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Guvern și ale prezentului Regulament.
    4. Activitatea Guvernului este orientată spre asigurarea realizării intereselor generale ale societății prin executarea prevederilor Constituției Republicii Moldova, ale Legii cu privire la Guvern, ale Programului său de activitate, aprobat de Parlament, ale altor acte normative, ale tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și spre soluționarea problemelor privind administrația publică în domeniile atribuite în competența sa prin lege.
    41. Învestitura, exercitarea și încetarea mandatului Guvernului sînt reglementate de Constituția Republicii Moldova și de Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern.
    [Pct.41 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    42. Guvernul îşi exercită mandatul de la data depunerii jurămîntului de către membrii acestuia în faţa Preşedintelui Republicii Moldova şi pînă la data validării alegerilor pentru un nou Parlament.
    [Pct.42 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    5. În exercitarea prerogativelor sale de putere executivă în stat, Guvernul adoptă hotărîri, ordonanțe și dispoziții, al căror mod de elaborare și promovare este reglementat de prezentul Regulament.
    6. Guvernul este responsabil de activitatea sa în fața Parlamentului.
    7. Guvernul, direct sau prin intermediul autorităților/instituțiilor publice care îi sînt subordonate, informează publicul despre activitatea sa și asigură, în condițiile stabilite de lege, platforme pentru implicarea persoanelor fizice și a persoanelor juridice în procesul de luare a deciziilor de importanță majoră.
    8. Guvernul asigură crearea condițiilor de participare a societății civile în cadrul procesului decizional cu privire la subiectele ce țin de elaborarea și realizarea politicii de stat în domeniile de care este responsabil.
    9. În sensul prezentului Regulament, prin membru al Guvernului se înțelege Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri și miniștri, precum și alți membri ai Guvernului stabiliți prin lege organică.
    91. Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai atribuţii de administrare a treburilor publice. Guvernul al cărui mandat a încetat nu este în drept să exercite atribuțiile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern.
    [Pct.91 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    92. În perioada desfăşurării activităţii Guvernului al cărui mandat a încetat, interdicţiile stabilite la art. 15 alin. (2) lit. e)-g) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern se aplică în mod corespunzător Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniştrilor şi miniştrilor.
    [Pct.92 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    93. Prim-ministrul, în caz de încetare a mandatului Guvernului, beneficiază de protecție de stat și de automobil în decurs de cel puțin un an de la data încetării mandatului, precum și de pașaport diplomatic, în condițiile legii.
    [Pct.93 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
Capitolul II
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII GUVERNULUI
Secțiunea 1
Cadrul organizatoric al activității
    10. Guvernul își planifică activitatea în baza și în vederea realizării Programului său de activitate.
    11. Programul de activitate al Guvernului este actul politic de bază care determină principalele obiective de dezvoltare a țării în perioada mandatului pentru care a fost învestit Guvernul, corelate cu prioritățile strategice ce derivă din Strategia națională de dezvoltare și alte documente strategice de politici, precum și cu angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova, în special cu cele privind integrarea europeană.
    12. Pentru realizarea Programului său de activitate, Guvernul elaborează și aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia, determină obiectivele și direcțiile strategice ale politicii statului și căile de realizare ale acestora în domeniile de activitate de care este responsabil, elaborează și prezintă spre examinare Parlamentului politica bugetară-fiscală și proiectele de lege cu privire la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și întreprinde orice alte acțiuni necesare pentru realizarea politicii statului în domeniile de activitate atribuite prin lege în competența Guvernului.
    13. Membrii Guvernului asigură unitatea Guvernului, poartă răspundere colectivă pentru rezultatele activității Guvernului în ansamblu și răspundere personală pentru domeniile de activitate atribuite în competența lor.
    14. Membrii Guvernului acționează în conformitate cu poziția oficială a Guvernului și își desfășoară activitatea în corespundere cu aceasta.
    15. Pentru asigurarea realizării funcțiilor și atribuțiilor sale, Guvernul poate constitui comisii, comitete și grupuri de lucru, care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentele aprobate de Guvern. Pentru asigurarea organizării executării prevederilor legale, precum și în cazurile expres prevăzute de lege, Guvernul constituie consilii, al căror mod de organizare și funcționare îl stabilește în regulamentele de activitate ale acestora.
    [Pct.15 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
Secțiunea a 2-a
Planul de acțiuni al Guvernului
    16. Planul de acțiuni al Guvernului este un document de planificare a activității Guvernului pe perioada întregului mandat și este aprobat în vederea realizării Programului de activitate al Guvernului.
    17. Cancelaria de Stat este responsabilă de organizarea procesului de elaborare și promovare spre examinare în ședință de Guvern a Planului de acțiuni al Guvernului. În acest scop Cancelaria de Stat aprobă instrucțiuni privind modul de prezentare de către ministere și alte autorități administrative centrale a propunerilor pentru Planul de acțiuni al Guvernului.
    18. În termen de o lună de la data acordării votului de încredere Guvernului, ministerele și alte autorități administrative centrale prezintă Cancelariei de Stat propuneri pentru a fi incluse în Planul de acțiuni al Guvernului, care vor viza realizarea obiectivelor stabilite în Programul de activitate al Guvernului.
    19. Propunerile ministerelor și altor autorități administrative centrale trebuie să includă:
    1) acțiunile specifice orientate spre realizarea unui obiectiv concret din Programul de activitate al Guvernului;
    2) autoritatea responsabilă de executarea acțiunii și, după caz, alte autorități publice competente care vor acorda suport în realizarea acțiunii respective;
    3) termenele de realizare;
    4) indicatorii de progres;
    5) alte cerințe specifice stabilite de către Cancelaria de Stat.
    20. Ministerele și alte autorități administrative centrale în procesul de elaborare a propunerilor pentru Planul de acțiuni al Guvernului trebuie să interacționeze cu autoritățile administrative autonome, care nu sînt subordonate Guvernului, în vederea includerii eventualelor propuneri din partea acestora în domeniile de activitate de care sînt responsabile.
    21. În baza propunerilor prezentate de ministere și alte autorități administrative centrale, Cancelaria de Stat elaborează și înaintează Guvernului spre aprobare, în termen de o lună după expirarea termenului de prezentare a propunerilor ministerelor și altor autorități administrative centrale, proiectul Planului de acțiuni al Guvernului.
    22. Cancelaria de Stat monitorizează executarea Planului de acțiuni al Guvernului și prezintă acestuia anual, pînă la sfîrșitul primului trimestru din următorul an de gestiune, un raport privind mersul implementării acestuia. Dacă în urma monitorizării, Cancelaria de Stat constată necesitatea modificării Planului de acțiuni al Guvernului, aceasta, conform procedurii stabilite de prezentul Regulament, inițiază proiectul respectiv de modificare.
Secțiunea a 3-a
Continuitatea activității Guvernului
    23. Guvernul asigură continuitatea activității sale.
    24. În cazul încetării mandatului Guvernului, secretarul general de stat din cadrul ministerului asigură elaborarea informațiilor analitice privind situația curentă în domeniile de activitate de care este responsabil ministerul, inclusiv privind principalii indicatori de dezvoltare a domeniului respectiv, identificarea problemelor existente și înaintarea propunerilor de soluționare a acestora.
    25. Informațiile prevăzute la punctul 24 se prezintă Cancelariei de Stat.
    26. Cancelaria de Stat generalizează informația prezentată de către ministere în conformitate cu punctul 24 și o prezintă Prim-ministrului.
    27. La învestirea în funcție a Guvernului sau în cazul remanierilor guvernamentale, secretarii generali de stat prezintă ministrului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data numirii acestuia, informația privind proiectele de acte care sînt înaintate spre examinare Guvernului sau care sînt în curs de elaborare ori promovare de către minister.
    28. În cazul în care ministrul decide sistarea promovării unor proiecte, acesta prezintă Cancelariei de Stat, în termen de 10 zile de la data expirării termenului menționat în punctul 27, solicitarea de retragere și lista proiectelor ce urmează a fi retrase. Cancelaria de Stat, în termen de 3 zile de la data recepționării solicitării, restituie proiectele a căror retragere se solicită.
Secțiunea a 4-a
Cadrul organizatoric al activității membrilor
Guvernului

