HGO682/2018
ID intern unic:  376450
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 682
din  11.07.2018
cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului
informațional automatizat „Managementul deșeurilor”
Publicat : 20.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 267-275     art Nr : 741
    În temeiul art. 33 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916), cu modificările și completările ulterioare, și art. 22 din Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Conceptul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (se anexează).
    2. Realizarea prevederilor prezentei hotărîri se va efectua din contul și în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, precum și din contul altor mijloace conform legii.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                          Liviu Volconovici
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici

    Nr. 682. Chişinău, 11 iulie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.682
din  11 iulie 2018

CONCEPTUL
Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”
I. GENERALITĂȚI
    1. Sistemul informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (în continuare – SIA „MD”) reprezintă un sistem informațional constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune, și destinat acumulării informației privind produsele plasate pe piață și deșeurile generate, conform Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile (art. 12 alin. (5) lit. d), art. 33 alin. (1)), în baza rapoartelor prezentate de către agenții economici participanți la procesul de gestionare a deșeurilor. Totodată, sistemul informațional menționat efectuează validarea automatizată a conţinutului cererilor expediate de către solicitanţii de autorizaţie și înregistrează automat toate acţiunile efectuate de către utilizatori. Deoarece evidenţei de stat sînt supuse toate deşeurile, atît cele generate, cît şi cele recepţionate, cu specificarea măsurilor de tratare pentru activităţi de reutilizare, eliminare, depozitare etc., SIA „MD” dispune de toate instrumentele care să asigure această evidență.
    2. Obiectivul general al SIA „MD” constă în formarea unei resurse informaționale privind informațiile despre deşeurile din Republica Moldova în vederea implementării Clasificatorului European privind Lista deşeurilor, inclusiv a celor periculoase.
    3. Prin implementarea SIA „MD” se vor atinge următoarele scopuri:
    1)  formarea bazei de date unificate standardizate la nivel naţional referitor la  datele şi informaţiile privind deşeurile;
    2)  evaluarea şi comunicarea riscurilor;
    3)  realizarea procedurilor de autorizare, notificare  și raportare a deşeurilor  reglementate în conformitate cu prevederile directivelor şi regulamentelor UE, Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, transpuse în legislația națională, inclusiv prin Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile;
    4) eficientizarea activității autorităților antrenate în procesul de gestionare a deșeurilor;
    5) schimbul informaţional interministerial și interinstituțional;
    6) dezvoltarea și menținerea Nomenclatorului producătorilor de produse cu responsabilitate extinsă a producătorilor, inclusiv Nomenclatorul producătorilor de echipamente electrice şi electronice (EEE);
    7) accesul publicului la informația privind gestionarea deșeurilor;
    8) generarea rapoartelor privind starea gestionării deșeurilor;
    9) schimbul de informații privind gestionarea deșeurilor cu sistemul informațional al Agenției Europene de Mediu și cu autoritățile de mediu din alte țări.
    4. În sensul prezentului Concept, se utilizează următoarele noțiuni:
    1) date – unităţi informaţionale elementare despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii etc. prezentate într-o formă care permite notificarea, comentarea şi procesarea lor;
    2) date cu caracter personal – orice informaţie cu referire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). În acest sens o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
    3) document electronic – informaţie în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată, transmisă cu ajutorul computerului, altor dispozitive electronice sau mijloacelor software şi hardware, pe care se aplică semnătura electronică avansată calificată;
    4) flux de lucru – proces administrativ al unei organizaţii în decursul căruia sarcini, proceduri şi informaţii sînt prelucrate sau executate într-o anumită succesiune dictată de reguli prestabilite (norme procedurale), în scopul realizării unui produs sau furnizării unui serviciu;
    5) gestiune a documentelor – set de proceduri utilizate pentru captarea, gestionarea, stocarea, menţinerea, livrarea şi distrugerea documentelor în cadrul unei organizaţii. În acest context, noţiunea de „documente” poate fi atribuită unui număr vast de active informaţionale, inclusiv imagini, documente textuale, grafică şi desene, precum şi unor obiecte informaţionale moderne cum ar fi paginile web, mesajele e-mail, mesajele instant sau fişierele video;
    6) integritate a datelor – stare în care datele îşi păstrează conţinutul şi sînt interpretate univoc în cazuri de acţiuni aleatorii. Integritatea se consideră păstrată dacă datele nu au fost alterate sau deteriorate (şterse);
    7) jurnalizare – funcţie de înregistrare a informaţiei despre evenimente. În cadrul sistemelor informaționale înregistrările despre evenimente includ detalii despre data şi ora, utilizatorul, acţiunea întreprinsă;
    8) metadate – modalitate de atribuire de valoare semantică datelor stocate în baza de date (date despre date);
    9) obiect informaţional – reprezentare virtuală a entităţilor materiale şi nemateriale existente;
    10) raportare – act de informare emis de către producător/importator și expediat pentru informare Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, referitor la gestionarea deşeurilor, conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    11) sistem informaţional – ansamblu de procedee şi mijloace de colectare, prelucrare şi transmitere a informaţiei necesare procesului de conducere (cuprinde tehnologiile manuale şi automatizate de prelucrare a datelor);
    12) solicitant de autorizaţie – persoană fizică sau juridică care perfectează cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deșeurilor, conform art. 25 alin. (1)  din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    13) veridicitate a datelor – nivel de corespundere a datelor, păstrate în memoria calculatorului sau în documente, cu starea reală a obiectelor din domeniul respectiv al sistemului, reflectate de aceste date.
