HGO701/2018
ID intern unic:  376553
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 701
din  11.07.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind
protecția antiteroristă a infrastructurii critice
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 773
    În temeiul art. 7, 8 şi 19 din Legea nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 614), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorități administrative centrale şi locale, precum şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor întreprinde, în limitele competenţei funcţionale, măsurile necesare pentru executarea prezentei hotărîri.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                  Alexandru Jizdan
    Ministrul apărării                                                                  Eugeniu Sturza
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                     Chiril Gaburici
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                            Tudor Ulianovschi
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                    Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                                Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                                   Victoria Iftodi
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                Monica Babuc
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale şi mediului                                            Liviu Volconovici

    Nr. 701. Chişinău, 11 iulie 2018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.701 din 11 iulie 2018
REGULAMENT
privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind protecţia antiteroristă a infrastructurii critice (în continuare – Regulament) reglementează procedura de identificare, desemnare și protecție antiteroristă a infrastructurii critice.
    2. Implementarea prezentului Regulament are drept scop asigurarea procesului de planificare, organizare și realizare a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice, prin utilizarea rațională a resurselor umane, financiare și materiale, în funcţie de nivelul de vulnerabilitate al acestora.
    3. Prevederile prezentului Regulament se aplică sectoarelor și subsectoarelor prevăzute în anexă la prezentul Regulament.
    4. În sensul prezentului Regulament se utilizează următorii termeni și expresii principale:
    Nomenclatorul național al infrastructurii critice (în continuare –Nomenclator) – lista obiectivelor infrastructurii critice, elaborată în conformitate cu criteriile subsectoriale și tipologia specifică. Nomenclatorul este gestionat de Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova;
    operator – ministerele, alte autorități sau instituții publice și persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, care au în gestiunea lor obiective incluse în Nomenclatorul național al infrastructurii critice;
    obiectiv al infrastructurii critice – obiectiv de importanţă vitală din domeniul administraţiei publice, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice şi poştale, de infrastructură, energetică, din sfera social-economică, sănătăţii, cultural-educativă, industrială, ecologică, din sistemul informaţional al ţării în ansamblu, din infrastructura complexului militar şi de apărare al organelor de forţă, de perturbarea sau distrugerea căruia poate provoca un impact negativ pentru siguranța, securitatea, bunăstarea socială și economică a statului, pierderi de servicii esențiale, pericol pentru viața, sănătatea oamenilor şi efecte negative asupra mediului;
    praguri critice – valori-limită stabilite în funcție de gravitatea impactului, a perturbării sau distrugerii unei infrastructuri şi care determină identificarea obiectivului de infrastructură critică;
    servicii esențiale – servicii, facilități ori activități care sînt necesare pentru a asigura un standard minim de trai și bunăstare a societății și a căror degradare sau întrerupere a furnizării lor ar afecta semnificativ siguranța sau securitatea populației și funcționarea instituțiilor statului.
Capitolul II
ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ANTITERORISTE
A
INFRASTRUCTURII CRITICE
Secțiunea 1
Coordonarea națională
    5. Coordonarea la nivel național a activității de asigurare a protecției antiteroriste a infrastructurii critice, în special a măsurilor privind identificarea, desemnarea și protecția obiectivelor infrastructurii critice, se realizează de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
    6. Cooperarea în domeniul protecției antiteroriste a infrastructurii critice se va realiza prin intermediul Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (în continuare – Centru), care va constitui punctul național de contact pentru operatori.
Secțiunea a 2-a
Responsabilităţi în domeniul protecției antiteroriste
a infrastructurii critice
    7. În calitate de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, Centrul are următoarele atribuții:
    1) elaborează programe naţionale privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice și coordonează procesul de implementare a acestora;
    2) elaborează şi propune spre aprobare proiectul Planului de implementare a programelor naționale privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice;
    3) întreprinde măsuri de prevenire și combatere a amenințărilor de natură extremist-teroristă la adresa infrastructurii critice;