    29. Organizarea activității membrilor Guvernului se realizează prin participarea acestora în cadrul ședințelor Guvernului, în cadrul comisiilor, comitetelor, consiliilor și grupurilor de lucru create de Guvern, în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului, în cadrul ședințelor comisiilor parlamentare, precum și în cadrul diferitor activități de reprezentare a Guvernului în relațiile internaționale.
    [Pct.29 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    30. Membrii Guvernului sînt obligați să își planifice și să își organizeze activitatea avînd în vedere prioritatea participării personale la ședințele Guvernului și la alte activități realizate de către Guvern sau de către Prim-ministru.
    31. Concediul membrilor Guvernului se acordă planificat de către Prim-ministru.
    32. Deplasările de serviciu se coordonează în prealabil cu Prim-ministrul, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de ziua deplasării, iar în cazul în care perioada deplasării a fost cunoscută mai tîrziu decît începerea curgerii termenului menționat – imediat ce aceasta a fost cunoscută. Coordonarea cu Prim-ministrul a deplasărilor de serviciu în străinătate a membrilor Guvernului trebuie să fie precedată de obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a cărui eliberare se solicită cu cel puțin 14 zile înainte de data deplasării.
    33. Membrii Guvernului urmează să asigure coordonarea și consultarea reciprocă a activităților de realizare a politicii statului.
    34. Membrii Guvernului pot înainta spre examinare Guvernului propuneri de soluționare a unor chestiuni care intră în competența altor membri ai Guvernului doar după consultarea și definitivarea prealabilă a propunerilor cu membrii respectivi ai Guvernului.
    35. În cazul în care, în conformitate cu decizia luată, pregătirea materialelor sau realizarea unei anumite sarcini concrete este delegată mai multor membri ai Guvernului, principal se consideră membrul identificat primul în lista executorilor.
    36. Activitatea ministerelor și a structurilor organizaționale din sfera de competență a acestora este reprezentată, la nivelul Guvernului, de către ministrul respectiv, iar activitatea Cancelariei de Stat și a structurilor organizaționale din sfera sa de competență – de către secretarul general al Guvernului.
    37. Activitatea ministerelor, altor autorități administrative centrale și a structurilor organizaționale din sfera de competență a acestora este reprezentată, la nivelul Guvernului, de către ministrul de competența căruia ține elaborarea și realizarea politicii statului în domeniile de activitate ale autorităților/instituțiilor respective.
    38. Inițierea proiectelor de acte și prezentarea acestora spre examinare Guvernului țin de competența ministerelor şi altor autorități administrative centrale.
    39. Proiectele de acte care urmează a fi examinate de Guvern se înaintează de către membrii Guvernului, secretarul general al Guvernului sau conducătorii autorităților administrative centrale din subordinea Guvernului.
    40. Conducătorii altor autorități, inclusiv ai autorităților publice autonome, au dreptul să înainteze proiectele de acte spre examinare Guvernului doar prin intermediul ministerului sau, după caz, al conducătorului altei autorități administrative centrale din subordinea Guvernului, care au în competență realizarea politicii de stat în domeniile de activitate conexe chestiunilor care fac obiectul proiectului respectiv.
    41. În cazul în care ministrul sau conducătorul autorității administrative centrale din subordinea Guvernului nu acceptă promovarea proiectului elaborat de către autoritățile menționate în punctul 40, conducătorii acestor autorități au dreptul de a prezenta Prim-ministrului proiectele în cauză, împreună cu refuzul scris al ministrului respectiv, în vederea luării unei decizii finale privind înaintarea ulterioară a proiectului. Cu titlu de excepție, cu acceptul Prim-ministrului, unele proiecte de acte pot fi înaintate Guvernului spre examinare de către conducătorii autorităților publice care nu sînt în subordinea Guvernului.
    [Pct.41 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
Secțiunea a 5-a
Exercitarea funcțiilor și atribuțiilor de către membrii Guvernului
    42. Membrii Guvernului exercită funcțiile și atribuțiile stabilite de Legea cu privire la Guvern și de alte acte normative în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul Regulament.
    43. Pentru a eficientiza exercitarea atribuțiilor de către membrii Guvernului, la propunerea Prim-ministrului, după consultarea opiniei prim-viceprim-ministrului și a viceprim-miniștrilor, Guvernul adoptă o dispoziție privind repartizarea atribuțiilor între Prim-ministru, prim-viceprim-ministru și viceprim-miniștri. Proiectul de hotărîre se elaborează și se prezintă în ședință de Guvern de către Cancelaria de Stat.
    44. În exercitarea funcțiilor sale, Prim-ministrul emite decizii și indicații, care trebuie executate în mod obligatoriu de către membrii Guvernului, conducerea Cancelariei de Stat, conducerea altor autorități administrative centrale și a structurilor organizaționale din sfera de competență a acestora.
    45. Indicațiile Prim-ministrului se elaborează și se emit ca documente cu caracter organizatoric și administrativ în conformitate cu actele normative ale Guvernului care reglementează modul de elaborare a documentelor organizatorice și administrative și ținerea lucrărilor de secretariat în cadrul ministerelor, Cancelariei de Stat, altor autorități administrative centrale și al structurilor organizaționale din sfera lor de competență.
    46. În exercitarea atribuțiilor sale legale, Prim-ministrul desfășoară ședințe de lucru și ședințe consultative privind problemele de organizare și desfășurare a activității Guvernului cu conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale.
Secțiunea a 6-a
Deciziile Prim-ministrului
    47. În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute expres de Constituția Republicii Moldova, actele normative ale Parlamentului și actele Guvernului, Prim-ministrul emite decizii.
    48. Deciziile Prim-ministrului se elaborează, se emit și se aplică în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Guvern, ale prezentului Regulament și ale altor acte normative.
    49. Ministerele, alte autorități administrative centrale și structurile organizaționale din sfera lor de competență pot iniția proiecte de decizii ale Prim-ministrului, pe care le transmit pentru promovare Cancelariei de Stat. Cancelaria de Stat, inclusiv Cabinetul Prim-ministrului și Corpul de Control al Prim-ministrului, elaborează și promovează proiecte de decizii ale Prim-ministrului în domeniile sale de competență sau, la indicația Prim-ministrului, în domeniile de competență ale ministerelor, altor autorități administrative centrale.
    50. Cancelaria de Stat examinează proiectele de decizii ale Prim-ministrului, elaborate de ministere, alte autorități administrative centrale, din punctul de vedere al conformității cu prevederile actelor normative și cu normele de tehnică legislativă. Deciziile Prim-ministrului în domeniile de activitate ale Corpului de Control al Prim-ministrului se elaborează și se promovează de șeful Corpului de Control al Prim-ministrului.
    51. În cazul în care Cancelaria de Stat nu are obiecții pe marginea proiectului de decizie elaborat de ministere, alte autorități administrative centrale, aceasta, după coordonarea proiectului de decizie în prealabil cu Cabinetul Prim-ministrului, îl definitivează corespunzător și îl prezintă Prim-ministrului pentru semnare, ulterior asigurînd emiterea și aducerea la cunoștința persoanelor vizate a deciziei respective.
    52. Obiecțiile și/sau propunerile Cancelariei de Stat și ale Cabinetului Prim-ministrului pe marginea proiectului de decizie a Prim-ministrului, elaborat de ministere, alte autorități administrative centrale, se remit autorului proiectului, care urmează să prezinte proiectul definitivat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.
    53. Autorii proiectelor de decizii ale Prim-ministrului au obligația de a comunica Cancelariei de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării, toate informațiile și documentele necesare pentru definitivarea proiectelor de decizii ale Prim-ministrului.
    54. Cancelaria de Stat prezintă Prim-ministrului, pentru semnare, proiectele de decizii vizate în prealabil de secretarul general al Guvernului și șeful Cabinetului Prim-ministrului și/sau, după caz, de consilierii Prim-ministrului responsabili de domeniile care fac obiectul de reglementare al proiectelor respective de decizii ale Prim-ministrului.
    55. După semnarea deciziilor de către Prim-ministru, Cancelaria de Stat asigură emiterea acestora și aducerea lor la cunoștința persoanelor vizate în modul stabilit.
Secțiunea a 7-a
Înlocuirea Prim-ministrului
    56. În cazul absenței Prim-ministrului pe motiv de deplasare de serviciu în străinătate, concediu sau boală, atribuțiile acestuia pot fi exercitate de prim-viceprim-ministru, unul dintre viceprim-miniștri sau unul dintre miniștri în această consecutivitate, prin decizia Prim-ministrului.
    57. Decizia Prim-ministrului privind desemnarea membrului Guvernului care îl înlocuiește trebuie să conțină numele, prenumele și funcția membrului respectiv al Guvernului, precum și perioada în care asigură înlocuirea Prim-ministrului.
    58. Cancelaria de Stat asigură emiterea deciziei de înlocuire a Prim-ministrului în termen de cel mult 3 zile de la data indicației Prim-ministrului la acest subiect.
Secțiunea a 8-a
Înlocuirea membrului Guvernului
    59. „În caz de absenţă pe motiv de concediu, de deplasare de serviciu, de suspendare a activității sau pe orice alt motiv care permite planificarea absenței, în termen de 3 zile lucrătoare înainte de absența planificată, membrul Guvernului, cu excepția Prim-ministrului, înaintează Prim-ministrului o cerere, în care se indică perioada și motivul absenței, precum și propunerea unui alt membru al Guvernului pentru înlocuire pe perioada absenței.
    [Pct.59 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    60. În caz de absență pe motiv de boală sau alt motiv care face absența imposibil de planificat, Prim-ministrul adoptă o decizie de înlocuire a membrului Guvernului absent.
    61. Prim-ministrul atribuie realizarea sarcinilor membrului Guvernului absent unui alt membru al Guvernului prin decizie, cu consultarea prealabilă a ministrului care urmează să înlocuiască. În decizie se indică în mod obligatoriu numele, prenumele, funcția membrului Guvernului absent, motivul absenței, numele, prenumele și funcția ministrului care înlocuiește, precum și consemnarea expresă a faptului înlocuirii pe perioada lipsei membrului respectiv al Guvernului.
    62. Membrul Guvernului care absentează poate fi înlocuit de un alt membru al Guvernului doar pentru participare la ședințele Guvernului, inclusiv pentru exprimarea votului, și pentru exercitarea funcțiilor necesare promovării proiectelor de acte în cadrul ședințelor Guvernului în contextul necesității realizării politicii statului în domeniile respective. Prim-ministrul își poate atribui îndeplinirea atribuțiilor unui singur membru al Guvernului care absentează.
    63. Cancelaria de Stat este responsabilă de examinarea cererii membrului Guvernului care urmează să absenteze, de pregătirea proiectului de decizie a Prim-ministrului privind înlocuirea și orice alte activități necesare informării membrilor Guvernului vizați în decizia Prim-ministrului.
    64. În cazul în care membrul Guvernului care este indicat în decizia Prim-ministrului, din motive întemeiate și neprevăzute, nu poate acționa în numele membrului Guvernului absent, acesta va informa imediat Prim-ministrul despre aceasta. În acest caz, se aplică procedura de înlocuire prevăzută de punctele 59-63.
    65. Dacă membrul Guvernului care este înlocuit își reia atribuțiile înainte de expirarea perioadei de înlocuire, acesta informează imediat Prim-ministrul cu privire la aceasta, fără adoptarea de către Prim-ministru a unei decizii în acest sens.
    66. În procesul de luare a deciziei de înlocuire a membrului Guvernului, Prim-ministrul trebuie să țină cont de configurația politică a Guvernului ca urmare a votului de încredere acordat de Parlament.
    67. Un membru al Guvernului poate înlocui cel mult un alt membru al Guvernului.
    68. Membrii Guvernului stabiliți prin lege organică sînt înlocuiți în cadrul ședinței Guvernului de către persoanele corespunzătoare în conformitate cu prevederile normelor speciale care reglementează modul de înlocuire a membrilor respectivi ai Guvernului. Persoanele care înlocuiesc membrii Guvernului stabiliți prin lege organică nu au drept de vot în cadrul ședinței Guvernului.
Secțiunea a 9-a
Documentarea activității Guvernului
    69. Pentru asigurarea documentării activității Guvernului se utilizează ștampila cu denumirea acestuia și Stema de Stat a Republicii Moldova, alte ștampile și sigilii, precum și foi cu antet, ale căror modele și mod de utilizare se stabilesc în instrucțiunile aprobate de secretarul general al Guvernului.
    70. În exercitarea atribuțiilor sale, în corespondența oficială a Prim-ministrului se utilizează foi cu antetul Prim-ministrului, iar pentru corespondența prim-viceprim-ministrului și a viceprim-miniștrilor fără portofoliu se utilizează foi cu antet în care se indică funcția membrului respectiv al Guvernului.
    71. Ceilalți membri ai Guvernului utilizează în cores-pondența oficială foi cu antetul autorităților publice pe care le conduc.
    72. În procesul documentării activității lor, membrii Guvernului utilizează semnătura electronică avansată calificată în conformitate cu prevederile legislației în domeniul semnăturii electronice și al documentului electronic.
Secțiunea a 10-a
Asigurarea organizatorică a activității Guvernului
    73. Asigurarea suportului organizatoric, analitic, de expertiză, juridic, informațional și tehnico-material al activității Guvernului se realizează de către Cancelaria de Stat, care este organizată și funcționează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    74. Pentru asigurarea realizării de către Prim-ministru a funcțiilor și atribuțiilor sale, în cadrul Cancelariei de Stat, ca structură fără personalitate juridică, se constituie Cabinetul Prim-ministrului, care este organizat și funcționează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    741. Pentru asigurarea realizării de către prim-viceprim-ministru și de către viceprim-miniștri a funcţiilor şi atribuţiilor lor, în cadrul Cancelariei de Stat, ca structuri fără personalitate juridică, se constituie cabinetul prim-viceprim-ministrului și cabinetele viceprim-miniștrilor, care sînt organizate şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Cancelariei de Stat.
    [Pct.741 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    742. Cabinetele miniștrilor sînt organizate în cadrul aparatelor centrale ale ministerelor pe care le conduc, în conformitate cu legislația.
    [Pct.742 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    75. În conformitate cu Legea cu privire la Guvern, pentru asigurarea exercitării funcțiilor de control de către Prim-ministru, în cadrul Cancelariei de Stat, ca structură fără personalitate juridică, se constituie Corpul de Control al Prim-ministrului, care se organizează și funcționează în conformitate regulamentul aprobat de Guvern.
Capitolul III
ȘEDINȚA GUVERNULUI
Secțiunea 1
Organizarea ședinței
Chestiunile examinate în cadrul ședințelor Guvernului
    76. În cadrul ședințelor sale, Guvernul examinează subiecte privind:
    1) cadrul conceptual de realizare a politicii statului în domeniile de activitate de care este responsabil;
    2) modul de realizare a Programului său de activitate;
    3) reglementarea normativă prin adoptarea de acte ale Guvernului;
    4) aspecte organizatorice și administrative, inclusiv cu privire la resursele umane;
    5) inițiativele legislative ale Guvernului;
    6) proiecte de declarații, opinii, avize și alte documente pe marginea cărora Guvernul trebuie să se pronunțe în conformitate cu prevederile legislației;
    7) alte aspecte ce decurg din funcțiile Guvernului stabilite prin lege sau ce reies din rolul Guvernului de a reprezenta și a exercita puterea executivă în stat.
Convocarea
    77. Guvernul se convoacă în ședințe ordinare și extraordinare.
    78. Ședințele Guvernului se convoacă de către Prim-ministru, iar în absența acestuia – de către membrul Guvernului care îl înlocuiește în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Guvern și ale prezentului Regulament.
    79. Ședința ordinară a Guvernului se convoacă, de regulă, săptămînal, în fiecare zi de miercuri, la ora 15.00, și se desfășoară în incinta sediului Guvernului.
    80. La decizia Prim-ministrului, ședința Guvernului poate fi stabilită în altă zi, oră și în alt loc, care se fac publice de către Cancelaria de Stat prin plasarea pe pagina web oficială a Guvernului.
    81. În conformitate cu Legea cu privire la Guvern, în perioadele de vacanță sau de sărbători, perioada dintre ședințele ordinare nu poate fi mai mare de 21 de zile.
    82. Prim-ministrul poate decide convocarea unei ședințe extraordinare a Guvernului ori de cîte ori este necesară adoptarea unor acte ce nu suferă amînare.
Cvorumul
    83. Ședința Guvernului este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor Guvernului.
    84. Membrii Guvernului participă personal la ședințele Guvernului. Membrul Guvernului poate lipsi de la ședința Guvernului în caz de concediu, deplasare de serviciu sau pe motiv de boală, precum și din alte motive întemeiate. În aceste cazuri înlocuirea membrului Guvernului se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și în condițiile Legii cu privire la Guvern, precum și în corespundere cu normele speciale care reglementează modul de înlocuire a membrilor Guvernului stabiliți prin lege organică.
    85. În cazul în care nu a fost emisă o decizie a Prim-ministrului privind înlocuirea membrului Guvernului, la ședința Guvernului poate participa secretarul general de stat sau unul dintre secretarii de stat ai ministerului respectiv, fără drept de vot.
Ordinea de zi
    86. Propunerile pentru includere în ordinea de zi a ședinței Guvernului se prezintă Prim-ministrului de către Cancelaria de Stat în baza materialelor pregătite pentru examinare, în modul stabilit de prezentul Regulament.
    87. În cazul în care se solicită includerea suplimentară a unui proiect pe ordinea de zi a ședinței Guvernului, acesta, de regulă, se prezintă Cancelariei de Stat cu 48 de ore înainte de începerea ședinței Guvernului.
    88. Ordinea de zi actualizată a ședinței Guvernului și proiectele suplimentare incluse pe ordinea de zi, cu materialele adiționale, vor fi remise participanților la ședință de către Cancelaria de Stat.
    89. Proiectele care conțin informații ce cad sub incidența prevederilor Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat vor fi examinate în conformitate cu procedura privind protecția informațiilor respective.
    90. Ordinea de zi a ședinței Guvernului este divizată în următoarele compartimente:
    1) proiecte de acte cu caracter individual privind resursele umane;
    2) proiecte de acte, inclusiv cele cu caracter normativ;
    3) rapoarte de activitate și informații privitoare la controlul executării;
    4) diverse;
    5) subiecte care conțin informații atribuite la secretul de stat.
    91. Proiectul ordinii de zi a ședinței Guvernului, însoțit de materialele necesare, se prezintă pentru aprobare Prim-ministrului de către secretarul general al Guvernului.
    [Pct.91 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
Prezentarea materialelor
    92. Cancelaria de Stat remite membrilor Guvernului, inclusiv celor stabiliți prin lege organică, și altor participanți la ședința Guvernului, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea ședinței Guvernului, proiectul ordinii de zi a ședinței Guvernului, aprobat de Prim-ministru, și materialele corespunzătoare aferente subiectelor din ordinea de zi.
    93. Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Guvernului și materialele aferente aceasteia se remit de către Cancelaria de Stat înainte de începerea ședinței Guvernului, iar dacă aceasta nu este posibil, Cancelaria de Stat asigură distribuirea lor în cadrul ședinței Guvernului.
    94. Materialele aferente subiectelor din ordinea de zi care se referă la resursele umane se prezintă raportorilor la ședința Guvernului în ziua desfășurării ședinței Guvernului, înainte de începerea acesteia.
    95. Cancelaria de Stat, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea ședinței, asigură publicarea pe pagina web oficială a Guvernului a proiectului ordinii de zi a ședinței Guvernului și a proiectelor de acte ale Guvernului propuse pe ordinea de zi, cu excepția celor care conțin secret de stat.
Participanții la ședință
    96. La ședința Guvernului participă în mod obligatoriu membrii Guvernului, secretarul general al Guvernului, conducătorii autorităților administrative centrale, șeful Cabinetului Prim-ministrului, șeful Corpului de Control al Prim-ministrului și alte persoane invitate de către Cancelaria de Stat.
    97. La ședințele Guvernului, în conformitate cu prevederile legislației, pot asista Președintele Parlamentului, Președintele Republicii Moldova, deputații Parlamentului, reprezentanții desemnați ai Președintelui Republicii Moldova și ai Parlamentului.
    98. La ședința Guvernului pot fi invitate de către Cancelaria de Stat, în caz de necesitate, și alte persoane cu funcție de răspundere, reprezentanți ai platformelor civice, sindicatelor și patronatelor.
    99. Lista participanților permanenți la ședința Guvernului se elaborează de către Cancelaria de Stat și se prezintă Prim-ministrului pentru aprobare. Modificarea și/sau completarea listei respective se efectuează conform aceleiași proceduri.
    100. Cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de ședință, ministerul sau altă autoritate publică prezintă Cancelariei de Stat o cerere cu privire la persoanele care urmează a fi invitate suplimentar la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi, indicîndu-se numele, prenumele, funcția persoanei și subiectul examinat.
    101. Dacă în cadrul ședinței Guvernului sînt examinate proiecte de acte privind numirea în funcții oficiale, Cancelaria de Stat invită la ședința Guvernului persoanele care urmează a fi numite.
    102. Secretarul general al Guvernului determină lista angajaților Cancelariei de Stat a căror participare este necesară la ședința Guvernului.
    103. Înregistrarea persoanelor invitate se efectuează la intrarea în sala de ședințe a Guvernului de către subdiviziunea structurală a Cancelariei de Stat responsabilă de pregătirea ședințelor de Guvern. Persoanele invitate la partea închisă a ședinței Guvernului participă numai la examinarea subiectului concret la care au fost invitate.
Secțiunea a 2-a
Desfășurarea ședinței Guvernului
Prezidarea ședinței și aprobarea ordinii de zi
    104. Ședințele Guvernului sînt prezidate de către Prim-ministru, iar în caz de absență a Prim-ministrului – de către membrul Guvernului care îl înlocuiește.
    105. La începutul fiecărei ședințe, Guvernul examinează proiectul ordinii de zi.
    106. În proiectul ordinii de zi a ședinței Guvernului, la propunerea membrilor Guvernului, pot fi operate modificări prin includerea sau excluderea unui anumit subiect.
    107. Ordinea de zi a ședinței Guvernului se aprobă cu votul majorității membrilor Guvernului.
Raportorii
    108. Raportorii subiectelor incluse în ordinea de zi a ședinței Guvernului sînt membrii Guvernului.
    109. La propunerea membrului Guvernului și cu acceptul Prim-ministrului, anumite subiecte în cadrul ședinței pot fi raportate de către conducătorul unei alte autorități administrative centrale sau al unei structuri organizaționale din sfera de competență a ministerelor, a Cancelariei de Stat sau a altei autorități administrative centrale.
    110. În cazul absenței membrului Guvernului, subiectul pe care trebuia să-l raporteze acesta poate fi raportat de către membrul Guvernului care îl înlocuiește.
    111. La propunerea membrului Guvernului care înlocuiește, cu acceptul Prim-ministrului, subiectul poate fi raportat de către secretarul general de stat sau de către unul dintre secretarii de stat ai ministerului respectiv.
    [Pct.111 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    112. Subiectele care țin de audierea rapoartelor de activitate sau a anumitor informații sînt raportate de către conducătorii ministerelor, altor autorități administrative centrale sau, după caz, de către conducătorii structurilor organizaționale din sfera lor de competență.
Examinarea subiectelor de pe ordinea de zi
    113. Examinarea subiectelor în cadrul ședinței Guvernului se efectuează, de regulă, în consecutivitatea enumerării acestora în ordinea de zi aprobată de Guvern.
    114. La propunerea membrului Guvernului și cu acceptul Prim-ministrului, consecutivitatea examinării subiectelor din ordinea de zi poate fi modificată, fapt care se consemnează în procesul-verbal al ședinței Guvernului.
    115. Membrii Guvernului au dreptul să înainteze propuneri și obiecții, să prezinte explicații și argumente suplimentare pe marginea subiectului examinat, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței Guvernului.
    116. Prim-ministrul decide încetarea dezbaterilor asupra subiectului de pe ordinea de zi a ședinței Guvernului.
    117. În cazul amînării examinării unui proiect inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului, la inițiativa Prim-ministrului, a autorului proiectului sau a altui membru al Guvernului, Prim-ministrul stabilește termenul-limită de examinare a proiectului sau ședința ulterioară la care acesta urmează a fi examinat.
    118. În cazul în care în ședința Guvernului proiectul este respins, Cancelaria de Stat restituie proiectul autorului în termen de cel mult 3 zile de la data desfășurării ședinței Guvernului. În acest caz, Cancelaria de Stat exclude din control proiectul respins și sarcina pentru realizarea căreia acesta a fost elaborat.
    119. Conform deciziei luate de către Guvern în cadrul ședinței sau la indicația Prim-ministrului, Cancelaria de Stat reia controlul asupra îndeplinirii sarcinii pentru realizarea căreia a fost elaborat proiectul respins, informînd autorul proiectului despre aceasta.
    120. Termenul general de realizare a sarcinii asupra căreia a fost reluat controlul este de 30 de zile de la data desfășurării ședinței Guvernului, dacă altfel nu este stabilit în procesul-verbal al ședinței Guvernului sau în indicația Prim-ministrului.
    121. În cazul în care un membru al Guvernului are obiecții sau propuneri suplimentare la subiectul examinat în cadrul ședinței de Guvern, acesta trebuie să le comunice în timpul examinării subiectului respectiv. Acceptarea sau neacceptarea obiecției sau propunerii se decide de către Guvern, cu votul majorității membrilor Guvernului. Cancelaria de Stat asigură ca obiecția și/sau propunerea exprimată de membrul Guvernului și rezultatul votului să fie consemnate în procesul-verbal al ședinței Guvernului.
    122. În timpul ședinței Guvernului, Prim-ministrul trebuie să asigure ca propunerile exprimate și acceptate în timpul dezbaterilor să fie definite cu exactitate, pentru înregistrarea acestora în procesul-verbal al ședinței.
Adoptarea actelor Guvernului
    123. Actele Guvernului se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor Guvernului.
    124. Exprimarea votului de către membrul Guvernului se realizează prin ridicarea mîinii sau prin utilizarea mijloacelor tehnice, în folosul uneia dintre următoarele opțiuni:
    1) pentru – în cazul în care membrul Guvernului susține adoptarea/aprobarea subiectului din ordinea de zi supus examinării;
    2) împotrivă – în cazul în care membrul Guvernului nu susține adoptarea/aprobarea subiectului din ordinea de zi supus examinării.
    125. Membrul Guvernului nu se poate eschiva de la exprimarea uneia dintre opțiunile menționate la punctul 124. În cazul în care membrul Guvernului se eschivează de la exprimarea uneia dintre aceste opțiuni, votul acestuia se consideră exprimat împotriva subiectului supus examinării.
    126. În caz de paritate de voturi, actul se consideră neadoptat.
    127. În cazul în care un membru al Guvernului este înlocuit de către un alt membru al Guvernului, acesta din urmă exprimă votul, inclusiv pentru membrul Guvernului pe care îl înlocuiește.
    128. În baza rezultatelor examinării subiectului de pe ordinea de zi și a rezultatului votului exprimat de către membrii Guvernului, Prim-ministrul anunță decizia luată pe marginea subiectului respectiv, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței Guvernului.
Deciziile protocolare
    129. Pe marginea unor subiecte care nu necesită adoptarea unui act al Guvernului, Guvernul poate lua decizii care se consemnează în procesul-verbal al ședinței Guvernului.
    130. Deciziile protocolare se adoptă în cadrul ședinței Guvernului conform procedurii de votare stabilite de prezentul Regulament.
Procesul-verbal al ședinței
    131. În conformitate cu rezultatele activității Guvernului în cadrul ședinței sale, Cancelaria de Stat întocmește un proces-verbal.
    132. În procesul-verbal se consemnează în mod obligatoriu: participanții la ședință, subiectele examinate, raportorii, luările de cuvînt ale acestora, deciziile adoptate pe marginea fiecărui subiect în parte.
    133. Modul de întocmire și înregistrare, structura, forma și alte aspecte cu privire la procesul-verbal al ședinței Guvernului se stabilesc de către secretarul general al Guvernului.
    134. Deciziile adoptate în cadrul ședinței Guvernului sau sarcinile atribuite ministerelor, altor autorități administrative centrale ori persoanelor cu funcții de răspundere se înregistrează în procesul-verbal al ședinței Guvernului.
    135. Procesul-verbal al ședinței Guvernului se semnează de către Prim-ministru, se contrasemnează de către secretarul general al Guvernului și se înregistrează în modul stabilit.
    136. Procesul-verbal al ședinței Guvernului se aduce la cunoștință de către Cancelaria de Stat persoanelor vizate, a căror listă se stabilește de către secretarul general al Guvernului, inclusiv utilizînd soluțiile tehnico-tehnologice de circulație electronică a documentelor.
Înregistrarea video și audio. Stenografierea
    137. Cancelaria de Stat efectuează înregistrarea video și audio, precum și stenografierea ședințelor Guvernului.
    138. Stenograma ședinței Guvernului este un document de uz intern al Cancelariei de Stat, care conține informații cu accesibilitate limitată, se utilizează doar pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței Guvernului și se păstrează în modul stabilit împreună cu materialele ședinței respective a Guvernului.
Ședințele închise
    139. Prim-ministrul este în drept să decidă ca ședința Guvernului să fie închisă.
    140. Ședința Guvernului sau o parte din aceasta este închisă dacă la ea se examinează subiecte care conțin informații cu accesibilitate limitată, inclusiv cele care conțin secret de stat.
    141. La ședința închisă a Guvernului participă membrii Guvernului și persoanele a căror prezență este necesară pentru adoptarea deciziilor de către Guvern.
    142. Prim-ministrul stabilește lista persoanelor participante la ședința închisă a Guvernului.
    143. Pregătirea materialelor privind subiectele examinate în cadrul ședințelor închise ale Guvernului, accesul la aceste ședințe și întocmirea procesului-verbal se realizează în conformitate cu cerințele stabilite de legislația pentru protecția informațiilor atribuite la secret de stat și a altor informații cu accesibilitate limitată.
Secțiunea a 3-a
Remiterea actelor Guvernului spre executare
persoanelor responsabile și informarea publicului

