HKK18/2018
ID intern unic:  376363
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 18
din  14.05.2018
cu privire la Raportul de audit al performanței
„Funcționalitatea și rezultativitatea operațională
aferente administrării impozitelor și taxelor”
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 26
    Curtea de Conturi, în prezența șefului Direcției politici fiscale și vamale a Ministerului Finanțelor, dl Dorel Noroc; directorului adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, dl Igor Țurcanu; directorului adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, dna Ludmila Botnari; directorului adjunct al Serviciului Vamal, dl Iurie Ceban; șefului Direcției management organizațional a Serviciului Fiscal de Stat, dna Anastasia Movilă; șefului Direcției generale administrare fiscală pe mun. Chișinău, dna Tatiana Loghin; șefului Direcției venituri vamale a Serviciului Vamal, dl Corneliu Croitoru; șefului Direcției control juridic și executare silită a Serviciului Vamal, dl Adrian Morărescu; șefului Direcției control ulterior a Serviciului Vamal, dl Octavian Andrușcenco; șefului Direcției audit intern a Serviciului Vamal, dna Ana Luca, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) și art.5 alin.(1) lit.a) din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.20171, a examinat Raportul de audit al performanței “Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor”.
    _______________________________________
    1 Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, nr.260 din 07.12.2017 (în continuare – Legea nr.260 din 07.12.2017).

    Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programele activității de audit a Curții de Conturi2, Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi3, cadrul de reglementare intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
    _______________________________________
    2 Hotărârea Curții de Conturi nr. 47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” și Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 ,, Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”  (cu modificările și completările ulterioare).
    3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”; Manualul de audit al performanței, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.