    4) actualizează și gestionează Nomenclatorul național al infrastructurii critice (în continuare – Nomenclator);
    5) implementează, actualizează și coordonează realizarea Planului de implementare a programelor naționale privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice;
    6) deține și gestionează baza de date a infrastructurii critice;
    7) remite din oficiu operatorilor extrase din Nomenclator, cu indicarea categoriei de vulnerabilitate a obiectivelor din gestiune;
    8) asigură suportul necesar la completarea pașaportului antiterorist și la luarea deciziilor pentru soluţionarea problemelor apărute în procesul de identificare, desemnare și protecție antiteroristă a infrastructurii critice;
    9) elaborează și propune spre avizare proiecte de acte normative pentru modificarea și completarea cadrului normativ național în domeniul protecției antiteroriste a infrastructurii critice;
    10) elaborează ghiduri/manuale de proceduri și bune practici în domeniu;
    11) organizează instruiri specializate pentru operatori în domeniul asigurării protecţiei antiteroriste a infrastructurii critice;
    12) verifică modul de îndeplinire de către operatori a obligațiilor stabilite în prezentul Regulament;
    13) realizează evaluarea și identificarea vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor privind infrastructura critică;
    14) verifică starea de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice și înaintează propuneri privind sporirea nivelului securității acestora;
    15) planifică și desfășoară teste antiteroriste la obiectivele infrastructurii critice;
    16) organizează măsuri practice de verificare a nivelului de asigurare a protecției fizice a infrastructurii critice (exerciții, antrenamente etc.);
    17) emite, în limitele competențelor legale, prescripții obligatorii pentru operatori cu privire la măsurile necesare a fi întreprinse în vederea asigurării securității antiteroriste la obiectivele aflate în gestiune;
    18) îndeplinește alte atribuții în domeniu în conformitate cu legislația în vigoare și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
    8. Operatorii îndeplinesc următoarele atribuții:
    1) întreprind măsurile necesare în scopul executării prevederilor prezentului Regulament;
    2) asigură procesul de realizare eficientă a ansamblului de măsuri de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice din gestiunea lor;
    3) desemnează o persoana responsabilă pentru asigurarea protecției antiteroriste la fiecare obiectiv;
    4) asigură dotarea obiectivelor infrastructurii critice din gestiunea sa și a celor incluse în Nomenclator, cu pașaport antiterorist şi plan de pază;
    5) raportează anual și la orice solicitare a Centrului despre măsurile de asigurare a protecției antiteroriste întreprinse (organizatorice, de procedură, practice, inginerești, de instruire etc.) la obiectivele infrastructurii critice din gestiune;
    6) planifică în bugetul propriu resurse pentru organizarea și desfășurarea activităților specifice în domeniul protecției antiteroriste a infrastructurii critice;
    7) participă, la solicitarea Centrului sau din propria inițiativă, la activități de instruire, planificare, consultative privind protecția obiectivelor infrastructurii critice din gestiunea sa, desfășurate la nivel național și internațional.
    9. Operatorii efectuează periodic, dar nu mai rar decît o dată pe an, evaluarea riscurilor, amenințărilor și a necesității de a îmbunătăți protecția antiteroristă a obiectivelor din gestiune.
    10. Persoana responsabilă de asigurarea protecției antiteroriste la obiectiv are obligația de a informa Centrul și autoritățile publice responsabile despre orice modificare survenită în asigurarea protecției antiteroriste a obiectivului.
Capitolul III
IDENTIFICAREA, DESEMNAREA ȘI PROTECȚIA
OBIECTIVELOR INFRASTRUCTURII CRITICE
Secțiunea 1
Identificarea obiectivelor infrastructurii critice
    11. Identificarea obiectivelor de infrastructură critică se efectuează de operatori respectînd următoarele etape:
    1) etapa 1 – evaluarea preliminară prin stabilirea întrunirii condiţiilor prevăzute în definiția de obiectiv al infrastructurii critice, prevăzută la pct. 4, în colaborare cu sectoarele de activitate menţionate în anexă la prezentul Regulament;
    2) etapa 2 – aplicarea criteriilor subsectoriale şi a pragurilor critice aferente subsectorului infrastructurii critice din gestiune.
    12. Operatorul în comun cu Centrul stabilesc pragurile critice aferente subsectorului infrastructurii critice, avînd la bază următoarele criterii:
    1) numărul de victime, evaluat în funcție de eventuale decese sau vătămări în cazul perturbării sau al distrugerii obiectivului de infrastructură critică;

Impact
Sever
Ridicat
Mediu
Scăzut
Populaţie afectată
>10,000
1000 – 10,000
100 - 1000
<100
    2) impact economic, evaluat în funcție de importanța pierderilor economice şi de servicii esențiale, de producerea unor efecte negative asupra mediului, în cazul perturbării sau al distrugerii obiectivului de infrastructură critică;

Impact
Sever
Ridicat
Mediu
Scăzut
Economic
>100 mil. lei
10 mil. lei – 100 mil. lei
1 mil. lei – 10 mil. lei
<1 mil. lei
Asupra mediului
nivel regional
10 km2 - 100 km2
1 km2 - 10 km2
< 1 km2
    3) efecte asupra populației evaluate în funcție de impactul asupra perturbării vieții cotidiene, inclusiv pierderea de servicii esențiale în cazul perturbării sau al distrugerii obiectivului de infrastructură critică.