    5. Elaborarea și implementarea SIA „MD” are la bază cele mai bune practici și principii de elaborare și implementare a sistemelor informaționale:
    1) principiul consecutivității, care presupune elaborarea și realizarea pe etape a proiectului;
    2) principiul legitimității, care presupune crearea și exploatarea sistemului în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare;
    3) principiul respectării drepturilor omului, care presupune efectuarea exploatării sistemului în strictă conformitate cu documentele normative naționale, în limitele tratatelor și acordurilor internaționale cu privire la drepturile omului la care Republica Moldova este parte;
    4) principiul eficienței funcționării, care presupune optimizarea raportului „calitate/cost”;
    5) principiul primei persoane/centrului unic, care presupune existența unui conducător real de rang superior, ce deține abilități suficiente pentru luarea deciziilor și coordonarea lucrărilor de creare și exploatare a sistemului;
    6) principiul securității, care semnifică păstrarea garantată a datelor de deteriorare fizică și logică, precum și de acces neautorizat, care se bazează pe standardele internaționale ISO 27001 și ISO 15408;
    7) principiul temeiniciei datelor, care presupune confirmarea legitimității fiecărui fapt și a fiecărui bloc de date, introduse în sistem pe calea referințelor la documentele corespunzătoare (pe suport de hîrtie sau electronic);
    8) principiul dezvoltării progresive, care semnifică crearea sistemului și modificarea continuă a componentelor sale separate în baza tehnologiilor informaționale performante;
    9) principiul accesului bazat pe drepturi egale, care presupune acordarea accesului reglementat bazat pe drepturi egale tuturor categoriilor de utilizatori, indiferent de locul aflării lor;
    10) principiul integrității și veridicității datelor;
    11) principiul modularității și extensibilității, care semnifică posibilitatea extinderii sistemului fără modificarea componentelor create anterior.
II. SPAȚIUL NORMATIV-JURIDIC
AL FUNCȚIONĂRII SIA „MD”
    6. Crearea și funcționarea SIA „MD” este reglementată, în particular, de următoarele legi, hotărîri de Guvern și ordine ministeriale:
    1) Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art. 140);
    2) Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283);
    3) Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916);
    4) Legea nr. 40-XV din 19 februarie 2004 pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 39-41, art. 228);
    5) Hotărîrea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 28-29, art. 214);
    6) Legea nr. 205-XVI din 9 octombrie 2008 pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la  Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 193-194, art. 704);
    7) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44);
    8) Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314);
    9) Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88-90, art. 664);
    10)  Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 73-74, art. 547);
    11)  Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 397);
    12)  Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492);
    13)  Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175,  art. 494);
    14)  Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 496);
    15)  Hotărîrea Guvernului nr. 637 din 27 mai 2003 „Privind controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor şi eliminării acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 99-103, art. 676);
    16)  Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 103-108, art. 271);
    17)  Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării” (e-Transformare) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art. 780);
    18)  Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 47-48, art. 145);
    19)  Hotărîrea Guvernului nr. 717 din 29 august 2014 „Privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, art. 765);
    20)  Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 5 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 186-189, art. 708);
    21)  Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 20 decembrie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451-463 art. 1268);
    22)  Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151, art. 445);
    23)  Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 20 decembrie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcţionarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulaţiei electronice ale acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451-463, art. 1269);
    24)  Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 „Cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 591);
    25)  Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 10 aprilie 2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 82,  art. 306);
    26)  Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din  14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1282);
    27)  Instrucţiunea privind completarea formularului pentru expediţie a deşeurilor, aprobată prin Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr. 233 din 10 noiembrie 2003 cu privire la realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 637 din 27 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 229, art. 314);
    28) Instrucţiunea privind completarea notificării, aprobată prin Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr. 233 din 10 noiembrie 2003 cu privire la realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 637 din 27 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 229, art. 314);
    29) Ordinul ministrului dezvoltării informaționale nr. 78 din 1 iunie 2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Procesele ciclului de viaţă al software-ului” RT 38370656 - 002:2006;
    30) Ordinul viceministrului dezvoltării informaționale nr. 94 din 17 septembrie 2009 cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice (modul de evidență a serviciilor publice electronice, prestarea serviciilor publice electronice, asigurarea securității informaționale la prestarea serviciilor publice electronice, determinarea costului de elaborare și implementare a sistemelor informaționale automatizate) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 58-60, art. 232).
    7. În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, SIA „MD” se încadrează în categoria resurselor informaţionale de stat şi în acest caz, conform art. 21 din aceeaşi lege, trebuie să se ţină cont de politica informaţională de stat. În conformitate cu Concepţia sistemului informaţional automatizat „Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 6 septembrie 2006, este necesară certificarea SIA „MD” şi înregistrarea în Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat, iar proprietarului i se eliberează identificatorul SI. La implementarea SIA „MD” se utilizează următoarele standarde și metodologii:
    1) Standardul Republicii Moldova SMV ISO /CEI 15288:2015 „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului”;
    2) Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI 12207:2014 „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al software-ului”;
    3) Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI 27002: 2014 „Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securității informației”.
