HGO692/2018
ID intern unic:  376455
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 692
din  11.07.2018
cu privire la autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea
programelor de studii superioare în instituțiile de învățămînt superior
din Republica Moldova
Publicat : 20.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 267-275     art Nr : 746
    În baza rezultatelor evaluării externe a calității programelor de studii superioare de licență și doctorat, efectuate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, și în temeiul art. 114 alin. (10) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se acordă:
    1)  autorizarea de funcționare provizorie a programului de studii superioare de licență (ciclul I) 0914.4 Optometrie (forma de învățămînt cu frecvență) în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;
    2) autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul Academiei de  Muzică, Teatru și Arte Plastice”, conform Listei din anexa nr.1;
    3) acreditarea programelor de studii superioare de licență  (ciclul I) în instituțiile de învățămînt superior, conform Listei din anexa nr. 2.
    2. Autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii superioare de licență și doctorat prevăzute la pct. 1 subpct. 1) și 2) expiră după prima promoție de absolvenți.
    3. Specialitățile/programele de studii acreditate conform pct. 1 subpct. 3) se corelează cu specialitățile/programele respective din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățămîntul superior, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr. 482 din  28 iunie 2017.
    4. Instituțiile de învățămînt superior vor implementa planuri de acțiuni pentru asigurarea calității programelor de studii, elaborate în baza  recomandărilor din rapoartele de evaluare externă.
    5. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va ține cont de rezultatele evaluării externe la repartizarea locurilor de studii/granturilor doctorale cu finanțare bugetară.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                Monica Babuc

    Nr. 692. Chişinău, 11 iulie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2