    144. Actele Guvernului se remit de către Cancelaria de Stat persoanelor responsabile de executarea deciziilor adoptate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acestora.
    145. Deciziile protocolare ale Guvernului se remit persoanelor responsabile de executare sub formă de extrase din procesul-verbal al ședinței Guvernului în termen de 24 de ore de la semnarea procesului-verbal.
    146. Cancelaria de Stat este responsabilă de informarea publicului despre deciziile adoptate de Guvern în cadrul ședințelor Guvernului. În acest scop, Cancelaria de Stat prezintă comunicate de presă și asigură publicarea materialelor și documentelor corespunzătoare în mijloacele de informare în masă, inclusiv electronice, iar membrii Guvernului și alți conducători ai autorităților administrative centrale organizează conferințe de presă și briefinguri.
Capitolul IV
ACTELE GUVERNULUI
Hotărîrile
    147. În conformitate cu Constituția Republicii Moldova, în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor sale, Guvernul adoptă hotărîri, ordonanțe și dispoziții.
    148. Hotărîrile Guvernului se adoptă în cadrul ședințelor Guvernului pentru exercitarea atribuțiilor legale ale Guvernului și pentru organizarea executării legilor pe marginea următoarelor subiecte:
    1) aprobarea de regulamente, instrucțiuni, statute, reguli, metodologii și alte norme necesare pentru reglementarea normativ-juridică a relațiilor sociale;
    2) aprobarea documentelor de politici, a proiectelor de lege, a proiectelor de hotărîri ale Parlamentului și a proiectelor de decrete ale Președintelui Republicii Moldova inițiate de Guvern, a avizelor la inițiativele legislative ale altor subiecți cu drept de inițiativă legislativă, a sesizărilor sale către Curtea Constituțională;
    3) inițierea negocierilor asupra tratatelor internaționale și aprobarea semnării tratatelor internaționale;
    31) delimitarea competenţelor între Prim-ministru, prim-viceprim-ministru şi viceprim-miniştri;
    [Pct.148 subpct.31) introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    4) în alte cazuri, stabilite de lege, pentru care este necesară adoptarea unei hotărîri de Guvern.
    [Pct.148 subpct.4) modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
Ordonanțele
    149. În vederea realizării Programului său de activitate, în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Guvernul are dreptul să propună Parlamentului adoptarea unei legi speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
    150. Ordonanțele sînt acte normative ale Guvernului cu putere de lege ordinară, care se adoptă în temeiul și în conformitate cu legea specială de abilitare adoptată de Parlament.
    151. Ordonanțele se supun aprobării de către Parlament dacă legea specială de abilitare, în temeiul căreia ordonanța a fost emisă, prevede acest fapt. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanțelor se prezintă în termenul stabilit în legea de abilitare. Nerespectarea acestui termen atrage încetarea efectelor ordonanței. Dacă Parlamentul nu respinge proiectul de lege privind aprobarea ordonanțelor, acestea rămîn în vigoare.
    152. Ordonanțele se abrogă, se suspendă sau se modifică de către Guvern prin adoptarea de ordonanțe în limita perioadei stabilite de legea specială de abilitare. După expirarea termenului de abilitare, ordonanțele pot fi abrogate, suspendate sau modificate numai prin lege.
Dispozițiile
    153. Dispozițiile Guvernului sînt acte cu caracter organizatoric și de dispoziție, care se adoptă în cadrul ședințelor Guvernului și se emit de către Prim-ministru. Dacă legea nu prevede altfel, dispoziţiile Guvernului se adoptă cu privire la:
    [Pct.153 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    1) numirea și revocarea din funcții și alte subiecte privind personalul din ministere, alte autorități administrative centrale care țin de competența Guvernului;
    2) aprobarea componențelor nominale ale delegațiilor oficiale în străinătate;
    3) aprobarea componenței nominale și a regulamentelor de organizare și funcționare ale comitetelor, comisiilor, consiliilor și grupurilor de lucru a căror constituire ține de competența Guvernului;
    [Pct.153 subpct.3) modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.153 subpct.4) abrogat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    5) audierea rapoartelor (informațiilor) privind activitatea ministerelor, altor autorități administrative centrale;
    6) alte subiecte de organizare a activității interne a Guvernului.
    1531. Dispozițiile Guvernului care reglementează chestiuni ce cad sub incidența pct. 153 subpct. 1), 2) și 6) pot fi emise de către Prim-ministru fără adoptarea acestora în ședința Guvernului.
    [Pct.1531 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
Capitolul V
PROCEDURA DE ELABORARE ȘI PROMOVARE
A PROIECTELOR DE ACTE ALE GUVERNULUI