III. SPAȚIUL FUNCȚIONAL AL SIA „MD”
Secțiunea 1
Funcțiile de bază ale SIA „MD”
    8. Una dintre funcțiile de bază ale sistemului este formarea băncii de date a sistemului, care presupune funcțiile de luare în evidență, de actualizare și radiere a obiectelor informaționale (modificarea statutului obiectului). Evidența datelor obiectului informațional include introducerea în baza de date a tuturor caracteristicilor proprii obiectului indicat (numerice, textuale, spațiale, grafice, video, audio etc.), a căror evidență este considerată oportună de posesorul sistemului, în scopul asigurării funcționalității sistemului informațional.
    9. Realizarea funcțiilor menționate la pct. 8 depinde de îndeplinirea unor anumite scenarii de bază:
    1) înregistrarea inițială a obiectelor informaționale, realizată după ce registratorul ia decizia privind includerea obiectului în sistem. Concomitent, fiecărui obiect de evidență i se atribuie un identificator unic, care rămîne neschimbat pentru întreaga perioadă de existență a obiectului în sistem și în banca de date a sistemului;
    2) actualizarea datelor din sistem, ce presupune înnoirea sistematică a băncii de date a sistemului odată cu modificarea sau completarea atributelor obiectelor de evidență;
    3) scoaterea din evidență a obiectului informațional, ce rezidă în modificarea statutului obiectului în temeiul deciziei registratorului odată cu producerea unor anumite evenimente, prin operarea unei note speciale;
    4) eliminarea fizică a informației din baza de date, ce se face numai odată cu expirarea termenului păstrării ei în arhiva electronică, care este de cel puțin 5 ani, conform art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    10. Informația este stocată în sistem în ordine cronologică.
    11.  SIA „MD” îndeplinește funcția de evidență:
    1) a cererilor de desfășurare a activității de gestionare a deșeurilor și a documentelor anexate la acestea;
    2) a producătorilor de deșeuri, asociațiilor producătorilor care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd și/sau importă produse supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului, menționate în art. 12 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile; 
    3) a autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor, conform art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    4) a notificărilor pentru transferul deșeurilor, eliberate în corespundere cu art. 64 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    5) a cantităților de deșeuri formate în procesul producerii, colectării, transportării și tratării, inclusiv deșeurile recuperate sau eliminate, precum și la import, export, tranzit (tipul, volumul, proprietățile și originea deșeurilor, destinaţia acestora, periodicitatea colectării, transportării și procedeele de tratare a deșeurilor);
    6) a demersurilor proprietarilor de deșeuri privind încetarea statutului de deșeuri, în urma efectuării operațiunilor de valorificare;
    7) a datelor despre cantitățile produselor amplasate pe piață, prezentate de producătorii de mărfuri, inclusiv de distribuitori, în privința cărora este valabilă răspunderea extinsă a producătorului;
    8) a datelor despre cantitățile deșeurilor primite și tratate sub aspectul categoriilor de mărfuri, oferite de operatorii sistemelor individuale și colective de colectare a deșeurilor, precum și de stațiile de tratare a deșeurilor, în privința cărora este aplicată răspunderea extinsă a producătorului;
    9) a instituțiilor și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor;
    10) a datelor despre cantitățile, tipurile și metodele de tratare sau eliminare a deșeurilor, despre operațiunile realizate cu acestea, transmise de către instituțiile sau întreprinderile scutite de necesitatea obținerii autorizațiilor pentru activitatea de recuperare și eliminare a deșeurilor;
    11) a depozitelor de deșeuri;
    12) a datelor despre instalațiile de tratare, prelucrare, recuperare și eliminare a deșeurilor și locul amplasării acestora;
    13) a datelor obținute de la operatorii depozitelor de deșeuri despre tipurile și cantitățile de deșeuri eliminate, despre rezultatele monitorizării privind starea mediului la depozit;
    14) a informației obținute de la operatorii depozitelor despre mărimea mijloacelor pecuniare, colectate de fondul creat pentru asigurarea financiară a eliminării încălcărilor admise în procesul construcției sau apărute în timpul exploatării, ori despre mărimea compensației în cazul accidentelor produse pe depozit;
    15) a datelor obținute de la operatorii stațiilor de prelucrare despre corespunderea normativelor de acumulare și prelucrare a deșeurilor de baterii, acumulatorilor, echipamentelor electrice și electronice, anvelopelor uzate, vehiculelor scoase din uz și ambalajului;
    16) a terenurilor afectate de poluanți organici persistenți.
