HGO712/2018
ID intern unic:  376460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 712
din  18.07.2018
cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt
pentru anul de studii 2018-2019
Publicat : 20.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 267-275     art Nr : 751     Data intrarii in vigoare : 20.07.2018
    În scopul bunei organizări a procesului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile pentru anul de studii 2018-2019, al asigurării implementării prevederilor prevăzute în titlurile X şi XI din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 703) și art. 4 alin. (1) lit. h), alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29-31, art. 91), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se dispune ministerelor care au în subordine instituții de învățămînt, autorităților administrației publice locale şi Comitetului executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia:
    1) să asigure finalizarea, pînă la 24 august 2018, a lucrărilor de pregătire pentru anul de studii 2018-2019 a instituţiilor de învăţămînt și a căminelor aflate în gestiune;
    2) să asigure funcţionalitatea instituţiilor de învăţămînt din subordine pe tot parcursul anului de studii 2018-2019 prin crearea condiţiilor igienico-sanitare şi prevenirea situațiilor de risc pentru viața și sănătatea copiilor şi angajaţilor;
    3) să organizeze şi să coordoneze activitatea instituţiilor de învăţămînt privind completarea claselor (grupelor), conform prevederilor art. 51 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014, pentru a asigura utilizarea raţională şi eficientă a mijloacelor publice;
    4) să întreprindă măsurile necesare în scopul:
    a) şcolarizării obligatorii a tuturor copiilor în vîrstă de 7-16 ani;
    b) organizării alimentaţiei elevilor claselor I-IV, a celor din familiile socialmente vulnerabile şi a elevilor claselor V-XII ale instituţiilor de învăţămînt secundar din raioanele de est ale Republicii Moldova şi din municipiul Bender aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, precum şi a altor categorii de elevi, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    c) asigurării gratuite cu manuale a elevilor claselor I-IX şi a elevilor claselor X-XII din familiile socialmente vulnerabile în proporţie de 10% din numărul total al elevilor din învățămîntul liceal, în instituțiile de învățămînt de toate tipurile (conform prevederilor pct. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 876/2015 „Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor” şi ale Deciziei Curţii Constituţionale nr. 7 din 16 februarie 2017);
    d) completării fondului de carte al bibliotecilor şcolare;
    e) asigurării funcţionării eficiente a reţelei instituţiilor de învăţămînt general ai căror fondatori sînt, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi performanţă;
    f) asigurării transportării gratuite a elevilor şi a cadrelor didactice la şi de la instituţiile de învăţămînt în localităţile rurale pe distanţe ce depăşesc 2 km;
    g) incluziunii elevilor cu cerințe educaționale speciale, prin abordarea individualizată, determinarea formei de incluziune, evaluarea complexă şi reevaluarea elevului cu cerinţe educaţionale speciale, al asigurării condiţiilor de ordin ambiental (crearea condiţiilor de transport, de acces, igieno-sanitare speciale în instituţii ş.a), precum și al oferirii serviciilor educaţionale în funcţie de necesităţile individuale ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
    5) să informeze Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, pînă la 28 august 2018, despre gradul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt din subordine pentru începutul noului an de studii;
    6) să realizeze, pînă la 3 septembrie 2018:
    a) asigurarea asistenţei metodice pentru buna desfășurare a procesului educaţional în anul de studii 2018-2019, în conformitate cu actele normative în vigoare, avînd ca bază curriculumul național aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
    b) întreprinderea măsurilor de rigoare pentru asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu cadre didactice.
    2. Ministerul Finanţelor, Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia și autorităţile administraţiei publice locale, pe măsura încasării veniturilor la bugetele respective, în baza contractelor încheiate şi înregistrate în modul stabilit şi a ordinelor de plată prezentate de instituţiile publice la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor:
    1) vor asigura finanţarea lucrărilor de reparaţie a instituţiilor de învăţămînt pentru noul an de studii, a achiziţionării de combustibil, a consumului de energie electrică, termică, gaze naturale şi apă, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop;
    2) vor asigura finanţarea, pe bază de cost standard per elev, a instituţiilor de învăţămînt primar și secundar general din subordine.
    3. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării va generaliza informaţia despre rezultatele pregătirii instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2018-2019 și o va prezenta Guvernului pînă la 5 septembrie 2018.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                   Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 712. Chişinău, 18 iulie 2018.