Secțiunea 1
Dispoziții generale
    154. Proiectul de act al Guvernului se prezintă spre examinare Guvernului împreună cu dosarul de însoțire, care trebuie să includă actele prevăzute de Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative.
    155. Cancelaria de Stat asigură implementarea, în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte ale Guvernului, a soluțiilor tehnico-tehnologice în conformitate cu prevederile cadrului normativ în acest domeniu.
    156. Documentele de politici se elaborează în conformitate cu regulile de elaborare și cerințele unice față de documentele de politici aprobate de Guvern. Prevederile prezentului Regulament se aplică procedurilor de elaborare și promovare a documentelor de politici în măsura în care nu contravin regulilor de elaborare și cerințelor unice față de documentele de politici.
    157. Proiectele de acte cu privire la încheierea, suspendarea, denunțarea sau stingerea tratatelor internaționale se elaborează și se promovează în conformitate cu legislația privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și reglementările privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale, stabilit de Guvern. Prevederile prezentului Regulament se aplică procedurilor de elaborare și promovare a proiectelor de acte cu privire la încheierea, suspendarea, denunțarea sau stingerea tratatelor internaționale în măsura în care nu contravin legislației privind tratatele internaționale.
    158. Proiectele de avize ale Guvernului asupra inițiativelor legislative și asupra amendamentelor la proiectele de acte normative ale Parlamentului se elaborează de către ministerul de competența căruia ține domeniul de reglementare al inițiativei/amendamentului, în comun cu autoritățile/instituțiile care au competențe conexe reglementărilor propuse. Proiectul avizului unic al Guvernului, generalizat de către ministerul responsabil, în baza opiniilor autorităților participante la avizare, este prezentat Guvernului pentru a fi examinat și aprobat în termenele prevăzute de Regulamentul Parlamentului.
    [Pct.158 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    159. Documentele care conțin informații cu accesibilitate limitată, inclusiv informații atribuite la secretul de stat, se examinează în cadrul Guvernului cu respectarea prevederilor legislației cu privire la accesul la informație și ale legislației cu privire la secretul de stat.
    160. Procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte ale Guvernului include următoarele etape:
    1) publicarea anunțului privind inițiativa de elaborare a proiectului și, după caz, publicarea studiului de cercetare, în cazul proiectelor de acte normative, și elaborarea versiunii inițiale a proiectului;
    2) înregistrarea și anunțarea inițierii avizării proiectului;
    3) avizarea/expertizarea proiectului și consultarea publică;
    4) examinarea divergențelor și identificarea soluțiilor în cadrul ședințelor interministeriale, ale secretarilor generali de stat și, după caz, în cadrul ședinței de lucru a membrilor Guvernului;
    5) definitivarea și prezentarea proiectului pentru examinare Guvernului;
    6) pregătirea proiectului de către Cancelaria de Stat pentru examinare în ședința Guvernului;
    7) examinarea și adoptarea actului de către Guvern;
    [Pct.160 subpct.7) modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    8) definitivarea după adoptare, semnarea, emiterea și publicarea actului Guvernului.
    161. Ministerul sau autoritatea responsabilă de elaborarea proiectului (în continuare – autor) asigură integrarea organică a actului în sistemul normativ și respectarea actelor normative privind armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, precum și a condițiilor legalității, accesibilității și transparenței în procesul decizional, a cerințelor tehnicii legislative și a normelor limbii literare.
    162. În cazul în care modificările aduse unui proiect de act generează necesitatea modificării sau elaborării altor acte ale Guvernului, acestea se prezintă fie concomitent cu proiectul actului de bază, fie, dacă aceasta nu este posibil, ulterior, în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul Regulament, însă nu mai tîrziu de 6 luni de la data adoptării actului de bază.
    163. Autorul este responsabil de informarea părților interesate de proiectul care urmează să fie examinat de către Guvern, în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația privind transparența în procesul decizional.
    164. Promovarea proiectelor pentru examinarea acestora în cadrul ședințelor secretarilor generali de stat și/sau ale grupului de lucru al membrilor Guvernului este monitorizată de către Cancelaria de Stat, în modul și termenele prevăzute de prezentul Regulament.
    165. Curgerea termenelor prevăzute de prezentul capitol începe la data înregistrării documentului la autoritatea/instituția-destinatar.
Secțiunea a 2-a
Domeniul de competență al secretarilor
generali de stat  în procesul de promovare a proiectelor de acte ale Guvernului

și modul de organizare a ședințelor acestora

    166. Secretarii generali de stat sînt convocați în ședințe, de regulă, săptămînal de către secretarul general al Guvernului sau unul dintre adjuncții acestuia (în continuare – președinte al ședinței).
    167. La ședințele secretarilor generali de stat participă secretarul general al Guvernului sau adjunctul acestuia și secretarii generali de stat (în continuare – participanți cu drept de vot). În lipsa secretarului general de stat, acesta este înlocuit de unul dintre secretarii de stat.
    168. La ședințele secretarilor generali de stat pot fi invitați șeful Cabinetului Prim-ministrului, funcționari ai Cancelariei de Stat, reprezentanți ai altor autorități/instituții publice, un reprezentant al Consiliului Național pentru Participare, al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova și al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, precum și reprezentanții membrilor Guvernului stabiliți prin lege organică.
    169. Pentru facilitarea examinării unui subiect de pe ordinea de zi sau prezentarea unor explicații suplimentare asupra acestuia, la ședința secretarilor generali de stat pot participa și alte persoane, la cererea participantului cu drept de vot, care se înaintează Cancelariei de Stat cu cel puțin o zi înainte de ședință și care trebuie să conțină numele, prenumele, funcția persoanei care urmează să participe, precum și subiectul la examinarea căruia aceasta urmează să participe.
    170. La ședințele secretarilor generali de stat se examinează subiecte privind:
    1) proiectele care sînt pregătite pentru a fi supuse procedurii de avizare/expertizare/consultare publică de către autoritățile publice responsabile de implementarea prevederilor proiectului, instituțiile interesate și reprezentanții societății civile;
    2) aplicarea procedurii de avizare/expertizare simplificate pentru participanții la avizare/expertizare aflați în subordinea Guvernului, în cazul proiectelor de acte indicate în punctul 191;
    3) stabilirea/extinderea termenului pentru avizarea/expertizarea proiectelor, în baza cererii argumentate a autorului sau a unui participant la avizare, precum și a termenelor de executare a altor sarcini în procesul de promovare a proiectelor; reducerea termenului de avizare/expertizare sub limita minimă și extinderea acestuia peste limita maximă, stabilite de lege, ce pot fi aplicate doar participanților la avizare/expertizare aflați în subordinea Guvernului;
    4) necesitatea completării, la solicitarea unui participant, a notei informative la proiectul actului, precum și a coordonării suplimentare a proiectului cu alte autorități competente;
    5) examinarea proiectelor în privința cărora nu au fost depășite divergențele de opinii în cadrul ședințelor interministeriale;
    6) executarea sarcinilor prevăzute în actele legislative, actele Guvernului sau deciziile ori indicațiile Prim-ministrului privind procesul de legiferare.
    171. Cancelaria de Stat plasează ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat, împreună cu alte documente, pe pagina web oficială cu cel puțin 2 zile înainte de desfășurarea ședinței.
    172. Deciziile în cadrul ședinței secretarilor generali de stat sînt adoptate de către participanții cu drept de vot prin consens.
    173. Deciziile ședințelor secretarilor generali de stat se consemnează  într-un proces-verbal care se întocmește de către persoana responsabilă din cadrul Cancelariei de Stat, desemnată de către secretarul general al Guvernului în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul lucrărilor de secretariat ale administrației publice.
    174. Cancelaria de Stat asigură înregistrarea audio și stenografierea ședinței secretarilor generali de stat.
    175. Procesul-verbal al ședinței secretarilor generali de stat se semnează de către președintele ședinței nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare după desfășurarea acesteia și se aduce la cunoștința participanților la ședință prin plasarea acestuia pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat.
Secțiunea a 3-a
Etapele procesului de elaborare și promovare a proiectelor de acte
ale GuvernuluiPublicarea anunțului privind inițiativa de elaborare a
proiectului și, după caz, a studiului de cercetare și elaborarea
versiunii inițiale a proiectului