Secțiunea a 2-a
Contururile funcționale de bază
    12. SIA „MD” își exercită funcțiile specifice prin următoarele contururi funcționale:
    1) conturul „Administrare și control”, care presupune următoarele funcții:
    a) înregistrarea-administrarea utilizatorilor sistemului;
    b) crearea rolului de utilizator şi determinarea drepturilor de acces la funcţionalitățile sistemului;
    c) administrarea informaţiei normative;
    d) configurarea parametrilor sistemului;
    e) administrarea şi menţinerea bazei de date privind deşeurile, a SIA „MD”, inclusiv a Listei producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului;
    2) conturul „Evidența actelor permisive”, care presupune următoarele funcții:
    a)  colectarea notificărilor de transportare transfrontalieră a deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, în conformitate cu Instrucţiunea privind completarea notificării, aprobată prin Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr. 233 din 10 noiembrie 2003 cu privire la realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 637 din 27 mai 2003;
    b) elaborarea documentelor pentru deciziile de eliberare a notificărilor de transport al deşeurilor, inclusiv al celor periculoase, în conformitate cu pct. 1 din Instrucţiunea privind completarea notificării, aprobată prin Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr. 233 din 10 noiembrie 2003 cu privire la realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 637 din 27 mai 2003;
    c)  avizarea de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului a solicitărilor de eliberare a autorizaţiilor de mediu pentru gestionarea deşeurilor, în conformitate cu art. 25 alin. (8) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    d) elaborarea deciziilor de eliberare a autorizaţiilor de mediu pentru gestionarea deşeurilor, în conformitate cu art. 25 alin. (9) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    e) elaborarea deciziilor de retragere a autorizaţiei sau a notificării, potrivit art. 25 alin. (9) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, în cazul încălcării de către titular a prevederilor legislaţiei şi a condiţiilor autorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi ale Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
    f) înregistrarea/radierea actelor permisive în/din Registrul actelor permisive;
    g) înregistrarea notificărilor;
    3) conturul „Monitorizare şi raportare”, care presupune următoarele funcții:
    a) generarea rapoartelor analitice cu privire la deşeuri, datelor şi informaţiilor privind deşeurile;
    b) generarea rapoartelor statistice cu privire la cantităţile deșeurilor colectate, transportate, valorificate şi eliminate;
    c) publicarea informaţiei cu privire la procedurile de raportare anuală privind deşeurile;
    d) publicarea informaţiei cu privire la procedurile de obţinere a actelor permisive.
IV. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A SIA „MD”
    13. Părțile implicate în utilizarea SIA „MD”:
    1) proprietarul SIA „MD” este statul, posesorul SIA „MD” este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, autoritate competentă care asigură condițiile juridice, organizatorice şi financiare pentru funcționarea SIA „MD”;
    2) deținător din punct de vedere informațional al SIA „MD” este Agenţia de Mediu, iar deținător din punct de vedere tehnic al SIA „MD” este Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, ca operator tehnic al platformei tehnologice MCloud;
    3) registratori ai informației în SIA „MD” sînt următoarele instituții:
    a) Agenția de Mediu (informații recepționate de la furnizori de informație, informații despre actele permisive);
    b) Inspectoratul pentru Protecția Mediului – organ de control în domeniul mediului;
    4) furnizori ai informației în SIA „MD” sînt:
    a) operatorii înregistrați în sistem;
    b) Inspectoratul pentru Protecția Mediului;
    c) Biroul Național de Statistică;
    5) destinatarii datelor din SIA „MD”, în conformitate cu art. 32 și 33 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, sînt:
    a) operatorii;
    b) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și instituțiile subordonate;
    c) organele centrale de specialitate ale statului;
    d) publicul.
    14. Funcțiile de bază legate de formarea resurselor informaționale ale SIA „MD” se atribuie Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și autorităților competente din subordinea acestuia.
    15. O parte din funcțiile legate de înregistrarea datelor în sistem se atribuie operatorilor, care solicită online sau la ghișeu obţinerea ori prelungirea actelor permisive.
    16. Funcțiile de administrare și mentenanță a infrastructurii SIA „MD” sînt executate de către Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, conform contractului încheiat cu posesorul/deținătorul SIA „MD”.
V. DOCUMENTELE SIA „MD”
    17. Documentele SIA „MD” sînt următoarele:
    1) documente de intrare:
    a) documente perfectate de solicitantul de act permisiv (formulare electronice completate, semnate şi expediate de solicitantul de act permisiv), conform art. 33 alin. (4) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    b) documente perfectate de producător privind produsele plasate pe piață (formulare electronice completate, semnate şi expediate de raportor), conform art. 12 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    c) documente perfectate de raportor privind gestionarea deșeurilor (formulare electronice completate, semnate şi expediate de raportor), conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    d) copii ale documentelor ataşate la cererea solicitantului de act permisiv;
    2) documente tehnologice:
    a) descrierea clasificatoarelor;
    b) documente de descriere a formatului datelor interne;
    c) șabloane de formulare;
    d) documente privind descrierea indicatorilor;
    e) ghiduri de utilizare și administrare a sistemului;
    f) documente de descriere a rapoartelor;
    3) documente de ieșire:
    a) documente perfectate de Agenția de Mediu participantă la procesul de eliberare a actului permisiv (documente generate în baza formularelor electronice perfectate de funcționarii Agenției de Mediu pe parcursul procedurii de examinare şi procesare a cererilor de eliberare a actelor permisive);
    b) notificări generate de SIA „MD” ca urmare a unor acţiuni specifice, care vor fi expediate automat tuturor actorilor implicați în procesul de perfectare, expediere şi procesare a cererilor de eliberare a actelor permisive.