Impact
Sever
Ridicat
Mediu
Scăzut
Tehnologic/Perturbarea activităţii sectorului şi restabilirea serviciilor
6 luni - > un an
o săptămână – 6 luni
o zi – o săptămână
Secțiunea a 2-a
Desemnarea obiectivelor infrastructurii critice
    13. În urma procesului de identificare a potențialelor obiective, operatorii înaintează Centrului un demers pentru desemnarea acestora în calitate de obiective ale infrastructurii critice. Procedura de identificare a potenţialelor obiective şi de înaintare a demersurilor Centrului poartă un caracter obligatoriu pentru toţi operatorii.
    14. Un potențial obiectiv care nu întruneşte condiţiile prevăzute la pct. 12 din prezentul Regulament nu poate fi considerat obiectiv al infrastructurii critice și procedura în privința acestuia este încetată.
    15. Centrul analizează demersurile operatorului şi se expune cu privire la oportunitatea şi legalitatea desemnării obiectivelor identificate în calitate de infrastructură critică şi includerea lor în Nomenclator.
    16. Obiectivul este desemnat drept infrastructură critică şi inclus în Nomenclator în urma stabilirii nivelului de vulnerabilitate al acestuia şi riscului de săvîrșire asupra lui a actului terorist sau altor infracțiuni cu caracter terorist.
    17. Nivelul de vulnerabilitate al obiectivului se va stabili de către Centru în baza unei metodologii aprobate prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    18. Se stabilesc trei categorii de vulnerabilitate pentru obiectivele infrastructurii critice:
    1) nivel maxim – obiective expuse unui grad ridicat al riscului de săvîrșire asupra acestora a actelor teroriste sau a altor infracțiuni cu caracter terorist, ale căror consecințe vor determina apariția, la nivel național, a situațiilor excepționale, stărilor de urgență, manifestate prin provocarea prejudiciilor atît pe plan intern, cît și pe plan extern;
    2) nivel mediu – obiective expuse unui grad mediu al riscului de săvîrșire asupra acestora a actelor teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist, manifestate prin provocarea prejudiciilor la nivel regional (raional);
    3) nivel minim – obiective în adresa cărora există posibilitatea de săvîrșire a actelor teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist, ale căror consecințe vor determina apariția situațiilor excepționale cu caracter local.
    19. Centrul va remite, în termen de 10 zile lucrătoare, operatorului un răspuns despre acceptarea de desemnare a obiectivului drept infrastructură critică şi de includere a acestuia în Nomenclator sau despre refuzul motivat.
    20. Operatorii informează conducerea obiectivului din gestiune despre desemnarea acestuia în calitate de obiectiv al infrastructurii critice, în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei de includere în Nomenclator.
Secțiunea a 3-a
Protecția antiteroristă a infrastructurii critice
    21. Pentru asigurarea realizării eficiente a ansamblului de măsuri de protecție antiteroristă, fiecare obiectiv inclus în Nomenclator va fi dotat cu pașaport antiterorist, în termen de 30 de zile de la includerea acestuia. Modelul paşaportului antiterorist este aprobat prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    22. Actualizarea pașaportului antiterorist se va face odată la 3 ani sau în cazul în care:
    1) se schimbă destinația de bază a obiectivului infrastructurii critice;
    2) se schimbă adresa juridică a obiectivului infrastructurii critice;
    3) se modifică construcția obiectivului infrastructurii critice.
    23. În termen de 90 de zile de la desemnarea obiectivului drept parte componentă a infrastructurii critice, operatorul remite pentru coordonare şi aprobare Centrului planul de pază a obiectivului.
    24. Planul de pază a obiectivului este întocmit şi prezentat operatorului de către persoana responsabilă de asigurarea protecției antiteroriste la obiectiv.
    25. Modelul-tip al planului de pază va fi aprobat prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    26. Planul de pază este evaluat, testat, revizuit și actualizat periodic de către administrația obiectivului, la un interval de cel mult 2 ani.

    anexă