    176. Ministerele, alte autorități administrative centrale sau Cancelaria de Stat inițiază elaborarea proiectelor de acte ale Guvernului în scopul executării prevederilor actelor Parlamentului sau ale Guvernului, al realizării Programului de activitate al Guvernului, a Planului de acțiuni al Guvernului și a documentelor de politici, al armonizării cadrului normativ cu legislația Uniunii Europene, al executării deciziilor și indicațiilor Prim-ministrului, precum și din inițiativă proprie, în scopul asigurării realizării politicii de stat în domeniile de activitate de care sînt responsabile.
    177. Autorul proiectului asigură publicarea pe pagina web oficială a autorității respective a anunțului referitor la inițierea elaborării proiectului. În cazul proiectului de act normativ, pînă la elaborarea versiunii inițiale a acestuia, autorul proiectului efectuează, în funcție de importanța și complexitatea proiectului respectiv, un studiu de cercetare pentru fundamentarea necesității sau lipsei acesteia de inițiere a elaborării actului normativ în conformitate cu prevederile cadrului normativ și îl publică pe pagina web oficială a autorității respective.
    178. Concomitent cu elaborarea versiunii inițiale a proiectului, autorul elaborează documentele de însoțire ale acestuia:
    1) nota informativă – în toate cazurile;
    2) analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative – în privința proiectelor de acte normative de reglementare a activității de întreprinzător, care conțin reglementări cu impact asupra bugetului public național sau a unor componente din cadrul acestuia ori care prevăd reorganizări și reforme structurale sau instituționale ale autorităților ori ale instituțiilor publice;
    [Pct.178 subpct.2) în redacția HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    3) tabelul de concordanță – în cazul în care se urmărește armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
Înregistrarea și anunțarea proiectelor de acte
    179. După definitivarea versiunii inițiale a proiectului, autorul solicită înregistrarea acestuia de către Cancelaria de Stat  prin completarea formularului de cerere prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    [Pct.179 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
   
1791. În cazul în care Cancelaria de Stat constată nerespectarea cerinţelor de formă ale dosarului de însoţire, proiectul nu se înregistrează și, împreună cu materialele anexate la acesta, se restituie autorului.
    [Pct.1791 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    1792. Dacă proiectul corespunde cerințelor de formă, Cancelaria de Stat îi atribuie un număr de înregistrare unic care se păstrează pe tot parcursul procesului de legiferare.
    [Pct.1792 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    1793. După înregistrare, Cancelaria de Stat întocmește lista proiectelor care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat și care au fost prezentate cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea ședinței respective.
    [Pct.1793 introdus prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    180. Nu este obligatorie anunțarea în cadrul ședinței secretarilor generali de stat a proiectelor de acte ale Guvernului prevăzute la punctul 233.
    181. Cererea privind înregistrarea proiectului trebuie să conţină:
    1) categoria şi denumirea proiectului;
    2) autoritatea care a elaborat proiectul;
    3) justificarea depunerii (prevederea actului normativ pentru executarea căreia ori în temeiul căreia s-a inițiat elaborarea proiectului, indicația sau remarca că proiectul este elaborat la iniţiativa autorului);
    4) ministerele şi alte autorităţi/instituţii a căror avizare/expertizare este necesară (în continuare – participanţi la avizare);
    5) termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor, dacă acesta diferă de termenul-limită stabilit de prezentul Regulament;
    6) date privind persoana responsabilă de promovarea proiectului: numele, prenumele, funcţia, numărul de telefon și adresa poștei electronice de serviciu;
    7) anexele la cerere (proiectul actului a cărui înregistrare se solicită, nota informativă la proiect, după caz, analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectului și tabelul de concordanță, alte documente de însoțire a proiectului);
    8) data și ora depunerii cererii;
    9) semnătura conducătorului autorității care a elaborat proiectul.
    [Pct.180 în redacția HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    182. Autorul proiectului anexează la cerere proiectul actului, nota informativ la acesta, care trebuie să includă, după caz, constatările și recomandările studiului de cercetare, analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative și tabelul de concordanță.
    [Pct.182 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    183. În cazul în care anterior au fost enunțate anumite opinii asupra proiectului în cadrul ședinței secretarilor generali de stat, la prezentarea repetată a proiectului, autorul acestuia prezintă, în conformitate cu înscrierea din procesul-verbal, informația suplimentară referitoare la proiectul respectiv.
    [Pct.184 abrogat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    185. Cancelaria de Stat include proiectul în ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat, pe care o plasează, împreună cu proiectele și materialele adiționale, pe pagina sa web oficială.
    [Pct.182 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    186. În cazul în care o autoritate și-a exprimat intenția de a emite un aviz, la ședința secretarilor generali de stat urmează a fi analizată informația prezentată de către aceasta și luată decizia în privința competenței de avizare a proiectului.
    187. Ministerul, alte autorități/instituții publice sînt obligate să prezinte aviz asupra proiectului dacă relațiile juridice care fac obiectul de reglementare al proiectului sînt conexe domeniului de competență al acestei autorități/instituții publice.
    188. În cazul în care la ședința secretarilor generali de stat se decide că proiectul este pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică, acesta se consideră ca fiind anunțat.
    189. Proiectul înregistrat și anunțat în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul Regulament poate fi retras de către secretarul general de stat la orice etapă de examinare a acestuia, la indicația sau, după caz, cu acceptul ministrului. Proiectul anunțat și neprezentat pentru înaintare spre examinare Guvernului în decurs de 180 de zile se restituie autorului de către Cancelaria de Stat.
Avizarea/expertizarea și consultarea publică
a proiectelor de acte ale Guvernului
    190. Proiectul anunțat se avizează/expertizează de către participanții la avizare menționați în procesul-verbal al ședinței secretarilor generali de stat în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării proiectului, dacă, în funcție de volumul și complexitatea proiectului, la ședința secretarilor generali de stat nu a fost stabilit un termen mai mare, care însă nu poate depăși 30 de zile lucrătoare. Proiectul anunțat se plasează, concomitent, pe pagina web oficială a autorului proiectului în vederea efectuării consultării publice a proiectului.
    191. O procedură de avizare/expertizare simplificată poate fi aplicată participanților la avizare/expertizare aflați în subordinea Guvernului în privința proiectelor de acte ale Guvernului care nu au impact asupra bugetului național, care nu implică cheltuieli suplimentare și poveri administrative pentru societate sau grupuri particulare, care nu vizează sistemul administrației publice și subiectele referitoare la drepturile omului, precum și în privința proiectelor care sînt elaborate pentru:
    1) asigurarea implementării tratatelor internaționale care conțin cerințe și specificații tehnice, modele de documente, liste clasificate de obiecte sau coduri de nomenclatură pentru necesități statistice;
    2) modificarea denumirii unei entități publice, în cazul în care o decizie cu privire la respectiva entitate a fost deja adoptată printr-un act juridic superior;
    3) abrogarea unui act juridic.
    192. În cazul neprezentării avizului/expertizei sau în cazul neprezentării acestuia/acesteia în termenul stabilit, proiectul se consideră avizat/expertizat, iar autorul îl va înainta, în conformitate cu procedura stabilită, pentru examinare Guvernului.
    193. Termenul-limită pentru furnizarea avizelor/expertizelor pe marginea proiectului în procedura simplificată este de 5 zile lucrătoare. Acest termen se prelungește cu încă 5 zile lucrătoare dacă autoritatea/instituția publică notifică autorului imposibilitatea prezentării avizului/expertizei în termenul stabilit inițial.
    194. Proiectele de acte anunțate urmează a fi avizate/expertizate în mod obligatoriu de către:
    1) ministerele ale căror domenii de competență sînt conexe relațiilor juridice care fac obiectul de reglementare al proiectului;
    2) Ministerul Finanțelor – în privința proiectelor de acte cu impact asupra bugetului de stat;
    3) Cancelaria de Stat – în privința proiectelor documentelor de politici și a actelor privind sistemul administrației publice, funcția publică și serviciile publice, precum și prin intermediul Centrului de armonizare a legislației – în privința proiectelor de acte care au ca scop armonizarea legislativă (marcate cu sigla „UE”);
    [Pct.194 subpct.3) modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    4) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene – în privința proiectelor privind tratatele internaționale, contractele de împrumut de stat externe și a proiectelor de acte normative cu relevanță pentru angajamentele asumate în procesul de integrare europeană;
    5) Ministerul Justiției – care efectuează expertiza juridică a tuturor proiectelor de acte;
    6) Centrul Național Anticorupție – care efectuează expertiza anticorupție în privința categoriilor de acte prevăzute de legislație;
    7) autoritățile/instituțiile publice prevăzute de cadrul normativ care reglementează procedura de promovare a proiectelor de acte.
    195. În cazul în care Cancelaria de Stat consideră că proiectul anunțat nu este în conformitate cu Programul de activitate și Planul de acțiuni ale Guvernului sau alte documente de politici, aceasta prezintă Prim-ministrului propuneri, coordonate în prealabil cu Cabinetul Prim-ministrului, privind evoluția ulterioară a procesului de promovare a proiectului anunțat. În cazul în care Prim-ministrul dispune anularea proiectului, înaintarea ulterioară a proiectului este posibilă dacă solicitarea în acest sens a autorului este acceptată de Prim-ministru, cu anunțarea repetată a proiectului în cadrul ședinței secretarilor generali de stat.
    196. În cazul în care o autoritate care nu este menționată în procesul-verbal al ședinței secretarilor generali de stat pentru a aviza proiectul a prezentat o opinie asupra proiectului anunțat, autorul examinează această opinie în comun cu reprezentantul autorității respective. În cazul în care nu se ajunge la un acord cu autoritatea respectivă, autorul poate prezenta proiectul spre examinare în cadrul ședinței secretarilor generali de stat sau îl poate prezenta spre examinare Guvernului, în conformitate cu procedura prevăzută, completînd corespunzător dosarul de însoțire al proiectului.
    197. Avizele/expertizele sînt prezentate pentru fiecare proiect separat, semnate în modul stabilit de cadrul normativ. Avizul/expertiza trebuie să conțină numele, prenumele, numărul de telefon și adresa electronică a persoanei care l-a elaborat/a elaborat-o.
    198. Avizul autorității/instituției publice trebuie să conțină în mod distinct, după caz:
    1) obiecțiile argumentate și explicite pe marginea cărora trebuie să se ajungă la un acord;
    2) propunerile care poartă caracter de recomandare;
    3) soluția pe care o susține (în cazul în care proiectul prevede mai multe opțiuni);
    4) comunicarea lipsei de obiecții și propuneri.
    199. Dacă în textul avizului/expertizei obiecțiile nu sînt delimitate, acestea se consideră propuneri, fiind reflectate în sinteză în modul corespunzător.
    200. Autorul examinează obiecțiile și propunerile expuse în cadrul procedurii de avizare/expertizare, definitivează proiectul și pregătește sinteza obiecțiilor și propunerilor (în continuare – sinteză), conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    201. În cazul în care o autoritate/instituție publică a exprimat obiecții în privința proiectului anunțat, autorul, după analiza acestora, transmite sinteza, cu argumentările respective, și proiectul definitivat (însoțit de nota informativă) tuturor participanților la avizare, inclusiv celor care au comunicat absența obiecțiilor.
    202. În cazul în care autorul a luat în considerare obiecțiile expuse de către participanții la avizare și, în decurs de 5 zile lucrătoare de la prezentarea sintezei și a proiectului definitivat, participanții la avizare nu înaintează nicio obiecție cu privire la acesta, proiectul este considerat ca fiind avizat.
    203. Proiectul considerat avizat se definitivează de către autor, în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul Regulament, pentru a fi înaintat spre examinare Guvernului.
Examinarea proiectelor de acte în cadrul ședințelor
 interministeriale