    18. În cadrul sistemului (în dosarul electronic al procedurii de eliberare a actelor permisive), indiferent de tipul lor, se stochează, se analizează, se procesează şi/sau se perfectează următoarele documente:
    1) cererea de solicitare pentru eliberarea/prelungirea/ modificarea/corectarea/suspendarea actului permisiv;
    2) copia contractului (conform formularului recomandat) cu administratorul obiectului, în cazul în care deşeurile sînt trimise la un obiect ce aparţine altui agent economic sau este exploatat de mai mulţi beneficiari;
    3) copia actului ce adeverește perimetrul minier, eliberat de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, în cazul amplasării deşeurilor în subsoluri, în conformitate cu art. 25 alin. (5) pct. 4) lit. a) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    4) copia avizului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale ce demonstrează lipsa impactului negativ al deşeurilor asupra calităţii apelor subterane, în conformitate cu art. 25 alin. (5) pct. 4) lit. b) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    5) dovada unei garanţii financiare pentru a asigura că obligaţiile ce decurg din autorizaţie sînt îndeplinite şi că procedurile de închidere a depozitului sînt respectate, în conformitate cu art. 25 alin. (5) pct. 4) lit. c) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    6) planul de operare a sistemului de colectare și tratare a deșeurilor, în caz de solicitare a autorizaţiei pentru desfășurarea activităţilor ce ţin de implementarea responsabilităţii extinse a producătorului pentru produsele menţionate în art. 25 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
VI. SPAȚIUL INFORMAȚIONAL AL SIA „MD”
Secțiunea 1
Obiectele informaționale ale SIA „MD”
    19. Principalele obiecte informaționale ale SIA „MD” sînt:
    1) solicitantul – obiect informaţional complex care conţine totalitatea detaliilor aferente solicitantului de act permisiv, totalitatea atributelor ce caracterizează solicitantul, o parte fiind preluată din Registrul de stat al unităților de drept (în continuare – RSUD) şi specificate de solicitant.
     Caracteristici:
    a) denumirea solicitantului (denumirea agentului economic care solicită actul permisiv, preluată din RSUD);
    b) codul IDNO/codul fiscal (identificatorul unic al operatorului preluat din RSUD);
    c) codul CFOJ;
    d) codul CFP;
    e) numărul deciziei de înregistrare (preluat din RSUD);
    f) data eliberării deciziei de înregistrare (preluată din RSUD);
    g) codul CUATM al localităţii de reşedinţă (preluat din RSUD);
    h) adresa juridică a solicitantului (preluată din RSUD);
    i) contactele conducătorului (nume, prenume, e-mail, telefon);
    j) datele bancare (codul băncii, cont de decontare);
    2) obiectul solicitantului de act permisiv – obiect informaţional complex care conţine totalitatea detaliilor aferente obiectelor solicitanţilor de act permisiv privind gestionarea deșeurilor.
    Caracteristici:
    a) codul obiectului (identificatorul unic al obiectului generat de sistem);
    b) destinaţia obiectului (colectare, depozitare, tratare de deșeuri);
    c) tipul obiectului (depozit, instalație tratare etc.);
    d) denumirea obiectului;
    e) numărul cadastral al obiectului;
    f) adresa obiectului (codul CUATM);
    g) managerul obiectului;
    h) datele de contact ale obiectului;
    3) producătorii de produse supuse reglementărilor responsabilității extinse a producătorului – obiect informaţional complex care conţine totalitatea detaliilor aferente producătorului/importatorului produselor plasate pe piață, totalitatea atributelor ce caracterizează producătorul preluate din RSUD şi specificate de solicitantul de înregistrare în registru.
    Caracteristici:
    a) IDNO (preluat din RSUD);
    b) denumirea întreprinderii/societății (preluată din RSUD);
    c) codul CFOJ;
    d) codul CFP;
    e) numărul deciziei de înregistrare (preluat din RSUD);
    f) data eliberării deciziei de înregistrare (preluată din RSUD);
    g) codul CUATM al localităţii de reşedinţă (preluat din RSUD);
    h) contactele conducătorului (nume, prenume, e-mail, telefon);
    i) datele bancare (codul băncii, cont de decontare).
    Evidența acestor obiecte se va organiza pe următoarele categorii: baterii şi acumulatori; echipamente electrice și electronice; vehicule; uleiuri; ambalaje;
    4) unităţile și întreprinderile scutite de îndeplinirea cerinţelor de autorizare a activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor – obiect informaţional complex care conţine totalitatea detaliilor aferente unităţilor şi întreprinderilor care colectează şi transportă deşeuri în sistem profesional (agenţi sau brokeri) şi unităţile sau întreprinderile care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare conform art. 27 din  Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    Caracteristici:
    a) IDNO (preluat din RSUD);
    b) denumirea întreprinderii/societății (preluată din RSUD);
    c) codul CFOJ al formei organizatorico-juridice;
    d) codul CFP al formei de proprietate;
    e) numărul certificatului de înregistrare (preluat din RSUD);
    f) data eliberării certificatului de înregistrare (preluată din RSUD);
    g) codul CUATM al localităţii de reşedinţă (preluat din RSUD);
    5) actul permisiv – obiect informaţional complex care conţine totalitatea detaliilor aferente actelor permisive eliberate. SIA „MD” ține evidența (de eliberare/prelungire) autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deșeurilor (colectarea, transportarea, valorificarea şi eliminarea  deşeurilor), conform art. 25 alin. (1) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    Caracteristici:
    a) identificatorul unic al actului permisiv (generat de sistem);
    b) datele solicitantului/posesorului de act permisiv: IDNO, IDNP (preluate din RSUD);
    c) tipul actului permisiv solicitat/eliberat;
    d) specificarea activității de gestionare a deșeurilor;
    e) dosarul solicitantului;
    f) numărul și data adoptării deciziei;
    g) numărul și data eliberării actului permisiv;
    h) termenul de valabilitate a actului permisiv;
    i) note privind suspendarea/anularea actului permisiv;
    j) copiile scanate ale corespondenței privind notificările de export/tranzit.
