HGC644/2018
ID intern unic:  376352
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 644
din  10.07.2018
cu privire la organizarea și funcționarea
Agenției Resurse Informaționale Juridice
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 704
    În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și art.15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Centrul de Informații Juridice se reorganizează prin transformare în Agenția Resurse Informaționale Juridice. Agenția Resurse Informaționale Juridice este succesor de drepturi și obligații al Centrului de Informații Juridice.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Agenției Resurse Informaționale Juridice în număr de 23 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației în vigoare.
    3. Personalul Centrului de Informații Juridice urmează să îşi continue activitatea pînă la aprobarea statului de personal al Agenției Resurse Informaționale Juridice.
    Disponibilizarea personalului ca urmare a reorganizării, în cazul imposibilităţii transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi cu legislaţia muncii.
    4. Ministerul Justiţiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va iniţia, în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ocuparea funcţiei de director al Agenției Resurse Informaționale Juridice.
    5. Pînă la numirea în funcţie a directorului Agenției Resurse Informaționale Juridice, ministrul justiției va desemna prin ordin persoana care va asigura interimatul funcției de director.
    6. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenției Resurse  Informaționale Juridice, conform anexei nr. 1;
    2) Structura Agenției Resurse  Informaționale Juridice, conform anexei nr.2;
    3) Organigrama Agenției Resurse Informaționale Juridice, conform anexei nr. 3.
    7. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 437 din 15 mai 2018 „Cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.156, art.472) se modifică după cum urmează:
    în dispoziție, cifrele „2960” se substituie cu cifrele „2951”;
    în subpunctul 2), cifrele „2619” se substituie cu cifrele „2610”.
    8. Ministerul Finanţelor, conform propunerilor Ministerului Justiţiei, ca urmare a reorganizării Centrului de Informații Juridice, va prezenta Guvernului proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea alocaţiilor, aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017, între autorităţile administrative din subordinea Ministerului Justiției.
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 29 martie 2008 „Cu privire la unele aspecte ale activităţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 69-71, art. 465), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                            Victoria Iftodi

    Nr. 644. Chişinău, 10 iulie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 644
din 10 iulie 2018

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenției Resurse Informaționale Juridice
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenției Resurse  Informaționale Juridice (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcțiile de bază și drepturile acesteia, precum și organizarea activității.
    2. Agenția Resurse Informaționale Juridice (în continuare – Agenția) este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei.
    3. Agenția este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei se efectuează din contul mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul corespunzător şi al mijloacelor provenite din alte surse, conform legislaţiei.
II. Misiunea, domeniile de activitate, funcţiile de bază
şi drepturile Agenției