    204. În cazul existenței obiecțiilor neacceptate sau acceptate parțial, pentru a ajunge la un consens în privința acestora, autorul convoacă o ședință comună interministerială (interinstituțională). În acest scop, autorul expediază participanților la avizare, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței, informația privind locul, data și ora desfășurării ședinței respective, proiectul elaborat, nota informativă la acesta, sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect, precum și alte documente relevante pentru depășirea divergențelor existente pe marginea proiectului.
    205. În cazul în care esența obiecțiilor nu impune prezența participanților la avizare, autorul poate organiza, în vederea atingerii unui consens, procedura de examinare a obiecțiilor prin intermediul mijloacelor electronice (procedura electronică). În acest caz, autorul va transmite în format electronic participanților la avizare sinteza, care trebuie să includă argumentarea autorului privind respingerea sau acceptarea parțială a obiecțiilor, și proiectul definitivat, cu nota informativă a acestuia, indicînd autoritățile/instituțiile în baza a căror obiecții este desfășurată ședința în cauză, precum și termenul-limită (nu mai mic de 5 zile lucrătoare) în care participanții la avizare trebuie să își exprime punctul de vedere.
    206. În cazul organizării procedurii respective prin intermediul mijloacelor electronice, informația privind rezultatele examinării argumentelor expuse în sinteză și a proiectului definitivat este expediată simultan, în termenul stabilit, către autorul proiectului și ceilalți participanți la avizare.
    207. În cazul în care un reprezentant al participantului la avizare nu se prezintă la ședința interministerială (interinstituțională) sau, dacă aceasta se organizează prin intermediul mijloacelor electronice, nu răspunde în termenul-limită indicat, rezultatul examinării obiecțiilor neacceptate sau acceptate parțial înaintate de participantul respectiv la avizare în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect rămîne neschimbat.
    208. Ședința interministerială (interinstituțională) este prezidată de către un conducător al autorității care este autor al proiectului sau de către un funcționar public de conducere, desemnat de către acesta.
    209. Autorul, în urma desfășurării ședinței interministeriale (interinstituționale) sau a procedurii de examinare a obiecțiilor prin intermediul mijloacelor electronice, actualizează sinteza, prin includerea obiecțiilor formulate în cadrul ședinței/procedurii respective, precum și a informației privind participanții care au fost invitați să-și exprime opiniile, dar care nu au fost prezenți sau nu au prezentat în termen un răspuns în format electronic.
    210. Autorul prezintă sinteza, semnată de persoana responsabilă, proiectul definitivat și nota informativă la acesta tuturor participanților la avizare.
    211. Dacă în timpul ședinței interministeriale (interinstituționale) se ajunge la un consens pe marginea obiecțiilor exprimate, proiectul se consideră avizat și urmează a fi înaintat pentru examinare Guvernului.
    212. Dacă, în urma ședinței interministeriale (interinstituționale) sau a procedurii de examinare a obiecțiilor prin intermediul mijloacelor electronice, nu se ajunge la un consens în privința obiecțiilor neacceptate sau acceptate parțial, autorul înaintează proiectul spre examinare în cadrul ședinței secretarilor generali de stat sau poate să-l retragă, avînd dreptul de a iniția promovarea repetată a proiectului, în conformitate cu procedura stabilită.
    [Pct.212 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    213. În cazul în care termenul-limită stabilit în procesul-verbal al ședinței secretarilor generali de stat este mai mic decît termenul indicat în prezentul Regulament, termenul de 10 zile lucrătoare specificat în prezentul capitol și termenul de 5 zile lucrătoare pentru avizarea/expertizarea simplificată se înlocuiesc cu termenul stabilit în cadrul ședinței secretarilor generali de stat, care însă nu poate fi mai mic de 3 zile.
Examinarea proiectelor de acte în cadrul ședinței
secretarilor generali de stat
    214. În cadrul ședinței secretarilor generali de stat, rapoartele asupra proiectelor de acte se prezintă de către secretarul general de stat sau funcționarul delegat de minister ori altă autoritate administrativă centrală.
    215. Deciziile privind proiectele de acte prezentate în vederea examinării lor la ședința secretarilor generali de stat sînt adoptate prin consens de către membrii cu drept de vot.
    216. Deciziile din cadrul ședinței secretarilor generali de stat, inclusiv opiniile divergente pe marginea proiectelor în privința cărora nu s-a ajuns la un consens în cadrul ședinței, sînt incluse în procesul-verbal al ședinței secretarilor generali de stat.
    217. În cazul în care examinarea proiectului inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat este amînată, președintele ședinței stabilește termenul în care va avea loc examinarea repetată a proiectului.
    218. În cazul în care la ședința secretarilor generali de stat nu se susține promovarea proiectului, ceea ce este condiționat de îndeplinirea anumitor sarcini, Cancelaria de Stat instituie controlul asupra îndeplinirii sarcinilor respective, stabilind termenul de 30 de zile de la data ședinței secretarilor generali de stat (cu excepția cazului în care o altă dată a fost stabilită în cadrul ședinței secretarilor generali de stat), și informează secretarul general de stat al ministerului responsabil despre instituirea controlului.
    219. În cazul în care proiectul a fost aprobat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat fără modificări sau cu modificări care sînt formulate concret în cadrul ședinței ori care au fost transmise în formă scrisă spre examinare la ședință și incluse în procesul-verbal al ședinței secretarilor generali de stat, acesta este înaintat spre examinare Guvernului.
    220. Proiectul care a fost acceptat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat se înaintează de către autor spre examinare Guvernului în decurs de 30 de zile de la ședința respectivă.
    221. Dacă în proiect urmează a fi operate modificări care nu au fost formulate concret sau dacă proiectul necesită a fi avizat de unele autorități/instituții publice, proiectul nu se aprobă. În acest caz, proiectul se definitivează în decurs de 60 de zile de la data desfășurării ședinței secretarilor generali de stat și se înaintează pentru examinare repetată în cadrul ședinței secretarilor generali de stat.
Examinarea proiectelor de acte în cadrul ședinței
de lucru a membrilor Guvernului

    222. Proiectul asupra căruia nu s-a ajuns la un consens în cadrul ședinței secretarilor generali de stat poate fi examinat în cadrul unei ședințe de lucru a membrilor Guvernului. Convocarea și organizarea ședinței de lucru a membrilor Guvernului se asigură de către Cancelaria de Stat.
    223. Data, ora și locul desfășurării ședinței, precum și lista persoanelor participante la ședință se coordonează cu Prim-ministrul.
    224. Ordinea de zi a ședinței, împreună cu materialele corespunzătoare, se pune la dispoziția participanților la ședință în decurs de cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării acesteia.
    225. Procesul-verbal al ședinței de lucru a membrilor Guvernului se întocmește de către Cancelaria de Stat. Procesul-verbal trebuie să includă participanții la ședință care au raportat subiectele respective, precum și deciziile luate în cadrul acesteia.
    226. Procesul-verbal al ședinței se semnează de către președintele ședinței și se contrasemnează de către secretarul general al Guvernului sau un funcționar al Cancelariei de Stat, desemnat de acesta nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare după desfășurarea ședinței. Cancelaria de Stat va aduce la cunoștință participanților la ședință procesul-verbal.
Definitivarea și prezentarea proiectelor de acte
pentru examinare Guvernului

    227. Autorul definitivează proiectul în termenele prevăzute de prezentul Regulament, în baza avizelor/expertizelor și, după caz, a consemnărilor din procesele-verbale ale ședinței interministeriale, ședinței secretarilor generali de stat și ședinței de lucru a membrilor Guvernului.
    228. Dacă în procesul de definitivare proiectul a suferit modificări, autorul proiectului este obligat să ajusteze nota informativă și, în caz de necesitate, alte documente din dosarul de însoțire în modul corespunzător.
    229. După încheierea procedurilor de avizare, expertizare și consultare publică a proiectului, autorul prezintă Cancelariei de Stat următoarele:
    [Pct.229 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    1) varianta definitivată a proiectului;
    2) nota informativă;
    3) avizele/expertizele și recomandările recepționate în cadrul avizării/expertizării și consultărilor publice;
    4) sinteza obiecțiilor și propunerilor autorităților publice și, după caz, a recomandărilor reprezentanților societății civile, în care se va indica acceptarea sau argumentarea neacceptării obiecțiilor, propunerilor și recomandărilor înaintate;
    5) pentru proiectele cu sigla „UE” – tabelul de concordanță actualizat, precum și declarația de compatibilitate emisă de autoritatea administrativă publică responsabilă de armonizarea legislației naționale la legislația Uniunii Europene;
    [Pct.229  subpct.5) modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    6) studiul de cercetare, întocmit în conformitate cu Legea cu privire la actele normative (analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative – în privința proiectelor de acte normative de reglementare a activității de întreprinzător, care conțin reglementări cu impact asupra bugetului public național sau a unor componente din cadrul acestuia ori care prevăd reorganizări și reforme structurale sau instituționale ale autorităților ori ale instituțiilor publice);
    [Pct.229  subpct.6) modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    7) după caz, procesul-verbal al ședinței interministeriale și extrasul din procesul-verbal al ședinței secretarilor generali de stat, precum și alte materiale în baza cărora a fost elaborat sau definitivat proiectul.
    230. Actele prevăzute la punctul 229 se specifică în fișa de prezentare a proiectului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, care trebuie să conțină, de asemenea, informația privind numărul unic de înregistrare al proiectului atribuit de către Cancelaria de Stat, lista participanților la avizare și evoluția acestui proces, precum și, după caz, informația privind ședințele interministeriale și ale secretarilor generali de stat, cu indicarea numărului procesului-verbal și a datei desfășurării acestora.
    231. La expedierea către Cancelaria de Stat a proiectului definitivat sau a unor materiale suplimentare referitoare la un proiect prezentat anterior, autorul va indica în scrisoarea de însoțire numărul de înregistrare unic atribuit de către Cancelaria de Stat, precum și data, numărul și punctul din procesul-verbal al ședinței secretarilor generali de stat în cadrul căreia a fost examinat proiectul.
Examinarea proiectelor de acte în cadrul ședinței Guvernului
    232. După prezentarea proiectului de către autor, Cancelaria de Stat examinează proiectul și materialele adiționale, verifică respectarea procedurii privind elaborarea și promovarea proiectelor, prevăzute în prezentul Regulament, respectarea cerințelor legale privind actele normative, conformitatea proiectului cu cadrul normativ în vigoare și prezintă Prim-ministrului propuneri privind evoluția ulterioară a proiectului.
    233. Fără a fi supuse examinării în cadrul ședinței secretarilor generali de stat, următoarele proiecte de acte sînt examinate direct în ședința Guvernului:
    1) proiectele privind chestiunile de uz intern ale Guvernului;
    2) proiectele documentelor care sînt considerate avizate în condițiile prezentului Regulament;
    3) proiectele de acte privind realizarea unor sarcini de către ministere, alte autorități administrative centrale, inclusiv stabilirea/prelungirea termenului de realizare a sarcinilor/misiunii atribuite acestora;
    4) proiectele cu privire la resursele umane, inclusiv la remanierile guvernamentale;
    5) proiectele privind conferirea premiilor bănești pentru realizări excepționale;
    6) proiectele privind crearea comisiilor, comitetelor, consiliilor și a grupurilor de lucru;
    [Pct.233 pct.6) modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    7) proiectele privind participarea la operațiuni/misiuni internaționale;
    8) proiectele cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă și fondul de intervenție ale Guvernului;
    9) proiectele privind aprobarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat, a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și a proiectelor de rectificare a acestora, precum și rapoartele privind executarea acestor bugete;
    10) proiectele care conțin informații atribuite la secret de stat;
    11) proiectele sesizărilor Guvernului către Curtea Constituțională.
    234. Cancelaria de Stat ajustează proiectele de acte ale Guvernului din punct de vedere redacțional, iar proiectele prevăzute la punctul 233 – din punct de vedere tehnico-legislativ și redacțional și prezintă versiunea finală a acestora spre examinare la ședința Guvernului.
    235. Proiectele definitivate sînt incluse în ordinea de zi a ședinței Guvernului, de regulă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării acestora de către Cancelaria de Stat.
    236. În cazul în care proiectul necesită a fi modificat, însă nu au fost formulate și aprobate propuneri concrete în cadrul ședinței Guvernului, acesta se respinge. Proiectul respins se actualizează și se prezintă repetat spre examinare Guvernului în termen de 60 de zile, dacă în cadrul ședinței Guvernului nu se decide altfel. Dacă proiectul nu este prezentat în termenul stabilit, Cancelaria de Stat, în ziua imediat următoare expirării termenului-limită, notifică autorului proiectului neîndeplinirea sarcinii.
    [Pct.236 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    237. În cazul în care proiectul este aprobat sub rezerva efectuării anumitor modificări concrete, autorul actualizează proiectul în conformitate cu deciziile adoptate în cadrul ședinței Guvernului și depune proiectul actualizat la Cancelaria de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la ședința respectivă (dacă nu a fost stabilit un alt termen).
Definitivarea după adoptare, semnarea, emiterea
și publicarea actelor Guvernului