    Evidența în SIA „MD” se ține în următorul mod: decizia de emitere a actului permisiv  – decizie E nr. XXXXXXXXXX XX/XX/2XXX (numărul de ordine, ziua, luna, anul); decizia de revocare a actului permisiv – decizie R nr. XXXXXXX XX/XX/2XXX (numărul de ordine, ziua, luna, anul); actul permisiv pentru gestionarea deşeurilor – autorizaţie A nr. XXXXXXX XX/XX/2XXX (numărul de ordine, ziua, luna, anul);
    6) notificare – obiect informațional complex care conține totalitatea detaliilor aferente notificării tranzitului deșeurilor pe teritoriul Republicii Moldova, conform art. 25 alin. (4) și alin. (5) pct. 2)  din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    Caracteristici:
    a) identificatorul unic al notificării (generat de sistem);
    b) originea, componența și cantitatea deșeurilor;
    c) punctele inițial și final ale transportării deșeurilor;
    d) termenul preconizat al tranzitului deșeurilor și descrierea itinerarului acestei tranzitări pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) confirmarea că țara exportatoare dispune de deșeuri, iar importatorul, transportatorul și persoana responsabilă de eliminarea acestora sînt împuterniciți să efectueze operațiuni legate de transportul și valorificarea deșeurilor;
    f) instrucțiuni scrise în cazul producerii situațiilor excepționale pentru echipajul unității de transport, care este admis la conducere după absolvirea unui curs de instructaj privind transportul de mărfuri și substanțe periculoase și asigurat cu echipamente de protecție;
    g) garantarea compensării depline a oricărui prejudiciu care ar putea fi cauzat mediului înconjurător și sănătății omului în cadrul transportării deșeurilor pe teritoriul Republicii Moldova;
    h) în cazul exportului deșeurilor incluse în listele A și B din anexa nr. 1 la Regulamentul privind controlul transportării transfrontaliere a deșeurilor și eliminării acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 637 din 27 mai 2003, se prezintă următoarele informații: informația privind originea și componența deșeurilor; informația despre persoana juridică abilitată cu dreptul de eliminare a deșeurilor (descrierea modului de eliminare, capacitatea și plasamentul instalațiilor, termenul de valabilitate al autorizației pentru exploatarea lor); date despre itinerarul de transportare a deșeurilor; contractul dintre exportator și persoana abilitată cu eliminarea deșeurilor, care trebuie să indice metodele ecologic inofensive de manipulare a deșeurilor.
    Evidența notificărilor în SIA „MD” se face în următorul mod: notificare N nr. XXXXXXX XX/XX/2XXX (numărul de ordine, ziua, luna, anul);
    7) șablon de rapoarte – obiect informaţional complex destinat extragerii, prelucrării şi afişării datelor conţinute în baza de date SIA „MD”. Conţine totalitatea regulilor de extragere, prelucrare şi afişare a informaţiei din SIA „MD”.
    Caracteristici:
    a) identificatorul şablonului (număr de ordine atribuit automat de sistem);
    b) numele şablonului;
    c) versiunea;
    d) statutul;
    e) parametrii de machetare a raportului;
    f) parametrii de procesare şi inserare a conţinutului raportului.