    5. Agenția are misiunea de a asigura dezvoltarea sistemului integrat de informare juridică, dezvoltarea, administrarea și interoperabilitatea sistemelor informaționale ale sectorului justiției, executarea Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 42 din 2 martie 2006.
    6. Agenția realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) informarea juridică, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei;
    2) dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în domeniul justiției;
    3) ținerea registrelor de stat și altor sisteme informaționale ale sectorului justiției;
    4) aplicarea apostilei și legalizarea actelor oficiale ale Republicii Moldova;
    5) oferirea serviciilor informaţionale, conform nomenclatorului și tarifelor aprobate de Guvern.
    7. Funcţiile de bază ale Agenției sînt:
    1) asigură evidenţa, sistematizarea, publicarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, hotărîrilor Curţii Constituţionale, hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 173 din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale;
    2) contribuie la editarea şi republicarea actelor normative, precum și la pregătirea pentru editare a culegerilor de acte normative;
    3) elaborează concepte, termeni de referinţă şi documente tehnice aferente necesităților de achiziţionare a soluţiilor TI;
    4) dezvoltă, actualizează, asigură integritatea şi menţinerea în stare de funcţionare a paginilor web  oficiale ale Ministerului Justiţiei, a registrelor de stat și a altor sisteme informaționale ale sectorului justiției date în administrare;
    5)   oferă accesul la informaţiile incluse în sistemele informaționale administrate, previne accesul neautorizat, utilizarea ilegală, difuzarea, modificarea sau nimicirea lor;
    6) acordă suport tehnic Ministerului Justiției pentru implementarea și utilizarea  sistemelor informaționale și TI;
    7) contribuie la asigurarea interoperabilității dintre sistemele informaționale ale sectorului justiției;
    8) monitorizează şi efectuează controlul implementării proiectelor TI, inclusiv prin gestiunea riscurilor, dezvoltarea sistemelor TI, scoaterea din uz a echipamentului TI;
    9) legalizează actele oficiale ale Republicii Moldova și aplică apostila pe actele oficiale specificate la articolul 1 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, conform Legii nr. 42 din 2 martie 2006, și în modul stabilit de Guvern;
    10) elaborează şi promovează standarde de calitate pentru managementul informaţiei privind sectorul justiției şi prestarea serviciilor electronice.
    8. Pentru realizarea funcțiilor care îi revin, Agenţia este în drept:
    1) să solicite de la autorităţile publice, de la alte organe, instituţii şi organizaţii şi să primească de la ele documente, materiale şi informaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii sale;
    2) să stabilească metode de colectare şi schimb al actelor şi informaţiilor juridice cu autoritățile (subiecții) care adoptă, promulgă, aprobă, ratifică şi depozitează acte juridice, inclusiv internaţionale;
    3) să înainteze recomandări metodice privind dezvoltarea sistemului integrat de informare juridică şi a tehnologiilor informaţionale în domeniul justiţiei;
    4) să solicite persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public sau privat implicarea în testarea funcționalităților registrelor și sistemelor informaționale ale sectorului justiției în procesul creării și dezvoltării acestora;
    5) să asigure asistenţă juridică informaţională, metodologică şi de instruire a utilizatorilor în vederea exploatării sistemelor informaționale ale sectorului justiției;
    6) să antreneze (inclusiv în bază de contract) specialişti, experţi, consilieri în domeniul tehnologiilor informaţionale pentru dezvoltarea sistemelor informaţionale ale sectorului justiției;
    7) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
    8) să primească şi să utilizeze asistenţa tehnică şi financiară de la organizaţii naţionale şi internaţionale, partenerii de dezvoltare interni şi externi pentru realizarea funcțiilor sale, în conformitate cu legislaţia;
    9) să organizeze seminare şi conferinţe în domeniul de activitate al Agenţiei;
    10) să elaboreze şi să prezinte, în modul stabilit, propuneri de perfecționare a legislaţiei privind domeniile de activitate;
    11) să colaboreze cu instituţii de profil din străinătate în domeniile prevăzute la pct.6;
    12) să creeze şi să menţină propria pagină web oficială, cu afişarea informaţiei ce ţine de activitatea Agenţiei.
III. Organizarea activităţii Agenției
    9. Agenţia este condusă de director. Directorul se numeşte şi se eliberează din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, conform prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    10. Directorul Agenţiei exercită următoarele atribuţii:
    1) organizează, coordonează şi supraveghează activitatea Agenţiei;
    2) asigură executarea legislaţiei în domeniile ce ţin de competenţa Agenţiei;
    3) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu cu funcţionarii publici, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    4) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenției, în condiţiile legii;
    5) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
    6) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    7) stabileşte competenţele directorului adjunct, atribuțiile și sarcinile  personalului Agenției;
    8) prezintă ministrului justiţiei propunerile de buget al Agenției;
    9) administrează mijloacele financiare şi proprietatea Agenției, în conformitate cu legislația, încheie contracte, eliberează procuri și deschide conturi;
    10) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în Agenție;
    11) emite, în limitele competenţelor, ordine şi dispoziţii şi verifică executarea lor;
    12) prezintă ministrului justiţiei raportul anual cu privire la activitatea Agenţiei;
    13) reprezintă Agenţia în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, atît din ţară, cît şi de peste hotare;
    14) asigură colaborarea cu mass-media şi societatea civilă;
    15) exercită alte atribuţii corespunzătoare funcţiilor Agenției, în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate încredinţate acesteia.
    11. Directorul Agenţiei poartă răspundere personală în faţa ministrului justiţiei pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei.
    12. În activitatea sa, directorul Agenţiei este asistat de un adjunct, numit în funcţie publică, eliberat sau destituit din funcţie publică de către ministru, la propunerea directorului Agenției.
    13.  În lipsa directorului Agenţiei, atribuţiile acestuia sînt exercitate de către directorul adjunct.
    14. Agenţia este structurată în direcţii, secţii şi servicii. Subdiviziunile activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către directorul Agenţiei.
    15. Corespondenţa Agenţiei este semnată de către director sau de către persoane cu funcţii de răspundere învestite cu acest drept prin ordinul directorului.
    Directorul are dreptul de primă semnătură pe toate actele Agenţiei.
    Semnătura pe actele Agenţiei poate fi aplicată în formă olografă sau în altă formă, conform legislaţiei.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    16. Agenţia colaborează cu autorităţile publice,  precum şi cu alte instituţii şi organizaţii în problemele ce ţin de competenţa sa, inclusiv cu autorităţi şi instituţii internaţionale.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 644
din 10 iulie 2018

STRUCTURA
Agenției Resurse Informaționale Juridice
    Conducerea
    Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice
    Direcția apostilă și legalizare
    Direcția sisteme informaționale în sectorul justiției

    anexa nr.3