    238. Cancelaria de Stat asigură pregătirea actului adoptat în cadrul ședinței Guvernului pentru semnarea, emiterea, publicarea și expedierea acestuia pe adresa autorităților competente.
    239. Înainte de semnarea actului care a fost aprobat de Guvern, în text pot fi operate doar modificările care au fost adoptate în cadrul ședinței Guvernului, precum și corectările conexe modificărilor sus-menționate.
    240. În cazul în care proiectul a fost examinat în calitate de chestiune exclusivă a Guvernului, conform punctului 233, Cancelaria de Stat asigură, în termen de 5 zile lucrătoare, dacă nu este prevăzut altfel în procesul-verbal al ședinței Guvernului, prezentarea actului aprobat pentru semnare Prim-ministrului.
    241. Înainte de a fi transmise pentru semnare Prim-ministrului, actele adoptate în cadrul ședinței Guvernului se vizează de către secretarul general al Guvernului.
    242. Actele semnate de către Prim-ministru se contrasemnează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către Prim-ministru, de către miniștrii care au obligația executării acestora și/sau care sînt responsabili de domeniile de activitate care intră, parțial sau integral, în obiectul de reglementare al actului respectiv.
    243. Actele adoptate de către Guvern se includ de către responsabilii din cadrul Cancelariei de Stat în Registrul actelor oficiale ale Guvernului, creat și ținut de către Cancelaria de Stat.
    244. Cancelaria de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea actului de către Prim-ministru, dacă procesul-verbal nu prevede altfel, transmite Parlamentului sau, după caz, Președintelui Republicii Moldova proiectul actului normativ al Parlamentului (textul tratatului internațional) care a fost aprobat la ședința Guvernului, nota informativă la acesta și actele adiționale prevăzute de legislație, însoțite de o scrisoare semnată de către Prim-ministru sau, după caz, de către secretarul general al Guvernului.
    245. Actul juridic adoptat de către Guvern se transmite de către Cancelaria de Stat, în cel mult 10 zile de la data semnării de către Prim-ministru, pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și în Registrul de stat al actelor juridice, în conformitate cu Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale.
Capitolul VI
MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL IMPLEMENTĂRII DE CĂTRE
MINISTERE, ALTE AUTORITĂȚI ADMINISTRATIVE CENTRALE A
SARCINILOR STABILITE ÎN ACTELE PARLAMENTULUI,
GUVERNULUI, DECIZIILE ȘI INDICAȚIILE PRIM-MINISTRULUI
ȘI ÎN ACTELE PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA

    246. Executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a actelor Guvernului, a deciziilor și indicațiilor Prim-ministrului se asigură de către ministere, alte autorități administrative centrale, precum și de către structurile organizaționale din sfera de competență a acestora.
    247. Monitorizarea executării sarcinilor stabilite în actele menționate la punctul 246 se realizează de către Cancelaria de Stat, care:
    1) exercită controlul asupra prezentării în termen de către ministere, alte autorități administrative centrale a proiectelor de acte normative ale Parlamentului sau ale Guvernului și decrete ale Președintelui Republicii Moldova, în vederea pregătirii acestora pentru a fi promovare în ședința Guvernului;
    2) monitorizează executarea de către ministere, alte autorități administrative centrale a actelor Guvernului, a deciziilor și indicațiilor Prim-ministrului.
    248. Cancelaria de Stat informează sistematic Prim-ministrul despre rezultatele monitorizării.
    249. Prin decizie, Prim-ministrul poate dispune Corpului de Control al Prim-ministrului să exercite controlul unor aspecte specifice ale modului de realizare de către ministere, alte autorități administrative centrale a atribuțiilor prevăzute de cadrul normativ și a sarcinilor stabilite în actele Guvernului, în Programul de activitate al Guvernului și în alte documente de politici publice, în deciziile și indicațiile Prim-ministrului.
Capitolul VII
RAPORTURILE GUVERNULUI CU MINISTERELE,
ALTE AUTORITĂȚI ADMINISTRATIVE CENTRALE

    250. Guvernul, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea cu privire la Guvern și Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate, direcționează și coordonează activitatea ministerelor și altor autorități administrative centrale. În acest scop, Guvernul:
    1) determină obiectivele strategice de dezvoltare și prioritățile de realizare a politicii statului în domeniile corespunzătoare de activitate;
    2) determină criteriile de evaluare a eficienței activității ministerelor, altor autorități administrative centrale;
    3) stabilește măsuri orientate spre coordonarea activității ministerelor, altor autorități administrative centrale și reunirea eforturilor pentru implementarea eficientă a politicilor statului în domeniile de competență de care sînt responsabile acestea.
    251. Guvernul direcționează și coordonează activitatea ministerelor, altor autorități administrative centrale prin adoptarea actelor sale și a deciziilor protocolare pe marginea subiectelor concrete, ca urmare a rezultatelor discuțiilor în cadrul ședințelor Guvernului.
    252. În cadrul ședințelor sale Guvernul poate audia rapoarte de activitate ale conducătorilor ministerelor, altor autorități administrative centrale.
    253. Pe marginea raportului (informației) conducătorului ministerelor, altor autorități administrative centrale Guvernul adoptă, la propunerea Prim-ministrului, o decizie protocolară prin care se pronunță asupra deficiențelor constatate în activitatea autorității respective, stabilindu-i sarcini concrete pentru eliminarea acestor deficiențe.
    254. Conducătorul al cărui raport (informație) urmează a fi audiat în cadrul ședinței Guvernului prezintă raportul scris Cancelariei de Stat cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării ședinței Guvernului. Cancelaria de Stat distribuie raportul, în ziua recepționării acestuia, Cabinetului Prim-ministrului și Corpului de Control al Prim-ministrului.
    255. Raportul scris trebuie să conțină rezultatele unei analize efectuate în baza unor fapte veridice și documentate, cu o evaluare obiectivă a stării de fapt, iar în cazul unor deficiențe – cauzele și condițiile apariției acestora și măsurile ce urmează a fi luate pentru remedierea situației.
    256. Cancelaria de Stat, în baza rezultatelor analizei raportului scris prezentat și a altor documente de informare, pregătește Prim-ministrului o notă de serviciu care conține propuneri privind decizia ce urmează a fi luată de Guvern pe marginea raportului audiat.
    257. În raporturile sale cu ministerele, alte autorități administrative centrale, Guvernul stabilește modul lor de organizare și funcționare, structura și efectivul-limită, precum și, potrivit legii, adoptă acte necesare reglementării aspectelor de salarizare a personalului din cadrul acestor autorități.
    258. Guvernul, în conformitate cu legislația, adoptă decizii pe marginea altor aspecte legate de exercitarea atribuțiilor sale în relațiile cu autoritățile care îi sînt subordonate.
    259. Guvernul își exercită atribuțiile în raporturile cu ministerele, alte autorități administrative centrale, ale căror statut și activitate specifică sînt stabilite prin legi speciale, sub rezerva prevederilor acestor legi.
Examinarea adresărilor
    260. În vederea soluționării anumitor probleme, conducătorii ministerelor, altor autorități administrative centrale se adresează Prim-ministrului doar în situația în care au fost epuizate toate posibilitățile de soluționare independentă a problemei în limitele prerogativelor de care dispun.
    261. Structurile organizaționale din sfera de competență a ministerelor, Cancelariei de Stat sau a altor autorități administrative centrale se adresează Prim-ministrului sau Guvernului prin intermediul conducătorilor acestora.
    262. În adresarea către Prim-ministru se indică esența problemei a cărei soluționare necesită luarea unei decizii de către Prim-ministru sau de către Guvern, argumentarea necesității implicării Prim-ministrului sau a Guvernului, opinia autorităților interesate, informația privind măsurile întreprinse în acest sens, propuneri privind modalitatea de participare a Prim-ministrului în soluționarea problemei, precum și, în caz de necesitate, autoritățile publice care urmează a fi implicate în soluționarea problemei respective.
    263. Adresările ministerelor, altor autorități administrative centrale se examinează în cadrul Cancelariei de Stat, care pregătește o informație pentru Prim-ministru, coordonată în prealabil cu Cabinetul Prim-ministrului, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării adresării în Cancelaria de Stat.
    264. Adresările care nu întrunesc condițiile stabilite de prezentul capitol se restituie de către Cancelaria de Stat în termen de o zi de la momentul recepționării.
Anularea/abrogarea actelor organelor
administrației publice centrale de specialitate
    265. Guvernul suspendă, anulează sau, după caz, abrogă, în totalitate sau în parte, actele emise de conducătorii ministerelor, Cancelariei de Stat sau ai altor autorități administrative centrale și, în cazul în care aceștia refuză suspendarea, anularea sau, după caz, abrogarea, actele structurilor organizaționale din sfera lor de competență, dacă acestea contravin Constituției Republicii Moldova, actelor normative ale Parlamentului și ale Guvernului, actelor Președintelui Republicii Moldova, prin adoptarea unei hotărîri.
    266. Proiectul respectiv de hotărîre a Guvernului, la indicația Prim-ministrului, se elaborează de către Cancelaria de Stat, cu consultarea opiniei autorității emitente al cărei act urmează a fi anulat și a Ministerului Justiției.
    267. Ministerele, alte autorități administrative centrale, în procesul de interacțiune cu Guvernul:
    1) își direcționează activitatea spre realizarea Programului de activitate al Guvernului, a politicii statului în domeniile de activitate care le sînt atribuite în competență, efectuează analiza permanentă a performanței activității desfășurate, asigurînd integritatea și unitatea organică a acțiunilor Guvernului;
    2) informează în timp util Guvernul despre rezultatele activității sale în domeniile care intră în competența lor;
    3) informează cu regularitate opinia publică privind mersul realizării Programului de activitate al Guvernului, a documentelor de politici adoptate în domeniile de competență ale autorităților;
    4) adoptă, în limitele competenței, decizii privind subiecte de importanță majoră, după consultarea acestora cu Prim-ministrul;
    5) acordă suportul necesar reprezentantului Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională pentru realizarea eficientă de către acesta a funcțiilor sale;
    6) conlucrează cu Cancelaria de Stat.
    268. În cazul în care în pregătirea unor informații sau documente care urmează a fi prezentate Guvernului spre examinare sau în soluționarea unor chestiuni care țin de competența mai multor ministere, altor autorități administrative centrale, în conformitate cu decizia luată, sînt implicate mai multe autorități, autoritatea determinată în lista responsabililor prima este principalul responsabil și urmează să interacționeze cu celelalte autorități responsabile conform prevederilor prezentului Regulament.
Capitolul VIII
RAPORTURILE GUVERNULUI CU PARLAMENTUL
    269. În exercitarea atribuțiilor sale, Guvernul colaborează cu Parlamentul în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Legii cu privire la Guvern, Regulamentului Parlamentului și ale altor acte normative.
    270. Președintele Parlamentului, președinții comisiilor parlamentare, deputații în Parlament pot participa la ședințele Guvernului.
    271. Membrii Guvernului, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului, au dreptul, iar în cazurile prevăzute de lege sau la solicitarea Parlamentului sînt obligați, să participe la ședințele plenare ale Parlamentului, la ședințele comisiilor parlamentare, în cadrul audierilor parlamentare.
    272. Pentru asigurarea interacțiunii sale cu Parlamentul, Guvernul, în condițiile legii, instituie și stabilește modul de organizare și funcționare a reprezentantului Guvernului în Parlament.
    273. Pentru eficientizarea activității în cadrul Parlamentului, miniștrii și conducătorii altor autorități administrative centrale desemnează persoanele responsabile din cadrul autorităților respective care urmează să acorde suportul necesar în vederea exercitării funcțiilor de către reprezentantul Guvernului în Parlament.
    274. Proiectele de acte normative ale Parlamentului inițiate de Guvern sînt prezentate în cadrul ședinței plenare a Parlamentului de către membrii Guvernului autori ai proiectelor respective. Membrul Guvernului poate delega această atribuție secretarului general de stat sau secretarului de stat competent. La solicitarea membrului respectiv al Guvernului, cu acceptul Prim-ministrului, proiectul de act normativ poate fi prezentat în cadrul ședinței plenare a Parlamentului de către reprezentantul Guvernului în Parlament.
    275. Membrii Guvernului sînt obligați să răspundă la întrebările și interpelările deputaților în Parlament, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului.
    276. Întrebările și interpelările adresate în scris Guvernului se remit de către Cancelaria de Stat, în termen de o zi, ministerelor, altor autorități administrative centrale în a căror competență intră problematica abordată în întrebarea sau interpelarea deputatului.
    277. Ministerele, alte autorități administrative centrale prezintă Cancelariei de Stat, în termen de 7 zile de la data recepționării întrebării sau interpelării, proiectul de răspuns la aceasta.
    278. Prim-ministrul poate delega prezentarea răspunsului la întrebarea sau interpelarea deputatului către unul dintre membrii Guvernului. În acest caz, membrul respectiv al Guvernului prezintă răspunsul la întrebare sau interpelare direct deputatului în Parlament, cu respectarea termenelor stabilite de Regulamentul Parlamentului.
Capitolul IX
RAPORTURILE GUVERNULUI CU PREȘEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA ȘI CU CONSILIUL SUPREM
DE SECURITATE

Secțiunea 1
Raporturile Guvernului cu Președintele
Republicii Moldova

    279. Raporturile dintre Guvern și Președintele Republicii Moldova sînt reglementate de Constituția Republicii Moldova, Legea cu privire la Guvern și alte acte normative.
    280. În limitele prerogativelor stabilite de Constituția Republicii Moldova, Guvernul colaborează cu Președintele Republicii Moldova.
    281. Guvernul, prin intermediul Cancelariei de Stat, informează instituția prezidențială despre data, ora și locul desfășurării ședințelor Guvernului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    282. Președintele Republicii Moldova poate asista la ședința Guvernului în cadrul căreia sînt examinate subiecte ce vizează nemijlocit exercitarea prerogativelor sale constituționale.
    283. Guvernul înaintează Președintelui Republici Moldova proiecte de decrete în chestiuni în care, conform prerogativelor constituționale, Președintele Republicii Moldova are competență de decizie.
    284. Proiectele de decrete se elaborează, se promovează și se adoptă prin hotărîre de Guvern în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul Regulament.
Secțiunea a 2-a
Raporturile Guvernului cu Consiliul Suprem
de Securitate