    Obiectivul de audit și sfera de cuprindere a activității de audit public extern au constat în oferirea unei concluzii generale privind funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor, cu formularea recomandărilor de audit.
    Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
    Colectarea deplină și în termen a impozitelor și taxelor la Bugetul Public Național, prin exercitarea funcțiilor și atribuțiilor de administrare fiscală și vamală, reprezintă sarcina prioritară a Serviciului Fiscal de Stat și a Serviciului Vamal, în scopul asigurării finanțării cheltuielilor statului și consolidării bazei economice.
    Pentru realizarea acestui deziderat strategic, organele fiscale și vamale urmau să asigure un management instituțional adecvat, în vederea implementării obiectivelor și atingerii performanțelor în administrarea impozitelor și taxelor.
    Activitățile desfășurate de auditul public extern, orientate spre evaluarea managementului, dar și a rezultatelor activității de administrare a impozitelor și taxelor de către organele fiscale și vamale, relevă că, funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor au fost influențate de nivelul de implementare și funcționare a sistemului de control intern al organelor cu atribuții de administrare fiscală și vamală, care a determinat insuficiența măsurilor administrative orientate spre obținerea rezultatelor scontate în raport cu resursele bugetare alocate.
    Deși, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal au asigurat condițiile de organizare a sistemului de control intern, pentru a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor și rezultatelor planificate, evaluările și activitățile desfășurate de auditul public extern relevă unele rezerve în activitatea acestui sistem, fapt care a avut impact asupra  funcționalității și rezultativității operaționale aferente administrării impozitelor și taxelor.
    Astfel, cu toate că în anul 2017 sarcina de colectare a veniturilor la Bugetul Public Național, per ansamblu, a fost realizată integral de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, înregistrându-se tendințe pozitive de majorare a veniturilor bugetare din impozite și taxe (de la 38,6 mlrd. lei - în anul 2015 până la 50,3 mlrd. lei - în anul 2017), auditul relevă unele riscuri, vulnerabilități și situații problematice care au avut impact asupra administrării impozitelor și taxelor. Astfel, se remarcă neîncasarea de către Serviciul Fiscal de Stat față de sarcina de colectare a taxei pe valoare adăugată - cu 78,6 mil.lei (2015), precum și a impozitului pe venit - cu 33,8 mil.lei (2016) și respectiv - cu 78,8 mil.lei (2017). Concomitent, se relevă neîncasarea de către Serviciul Vamal față de sarcina de colectare a taxei pe valoare adăugată - cu 387,1 mil.lei (2015) și respectiv - cu 44,7 mil.lei (2017). Se atestă tendințe de creștere continuă la buget a restanțelor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat (de la 1844,6 mil.lei - în anul 2015, până la 2182 mil.lei - în anul 2017), precum și a celor administrate de către Serviciul Vamal (de la 307,2 mil.lei - în anul 2015, până la 385,8 mil.lei - în anul 2017).
    De asemenea, activitățile auditului au atestat rezerve în procesul de elaborare și realizare a unor indicatori de performanță în administrarea impozitelor și taxelor; la încasarea sumelor calculate suplimentar la buget în baza controalelor efectuate; riscuri, vulnerabilități și problematici la aplicarea modalităților de executare silită a obligației fiscale și vamale în vederea încasării restanțelor la buget; executarea și implementarea parțială a unor cerințe și recomandări ale auditurilor precedente ale Curții de Conturi; rezerve în funcționalitatea sistemului de control intern, care au avut impact asupra realizării obiectivelor și atingerii performanțelor instituționale în administrarea impozitelor și taxelor.
    În susținerea celor consemnate, Curtea de Conturi, în baza constatărilor auditului, rezumă că  managementul instituțional al organelor fiscale și vamale a asigurat în mare parte realizarea obiectivelor și atingerea unor performanțe în administrarea impozitelor și taxelor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate. Totodată, rezervele în activitatea sistemului de control intern au determinat riscuri, vulnerabilități și situații problematice în sistemul de administrare fiscală și vamală, influențând direct atingerea unor rezultate planificate, contribuind la extinderea posibilităţilor de eschivare de la plata impozitelor și taxelor, precum și la formarea restanțelor la Bugetul Public Național. Aceste situații reduc semnificativ gradul de performanță al administrării fiscale și vamale, având impact direct asupra capacității de funcționare și de dezvoltare a statului în scopul acoperirii necesităților social-economice.
    Cele menționate de audit determină necesitatea adoptării unor măsuri orientate spre sporirea eficienței şi eficacităţii sistemului de control intern din cadrul Serviciului Fiscal de Stat și al Serviciului Vamal în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor, în scopul realizării obiectivelor și performanțelor stabilite, prin îmbunătățirea politicilor, procedurilor și instrumentelor de administrare fiscală și vamală, remedierea unor deficiențe și situații problematice, pentru consolidarea acestui sistem.
    Reieșind din cele expuse, în temeiul art.14 alin.(2) și art.15 lit. d) din Legea nr.260 din 07.12.2017, Curtea de Conturi
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Raportul de audit al performanței “Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor”, care este parte componentă a prezentei Hotărâri.
    2. Prezenta Hotărâre și Raportul de audit se remit:
    2.1. Ministerului Finanțelor și se recomandă:
    2.1.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea analizei situațiilor constatate de audit și întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru a asigura implementarea recomandărilor din Raportul de audit;
    2.1.2. să intensifice procesul de monitorizare a realizării de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal a indicatorilor de performanță în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor, în vederea realizării obiectivelor strategice;
    2.1.3. să elaboreze procese și proceduri exhaustive pentru monitorizarea activității subdiviziunilor cu atribuții de încasare silită a obligației fiscale și vamale, în vederea recuperării restanțelor la Bugetul Public Național;
    2.1.4. să asigure monitorizarea implementării de către Serviciul Vamal a modulului informațional, pentru calcularea deplină a penalităților aferente obligațiilor vamale, în vederea înregistrării, evidenței și raportării veridice a situației privind restanțele plătitorilor vamali la bugetul de stat;
    2.1.5. să reglementeze modul de elaborare de către organele fiscale și vamale a estimărilor privind veniturile administrate, în vederea îmbunătățirii prognozelor la stabilirea/fundamentarea sarcinii de colectare a veniturilor bugetare;
    2.1.6. să elaboreze un mecanism de estimare a evaziunii fiscale și vamale, în vederea cuantificării acestui fenomen, care afectează administrarea veniturilor bugetare;
    2.2. Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal și se propune examinarea rezultatelor auditului și aprobarea unui plan de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate, întreprinderea acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;
    2.3. Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
    3. Pentru executarea subpunctelor 2.1. și 2.2. din prezenta Hotărâre și implementarea recomandărilor auditului, se stabilește un termen de 6 luni din data publicării Hotărârii și Raportului de audit în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Curtea de Conturi urmând a fi informată trimestrial despre măsurile întreprinse.

    PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI                       Veaceslav UNTILA

    Nr. 18. Chişinău, 14 mai 2018.


    raport