Secțiunea a 2-a
Scenariile de bază aferente obiectelor informaționale
    20. Scenariul de bază reprezintă lista evenimentelor aferente obiectelor informaționale luate în evidență în SIA „MD”:
    1) scenariile referitoare la obiectul informațional „Solicitant”:
    a) înregistrarea primară – de către registratori, în momentul lansării sistemului. O parte din atribute se preia din RSUD;
    b) actualizarea datelor – la modificarea datelor înregistrate despre solicitant. Atributele din RSUD se actualizează prin sincronizare cu RSUD;
    c) scoaterea din evidență – în cazul modificării genului de activitate sau lichidării agentului economic (solicitantului);
    2) scenariile referitoare la obiectul informațional „Obiect al solicitantului de act permisiv”:
    a) înregistrarea primară – de către registrator, în momentul solicitării depuse de către agentul economic privind eliberarea unui act permisiv în baza unui șablon oferit de deținător;
    b) actualizarea datelor – de către registrator, la modificarea datelor înregistrate printr-o solicitare depusă de către agentul economic;
    c) scoaterea din evidență – de către registrator, la radierea obiectului prin solicitarea agentului economic;
    3) scenariile referitoare la obiectul informațional „Unităţi și întreprinderi scutite de îndeplinirea cerinţelor de autorizare a activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor”:
    a) înregistrarea primară – de către registratori, în momentul lansării sistemului. Atributele se preiau din RSUD;
    b) actualizarea datelor – la modificarea datelor înregistrate despre solicitant. Atributele din RSUD se actualizează prin sincronizare cu RSUD;
    c) scoaterea din evidență – în cazul modificării genului de activitate sau lichidării agentului economic (solicitantului);
    4) scenariile referitoare la obiectul informațional „Act permisiv”:
    a) înregistrarea primară – de către registratori, în momentul adoptării deciziei de a elibera actul permisiv solicitantului (agentului economic);
    b) actualizarea datelor – de către registrator, la solicitarea deținătorului;
    c) scoaterea din evidență – la radierea obiectului pentru care s-a eliberat actul permisiv, la solicitarea deținătorului;
    5)  scenariile referitoare la obiectul informațional „Notificare”:
    a) înregistrarea primară – de către registratori, în momentul adoptării deciziei de a înregistra notificarea în sistem la solicitarea solicitantului, conform art. 25 alin. (4) și alin. (5) pct.2) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    b) actualizarea datelor – de către registrator, la solicitarea deținătorului notificării;
    c) scoaterea din evidență – la radierea obiectului pentru care s-a eliberat notificarea (solicitantului) sau la solicitarea deținătorului notificării;
    6) scenariile referitoare la obiectul informațional „Producători de produse supuse reglementărilor responsabilităţii extinse a producătorului”:
    a) înregistrarea primară  – de către registratori, la solicitarea producătorului de produse supuse reglementărilor responsabilităţii extinse a producătorului. Datele privind echipamentele electrice și electronice se colectează conform Hotărîrii Guvernului nr. 212  din  7 martie 2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice”;
    b) categorii de echipamente electrice şi electronice: aparate de uz casnic de mari dimensiuni; aparate de uz casnic de mici dimensiuni; echipamente informatice şi de telecomunicaţii; echipamente de larg consum; echipamente de iluminat; unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni); jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate); instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate;
    c) raportarea și includerea datelor pentru fiecare dintre aceste categorii se efectuează conform listei produselor care trebuie luate în considerare în sensul regulamentului privind DEEE (art. 12 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile):
    actualizarea datelor – de către registrator, la solicitarea producătorului de  produse supuse reglementărilor responsabilităţii extinse a producătorului;
    scoaterea din evidență – la radierea obiectului din sistem sau la solicitarea producătorului de produse, conform pct. 53 din Hotărîrea Guvernului nr. 212  din 7 martie 2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice”, supuse reglementărilor responsabilităţii extinse a producătorului;
    7) scenariile referitoare la obiectul informațional „Șablon de raportare”:
    a) înregistrarea primară – de către administratorul sistemului, la solicitarea deținătorului;
    b) actualizarea datelor – de către administratorul sistemului, la solicitarea deținătorului;
    c) scoaterea din evidență – de către administratorul sistemului, la solicitarea deținătorului.
Secțiunea a 3-a
Nomenclatoare, clasificatoare, metadate SIA „MD”
    21. Clasificatoarele şi nomenclatoarele interne se elaborează şi se utilizează în cadrul SIA „MD” numai în absenţa clasificatoarelor internaţionale şi naţionale aprobate.
    22. Pentru a asigura veridicitatea și reducerea volumului informației stocate în SIA „MD”, se utilizează următoarele categorii de nomenclatoare şi clasificatoare:
    1) Clasificatorul European COMDECIZ/532/CE, modificat prin DEC 2001/119 privind lista deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;
    2) Nomenclatorul unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 570 din 19 iulie 2017;
    3) Clasificatorul formelor de proprietate al Republicii Moldova (CFP), conform Hotărîrii Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică nr. 276-st din 4 februarie1997;
    4) Clasificatorul formelor organizaţional-juridice al Republicii Moldova (CFOJ), conform Hotărîrii Moldova-Standard nr. 1607-ST din 9 noiembrie 2004, aplicat cu începere de la 1 ianuarie 2005;
    5) Clasificatorul activităţilor economice al Republicii Moldova (CAEM), conform Hotărîrii Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 20 din 29 decembrie 2009, aplicat cu începere de la 1 ianuarie 2014;
    6) Clasificatorul străzilor şi adreselor al Republicii Moldova, conform Hotărîrii Guvernului nr. 1518 din  17 decembrie 2003 „Despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei”;
    7) Nomenclatorul tipurilor de acte permisive eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, în conformitate cu Legea nr. 160 din  22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
    8) Nomenclatorul tipurilor de documente necesare eliberării actelor permisive;
    9) Nomenclatorul pachetelor de acte necesare eliberării categoriilor de autorizaţii;
    10) Nomenclatorul instituţiilor bancare din Republica Moldova.
Secțiunea a 4-a
Integrarea SIA „MD” cu alte sisteme
    23. SIA „MD” se integrează cu următoarele sisteme externe:
    1) Registrul de stat al unităților de drept (RSUD), pentru a valida și prelua informațiile necesare despre agenții economici care solicită acte permisive;
    2) Registrul bunurilor imobile, pentru a valida codurile cadastrale ale obiectelor solicitanților de acte permisive.