    285. Prim-ministrul, ministrul apărării și ministrul afacerilor interne, în conformitate cu prevederile Legii securității statului nr. 618-XIII din 31 octombrie 1995 sînt membri din oficiu ai Consiliului Suprem de Securitate.
    286. În calitatea lor de membri ai Consiliului Suprem de Securitate, membrii Guvernului participă la ședințele consiliului respectiv și la adoptarea deciziilor corespunzătoare.
    287. În cazul în care în componența Consiliului Suprem de Securitate urmează să fie incluși și alți membri ai Guvernului sau conducători ai ministerelor, altor autorități administrative centrale, nominalizarea acestora se coordonează în prealabil cu Prim-ministrul.
    288. Cancelaria de Stat informează, în modul stabilit, serviciul Consiliului Suprem de Securitate despre modul de îndeplinire a recomandărilor Consiliului Suprem de Securitate.
    289. Conducătorii ministerelor, altor autorități administrative centrale prezintă, în termen de cel mult o săptămînă de la data solicitării Cancelariei de Stat, informația necesară în vederea informării Prim-ministrului și, ulterior, a Consiliului Suprem de Securitate.
Capitolul X
RAPORTURILE GUVERNULUI CU
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
Secțiunea 1
Sesizarea Curții Constituționale
    290. Guvernul este subiect cu drept de sesizare a Curții Constituționale în condițiile Codului jurisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995.
    291. Sesizările Guvernului către Curtea Constituțională se inițiază de către membrii Guvernului în conformitate cu procedura simplificată prevăzută de prezentul Regulament pentru elaborarea și promovarea actelor Guvernului.
    292. Sesizarea Guvernului către Curtea Constituțională se aprobă prin hotărîre a Guvernului.
Secțiunea a 2-a
Reprezentarea intereselor Guvernului
la Curtea Constituțională
    293. Interacțiunea dintre Guvern și Curtea Constituțională și reprezentarea intereselor Guvernului la Curtea Constituțională se asigură prin intermediul instituției reprezentantului Guvernului la Curtea Constituțională.
    294. Reprezentantul Guvernului la Curtea Consti-tuțională, în această calitate, se subordonează nemijlocit Prim-ministrului.
    295. Reprezentantul Guvernului la Curtea Constituțională se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
Secțiunea a 3-a
Pregătirea și remiterea materialelor
la solicitarea Curții Constituționale
    296. Documentele și informațiile solicitate Guvernului sau Prim-ministrului de către Curtea Constituțională în exercitarea jurisdicției constituționale se pregătesc de către ministere, alte autorități administrative centrale în conformitate cu domeniile de activitate pe care le au în competență, la indicația Prim-ministrului.
    297. Indicația Prim-ministrului se remite, în termen de 2 zile, de către Cancelaria de Stat, care asigură monitorizarea și controlul executării acesteia.
    298. Documentele și informațiile pregătite de către ministere, alte autorități administrative centrale se remit Curții Constituționale sub semnătura Prim-ministrului.
Secțiunea a 4-a
Executarea hotărîrilor Curții Constituționale
    299. Guvernul, în termen de cel mult trei luni de la data publicării hotărîrii Curții Constituționale, înaintează Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea, completarea sau abrogarea actului normativ declarat, total sau parțial, neconstituțional.
    300. În termen de două luni de la data publicării hotărîrii Curții Constituționale, Guvernul abrogă actul său normativ declarat neconstituțional și adoptă, după caz, un nou act normativ sau operează modificări și completări în actul normativ declarat parțial neconstituțional.
Capitolul XI
RAPORTURILE GUVERNULUI CU
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
    301. În conformitate cu prevederile Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei sau, în baza delegării de către acesta, prim-viceguvernatorul ori unul dintre viceguvernatori are dreptul să asiste la ședințele Guvernului.
    302. În acest scop, Cancelaria de Stat informează Banca Națională a Moldovei despre data, ora și locul desfășurării ședinței, precum și remite proiectul ordinii de zi.
    303. La solicitare, Guvernul prezintă Băncii Naționale a Moldovei opinii consultative asupra proiectelor de decizii ale Băncii Naționale privind aplicarea măsurilor de stabilizare financiară. Proiectul opiniei se elaborează de către Ministerul Finanțelor și se prezintă Guvernului spre examinare și aprobare.
    304. Opinia Guvernului asupra deciziilor Băncii Naționale a Moldovei privind aplicarea măsurilor de stabilizare financiară se aprobă prin hotărîre.
    305. Membrii Guvernului responsabili de problemele economice și financiare, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, pot asista la ședințele Consiliului de supraveghere și ale Comitetului executiv ale Băncii Naționale a Moldovei.
    306. Membrii Guvernului conlucrează cu persoanele responsabile din cadrul Băncii Naționale a Moldovei prin organizarea ședințelor de lucru și a consultărilor privind politica monetară și de creditare, elaborarea prognozelor și programelor de dezvoltare social-economică.
    307. Ministerele, alte autorități administrative centrale, în procesul de elaborare și promovare a actelor normative ale Guvernului care au ca obiect de reglementare relații din domenii de activitate în care Banca Națională a Moldovei are competențe, sînt obligate să solicite, în modul stabilit, avizarea acestor proiecte de către Banca Națională a Moldovei.
    308. Propunerile de perfecționare a legislației înaintate de Banca Națională a Moldovei se promovează în cadrul Guvernului de către Ministerul Finanțelor.
Capitolul XII
RAPORTURILE GUVERNULUI CU
PROCURATURA GENERALĂ
    309. Procurorul General sau, în baza delegării de către acesta, adjuncții Procurorului General au dreptul să asiste la ședințele Guvernului.
    310. În acest scop, Cancelaria de Stat informează Procuratura Generală despre data, ora și locul desfășurării ședinței, precum și remite proiectul ordinii de zi.
    311. Guvernul colaborează cu Procuratura Generală în procesul de elaborare, promovare și implementare a politicii statului în materie penală, precum și examinează propunerile înaintate de Procuratura Generală privind perfecționarea legislației și elaborarea de acte normative ale Parlamentului și ale Guvernului în domeniile de competență ale procuraturii.
    312. Propunerile de perfecționare a legislației înaintate de Procuratura Generală se promovează în cadrul Guvernului de către Ministerul Justiției.
Capitolul XIII
RAPORTURILE GUVERNULUI
CU CURTEA DE CONTURI
    313. Hotărîrile Curții de Conturi asupra rapoartelor de audit prezentate Guvernului de către Curtea de Conturi se remit pentru executare conducătorilor ministerelor, altor autorități administrative centrale, prin indicația Prim-ministrului, perfectată, în modul stabilit, de către Cancelaria de Stat.
    314. Rezultatele executării hotărîrilor Curții de Conturi de către ministere, alte autorități administrative centrale pot constitui obiect de examinare în cadrul ședințelor de lucru prezidate de Prim-ministru sau de un viceprim-ministru, precum și în cadrul ședințelor Guvernului în contextul audierii rapoartelor de activitate ale autorităților respective.
    315. Cancelaria de Stat și/sau conducătorii ministerelor, altor autorități administrative centrale, inclusiv la indicația Prim-ministrului, informează Curtea de Conturi despre măsurile întreprinse și rezultatele executării hotărîrilor acesteia în termenele și modul stabilite de hotărîrile respective ale Curții de Conturi.
    316. În vederea asigurării executării bugetului de stat, Guvernul poate înainta Curții de Conturi propunerile și demersurile corespunzătoare, care se pregătesc de Ministerul Finanțelor în comun cu alte ministere, autorități administrative centrale relevante și se remit, prin intermediul Cancelariei de Stat, sub semnătura Prim-ministrului, pe adresa Curții de Conturi.
Capitolul XIV
RAPORTURILE GUVERNULUI CU
AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
    317. Raporturile Guvernului cu autoritățile administrației publice locale se bazează pe principiile autonomiei locale, descentralizării, colaborării și consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit, în scopul asigurării de către Guvern a respectării legalității și realizării corespunzătoare a competențelor delegate la nivel local.
    318. Guvernul examinează în cadrul ședințelor sale subiecte privind dezvoltarea regională, alte aspecte legate de funcționarea autorităților administrației publice locale, audiază rapoarte de activitate ale ministerelor, altor autorități administrative centrale referitor la realizarea de către autoritățile administrației publice locale a funcțiilor delegate.
    319. Guvernul asigură condițiile necesare pentru participarea autorităților administrației publice locale la consultarea proiectelor de acte ale Guvernului, inițiate în domenii ce au tangență cu interesele comunităților locale, consultă opinia asociațiilor obștești ale autorităților locale, precum și asigură reprezentarea autorităților locale în cadrul comisiilor, comitetelor, consiliilor și grupurilor de lucru guvernamentale care au în competență domenii de activitate relevante pentru autoritățile locale.
    [Pct.319 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    320. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la Guvern, Guvernul exercită funcțiile sale la nivel local prin intermediul instituției reprezentantului Guvernului în teritoriu.
    321. Reprezentantul Guvernului în teritoriu se organizează și funcționează în conformitate cu Legea cu privire la Guvernși alte acte normative, în modul stabilit de Guvern.
    [Pct.321 modificat prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]
    322. Pentru realizarea atribuțiilor de coordonare generală a activității serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități administrative centrale din teritoriul administrat, reprezentantul Guvernului în teritoriu creează organe consultative în conformitate cu regulamentul aprobat în acest scop de către Guvern.
Capitolul XV
RAPORTURILE GUVERNULUI
CU SOCIETATEA CIVILĂ
    323. Guvernul creează condițiile necesare pentru asigurarea controlului de către societate a activității autorităților publice care îi sînt subordonate prin publicarea rapoartelor sale de activitate, a rapoartelor de monitorizare a activității de implementare a Programului său de activitate, a documentelor de politici și a altor acte ale Guvernului pe pagina sa web oficială.
    324. Guvernul asigură consultarea opiniei cu reprezentanții societății civile în conformitate cu prevederile legislației privind transparența în procesul decizional și ale prezentului Regulament.
    325. Propunerile organizațiilor societății civile adresate Guvernului sînt examinate conform procedurilor stabilite de legislația privind accesul la informație, cea cu privire la petiționare și de prevederile prezentului Regulament.
Capitolul XVI
EXAMINAREA PETIȚIILOR ȘI SOLICITĂRILOR
DE ACCES LA INFORMAȚIE
    326. Petițiile persoanelor fizice și solicitările de acces la informație adresate Guvernului, Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului și viceprim-ministrului fără portofoliu se examinează de către Cancelaria de Stat, în conformitate cu legislația cu privire la accesul la informație și cea cu privire la petiționare.
    327. În urma examinării petițiilor, Cancelaria de Stat înaintează Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului sau viceprim-ministrului fără portofoliu propuneri de soluționare a problemelor abordate în petiție sau în solicitarea de acces la informație ori, după caz, propune examinarea acestora de către alte autorități publice și, ca urmare a deciziei acestora, pregătește documentele necesare în modul stabilit de legislație.
    328. Organizarea audienței persoanelor de către Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru și miniștri se efectuează în modul stabilit de Guvern.
    329. Cancelaria de Stat organizează primirea în audiență a persoanelor privind problemele adresate conducerii Guvernului.
    330. Membrii Guvernului asigură primirea în audiență a persoanelor fizice în modul stabilit de Guvern.
    331. În contextul examinării petițiilor și solicitărilor de acces la informație, Cancelaria de Stat:
    1) examinează și sistematizează petițiile cetățenilor adresate Guvernului, precum și asigură activitatea de primire în audiență a petiționarilor și informarea conducerii Guvernului despre această activitate;
    2) asigură monitorizarea și controlul activității ministerelor, altor autorități administrative centrale, structurilor organizaționale din sfera lor de competență și a altor organe subordonate Guvernului privind examinarea petițiilor, solicitărilor de acces la informație, primirea în audiență a persoanelor, acordarea ajutorului necesar în acest domeniu și formularea propunerilor în vederea lichidării deficiențelor constatate.
    332. Rezultatele activității ministerelor, altor autorități administrative centrale, structurilor organizaționale din sfera lor de competență, altor organe subordonate Guvernului, precum și a autorităților administrației publice locale în domeniul organizării examinării și soluționării petițiilor și solicitărilor de acces la informație, al primirii în audiență se examinează anual în ședințele Guvernului.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG223 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.244; în vigoare 05.04.19]