HGC695/2018
ID intern unic:  376678
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 695
din  11.07.2018
privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare
victimelor represiunilor politice
Publicat : 03.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294     art Nr : 813
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 746), cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările şi completările ulterioare, și ale Legii nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 541), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Persoanele supuse represiunilor politice şi ulterior reabilitate beneficiază, prioritar, de următorul pachet de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală:
    1) examen medical profilactic anual la medicul de familie, cu efectuarea următoarelor investigații paraclinice:
    a) analiza generală a sîngelui;
    b) analiza generală a urinei;
    c) glicemia;
    d) colesterolul;
    e) trigliceridele;
    f) bilirubina, proba cu timol, transaminazele;
    g) acuitatea vizuală;
    k) electrocardiografia;
    l) ultrasonografia;
    2) tratament de reabilitare anual în Spitalul Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare al Cancelariei de Stat, pentru persoanele asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, conform criteriilor stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    2. La punctul 33 din Regulamentul cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 6 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 72-74, art. 449), cu modificările și completările ulterioare, cifra „30” se substituie cu cifra „50”.
    3. Se aprobă noul model de legitimaţie pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice, conform anexei.
    4. Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” va asigura confecționarea legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice specificate în punctul 3.
    5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura distribuirea legitimaţiilor specificate în punctul 4 consiliilor raionale/municipale și Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, conform legislației.
    6. Consiliile raionale/municipale și Comitetul executiv al UTA Găgăuzia vor asigura eliberarea și schimbarea legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice, cu retragerea concomitentă a legitimațiilor de model vechi de la posesorii acestora.
    7. Responsabilitatea pentru înmînarea, evidenţa şi păstrarea legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice se pune în sarcina consiliilor raionale/municipale și Comitetului executiv al UTA Găgăuzia.
    8. Ministerul Finanțelor va aloca mijloace financiare Instituției Publice ,,Agenția Servicii Publice” pentru realizarea prevederilor punctului 4.
    9.  Prevederile punctelor 1 și 2 intră în vigoare la 1 septembrie 2018.
    10. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    11. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 11 martie 1993 „Despre măsurile pentru realizarea Legii Republicii Moldova privind reabilitarea victimelor represiunilor politice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 3, art. 83), cu modificările și completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                            Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 695. Chişinău, 11 iulie 2018.


Anexă

la Hotărîrea Guvernului nr. 695

 din 11 iulie 2018