VII. SPAȚIUL TEHNOLOGIC AL SIA „MD”
    24. SIA „MD” se proiectează ca un sistem modular bazat pe tehnologii de cloud computing, care asigură posibilitatea dezvoltării sale fără perturbarea continuității funcționării, în conformitate cu divizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și structura organizațională a subdiviziunilor care participă la formarea acestuia.
    25. SIA „MD” se dezvoltă în baza platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP).
    26.  SIA „MD” se integrează cu serviciile guvernamentale de platformă (MPass, MSign, MLog) şi este găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală MCloud.
    27.  SIA „MD” este un sistem constituit din două niveluri:
    1) nivelul central, situat în mun. Chișinău, care este destinat pentru asigurarea stocării şi procesării informaţiei, prezentarea ei utilizatorilor, precum şi gestionarea sistemului. Sistemul utilizează resursele de infrastructură guvernamentală (MPass, MSign, MLog) și este găzduit în MCloud;
    2) nivelul regional, amplasat în cadrul instituțiilor responsabile de colectarea datelor, precum și al operatorilor, care raportează date și informații despre deșeuri și gestionarea acestora.
    28.  SIA „MD”  folosește tehnologii de ultimă generație care vor permite utilizarea lui în toate instituțiile implicate în sistem atît la nivel central, cît și local, fără necesitatea instalării de programe suplimentare.
    29.  SIA „MD” se integrează cu alte sisteme prin intermediul platformei de interoperablitate (MConnect).
    30.  Complexul tehnic de program, şi anume lista produselor software şi a mijloacelor tehnice care se utilizează la implementarea SIA „MD”, se stabilește la etapa de dezvoltare de comun acord cu posesorul şi deținătorul SIA „MD”:
    1)  implementarea unei soluții bazate pe arhitectura orientată spre servicii, care oferă posibilitatea reutilizării unor funcții ale sistemului în cadrul altor procese sau extinderea sistemului cu noi funcționalități, fără a perturba funcționarea sistemului;
    2)   implementarea funcționalităților de arhivare (backup) și restabilire a datelor în caz de dezastru.
    31. SIA „MD” asigură exercitarea atît a funcțiilor de bază ale sistemului, cît și a funcțiilor specifice, determinate de destinația sistemului, grupate în blocuri funcționale specializate.
VIII. ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE
A SIA „MD”
    32.  Securitatea informațională a SIA „MD” se asigură printr-un ansamblu de măsuri juridice, organizatorice, economice și tehnologice destinate prevenirii pericolelor pentru resursele și infrastructura informațională a SIA „MD”.
    33.  Cerințele generale față de securitatea informațională a SIA „MD” sînt:
    1) asigurarea confidențialității informației, ce presupune asigurarea accesului la informație doar persoanelor autorizate. Totodată confidențialitatea presupune și menținerea caracterului privat al datelor cu caracter personal;
    2) asigurarea integrității și consistenței datelor, ce presupune definirea unor reguli clare de introducere și procesare a datelor, astfel încît informațiile introduse să nu poată fi distorsionate accidental sau cu rea intenție. Modificările asupra datelor se fac doar de către persoanele autorizate;
    3) asigurarea disponibilității datelor, ce presupune asigurarea accesului la informație atunci cînd este solicitată și implică, în principiu, disponibilitatea sistemului de a oferi informația solicitată de către utilizatori;
    4) implementarea de către posesor și deținător a tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea securității informaționalăe a sistemului.
    34. Sarcinile de bază privind asigurarea securității informaționale a SIA „MD” sînt:
    1) asigurarea securității, confidențialității și integrității datelor colectate și procesate, cu respectarea cerințelor față de asigurarea securității datelor, inclusiv a datelor cu caracter personal:
    a) asigurarea securității și confidențialității informației, adică asigurarea accesului la informații doar al persoanelor cu drepturi și autorizații corespunzătoare;
    b) asigurarea integrității și consistenței informației, prevenirea introducerii, actualizării și nimicirii nesancționate a informației;
    c) asigurarea integrității fizice a informației;
    2) asigurarea protecției infrastructurii informaționale de deteriorare și de încercări de modificare a funcționării;
    3) efectuarea colectării, prelucrării, stocării și furnizării datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    35. Mecanismele de bază ale asigurării securității informaționale sînt:
    1) autentificarea și autorizarea informației;
    2) criptarea informației;
    3) administrarea accesului la informație;
    4) înregistrarea acțiunilor utilizatorilor SIA „MD”;
    5) monitorizarea și supravegherea accesărilor informației;
    6) auditul securității;
    7) realizarea copiilor de siguranță ale datelor;
    8) procedurile de restabilire în caz de necesitate.
    36. Utilizarea mecanismelor de asigurare a securității informaționale se planifică la etapa de proiectare a sistemelor și infrastructurii informaționale.
    37. Securitatea datelor cu caracter personal gestionate prin intermediul SIA „MD” se asigură în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Termenele de stocare a datelor cu caracter personal se stabilesc ţinînd cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din legea menționată. La expirarea termenului de stocare, datele cu caracter personal sînt distruse în modul stabilit de lege.
    38. SIA „MD” se conformează cerințelor Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal”.
    39. Posesorul SIA „MD” este obligat să înregistreze sistemul în Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal, care este gestionat de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.